BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNMRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNM

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNM

Scopul sau atribuțiile direcției:

Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare.

Obiectivele postului: Participarea la procesul de elaborarea și actualizare a taxonomiilor de raportare (XBRL) și rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM, acordarea suportului necesar utilizatorilor SIRBNM.

 

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul statistic sau tehnologiilor informaționale cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective.

- Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator avansat, în special a aplicațiilor MS Word și MS Excel;

- Experiență minim 3 ani în domeniul raportării / tehnologii informaționale (XML, xPath, xQuery);

- Cunoașterea standardului XBRL (specificații, taxonomii, etc) sau a limbajului XML, xPath și xQuerry;

- Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române - fluent și engleze – citire și înțelegere, în special nivel tehnic (manuale utilizator, standarde, ghiduri, instrucțiuni);

- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;

- Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

 

Principalele atribuții funcționale:

 • - Participarea la implementarea/ajustarea modelelor de date bazate pe standardul XBRL, în baza actelor normative ale BNM;
 • - Elaborarea taxonomiilor XBRL, formulelor de validarea (în baza specificații Formula 1.0), testarea și validarea taxonomiilor și formulelor de validare;
 • - Conlucrarea cu subdiviziunile BNM în procesul de elaborarea a rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM;
 • - Gestionarea drepturilor de acces a utilizatorilor BNM la SIRBNM;
 • - Asigurarea actualizării în cadrul SIRBNM a nomenclatoarelor și datelor de referință utilizate de aplicație;
 • - Asigurarea testării și localizării interfeței versiunilor noi a aplicațiilor SIRBNM;
 • Acordarea suportului necesar utilizatorilor interni, aferent utilizării aplicațiilor SIRBNM;
 • Acordarea suportului necesar utilizatorilor entităților raportoare în procesul de raportare către BNM;

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrtuare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

 Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 15 februarie 2023.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 

Bibliografie:

- Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. 245 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019 ( http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala);

- Specificațiile Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1, XBRL Dimensions 1.0, Formula 1.0, etc (https://specifications.xbrl.org/specifications.html)

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of expert consultant responsible for developing the reporting process to the NBM

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNM

Purpose(s) of the directorate:

The management of the reporting process to the NBM, and implicitly of the NBM's CRS, as well as the continuous development of the reporting system of the NBM's CRS and of the regulatory framework related to the reporting field.

Objectives of the job: Participation in the process of elaboration and updating of reporting taxonomies (XBRL) and exit reports within the applications of the NBM SIR, providing the necessary support to the users of the NBS SIR.

 

Mandatory minimum requirements:

- Higher education in the field of statistics or information technologies with the general average for the years of study 8 or higher; for persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated.

- Knowledge of computer operation at advanced user level, especially MS Word and MS Excel applications;

- Minimum 3 years experience in the field of reporting / information technologies (XML, xPath, xQuery);

- Knowledge of the XBRL standard (specifications, taxonomies, etc.) or xml, xPath and xQuerry language;

- Language skills: knowledge of Romanian language - fluent and English - reading and understanding, especially technical level (user manuals, standards, guides, instructions);

- Skills: integrity, responsibility, professionalism, teamwork, result orientation, credibility, ability to solve problems, perseverance, learning and continuous development;

- Excellent verbal and written communication skills, ability to analyze and synthesize information, ability to quickly learn new, well-organized, responsible working methods.

 

The main functional tasks:

 • - Participation in the implementation/ adjustment of data models based on the XBRL standard, based on the NBM's normative acts;
 • - Development of XBRL taxonomies, validation formulas (based on Formula 1.0 specifications), testing and validation of taxonomies and validation formulas;
 • - Cooperation with the subdivisions of the NBM in the process of elaboration of exit reports within the applications of the NBM's CRS;
 • - Management of the access rights of the NBM users to the NBM CRS;
 • - Ensuring the updating within the NBM SIR of the nomenclatures and reference data used by the application;
 • - Ensuring the testing and location of the interface of the new versions of the APPLICATIONS of the NBSR;
 • Providing the necessary support to internal users, related to the use of the applications of the NBM SIR;
 • Providing the necessary support to the users of the reporting entities in the process of reporting to the NBM;

! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the cv form online or you can send your CV. by address recrtuare@bnm.md At the same time, you have the possibility to submit your CV in physical format at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for. For further information you can contact us by phone at 022 822 158.

 Deadline for submitting CVs: February 15, 2023.

Only persons who meet the conditions of the contest will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

 

Bibliography:

- Law nr. 548/1995 on the National Bank of Moldova (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Instruction on the procedure of submission of reports in electronic form to the National Bank of Moldova, approved by the Executive Board of the NBM no. 245 of 26.09.2019, in force on 25.11.2019 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala);

- Extensible Business Reporting Language Specifications (XBRL) 2.1, XBRL Dimensions 1.0, Formula 1.0, etc (https://specifications.xbrl.org/specifications.html)

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di consulente esperto responsabile dello sviluppo del processo di segnalazione alla NBM

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNM

Scopo o scopi della direzione:

La gestione del processo di reporting alla NBM, e implicitamente del CRS della NBM, nonché il continuo sviluppo del sistema di reporting del CRS della NBM e del quadro normativo relativo al campo di segnalazione.

Obiettivi del lavoro: Partecipazione al processo di elaborazione e aggiornamento delle tassonomie di reporting (XBRL) e dei report di uscita all'interno delle applicazioni del SIR NBM, fornendo il supporto necessario agli utenti del SIR NBS.

 

Requisiti minimi obbligatori:

- Istruzione superiore nel campo della statistica o delle tecnologie dell'informazione con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore; per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad esempio GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e / o istituti di istruzione.

- Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente avanzato, in particolare applicazioni MS Word e MS Excel;

- Minimo 3 anni di esperienza nel campo della reportistica / tecnologie dell'informazione (XML, xPath, xQuery);

- Conoscenza dello standard XBRL (specifiche, tassonomie, ecc.) o dei linguaggi xml, xPath e xQuerry;

- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua rumena - fluente e inglese - lettura e comprensione, in particolare livello tecnico (manuali utente, standard, guide, istruzioni);

- Competenze: integrità, responsabilità, professionalità, lavoro di squadra, orientamento al risultato, credibilità, capacità di risolvere i problemi, perseveranza, apprendimento e sviluppo continuo;

- Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta, capacità di analizzare e sintetizzare informazioni, capacità di apprendere rapidamente metodi di lavoro nuovi, ben organizzati e responsabili.

 

I principali compiti funzionali:

 • - Partecipazione all'implementazione/adeguamento di modelli di dati basati sullo standard XBRL, basati sugli atti normativi della NBM;
 • - Sviluppo di tassonomie XBRL, formule di validazione (basate su specifiche di Formula 1.0), test e validazione di tassonomie e formule di validazione;
 • - Cooperazione con le suddivisioni della NBM nel processo di elaborazione delle relazioni di uscita nell'ambito delle applicazioni del CRS della NBM;
 • - Gestione dei diritti di accesso degli utenti NBM al CRS NBM;
 • - Garantire l'aggiornamento all'interno del SIR NBM delle nomenclature e dei dati di riferimento utilizzati dall'applicazione;
 • - Garantire il collaudo e la localizzazione dell'interfaccia delle nuove versioni delle APPLICAZIONI della NBSR;
 • Fornire il supporto necessario agli utenti interni, relativo all'utilizzo delle applicazioni del SIR NBM;
 • fornire il sostegno necessario agli utenti delle entità segnalanti nel processo di segnalazione all'NBM;

! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online oppure puoi inviare il tuo CV. per indirizzo recrtuare@bnm.md Allo stesso tempo, hai la possibilità di inviare il tuo CV in formato fisico presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi. Per ulteriori informazioni potete contattarci telefonicamente al numero 022 822 158.

 Scadenza per l'invio dei CV: 15 febbraio 2023.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

 

Bibliografia:

- Legge nr. 548/1995 sulla Banca nazionale della Moldova (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Istruzioni sulla procedura di presentazione dei rapporti in formato elettronico alla Banca Nazionale della Moldavia, approvata dal Consiglio Esecutivo della NBM n. 245 del 26.09.2019, in vigore il 25.11.2019 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala);

- Extensible Business Reporting Language Specifications (XBRL) 2.1, XBRL Dimensions 1.0, Formula 1.0, ecc (https://specifications.xbrl.org/specifications.html)

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакансію експерта-консультанта, відповідального за розробку процесу звітності перед НБМ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNM

Мета(и) дирекції:

Управління процесом звітності для NBM, і неявно CRS NBM, а також постійний розвиток системи звітності CRS NBM і нормативної бази, пов'язаної з сферою звітності.

Цілі роботи: Участь у процесі розробки та оновлення таксономій звітності (XBRL) та звітів про вихід у додатках NBM SIR, надання необхідної підтримки користувачам NBS SIR.

 

Обов'язкові мінімальні вимоги:

- Вища освіта у сфері статистики або інформаційних технологій із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище; для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, зазначаються кваліфікації (наприклад, GPA тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах.

- Знання роботи комп'ютера на просунутому рівні користувача, особливо додатків MS Word і MS Excel;

- Мінімум 3 роки досвіду роботи в сфері звітності / інформаційних технологій (XML, xPath, xQuery);

- Знання стандарту XBRL (специфікації, таксономії і т.д.) або мови xml, xPath і xQuerry;

- Володіння мовами: знання румунської мови - вільне володіння та англійська - читання і розуміння, особливо технічного рівня (посібники користувача, стандарти, посібники, інструкції);

- Навички: доброчесність, відповідальність, професіоналізм, командна робота, орієнтація на результат, авторитетність, здатність вирішувати проблеми, наполегливість, навчання та постійний розвиток;

- Відмінні навички усного та письмового спілкування, вміння аналізувати і синтезувати інформацію, вміння швидко освоювати нові, добре організовані, відповідальні методи роботи.

 

Основні функціональні завдання:

 • - Участь у впровадженні/коригуванні моделей даних на основі стандарту XBRL, на основі нормативних актів НБМ;
 • - Розробка таксономій XBRL, формул валідації (на основі специфікацій Формули 1.0), тестування та валідація таксономій та формул валідації;
 • - Співпраця з підрозділами НБМ в процесі опрацювання звітів про вихід в рамках заявок CRS НБМ;
 • - Управління правами доступу користувачів NBM до NBM CRS;
 • - Забезпечення оновлення в межах НБМ СІР номенклатур і довідкових даних, що використовуються додатком;
 • - Забезпечення тестування і розташування інтерфейсу нових версій ДОДАТКІВ НБСР;
 • Надання необхідної підтримки внутрішнім користувачам, пов'язаної з використанням додатків NBM SIR;
 • Надання необхідної підтримки користувачам суб'єктів звітування в процесі подання звітності до НБМ;

! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть форму резюме онлайн або ви можете надіслати своє резюме. за адресою recrtuare@bnm.md При цьому у вас є можливість подати своє резюме у фізичному форматі в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати. Для отримання додаткової інформації Ви можете зв'язатися з нами за телефоном 022 822 158.

 Кінцевий термін подання резюме : 15 лютого 2023 року.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

 

Бібліографія:

- Закон нр. 548/1995 про Національний банк Молдови (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Інструкція про порядок подання звітності в електронному вигляді в Національний банк Молдови, затверджена Виконавчою радою НБМ no. 245 від 26.09.2019, чинний 25.11.2019 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala);

- Розширювані специфікації мови ділової звітності (XBRL) 2.1, розміри XBRL 1.0, формула 1.0 тощо (https://specifications.xbrl.org/specifications.html)

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за свободна позиция на експерт-консултант, отговорен за развитието на процеса на отчитане към НБМ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNM

Цел(ища) на дирекцията:

Управлението на процеса на докладване пред NBM и имплицитно на CRS на NBM, както и непрекъснатото развитие на системата за отчитане на CRS на NBM и на регулаторната рамка, свързана с областта на отчитане.

Цели на работата: Участие в процеса на разработване и актуализиране на отчетните таксономии (XBRL) и доклади за излизане в рамките на заявленията на NBM SIR, осигурявайки необходимата подкрепа на потребителите на NBS SIR.

 

Задължителни минимални изисквания:

- Висше образование в областта на статистиката или информационните технологии с обща средна стойност за годините на обучение 8 или повече; за лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната страна и/или учебни заведения.

- Познаване на работата на компютъра на напреднало потребителско ниво, особено MS Word и MS Excel приложения;

- Минимум 3 години опит в областта на отчитането/информационните технологии (XML, xPath, xQuery);

- Познаване на стандарта XBRL (спецификации, таксономии и др.) или xml, xPath и xQuerry език;

- Езикови умения: владеене на румънски език - владеене и английски език - четене и разбиране, особено техническо ниво (ръководства за потребителя, стандарти, ръководства, инструкции);

- Умения: почтеност, отговорност, професионализъм, работа в екип, ориентация към резултатите, надеждност, способност за решаване на проблеми, постоянство, учене и непрекъснато развитие;

- Отлични устни и писмени комуникативни умения, способност за анализ и синтезиране на информация, способност за бързо усвояване на нови, добре организирани, отговорни методи на работа.

 

Основните функционални задачи:

 • - Участие в внедряването/коригирането на модели на данни въз основа на стандарта XBRL, базирани на нормативните актове на НБМ;
 • - Разработване на XBRL таксономии, валидиращи формули (базирани на спецификации на Формула 1.0), тестване и валидиране на таксономии и формули за валидиране;
 • - Сътрудничество с подразделенията на НБМ в процеса на изготвяне на доклади за излизане в рамките на приложенията на КСР на НБМ;
 • - Управление на правата за достъп на потребителите на НБМ до NBM CRS;
 • - Осигуряване на актуализиране в рамките на NBM SIR на номенклатурите и референтните данни, използвани от заявлението;
 • - Осигуряване на тестването и местоположението на интерфейса на новите версии на ПРИЛОЖЕНИЯТА на НБСР;
 • Осигуряване на необходимата подкрепа на вътрешни потребители, свързана с използването на приложенията на NBM SIR;
 • Осигуряване на необходимата подкрепа на потребителите на отчитащите се лица в процеса на отчитане пред НБМ;

! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете автобиографията онлайн или можете да изпратите автобиографията си. по адрес recrtuare@bnm.md В същото време имате възможност да подадете автобиографията си във физически формат в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на телефон 022 822 158.

 Краен срок за изпращане на автобиографии: 15 февруари 2023 г.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

 

Библиография:

- Закон No. 548/1995 относно Националната банка на Молдова (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Инструкция за процедурата за подаване на отчети в електронен вид до Националната банка на Молдова, одобрена от Изпълнителния съвет на НБМ бр. 245 от 26.09.2019 г., в сила от 25.11.2019 г. (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala);

- Extensible Business Reporting Language Specifications (XBRL) 2.1, XBRL Dimensions 1.0, Formula 1.0 и т.н. (https://specifications.xbrl.org/specifications.html)

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию эксперта-консультанта, ответственного за разработку процесса отчетности перед НБМ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNM

Цель (цели) дирекции:

Управление процессом отчетности перед НБМ и косвенно CRS НБМ, а также непрерывное развитие системы отчетности CRS НБМ и нормативной базы, связанной с областью отчетности.

Задачи задания: Участие в процессе разработки и актуализации отчетных таксономий (XBRL) и отчетов о выходе в рамках приложений НБМ SIR, оказание необходимой поддержки пользователям NBS SIR.

 

Обязательные минимальные требования:

- Высшее образование в области статистики или информационных технологий с общей средней за годы обучения 8 и выше; для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях.

- Знание работы компьютера на продвинутом уровне пользователя, особенно приложений MS Word и MS Excel;

- Минимум 3 года опыта работы в области отчетности /информационных технологий (XML, xPath, xQuery);

- Знание стандарта XBRL (спецификации, таксономии и т.д.) или языка xml, xPath и xQuerry;

- Языковые навыки: знание румынского языка - свободно и английского - чтение и понимание, особенно технический уровень (руководства пользователя, стандарты, руководства, инструкции);

- Навыки: честность, ответственность, профессионализм, командная работа, нацеленность на результат, авторитет, умение решать проблемы, настойчивость, обучение и постоянное развитие;

- Отличные устные и письменные коммуникативные навыки, умение анализировать и синтезировать информацию, умение быстро осваивать новые, хорошо организованные, ответственные методы работы.

 

Основные функциональные задачи:

 • - Участие во внедрении/корректировке моделей данных на основе стандарта XBRL, на основе нормативных актов НБМ;
 • - Разработка таксономий XBRL, формул валидации (на основе спецификаций Формулы 1.0), тестирование и валидация таксономий и формул валидации;
 • - Сотрудничество с подразделениями НБМ в процессе разработки отчетов о выходе в рамках приложений CRS НБМ;
 • - Управление правами доступа пользователей НБМ к CRS НБМ;
 • - обеспечение актуализации в рамках НБМ SIR номенклатур и справочных данных, используемых приложением;
 • - обеспечение тестирования и размещения интерфейса новых версий ПРИЛОЖЕНИЙ НБСР;
 • Оказание необходимой поддержки внутренним пользователям, связанной с использованием приложений НБМ SIR;
 • Оказание необходимой поддержки пользователям отчитывающихся субъектов в процессе отчетности перед НБМ;

! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните форму резюме онлайн или вы можете отправить свое резюме. по адресу recrtuare@bnm.md В то же время у вас есть возможность представить свое резюме в физическом формате в штаб-квартире НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать. Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по телефону 022 822 158.

 Крайний срок подачи резюме: 15 февраля 2023 года.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

 

Библиография:

- Закон No 548/1995 о Национальном банке Молдовы (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Инструкция о порядке представления отчетов в электронном виде в Национальный банк Молдовы, утвержденная Исполнительным комитетом НБМ No. 245 от 26.09.2019, в силу 25.11.2019 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala);

- Спецификации расширяемого языка бизнес-отчетности (XBRL) 2.1, XBRL Dimensions 1.0, Formula 1.0 и т. Д. (https://specifications.xbrl.org/specifications.html)

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram