GIZ - Policy Advisor on Integrated Urban DevelopmentRo

Traducere Automata

GIZ - Consilier politic pentru dezvoltare urbană integrată

GIZ - Policy Advisor on Integrated Urban Development

GIZ caută un consilier politic pentru dezvoltare urbană integrată pentru proiectul său "Întreprinderi și comunități puternice pentru Moldova", care este finanțat atât de Uniunea Europeană, cât și de Guvernul Germaniei.

Se preconizează că această poziție va începe la15 februarie 2023 pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii.

Rolul principal al consilierului politic este de a oferi consultanță politică Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu privire la îmbunătățirea cadrului de politici pentru dezvoltarea urbană integrată. Locul de muncă permanent pentru această funcție este la Chișinău.

Responsabilitățile generale acoperite de această poziție sunt următoarele:

 • acordarea de consultanță politică la nivel înalt Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIRD) cu privire la elaborarea ajustărilor structurale și instituționale necesare pentru îmbunătățirea cadrului de politici pentru dezvoltarea urbană durabilă și integrată, inclusiv a programului național privind centrele de pol de creștere;
 • Definirea instrumentelor de sprijinire a accelerării și furnizarea de orientări pentru a asigura sprijinul integrat al politicilor și coerența politicilor;
 • Oferirea de consiliere cu privire la un dialog vertical îmbunătățit între actorii implicați în dezvoltarea urbană și comunitară și sprijinirea proceselor care permit o coordonare și consultări eficiente cu părțile interesate relevante;
 • Efectuarea oricăror alte sarcini legate de locul de muncă care contribuie la succesul proiectului.

Calificări necesare:

 • Masterat în Urbanism/Dezvoltare, Administrație Publică, Științe Sociale, Management și Dezvoltare Organizațională sau alte domenii relevante;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în elaborarea politicilor, planificarea strategică, de preferință într-o manieră integrată transsectorială, experiență anterioară în/cu instituții guvernamentale, dezvoltare internațională și construirea de parteneriate;
 • Experiență în coordonarea proceselor mari și complexe cu mai mulți actori diferiți; guvern, societatea civilă, mediul academic, sectorul public și cel privat;
 • Experiență dovedită în furnizarea de analize și consultanță în materie de politici de înaltă calitate, relevante pentru dezvoltare;
 • S-au dovedit excelente abilitati scrise si verbale in limbile romana si engleza. Germana și/sau rusa ar fi un avantaj;
 • Abilități analitice remarcabile;
 • Abilitati eficiente de comunicare, negociere si moderatie;
 • Abilitati solide de redactare, prezentare si raportare;
 • Capacitatea de a contribui la planificarea strategică și raportare;
 • Cunostinte foarte bune de lucru despre tehnologii IT si aplicatii informatice (pachetul MS Office);
 • Prelucrarea confidențială a datelor și informațiilor;
 • Excelente abilități interpersonale și organizaționale;
 • Abilitatea de a lucra sub presiune la termene limită strânse, cu abilități excelente de gestionare a timpului;
 • Se așteaptă dorința de a lucra într-un mod eficient, independent și inovator într-o echipă multidisciplinară și interculturală;
 • Disponibilitatea de a dezvolta în continuare baza de cunoștințe și perfecționarea în funcție de sarcinile care trebuie îndeplinite – măsurile corespunzătoare sunt convenite cu conducerea.

Cererile, inclusiv CV-ul detaliat, referințele și scrisoarea de motivație se trimit până la ora 02.02. 2023, ora 15:00 la adresa hr-giz-moldova@giz.de.

Vă rugăm să menționați numele poziției în titlul mesajului de candidatură. Doar candidații preselectați vor fi solicitați pentru un interviu. Finalistului i se va oferi un contract de muncă pe durată determinată în baza unui program de lucru săptămânal de 40 de ore și se va încheia în conformitate cu legislația națională a muncii.

Vă rugăm să rețineți că cererile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare. GIZ își păstrează libertatea de a face din nou publicitate postului, de a anula recrutarea sau de a oferi o programare la un grad inferior sau cu o descriere a postului modificată.

GIZ se angajează să asigure echitatea ocupării forței de muncă la locul de muncă și încurajează candidații calificați din toate mediile să aplice.

En

Articol Original

GIZ - Policy Advisor on Integrated Urban Development

GIZ - Policy Advisor on Integrated Urban Development

GIZ is looking for a Policy Advisor on Integrated Urban Development for its project “Strong Businesses and Communities for Moldova”, which is financed by both the European Union as well as the German Government.

This position is expected to start on 15th of February 2023 for a 12 months period, with the possibility of extension.

The primary role of the Policy Advisor is to provide policy advice to the Ministry of Infrastructure and Regional Development on improving the policy framework for integrated urban development. The permanent workplace for this position is in Chisinau.

The overall responsibilities covered by this position are as follows:

 • Providing high-level policy advice to the Ministry of Infrastructure and Regional Development (MIRD) on developing the necessary structural and institutional adjustments on improving the policy framework for sustainable and integrated urban development, including the national programme on growth pole centres;
 • Defining tools to support acceleration and providing guidance to ensure integrated policy support and policy coherence;
 • Providing advice on an improved vertical dialogue between the actors involved in urban and community development and supporting processes that allow for effective coordination and consultations with relevant stakeholders;
 • Performing any other work-related tasks contributing to the project success.

Required qualifications:

 • Master’s degree in Urban Planning / Development, Public Administration, Social Sciences, Management and Organisational Development or other relevant fields;
 • At least 5 years of professional working experience in policy development, strategic planning, preferably in a cross-sectoral integrated manner, previous experience in/with government institutions, international development and partnership building;
 • Experience in coordinating large and complex processes with multiple different actors; government, civil society, academia, the public and the private sector;
 • Proven track record in providing high-quality, development-relevant analysis and policy advice;
 • Proven excellent written and verbal skills in Romanian and English. German and/or Russian would be an advantage;
 • Outstanding analytical skills;
 • Effective communication, negotiation and moderation skills;
 • Strong drafting, presentation and reporting skills;
 • Ability to contribute to strategic planning and reporting;
 • Very good working knowledge of IT technologies and computer applications (MS Office package);
 • Confidential handling of data and information;
 • Excellent interpersonal and organisational skills;
 • Ability to work under pressure to tight deadlines with excellent time management skills;
 • Desire to work in an efficient, independent and innovative manner in a multi-disciplinary and inter-cultural team is expected;
 • Willingness to further develop the knowledge basis and upskill as required by the tasks to be performed – corresponding measures are agreed with management.

Applications, including detailed CV, references and motivation letter shall be sent not later than 02.02. 2023, time 15:00 to the address hr-giz-moldova@giz.de.

Please mention the position name in the title of your application message. Only shortlisted candidates will be asked for an interview. The finalist will be offered a fixed-term employment contract based on a 40-hour weekly work programme and concluded in line with the national labour legislation.

Please note that applications received after the deadline will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise the position, to cancel the recruitment or offer an appointment at a lower grade or with a modified job description.

GIZ is committed to employment equity in the workplace and encourages qualified candidates from all backgrounds to apply.

It

Traducere Automata

GIZ - Consulente politico per lo sviluppo urbano integrato

GIZ - Policy Advisor on Integrated Urban Development

GIZ è alla ricerca di un consulente politico sullo sviluppo urbano integrato per il suo progetto "Imprese e comunità forti per la Moldavia", finanziato sia dall'Unione europea che dal governo tedesco.

Questa posizione dovrebbe iniziare il 15 febbraio 2023 per unperiodo di 12 mesi, con possibilità di estensione.

Il ruolo principale del consulente politico è quello di fornire consulenza politica al ministero delle Infrastrutture e dello sviluppo regionale per migliorare il quadro politico per lo sviluppo urbano integrato. Il posto di lavoro permanente per questa posizione è a Chisinau.

Le responsabilità generali coperte da questa posizione sono le seguenti:

 • fornire consulenza politica di alto livello al Ministero delle infrastrutture e dello sviluppo regionale (MIRD) sullo sviluppo dei necessari adeguamenti strutturali e istituzionali per migliorare il quadro politico per lo sviluppo urbano sostenibile e integrato, compreso il programma nazionale sui centri dei poli di crescita;
 • definire strumenti per sostenere l'accelerazione e fornire orientamenti per garantire un sostegno integrato delle politiche e la coerenza delle politiche;
 • fornire consulenza su un migliore dialogo verticale tra gli attori coinvolti nello sviluppo urbano e comunitario e sostenere processi che consentano un coordinamento e consultazioni efficaci con le parti interessate;
 • Esecuzione di qualsiasi altra attività lavorativa che contribuisca al successo del progetto.

Qualifiche richieste:

 • Master in Pianificazione / Sviluppo Urbano, Pubblica Amministrazione, Scienze Sociali, Gestione e Sviluppo Organizzativo o altri settori pertinenti;
 • Almeno 5 anni di esperienza lavorativa professionale nello sviluppo delle politiche, pianificazione strategica, preferibilmente in modo integrato intersettoriale, precedente esperienza in/con istituzioni governative, sviluppo internazionale e costruzione di partenariati;
 • Esperienza nel coordinamento di processi grandi e complessi con più attori diversi; governo, società civile, mondo accademico, settore pubblico e privato;
 • Comprovata esperienza nel fornire analisi e consigli politici di alta qualità e rilevanti per lo sviluppo;
 • Comprovate eccellenti capacità scritte e verbali in rumeno e inglese. Il tedesco e/o il russo sarebbero un vantaggio;
 • Spiccate capacità analitiche;
 • Efficaci capacità di comunicazione, negoziazione e moderazione;
 • Forti capacità di redazione, presentazione e reporting;
 • Capacità di contribuire alla pianificazione strategica e al reporting;
 • Ottima conoscenza pratica delle tecnologie IT e delle applicazioni informatiche (pacchetto MS Office);
 • Trattamento confidenziale di dati e informazioni;
 • Ottime capacità relazionali e organizzative;
 • Capacità di lavorare sotto pressione per scadenze ravvicinate con eccellenti capacità di gestione del tempo;
 • Ci si aspetta il desiderio di lavorare in modo efficiente, indipendente e innovativo in un team multidisciplinare e interculturale;
 • Disponibilità a sviluppare ulteriormente la base di conoscenze e l'aggiornamento delle competenze come richiesto dai compiti da svolgere - le misure corrispondenti sono concordate con la direzione.

Le candidature, comprensive di CV dettagliato, referenze e lettera di motivazione, devono essere inviate entro e non oltre il 02.02. 2023, ore 15:00 all'indirizzo hr-giz-moldova@giz.de.

Si prega di menzionare il nome della posizione nel titolo del messaggio di candidatura. Solo ai candidati selezionati verrà chiesto un colloquio. Al finalista verrà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato basato su un programma di lavoro settimanale di 40 ore e concluso in linea con la legislazione nazionale del lavoro.

Si prega di notare che le domande ricevute dopo la scadenza non saranno prese in considerazione. GIZ si riserva la facoltà di ripubblicizzare la posizione, annullare l'assunzione o offrire un appuntamento a un grado inferiore o con una descrizione del lavoro modificata.

GIZ si impegna per l'equità occupazionale sul posto di lavoro e incoraggia candidati qualificati di ogni provenienza ad applicare.

Ua

Traducere Automata

GIZ - радник з питань політики інтегрованого міського розвитку

GIZ - Policy Advisor on Integrated Urban Development

GIZ шукає радника з питань політики інтегрованого міського розвитку для свого проекту «Сильний бізнес та громади для Молдови», який фінансується як Європейським Союзом, так і урядом Німеччини.

Очікується, що ця позиція розпочнеться 15 лютого 2023 року на 12 місяців з можливістю продовження.

Основна роль Радника з питань політики полягає у наданні політичних консультацій Міністерству інфраструктури та регіонального розвитку щодо вдосконалення політичних рамок інтегрованого міського розвитку. Постійне робоче місце на цю посаду знаходиться в Кишиневі.

Загальні обов'язки, на які поширюється ця посада, такі:

 • Надання консультацій з питань політики високого рівня Міністерству інфраструктури та регіонального розвитку (MIRD) щодо розробки необхідних структурних та інституційних коригувань щодо вдосконалення рамок політики сталого та інтегрованого міського розвитку, включаючи національну програму центрів полюсів зростання;
 • Визначення інструментів підтримки прискорення та надання рекомендацій для забезпечення інтегрованої підтримки політики та узгодженості політики;
 • Надання консультацій щодо покращення вертикального діалогу між суб'єктами, залученими до розвитку міст та громад, та підтримка процесів, що дозволяють ефективно координувати та проводити консультації з відповідними зацікавленими сторонами;
 • Виконання будь-яких інших завдань, пов'язаних з роботою, що сприяють успіху проекту.

Необхідна кваліфікація:

 • ступінь магістра в галузі містобудування / розвитку, державного управління, соціальних наук, управління та організаційного розвитку або інших відповідних галузей;
 • Щонайменше 5 років професійного досвіду роботи у сфері розробки політик, стратегічного планування, бажано у міжсекторальний інтегрований спосіб, попередній досвід роботи в державних установах, міжнародному розвитку та розбудові партнерства;
 • Досвід координації великих і складних процесів з декількома різними суб'єктами; уряд, громадянське суспільство, наукові кола, державний та приватний сектори;
 • Перевірений послужний список у наданні високоякісних аналізів та політичних консультацій, що стосуються розробки;
 • Зарекомендували себе відмінні письмові та усні навички румунською та англійською мовами. Німецька та/або російська мови були б перевагою;
 • Видатні аналітичні здібності;
 • Навички ефективного спілкування, ведення переговорів та модерації;
 • Сильні навички складання, презентації та звітності;
 • Здатність робити внесок у стратегічне планування та звітність;
 • Дуже хороші робочі знання ІТ-технологій і комп'ютерних додатків (пакет MS Office);
 • Конфіденційна обробка даних та інформації;
 • Відмінні міжособистісні та організаційні навички;
 • Уміння працювати під тиском до стислих термінів з відмінними навичками тайм-менеджменту;
 • Очікується бажання працювати ефективно, незалежно та інноваційно в мультидисциплінарній та міжкультурній команді;
 • Готовність до подальшого розвитку бази знань і підвищення кваліфікації відповідно до вимог завдань, які необхідно виконати – відповідні заходи узгоджуються з керівництвом.

Заявки, включаючи детальне резюме, рекомендації та мотиваційний лист, надсилаються не пізніше 02.02. 2023 рік, час 15:00 за адресою hr-giz-moldova@giz.de.

Будь ласка, вкажіть назву посади в назві повідомлення вашої заявки. Тільки кандидати, які потрапили до шорт-листа, будуть запрошені на співбесіду. Фіналісту буде запропоновано строковий трудовий договір, заснований на 40-годинній тижневій програмі роботи та укладений відповідно до національного законодавства про працю.

Зверніть увагу, що заявки, отримані після встановленого терміну, розглядатися не будуть. GIZ зберігає за собою право повторно рекламувати посаду, скасовувати набір або пропонувати призначення на нижчий рівень або зі зміненою посадовою інструкцією.

GIZ прагне до рівності зайнятості на робочому місці та заохочує кваліфікованих кандидатів з будь-якого походження подавати заявки.

Bg

Traducere Automata

GIZ - Политически съветник по интегрирано градско развитие

GIZ - Policy Advisor on Integrated Urban Development

GIZ търси политически съветник по интегрирано градско развитие за своя проект "Силни бизнеси и общности за Молдова", който се финансира както от Европейския съюз, така и от германското правителство.

Очаква се тази позиция да започне на 15 февруари 2023 г. за период от 12 месеца, с възможност за удължаване.

Основната роля на политическия съветник е да предоставя политически съвети на Министерството на инфраструктурата и регионалното развитие за подобряване на политическата рамка за интегрирано градско развитие. Постоянното работно място за тази позиция е в Кишинев.

Общите отговорности, обхванати от тази позиция, са следните:

 • Предоставяне на политически съвети на високо равнище на Министерството на инфраструктурата и регионалното развитие (МИРР) относно разработването на необходимите структурни и институционални корекции за подобряване на политическата рамка за устойчиво и интегрирано градско развитие, включително националната програма за центрове за растеж;
 • Определяне на инструменти за подпомагане на ускоряването и предоставяне на насоки за осигуряване на интегрирана политическа подкрепа и съгласуваност на политиките;
 • Предоставяне на съвети за подобрен вертикален диалог между участниците в градското и общностното развитие и подкрепящи процеси, които позволяват ефективна координация и консултации със съответните заинтересовани страни;
 • Изпълнение на всякакви други задачи, свързани с работата, допринасящи за успеха на проекта.

Необходими квалификации:

 • Магистърска степен по градоустройство / развитие, публична администрация, социални науки, управление и организационно развитие или други съответни области;
 • Най-малко 5 години професионален опит в разработването на политики, стратегическото планиране, за предпочитане по междусекторен интегриран начин, предишен опит в/с държавни институции, международно развитие и изграждане на партньорства;
 • Опит в координирането на големи и сложни процеси с множество различни участници; правителство, гражданско общество, академични среди, публичен и частен сектор;
 • Доказан опит в предоставянето на висококачествени, свързани с развитието анализи и политически съвети;
 • Доказани отлични писмени и устни умения на румънски и английски език. Немски и/или руски би било предимство;
 • Изключителни аналитични умения;
 • Ефективни умения за комуникация, водене на преговори и модериране;
 • Силни умения за изготвяне, представяне и докладване;
 • Способност за принос към стратегическото планиране и докладване;
 • Много добри работни познания по ИТ технологии и компютърни приложения (MS Office пакет);
 • Поверително боравене с данни и информация;
 • Отлични междуличностни и организационни умения;
 • Способност за работа под натиск за кратки срокове с отлични умения за управление на времето;
 • Очаква се желание за работа по ефективен, независим и иновативен начин в мултидисциплинарен и междукултурен екип;
 • Желание за по-нататъшно развитие на базата от знания и повишаване на квалификацията, както се изисква от задачите, които трябва да бъдат изпълнени – съответните мерки са съгласувани с ръководството.

Заявленията, включително подробна автобиография, справки и мотивационно писмо, се изпращат не по-късно от 02.02 часа. 2023, време 15:00 до адреса hr-giz-moldova@giz.de.

Моля, посочете името на позицията в заглавието на съобщението за кандидатстване. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. На финалиста ще бъде предложен срочен трудов договор въз основа на 40-часова седмична работна програма и сключен в съответствие с националното трудово законодателство.

Моля, имайте предвид, че заявленията, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани. GIZ запазва правото си на преценка да обяви отново позицията, да отмени набирането или да предложи среща на по-ниска степен или с променена длъжностна характеристика.

GIZ се ангажира със заетостта на работното място и насърчава квалифицирани кандидати от всички среди да кандидатстват.

Ru

Traducere Automata

GIZ - Советник по вопросам политики в области интегрированного городского развития

GIZ - Policy Advisor on Integrated Urban Development

GIZ ищет советника по вопросам политики в области интегрированного городского развития для своего проекта «Сильные предприятия и сообщества для Молдовы», который финансируется как Европейским Союзом, так и правительством Германии.

Ожидается, что эта должность начнется 15февраля 2023 года на 12-месячный период с возможностью продления.

Основная роль советника по вопросам политики заключается в консультировании министерства инфраструктуры и регионального развития по вопросам политики в целях совершенствования политических рамок комплексного развития городов. Постоянное рабочее место для этой должности находится в Кишиневе.

Эта должность выполняет следующие общие обязанности:

 • консультирование высокого уровня по вопросам политики министерства инфраструктуры и регионального развития (МИРД) по вопросам разработки необходимых структурных и институциональных корректировок в целях совершенствования политических рамок устойчивого и комплексного развития городов, включая национальную программу центров полюсов роста;
 • определение инструментов для поддержки ускорения и предоставление руководящих указаний для обеспечения комплексной поддержки политики и согласованности политики;
 • предоставление консультаций по вопросам улучшения вертикального диалога между субъектами, участвующими в развитии городов и общин, и поддержки процессов, позволяющих осуществлять эффективную координацию и консультации с соответствующими заинтересованными сторонами;
 • Выполнение любых других задач, связанных с работой, способствующих успеху проекта.

Требуемая квалификация:

 • Степень магистра в области городского планирования / развития, государственного управления, социальных наук, управления и организационного развития или других соответствующих областей;
 • Не менее 5 лет профессионального опыта работы в области разработки политики, стратегического планирования, предпочтительно на межсекторальной комплексной основе, предыдущего опыта работы в/с государственными учреждениями, международного развития и налаживания партнерских отношений;
 • Опыт координации крупных и сложных процессов с несколькими различными субъектами; правительство, гражданское общество, научные круги, государственный и частный секторы;
 • Проверенный опыт в предоставлении высококачественных, актуальных для развития анализов и рекомендаций по вопросам политики;
 • Доказал отличные письменные и устные навыки на румынском и английском языках. Немецкий и/или русский языки были бы преимуществом;
 • Выдающиеся аналитические способности;
 • Эффективные навыки общения, ведения переговоров и модерации;
 • Сильные навыки составления, презентации и отчетности;
 • Способность вносить вклад в стратегическое планирование и отчетность;
 • Очень хорошее знание ИТ-технологий и компьютерных приложений (пакет MS Office);
 • Конфиденциальная обработка данных и информации;
 • Отличные межличностные и организационные навыки;
 • Способность работать под давлением в сжатые сроки с отличными навыками тайм-менеджмента;
 • Ожидается желание работать эффективно, независимо и инновационно в междисциплинарной и межкультурной команде;
 • Готовность к дальнейшему развитию базы знаний и повышению квалификации в соответствии с требованиями выполняемых задач – соответствующие меры согласовываются с руководством.

Заявки, в том числе подробное резюме, рекомендации и мотивационное письмо, направляются не позднее 02.02. 2023 год, время 15:00 по адресу hr-giz-moldova@giz.de.

Пожалуйста, укажите название должности в заголовке сообщения вашей заявки. На собеседование будут приглашены только кандидаты, включенные в шорт-лист. Финалисту будет предложен срочный трудовой договор, основанный на 40-часовой еженедельной рабочей программе и заключенный в соответствии с национальным трудовым законодательством.

Обратите внимание, что заявки, поступившие после установленного срока, рассматриваться не будут. GIZ оставляет за собой право по своему усмотрению повторно рекламировать должность, отменять набор или предлагать назначение на более низкий класс или с измененной должностной инструкцией.

GIZ стремится к равенству в области занятости на рабочем месте и поощряет квалифицированных кандидатов из всех слоев общества подавать заявки.

telegram