BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de evaluarea performanței și a riscurilor financiareRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de evaluarea performanței și a riscurilor financiare

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de evaluarea performanței și a riscurilor financiare

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii universitare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 4 ani Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective. 
 2. Experiență în domeniul financiar-bancar minim 2 ani;
 3. Cunoştinţe ale prevederilor legislației bancare autohtone;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Office, în special Excel;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat. Cunoaşterea unei alte limbi străine reprezintă un avantaj.
 6. Alte abilități și aptitudini: perseverenţă, spirit de inițiativă, cooperare, flexibilitate, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă. Vor fi apreciate capacitățile analitice și de comunicare scrisă și verbală.
 7. Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:
 • Experiență în gestionarea riscurilor;
 • Cunoașterea specificului de tranzacționare pe piața financiară internațională;
 • Cunoștințe în domeniul statisticii și econometriei.

Principalele atribuții funcţionale:

1. Monitorizarea zilnică a limitelor pe investiţii în dependenţă de: mărimea tranșelor; tipul, durata şi rating-ul instrumentelor investiţionale şi compoziția valutară; pregătirea materialelor informative despre evoluțiile observate.

2. Verificarea respectării structurii şi limitelor de către dealeri pe operaţiunile valutare, operaţiunile pieţei monetare şi operaţiunile pieţei de capital. Raportarea în cazul depistării de încălcări/depășiri managementului superior și propunerea, după caz, a soluțiilor de remediere a situației.

3. Extragerea și asigurarea evidenței zilnice a rating-urilor contrapărților autorizate ale BNM. Elaborarea Notei informative cu privire la modificarea rating-ului în baza rapoartelor agențiilor de rating.

4. Evaluarea performanţei portofoliului de investiţii al BNM, inclusiv performanța față de benchmark.

5. Analiza curentă a situaţiei pe piaţa internaţională cu privire la riscul de țară și de contrapartidă și prezentarea informației aferente Comitetul de investiții al BNM, Conducerii şi altor subdiviziuni ale BNM.

6. Perfectarea următoarelor rapoarte:

-      Notă informativă lunară pentru Comitetul executiv al BNM privind gestionarea rezervelor valutare (performanța portofoliilor de investiții, evoluția structurii valutare și a tranșelor, evoluția investițiilor în baza rating-urilor, riscul de piață etc.);

-      Date statistice cu privire la rulajele săptămânale înregistrate pe piața valutară locală, operațiunile de schimb valutar între băncile licențiate și nerezidenți, starea conturilor valutare ale Ministerului Finanțelor al RM;

-      Rapoarte privind piaţa valutară a RM fără numerar şi activitatea BNM pe piaţa valutară pentru a fi plasate pe pagina-web oficială a BNM;

-      Rapoarte zilnice privind: evoluția portofoliului de depozite al BNM, respectarea limitelor pe investiții,dinamica activelor oficiale de rezervă în urma modificării cursului oficial al valutelor străine în raport cu dolarul SUA și rulajelor pe conturi;

-      Tabele generalizatoare și rapoarte analitice privind vânzările și cumpărările valutei străine pe piața interbancară, operațiunile cu clienții și tranzacțiile BNM cu compilarea lor ulterioară în tabele zilnice, săptămânale, lunare și anuale, precum și raportarea lunară către FMI;

-    Informația privind structura rezervelor valutare ale BNM conform indicațiilor metodologice ale FMI (COFER);

-    Informația privind repartizarea pe țări a valorilor mobiliare în valuta străină, deținute de BNM (SEFER);

-    Calculul rezervelor internaționale și lichidității în valută străină conform indicațiilor metodologice ale FMI (SDDS);

-    Compartimentul privind dinamica rezervelor valutare şi performanța portofoliului de investiții din Raportul anual al BNM;

-    Comunicatul de presă privind evoluţia activelor oficiale de rezervă;

-    Comunicatul de presă privind piaţa valutară a Republicii Moldova;

7. Elaborarea şi actualizarea veniturilor și cheltuielilor monetar-valutare în prognoză. Analiza veniturilor și cheltuielilor înregistrate de facto cu indicarea factorilor ce au determinat evoluția acestora.

8.  Elaborarea informației necesare (compartimentul riscuri, repartizarea activelor și pasivelor pe valute, scadențe, rata dobânzii etc., calcule și dezvăluiri aferente SIRF 9) pentru perfectarea Situațiilor financiare ale BNM.

9. Revizuirea anuală sau la necesitate a cadrului de alocare strategică a activelor.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

 Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 13 februarie 2023.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

2. Raportul anual al BNM;

3. Situațiile financiare ale BNM;

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of principal economist responsible for assessing performance and financial risks

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de evaluarea performanței și a riscurilor financiare

Mandatory minimum requirements:

 1. University economic studies with the general average for the years of study 8 or higher; In the case of a rating lower than the grade 8, the condition is considered to be met if the candidate has an experience in the required field of at least 4 years For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions shall be indicated. 
 2. Minimum 2 years experience in the financial and banking field;
 3. Knowledge of the provisions of the local banking legislation;
 4. Knowledge of computer operation at the user level and advanced knowledge of MS Office applications, especially Excel;
 5. Language skills: knowledge of Romanian and English at an advanced level.Knowledge of another foreign language is an advantage.
 6. Other skills and abilities: perseverance, initiative, cooperation, flexibility, responsibility, observation spirit and continuous professional development trend. Analytical capabilities and written and verbal communication will be appreciated.
 7. Additional requirements that will be an advantage:
 • Experience in risk management;
 • Knowledge of the specifics of trading on the international financial market;
 • Knowledge in the field of statistics and econometrics.

Main functional tasks:

1. Daily monitoring of the limits on investments depending on: the size of the tranches; type, duration and rating of investment instruments and currency composition; preparation of information material on observed developments.

2. Verification of the compliance of dealers with the structure and limits on foreign exchange operations, money market operations and capital market operations. Reporting in case of detection of violations / overshoots to the senior management and proposing, where appropriate, solutions to remedy the situation.

3. Extracting and ensuring the daily record of the ratings of the NBM's authorized counterparties. Preparation of the Information Note on the modification of the rating on the basis of the reports of the rating agencies.

4. Performance evaluation of the NBM's investment portfolio, including performance against benchmark.

5. The current analysis of the situation on the international market regarding the country and counterparty risk and the presentation of the information related to the Investment Committee of the NBM, the Management and other subdivisions of the NBM.

6. Preparation of the following reports:

-      Monthly informative note for the NBM's Executive Board on the management of foreign exchange reserves (performance of investment portfolios, evolution of the foreign exchange structure and tranches, evolution of investments based on ratings, market risk, etc.);

-      Statistical data on weekly turnovers registered on the local foreign exchange market, foreign exchange operations between licensed banks and non-residents, status of currency accounts of the Ministry of Finance of the Ministry of Finance of moldova;

-      Reports on the foreign exchange market of the Republic of Moldova without cash and the activity of the NBM on the foreign exchange market to be placed on the official website of the NBM;

-      Daily reports on: the evolution of the NBM's deposit portfolio, the observance of the limits on investments, the dynamics of the official reserve assets following the change in the official exchange rate of foreign currencies against the U.S. dollar and turnovers on accounts;

-      Generalized tables and analytical reports on the sales and purchases of foreign currency on the interbank market, operations with customers and NBM transactions with their subsequent compilation in daily, weekly, monthly and annual tables, as well as monthly reporting to the IMF;

-    Information on the structure of the NBM's foreign exchange reserves according to imf methodological indications (COFER);

-    Information on the distribution by country of securities in foreign currency held by the NBM (SEFER);

-    Calculation of international reserves and liquidity in foreign currency according to IMF methodological indications (SDDS);

-    The compartment on the dynamics of foreign exchange reserves and the performance of the investment portfolio from the Annual Report of the NBM;

-    Press release on the evolution of official reserve assets;

-    Press release on the foreign exchange market of the Republic of Moldova;

7. Elaboration and updating of monetary-currency incomes and expenditures in the forecast. Analysis of revenues and expenses recorded de facto with an indication of the factors that determined their evolution.

8.  Elaboration of the necessary information (risk compartment, distribution of assets and liabilities by currencies, maturities, interest rate, etc., calculations and disclosures related to SIRF 9) for the preparation of the FINANCIAL STATEMENTS of the NBM.

9. Annual review or if necessary of the strategic asset allocation framework.

! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

 The deadline for submitting CVs is: February 13, 2023.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Bibliography:

1. Law nr. 548/1995 on the National Bank of Moldova;

2. Annual report of the NBM;

3. Financial statements of the NBM;

 

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di economista principale responsabile della valutazione delle prestazioni e dei rischi finanziari

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de evaluarea performanței și a riscurilor financiare

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Studi economici universitari con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore; Nel caso di una valutazione inferiore al grado 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha un'esperienza nel campo richiesto di almeno 4 anni Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, devono essere indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione. 
 2. Minimo 2 anni di esperienza nel settore finanziario e bancario;
 3. Conoscenza delle disposizioni della normativa bancaria locale;
 4. Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente e conoscenza avanzata delle applicazioni MS Office, in particolare Excel;
 5. Competenze linguistiche: conoscenza del rumeno e dell'inglese ad un livello avanzato.La conoscenza di un'altra lingua straniera è un vantaggio.
 6. Altre competenze e abilità: perseveranza, iniziativa, cooperazione, flessibilità, responsabilità, spirito di osservazione e tendenza al continuo sviluppo professionale. Saranno apprezzate capacità analitiche e di comunicazione scritta e verbale.
 7. Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:
 • Esperienza nella gestione del rischio;
 • Conoscenza delle specificità del trading sul mercato finanziario internazionale;
 • Conoscenze nel campo della statistica e dell'econometria.

Principali compiti funzionali:

1. Monitoraggio giornaliero dei limiti sugli investimenti in funzione di: la dimensione delle tranche; tipo, durata e rating degli strumenti di investimento e composizione valutaria; preparazione di materiale informativo sugli sviluppi osservati.

2. Verifica della conformità degli operatori alla struttura e ai limiti delle operazioni di cambio, delle operazioni del mercato monetario e delle operazioni sul mercato dei capitali. Segnalazione in caso di rilevamento di violazioni / sforamenti al senior management e proposta, se del caso, di soluzioni per porre rimedio alla situazione.

3. Estrarre e garantire la registrazione giornaliera dei rating delle controparti autorizzate della NBM. Preparazione della nota informativa sulla modifica del rating sulla base delle relazioni delle agenzie di rating.

4. Valutazione della performance del portafoglio di investimenti della NBM, compresa la performance rispetto al benchmark.

5. L'attuale analisi della situazione sul mercato internazionale per quanto riguarda il rischio paese e di controparte e la presentazione delle informazioni relative al Comitato per gli investimenti della NBM, alla direzione e ad altre suddivisioni della NBM.

6. Preparazione delle seguenti relazioni:

-      Nota informativa mensile per il Comitato Esecutivo di NBM sulla gestione delle riserve valutarie (andamento dei portafogli di investimento, evoluzione della struttura valutaria e delle tranche, evoluzione degli investimenti in base ai rating, rischio di mercato, ecc.);

-      Dati statistici sui fatturati settimanali registrati sul mercato locale dei cambi, operazioni di cambio tra banche autorizzate e non residenti, stato dei conti in valuta del Ministero delle Finanze del Ministero delle Finanze della Moldavia;

-      Rapporti sul mercato dei cambi della Repubblica di Moldova senza contanti e sull'attività della NBM sul mercato dei cambi da collocare sul sito ufficiale della NBM;

-      Report giornalieri su: l'evoluzione del portafoglio depositi della NBM, il rispetto dei limiti agli investimenti, la dinamica delle attività di riserva ufficiali a seguito della variazione del tasso di cambio ufficiale delle valute estere rispetto al dollaro USA e il fatturato sui conti;

-      Tabelle generalizzate e rapporti analitici sulle vendite e gli acquisti di valuta estera sul mercato interbancario, operazioni con la clientela e operazioni NBM con loro successiva compilazione in tabelle giornaliere, settimanali, mensili e annuali, nonché rendicontazione mensile al FMI;

-    informazioni sulla struttura delle riserve valutarie della NBM secondo le indicazioni metodologiche del FMI (COFER);

-    informazioni sulla distribuzione per paese dei titoli in valuta estera detenuti dalla NBM (SEFER);

-    Calcolo delle riserve internazionali e della liquidità in valuta estera secondo le indicazioni metodologiche del FMI (SDDS);

-    il comparto sulla dinamica delle riserve valutarie e l'andamento del portafoglio investimenti dalla Relazione annuale della NBM;

-    Comunicato stampa sull'evoluzione delle attività di riserva ufficiale;

-    Comunicato stampa sul mercato dei cambi della Repubblica di Moldova;

7. Elaborazione e aggiornamento delle entrate e delle spese monetarie nelle previsioni. Analisi dei ricavi e dei costi registrati di fatto con indicazione dei fattori che ne hanno determinato l'evoluzione.

8. Elaborazione delle informazioni necessarie (comparto rischi, distribuzione delle attività e passività per valute, scadenze, tasso di interesse , ecc., calcoli e informativa relativi al SIRF 9) per la redazione del BILANCIO della NBM.  

9. Riesame annuale o, se necessario, del quadro strategico di allocazione delle attività. 

! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

 La scadenza per l'invio dei CV è: 13 febbraio 2023.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

1. Legge nr. 548/1995 sulla Banca nazionale della Moldova;

2. Relazione annuale della NBM;

3. Bilanci della NBM;

 

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду головного економіста, відповідального за оцінку результатів діяльності та фінансових ризиків

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de evaluarea performanței și a riscurilor financiare

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Університетські економічні дослідження із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище; У разі рейтингу, нижчого за оцінку 8 класу, умова вважається виконаною, якщо кандидат має досвід роботи в необхідній сфері не менше 4 років Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, зазначаються кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах. 
 2. Мінімум 2 роки досвіду роботи у фінансово-банківській сфері;
 3. Знання положень місцевого банківського законодавства;
 4. Знання роботи комп'ютера на рівні користувача і поглиблені знання додатків MS Office, особливо Excel;
 5. Володіння мовами: знання румунської та англійської на просунутому рівні.Знання іншої іноземної мови - перевага.
 6. Інші навички та вміння: наполегливість, ініціативність, співпраця, гнучкість, відповідальність, спостережливий дух та постійний тренд професійного розвитку. Аналітичні здібності та письмове та усне спілкування будуть оцінені по достоїнству.
 7. Додаткові вимоги, які будуть перевагою:
 • Досвід управління ризиками;
 • Знання специфіки торгівлі на міжнародному фінансовому ринку;
 • Знання в області статистики та економетрики.

Основні функціональні завдання:

1. Щоденний моніторинг лімітів на інвестиції в залежності від: розміру траншів; вид, тривалість і рейтинг інвестиційних інструментів і склад валюти; підготовка інформаційного матеріалу про спостережувані події.

2. Перевірка відповідності дилерів структурі та лімітам на валютні операції, операції на грошовому ринку та операції на ринку капіталу. Звітування в разі виявлення порушень / перерегулювання вищому керівництву і пропонування, де це доречно, рішень щодо виправлення ситуації.

3. Вилучення та забезпечення щоденного обліку рейтингів уповноважених контрагентів НБМ. Підготовка Інформаційної записки про зміну рейтингу на основі звітів рейтингових агентств.

4. Оцінка ефективності інвестиційного портфеля НБМ, включаючи ефективність по відношенню до бенчмарку.

5. Поточний аналіз ситуації на міжнародному ринку щодо ризику країни та контрагента та подання інформації, пов'язаної з Інвестиційним комітетом НБМ, Управлінням та іншими підрозділами НБМ.

6. Підготовка таких звітів:

-      Щомісячна інформаційна довідка для Виконавчої ради НБМ про управління золотовалютними резервами (показники інвестиційних портфелів, еволюція валютної структури і траншів, еволюція інвестицій на основі рейтингів, ринковий ризик і т.д.);

-      Статистичні дані про тижневі обороти, зареєстровані на місцевому валютному ринку, валютні операції між ліцензованими банками та нерезидентами, стан валютних рахунків Міністерства фінансів Міністерства фінансів Молдови;

- Звіти про валютний ринок Республіки Молдова без готівкових коштів та діяльність НБМ на валютному ринку підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті      НБМ;

-      Щоденні звіти про: еволюцію депозитного портфеля НБМ, дотримання лімітів на інвестиції, динаміку офіційних резервних активів після зміни офіційного курсу іноземних валют до долара США і оборотів по рахунках;

-      Узагальнені таблиці та аналітичні звіти про продаж і купівлю іноземної валюти на міжбанківському ринку, операції з клієнтами та операції НБМ з подальшим їх складанням у щоденні, щотижневі, місячні та річні таблиці, а також щомісячну звітність перед МВФ;

-    Інформація про структуру золотовалютних резервів НБМ за методологічними показаннями МВФ (COFER);

-    Інформація про розподіл по країнах цінних паперів в іноземній валюті, що знаходяться у розпорядженні НБМ (SEFER);

-    Розрахунок міжнародних резервів та ліквідності в іноземній валюті за методологічними показаннями МВФ (SDDS);

-    Відсік про динаміку золотовалютних резервів і результативність інвестиційного портфеля з Річного звіту НБМ;

-    Прес-реліз про еволюцію офіційних резервних активів;

- Прес-реліз    на валютному ринку Республіки Молдова;

7. Розробка та актуалізація грошово-валютних доходів і видатків у прогнозі. Аналіз доходів і витрат фіксується де-факто із зазначенням факторів, що визначили їх еволюцію.

8. Розробка необхідної інформації (ризик-комбайн, розподіл активів і зобов'язань за валютами, строками погашення, процентною ставкою тощо, розрахунки та розкриття інформації, пов'язані з SIRF 9) для складання фінансової звітності НБМ.  

9. Щорічний огляд або, за необхідності, стратегічної структури розподілу активів. 

! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

 Кінцевий термін подання резюме : 13 лютого 2023 року.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

1. Закон н. 548/1995 про Національний банк Молдови;

2. Річний звіт НБМ;

3. Фінансова звітність НБМ;

 

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантното място на главен икономист, отговарящ за оценката на резултатите и финансовите рискове

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de evaluarea performanței și a riscurilor financiare

Задължителни минимални изисквания:

 1. Университетски икономически изследвания с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока; В случай на рейтинг по-нисък от степен 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има опит в изискваната област от най-малко 4 години За лица с дипломи, получени в чужбина, се посочват квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или образователни институции. 
 2. Минимум 2 години опит във финансовата и банковата сфера;
 3. Познаване на разпоредбите на местното банково законодателство;
 4. Познаване на работата на компютъра на потребителско ниво и напреднали познания за приложенията на MS Office, особено Excel;
 5. Езикови умения: владеене на румънски и английски език на напреднало ниво.Владеенето на друг чужд език е предимство.
 6. Други умения и способности: постоянство, инициативност, сътрудничество, гъвкавост, отговорност, наблюдателен дух и непрекъснат тренд на професионално развитие. Аналитичните възможности и писмената и вербалната комуникация ще бъдат оценени.
 7. Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:
 • Опит в управлението на риска;
 • Познаване на спецификата на търговията на международния финансов пазар;
 • Знания в областта на статистиката и иконометрията.

Основни функционални задачи:

1. Ежедневен мониторинг на лимитите за инвестиции в зависимост от: размера на траншовете; вид, продължителност и рейтинг на инвестиционните инструменти и валутен състав; изготвяне на информационни материали за наблюдаваните развития.

2. Проверка на съответствието на дилърите със структурата и ограниченията на валутните операции, операциите на паричния пазар и операциите на капиталовия пазар. Докладване в случай на откриване на нарушения/превишения на висшето ръководство и предлагане, когато е уместно, на решения за коригиране на ситуацията.

3. Извличане и осигуряване на дневния запис на рейтингите на упълномощените контрагенти на НБМ. Изготвяне на Информационна бележка за промяна на рейтинга въз основа на докладите на рейтинговите агенции.

4. Оценка на ефективността на инвестиционния портфейл на НБМ, включително резултати спрямо бенчмарк.

5. Текущият анализ на ситуацията на международния пазар по отношение на страната и риска от контрагента и представянето на информацията, свързана с Инвестиционния комитет на НБМ, Ръководството и други подразделения на НБМ.

6. Изготвяне на следните доклади:

-      Месечна информационна бележка за Изпълнителния съвет на НБМ относно управлението на валутните резерви (изпълнение на инвестиционните портфейли, еволюция на валутната структура и траншове, еволюция на инвестициите въз основа на рейтинги, пазарен риск и др.);

-      Статистически данни за седмичните обороти, регистрирани на местния валутен пазар, валутните операции между лицензирани банки и нерезиденти, състоянието на валутните сметки на Министерството на финансите на Министерството на финансите на Молдова;

-      Отчети за валутния пазар на Република Молдова без парични средства и дейността на НБМ на валутния пазар да се публикуват на официалния сайт на НБМ;

-      Ежедневни отчети за: развитието на депозитния портфейл на НБМ, спазването на лимитите за инвестиции, динамиката на официалните резервни активи след промяната в официалния валутен курс на чуждестранните валути спрямо щатския долар и оборотите по сметките;

-      Обобщени таблици и аналитични справки за продажбите и покупките на чуждестранна валута на междубанковия пазар, операции с клиенти и сделки на НБМ с последващото им съставяне в дневни, седмични, месечни и годишни таблици, както и месечно отчитане пред МВФ;

-    Информация за структурата на валутните резерви на НБМ по методологични указания на МВФ (COFER);

-    Информация за разпределението по държави на ценни книжа в чуждестранна валута, държани от НБМ (SEFER);

-    Изчисляване на международните резерви и ликвидността в чуждестранна валута по методологични указания на МВФ (SDDS);

-    Подразделението за динамиката на валутните резерви и представянето на инвестиционния портфейл от Годишния отчет на НБМ;

-    Прессъобщение относно развитието на официалните резервни активи;

-    Прессъобщение за валутния пазар на Република Молдова;

7. Разработване и актуализиране на приходите и разходите в парична валута в прогнозата. Анализ на приходите и разходите, отчетени де факто с посочване на факторите, които определят тяхното развитие.

8. Разработване на необходимата информация (рискова част, разпределение на активите и пасивите по валути, падеж, лихвен процент и др., изчисления и оповестявания, свързани със SIRF 9) за изготвяне на ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ на НБМ.  

9. Годишен преглед или, ако е необходимо, на стратегическата рамка за разпределение на активите. 

! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

 Крайният срок за подаване на автобиографии е: 13 февруари 2023 г.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

1. Закон No 548/1995 относно Националната банка на Молдова;

2. Годишен отчет на НБМ;

3. Финансови отчети на НБМ;

 

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного экономиста, ответственного за оценку результатов деятельности и финансовых рисков

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de evaluarea performanței și a riscurilor financiare

Обязательные минимальные требования:

 1. Университетские экономические исследования с общей средней за годы обучения 8 и выше; В случае оценки ниже 8 класса условие считается выполненным, если кандидат имеет опыт работы в требуемой области не менее 4 лет Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, должны быть указаны квалификации (например, GPA и т. Д.), Полученные в соответствующей стране и / или учебных заведениях. 
 2. Минимум 2 года опыта работы в финансово-банковской сфере;
 3. Знание положений местного банковского законодательства;
 4. Знание работы компьютера на уровне пользователя и продвинутые знания приложений MS Office, особенно Excel;
 5. Языковые навыки: знание румынского и английского языков на продвинутом уровне.Знание другого иностранного языка является преимуществом.
 6. Другие навыки и способности: настойчивость, инициативность, сотрудничество, гибкость, ответственность, дух наблюдательности и непрерывная тенденция профессионального развития. Будут оценены аналитические возможности и письменное и устное общение.
 7. Дополнительные требования, которые будут преимуществом:
 • Опыт управления рисками;
 • Знание специфики торговли на международном финансовом рынке;
 • Знания в области статистики и эконометрики.

Основные функциональные задачи:

1. Ежедневный мониторинг лимитов на инвестиции в зависимости от: размера траншей; вид, продолжительность и рейтинг инвестиционных инструментов и валютный состав; подготовка информационных материалов о наблюдаемых событиях.

2. Проверка соответствия дилеров структуре и лимитам по валютным операциям, операциям на денежном рынке и операциям на рынке капитала. Информирование в случае обнаружения нарушений/превышений высшему руководству и предложение, при необходимости, решений для исправления ситуации.

3. Извлечение и обеспечение ежедневного учета рейтингов уполномоченных контрагентов НБМ. Подготовка Информационной записки о внесении изменений в рейтинг на основе отчетов рейтинговых агентств.

4. Оценка эффективности инвестиционного портфеля НБМ, включая показатели по сравнению с эталоном.

5. Текущий анализ ситуации на международном рынке в отношении риска страны и контрагента и представление информации, относящейся к Инвестиционному комитету НБМ, Руководству и другим подразделениям НБМ.

6. Подготовка следующих отчетов:

-      Ежемесячная информационная записка для Правления НБМ по вопросам управления валютными резервами (исполнение инвестиционных портфелей, эволюция валютной структуры и траншей, эволюция инвестиций на основе рейтингов, рыночный риск и т.д.);

-      Статистические данные о еженедельных оборотах, зарегистрированных на местном валютном рынке, валютных операциях между лицензированными банками и нерезидентами, состоянии валютных счетов Министерства финансов Министерства финансов Молдовы;

-      Отчеты о валютном рынке Республики Молдова без наличных денег и деятельности НБМ на валютном рынке размещаются на официальном сайте НБМ;

-      Ежедневные отчеты о: эволюции депозитного портфеля НБМ, соблюдении лимитов на инвестиции, динамике официальных резервных активов после изменения официального курса иностранных валют по отношению к доллару США и оборотах по счетам;

-      обобщенные таблицы и аналитические отчеты о продажах и покупках иностранной валюты на межбанковском рынке, операциях с клиентами и операциях НБМ с последующим их составлением в ежедневные, еженедельные, ежемесячные и годовые таблицы, а также ежемесячная отчетность перед МВФ;

-    Информация о структуре валютных резервов НБМ по методологическим показателям МВФ (КОФЕР);

-    Информация о распределении по странам ценных бумаг в иностранной валюте, находящихся в НБМ (SEFER);

-    Расчет международных резервов и ликвидности в иностранной валюте по методологическим показателям МВФ (ССРД);

-    раздел о динамике валютных резервов и исполнении инвестиционного портфеля из Годового отчета НБМ;

-    Пресс-релиз об эволюции официальных резервных активов;

-    Пресс-релиз о валютном рынке Республики Молдова;

7. Разработка и актуализация валютно-валютных доходов и расходов в прогнозе. Анализ доходов и расходов, зафиксированных де-факто с указанием факторов, определивших их эволюцию.

8.  Разработка необходимой информации (риск-компартмент, распределение активов и обязательств по валютам, срокам погашения, процентной ставке и т.д., расчеты и раскрытие информации, связанные с SIRF 9) для подготовки ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НБМ.

9. Ежегодный обзор или, при необходимости, структуры стратегического распределения активов.

! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

 Крайний срок подачи резюме: 13 февраля 2023 года.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

1. Закон No 548/1995 о Национальном банке Молдовы;

2. Годовой отчет НБМ;

3. Финансовая отчетность НБМ;

 

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram