BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de creditare nebancarăRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de creditare nebancară

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de creditare nebancară

Scopul și atribuțiile direcției (sectorul Statistica monetară și financiară) constau în colectarea, verificarea și analiza datelor aferente statisticii monetare și financiare recepționate de la instituțiile de raportare - elaborarea rapoartelor și informațiilor aferente pentru uz intern (în cadrul BNM), precum și pentru utilizatori externi (Fondul Monetar International, Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, etc).

Cerințe minime obligatorii:
1. Studii superioare în domeniul financiar-bancar/economic/statisticii, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi intrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în tara și/sau instituțiile de învățământ respective.
2. Experiență de muncă în domeniul financiar-bancar, economic sau statistic de cel puțin 1 an;
3. Cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator în special aplicațiile MS Office;
4. Competențe lingvistice: cunoașterea fluentă a limbii române și cunoașterea limbii engleze la nivel intermediar (citit/scris/vorbit);
5. Competențe: Integritate; Responsabilitate; Profesionalism; Orientare către rezultate; Perseverență.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

Posedarea cunoștințelor din domeniul analizei monetare (statistica monetară și financiară, precum și analiza financiară).

Principalele atribuții funcţionale:

1. Asigură verificarea, inclusiv cu date din alte rapoarte disponibile în cadrul BNM, a informației primare recepționate de la asociații de economii și împrumut și de la organizațiile de creditare nebancară
2. Elaborează informația pe conturi analitice pe asociații de economii și împrumut și pe organizații de creditare nebancară în baza rapoartelor primare;
3. Elaborează și pregătește spre publicare pe pagina WEB BNM informația aferentă activității asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de creditare nebancară;
4. Elaborează rapoartele standardizate aferente activității asociațiilor de economii și împrumut și a organizațiilor de creditare nebancară pentru raportare la Departamentul Statistică (STA) al Fondului Monetar Internațional (FMI);
5. Participă la compilarea bilanțurilor sectoriale pentru asociațiile de economii și împrumut și a organizațiilor de creditare nebancară conform metodologiei dezvoltate;
6. Acordă consultanță entităților de raportare, persoane juridice și fizice;
7. Asigură diseminarea indicatorilor statistici conform ariei de competență, pe pagina web BNM, inclusiv în cadrul BDI, precum și pentru alte părți interesate;

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 12 februarie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm să consultaţi bibliografia de mai jos pentru participarea la concurs.

Bibliografie pentru interviu:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995 ). Actul urmează a fi modificat de Legea nr.178 din 11.09.2020, în vigoare din 01.07.2023;
2. Legea nr. 139 din 21.06.2007 asociațiilor de economii și împrumut (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121166&lang=ro). Actul urmează a fi modificat de Legea nr.178 din 11.09.2020, în vigoare din 01.07.2023;
3. Legea Nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121063&lang=ro). Actul urmează a fi modificat de Legea nr.178 din 11.09.2020, în vigoare din 01.07.2023;
4. Hotărâre Nr. 52/6 din  24.09.2015 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104788&lang=ro);
5. Hotărâre Nr. 54/3 din  11.12.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea asociațiilor de economii și împrumut (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104486&lang=ro).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of principal expert in charge of monetary and financial statistics related to the activity of savings and loan associations and non-bank lending organizations

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de creditare nebancară

The purpose and duties of the Directorate (monetary and financial statistics sector) consist in collecting, verifying and analyzing the data related to the monetary and financial statistics received from the reporting institutions - elaboration of reports and related information for internal use (within the NBM), as well as for external users (International Monetary Fund, National Bureau of Statistics, Ministry of Finance of the Republic of Moldova, etc).

Mandatory minimum requirements:
1. Higher education in the financial-banking/economic/statistical field, with the general average for the years of study 8 or higher. In the case of a rating lower than 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 3 years of experience in the required field. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated.
2. Work experience in the financial-banking, economic or statistical field of at least 1 year;
3. Knowledge of the computer at the user level, especially MS Office applications;
4. Language skills: fluent knowledge of the Romanian language and knowledge of English at intermediate level (read / written / spoken);
5. Competences: Integrity; Responsibility; Professionalism; Result orientation; Perseverance.

Additional requirements that will be an advantage:

Possession of knowledge in the field of monetary analysis (monetary and financial statistics, as well as financial analysis).

Main functional tasks:

1. Ensures the verification, including with data from other reports available within the NBM, of the primary information received from savings and loan associations and from non-bank lending organizations
2. Elaborates the information on analytical accounts on savings and loan associations and non-bank lending organizations based on primary reports;
3. Elaborates and prepares for publication on the NBM's web page the information related to the activity of savings and loan associations and non-bank lending organizations;
4. Elaborates standardized reports related to the activity of savings and loan associations and non-bank lending organizations for reporting to the Statistical Department (STA) of the International Monetary Fund (IMF);
5. Participates in the compilation of sectoral balance sheets for savings and loan associations and non-bank lending organizations according to the developed methodology;
6. Provides advice to reporting entities, legal entities and individuals;
7. Ensures the dissemination of statistical indicators according to the area of competence, on the NBM's website, including within the BDI, as well as for other interested parties;

The deadline for submitting CVs is: February 12, 2023.

! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We recommend that you consult the bibliography below to participate in the contest.

Bibliography for the interview:

1. Law on the National Bank of Moldova no. 548-XIII of 21.07.1995 (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995). The act is to be amended by the Law no.178 of 11.09.2020, in force from 01.07.2023;
2. Law nr. 139 of 21.06.2007 to savings and loan associations (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121166&lang=ro). The act is to be amended by the Law no.178 of 11.09.2020, in force from 01.07.2023;
3. Law No. 1 of 16.03.2018 on non-bank lending organizations (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121063&lang=ro). The act is to be amended by the Law no.178 of 11.09.2020, in force from 01.07.2023;
4. Decision No. 52/6 of  24.09.2015 on the approval of the Instruction on the reporting of microfinance organizations (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104788&lang=ro);
5. Decision No. 54/3 of  11.12.2017 on the approval of the Instruction on the reporting of savings and loan associations (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104486&lang=ro).

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di esperto principale responsabile delle statistiche monetarie e finanziarie relative all'attività delle associazioni di risparmio e prestito e delle organizzazioni di credito non bancarie

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de creditare nebancară

Lo scopo e i compiti della Direzione (settore delle statistiche monetarie e finanziarie) consistono nella raccolta, verifica e analisi dei dati relativi alle statistiche monetarie e finanziarie ricevute dalle istituzioni segnalanti - elaborazione di relazioni e relative informazioni per uso interno (all'interno della NBM), nonché per utenti esterni (Fondo monetario internazionale, Ufficio nazionale di statistica, Ministero delle finanze della Repubblica di Moldova, ecc).

Requisiti minimi obbligatori:
1. Istruzione superiore in ambito finanziario-bancario/economico/statistico, con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore. Nel caso di una valutazione inferiore a 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 3 anni di esperienza nel campo richiesto. Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione.
2. Esperienza lavorativa in ambito finanziario-bancario, economico o statistico di almeno 1 anno;
3. Conoscenza del computer a livello utente, in particolare delle applicazioni MS Office;
4. Competenze linguistiche: conoscenza fluente della lingua rumena e conoscenza della lingua inglese a livello intermedio (letto / scritto / parlato);
5. Competenze: Integrità; Responsabilità; Professionalità; Orientamento al risultato; Perseveranza.

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

Possesso di conoscenze nel campo dell'analisi monetaria (statistiche monetarie e finanziarie, nonché analisi finanziaria).

Principali compiti funzionali:

1. Assicura la verifica, anche con i dati di altre relazioni disponibili nell'ambito della NBM, delle informazioni primarie ricevute dalle associazioni di risparmio e prestito e dalle organizzazioni di credito non bancarie
2. elabora le informazioni sui conti analitici delle associazioni di risparmio e prestiti e delle organizzazioni di credito non bancarie sulla base di relazioni primarie;
3. elabora e prepara per la pubblicazione sulla pagina web della NBM le informazioni relative all'attività delle associazioni di risparmio e prestito e delle organizzazioni di credito non bancarie;
4. elabora relazioni standardizzate relative all'attività delle associazioni di risparmio e prestito e delle organizzazioni di credito non bancarie per la segnalazione al Dipartimento statistico (STA) del Fondo monetario internazionale (FMI);
5. partecipa alla compilazione di bilanci settoriali per le associazioni di risparmio e prestito e le organizzazioni di credito non bancarie secondo la metodologia sviluppata;
6. fornisce consulenza a soggetti segnalanti, persone giuridiche e persone fisiche;
7. garantisce la diffusione di indicatori statistici in base al settore di competenza, sul sito web dell'NBM, anche nell'ambito della BDI, nonché per altre parti interessate;

La scadenza per l'invio dei CV è: 12 febbraio 2023.

! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online compila il modulo CV online oppure puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia di consultare la bibliografia qui sotto per partecipare al concorso.

Bibliografia per l'intervista:

1. Legge sulla Banca nazionale della Moldova n.  548-XIII del 21.07.1995 (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995). La legge deve essere modificata dalla legge n. 178 dell'11.09.2020, in vigore dal 01.07.2023;
2. Legge nr. 139 del 21.06.2007 alle associazioni di risparmio e credito (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121166&lang=ro). La legge deve essere modificata dalla legge n. 178 dell'11.09.2020, in vigore dal 01.07.2023;
3. La legge n. 1 del 16.03.2018 sugli organismi di credito non bancari (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121063&lang=ro). La legge deve essere modificata dalla legge n. 178 dell'11.09.2020, in vigore dal 01.07.2023;
4. Decisione n. 52/6 del  24.09.2015 sull'approvazione dell'Istruzione sulla rendicontazione delle organizzazioni di microfinanza (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104788&lang=ro);
5. Decisione n. 54/3 dell'11.12.2017 relativa all'approvazione dell'Istruzione  sulla segnalazione delle associazioni di risparmio e credito (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104486&lang=ro).

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду головного експерта, відповідального за грошово-кредитну статистику, пов'язану з діяльністю ощадно-кредитних асоціацій та небанківських кредитних організацій

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de creditare nebancară

Мета і обов'язки Директорату (сектор валютно-фінансової статистики) полягають у зборі, перевірці та аналізі даних, пов'язаних з грошово-кредитною і фінансовою статистикою, отриманої від звітних установ - опрацювання звітів і пов'язаної з ними інформації для внутрішнього користування (в рамках НБМ), а також для зовнішніх користувачів (Міжнародний валютний фонд, Національне бюро статистики, Міністерство фінансів Республіки Молдова, тощо).

Обов'язкові мінімальні вимоги:
1. Вища освіта у фінансово-банківській/економічній/статистичній сфері із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище. У разі рейтингу нижче 8 умова вважається виконаним, якщо кандидат має досвід роботи в необхідній сфері не менше 3 років. Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах.
2. Стаж роботи у фінансово-банківській, економічній або статистичній сфері не менше 1 року;
3. Знання комп'ютера на рівні користувача, особливо додатків MS Office;
4. Володіння мовою: вільне володіння румунською мовою та знання англійської мови на середньому рівні (read / written / talk);
5. Компетенції: доброчесність; Відповідальність; Професіоналізм; Орієнтація на результат; Наполегливість.

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

Володіння знаннями в області грошового аналізу (грошової та фінансової статистики, а також фінансового аналізу).

Основні функціональні завдання:

1. Забезпечує верифікацію, у тому числі з даними інших звітів, доступних у межах НБМ, первинної інформації, отриманої від ощадно-кредитних об'єднань та від небанківських кредитних організацій
2. Розробляє інформацію про аналітичні рахунки ощадно-позичкових об'єднань та небанківських кредитних організацій на основі первинних звітів;
3. Розробляє та готує до публікації на веб-сторінці НБМ інформацію, пов'язану з діяльністю ощадно-позичкових асоціацій та небанківських кредитних організацій;
4. Розробляє стандартизовані звіти, пов'язані з діяльністю ощадно-кредитних асоціацій та небанківських кредитних організацій для звітності до Статистичного департаменту (STA) Міжнародного валютного фонду (МВФ);
5. Бере участь у складанні галузевих балансів ощадно-позичкових об'єднань та небанківських кредитних організацій за розробленою методологією;
6. Надає консультації юридичним, юридичним та фізичним особам, які звітують;
7. Забезпечує поширення статистичних показників відповідно до сфери компетенції, на веб-сайті НБМ, у тому числі в межах BDI, а також для інших зацікавлених сторін;

Кінцевий термін подання резюме : 12 лютого 2023 року.

! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією для участі в конкурсі.

Бібліографія для інтерв'ю:

1. Закону про Національний банк Молдови No 548-XIII від 21.07.1995 (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995). До акта вносяться зміни Законом No178 від 11.09.2020, що діє з 01.07.2023;
2. Закон нр. 139 від 21.06.2007 р. ощадно-кредитним асоціаціям (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121166&lang=ro). До акта вносяться зміни Законом No178 від 11.09.2020, що діє з 01.07.2023;
3. Закон No 1 від 16.03.2018 про небанківські кредитні організації (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121063&lang=ro). До акта вносяться зміни Законом No178 від 11.09.2020, що діє з 01.07.2023;
4. Рішення від 24.09.2015 No 52/6  про затвердження Інструкції зі звітності мікрофінансових організацій (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104788&lang=ro);
5. Рішення No 54/3 від  11.12.2017 р. про затвердження Інструкції зі звітності ощадно-позичкових об'єднань (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104486&lang=ro).

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на главен експерт, отговарящ за паричната и финансовата статистика, свързана с дейността на спестовни и кредитни асоциации и организации за небанково кредитиране

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de creditare nebancară

Целта и задълженията на дирекцията (сектор "Парична и финансова статистика") се състоят в събиране, проверка и анализ на данните, свързани с паричната и финансовата статистика, получена от отчетните институции - изготвяне на отчети и свързана с тях информация за вътрешно ползване (в рамките на НБМ), както и за външни потребители (Международен валутен фонд, Национално статистическо бюро, Министерство на финансите на Република Молдова, и т.н.).

Задължителни минимални изисквания:
1. Висше образование във финансово-банковата/икономическата/статистическата област, с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока. В случай на рейтинг, по-нисък от 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 3 години опит в изискваната област. За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или образователни институции.
2. Трудов стаж във финансово-банковата, икономическата или статистическата област най-малко 1 година;
3. Познаване на компютъра на потребителско ниво, особено приложенията на MS Office;
4. Езикови умения: владеене на румънски език и владеене на английски език на средно ниво (четене/писмено/говоримо);
5. Компетентности: Интегритет; Отговорност; Професионализъм; Ориентация на резултата; Постоянство.

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

Притежаване на знания в областта на паричния анализ (парична и финансова статистика, както и финансов анализ).

Основни функционални задачи:

1. Осигурява проверката, включително с данни от други доклади, налични в рамките на НБМ, на първичната информация, получена от спестовни и кредитни асоциации и от небанкови кредитни организации
2. разработва информацията за аналитичните сметки на спестовни и кредитни асоциации и небанкови кредитни организации въз основа на първични доклади;
3. разработва и подготвя за публикуване на интернет страницата на НБМ информацията, свързана с дейността на спестовните и кредитните сдружения и небанковите кредитни организации;
4. Разработва стандартизирани отчети, свързани с дейността на спестовните и кредитните асоциации и небанковите кредитни организации за отчитане пред Статистическия отдел (СТВ) на Международния валутен фонд (МВФ);
5. Участва в съставянето на секторни баланси за спестовни и кредитни асоциации и небанкови кредитни организации по разработената методология;
6. Предоставя консултации на отчитащи се лица, юридически и физически лица;
7. Осигурява разпространението на статистически показатели според сферата на компетентност, на интернет страницата на НБМ, включително в рамките на БДИ, както и за други заинтересовани страни;

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 12 февруари 2023 г.

! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Препоръчваме ви да се консултирате с библиографията по-долу, за да участвате в конкурса.

Библиография за интервюто:

1. Закон за Националната банка на Молдова бр.  548-XIII от 21.07.1995 г. (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995). Законът предстои да бъде изменен със Закон No 178 от 11.09.2020 г., в сила от 01.07.2023 г.;
2. Закон No 139 от 21.06.2007 г. на спестовни и кредитни асоциации (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121166&lang=ro). Законът предстои да бъде изменен със Закон No 178 от 11.09.2020 г., в сила от 01.07.2023 г.;
3. Закон No 1 от 16.03.2018 г. относно небанковите кредитни организации (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121063&lang=ro). Законът предстои да бъде изменен със Закон No 178 от 11.09.2020 г., в сила от 01.07.2023 г.;
4. Решение No 52/6 от  24.09.2015 г. за одобряване на Инструкцията за отчитане на организациите за микрофинансиране (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104788&lang=ro);
5. Решение No 54/3 от  11.12.2017 г. за одобряване на Инструкцията за отчитане на спестовни и кредитни асоциации (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104486&lang=ro).

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного эксперта по денежно-кредитной и финансовой статистике, связанной с деятельностью ссудо-сберегательных объединений и небанковских кредитных организаций

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de statistica monetară și financiară aferentă activității asociațiilor de economii și împrumut și organizațiilor de creditare nebancară

Цель и обязанности Дирекции (сектор денежно-кредитной и финансовой статистики) заключаются в сборе, проверке и анализе данных, связанных с денежно-кредитной и финансовой статистикой, полученных от отчитывающихся учреждений - разработка отчетов и соответствующей информации для внутреннего использования (в рамках НБМ), а также для внешних пользователей (Международный валютный фонд, Национальное бюро статистики, Министерство финансов Республики Молдова, и т.д.).

Обязательные минимальные требования:
1. Высшее образование в финансово-банковской/экономической/статистической сфере, с общей средней за годы обучения 8 и выше. В случае рейтинга ниже 8, условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 3 лет опыта работы в требуемой области. Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т. Д.), Полученные в соответствующей стране и / или учебных заведениях.
2. Опыт работы в финансово-банковской, экономической или статистической сфере не менее 1 года;
3. Знание компьютера на уровне пользователя, особенно приложений MS Office;
4. Языковые навыки: свободное владение румынским языком и знание английского языка на среднем уровне (чтение/письмо/разговорная);
5. Компетенции: Добросовестность; Ответственность; Профессионализм; Ориентация на результат; Настойчивость.

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

Владение знаниями в области монетарного анализа (денежно-кредитная и финансовая статистика, а также финансовый анализ).

Основные функциональные задачи:

1. Обеспечивает проверку, в том числе с данными из других отчетов, имеющихся в пределах НБМ, первичной информации, полученной от ссудо-сберегательных объединений и от небанковских кредитных организаций.
2. Разрабатывает информацию по аналитическим счетам ссудо-сберегательных объединений и небанковских кредитных организаций на основе первичных отчетов;
3. Разрабатывает и готовит к публикации на веб-странице НБМ информацию, связанную с деятельностью ссудо-сберегательных объединений и небанковских кредитных организаций;
4. Разрабатывает стандартизированные отчеты, связанные с деятельностью ссудо-сберегательных ассоциаций и небанковских кредитных организаций, для отчетности в Департамент статистики (СТАТ) Международного валютного фонда (МВФ);
5. Участвует в составлении отраслевых балансов ссудо-сберегательных объединений и небанковских кредитных организаций по разработанной методике;
6. Консультирует отчитывающихся лиц, юридических и физических лиц;
7. Обеспечивает распространение статистических показателей по сфере компетенции, на сайте НБМ, в том числе в рамках БДИ, а также для других заинтересованных лиц;

Крайний срок подачи резюме: 12 февраля 2023 года.

! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online заполнить онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже для участия в конкурсе.

Библиография к интервью:

1. Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XIII от 21.07.1995 (http://www.bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995В закон вносятся изменения Законом No 178 от 11.09.2020, в силу с 01.07.2023;
2. Закон No 139 от 21.06.2007 сберегательным товариществам (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121166&lang=roВ закон вносятся изменения Законом No 178 от 11.09.2020, в силу с 01.07.2023;
3. Закон No 1 от 16.03.2018 о небанковских кредитных организациях (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121063&lang=roВ закон вносятся изменения Законом No 178 от 11.09.2020, в силу с 01.07.2023;
4. Решение от 24.09.2015 No 52/6  об утверждении Инструкции по отчетности микрофинансовых организаций (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104788&lang=ro);
5. Решение no 54/3 от  11.12.2017 об утверждении Инструкции по отчетности ссудо-сберегательных товариществ (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=104486&lang=ro).

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram