BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției conformitateRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției conformitate

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției conformitate

Scopul general al postului:

Gestionarea activității Direcției astfel încât să fie întreprinse măsurile și acțiunile necesare în vederea oferirii de asigurare și consultanță referitoare la conformitatea proceselor/ activității desfășurate în cadrul BNM cu prevederile codului de etică și conduită profesională, politicii antifraudă, altor acte normative privind integritatea instituțională, cu prevederile cadrului normativ intern și extern aferent activității BNM, precum și acordării suportului conducătorilor de subdiviziuni în dezvoltarea și implementarea unui sistem de control intern eficient pentru a gestiona riscul de conformitate aferent reglementărilor respective. 

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență sau studii de master, pentru absolvenții sistemului Bologna, în domeniul economic– financiar/bancar/legal/administrativ, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova). Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective;
 2. Experiență de muncă de minim 5 ani în domeniul economico–financiar, bancar, legal sau administrativ;
 3. Experiență în poziții manageriale de minimum 3 ani;
 4. Cunoașterea legislației în vigoare a Republicii Moldova şi actele normative aplicabile în domeniul conformității, controlului intern și integrității;
 5. Cunoașterea de instrumente și tehnici de gestiune a riscului de conformitate;
 6. Cunoaşterea de standarde, bune practici, metodologii aferente domeniului de conformitate și guvernanță;
 7. Competențe digitale Medii;
 8. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 9. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, planificare și organizare, capacitatea de a lua decizii, viziune, gândire strategică, leadership, flexibilitate și disponibilitate la schimbare;
 10. Alte abilități și atitudini: capacitate de a comunica eficient verbal şi în scris, rezistență la efort şi stres, adaptabilitate la situații noi, diplomație, creativitate, spirit de inițiativă, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1.    Certificări internaționale reputabile pe domeniile de risc, drept sau conformitate.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Coordonează elaborarea politicii de conformitate a BNM și asigură respectarea acesteia;
 2. Coordonează elaborarea programului anual de conformitate cu accent sporit pe domeniile stipulate în scopul de activitate al Direcției, asigură realizarea acestuia și raportarea rezultatelor către guvernator, Comitetul executiv și Consiliului de supraveghere, după caz;
 3. Participă la identificarea și evaluarea riscului de conformitate de către subdiviziunile BNM, precum și propune recomandări privind măsurile de gestiune a acestuia;
 4. Analizează și propune tehnici și metode de implementare a controalelor interne care vor contribui la buna gestiune a riscului de conformitate;
 5. Dezvoltă și implementează cadrul de etică și conduită profesională a BNM;  
 6. Coordonează elaborarea și monitorizează în implementare actele secundare codului de etică și conduită profesională;
 7. Efectuează controale operative interne aferente obiectivelor de activitate.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 02 februarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

 Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 Bibliografie:

1.    Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

2.    Legea integrității nr.82/2017 si cadrul normativ secundar acesteia

3.    Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale și cadrul normativ secundar acesteia

4.    Standarde, bune practici, metodologii aferente domeniului de conformitate și guvernanță

5.  Instrumente și tehnici de gestiune a riscului de conformitate.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of head of the compliance directorate

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției conformitate

The general purpose of the job:

Managing the activity of the Directorate so as to take the necessary measures and actions in order to provide assurance and advice on the compliance of the processes/ activity carried out within the NBM with the provisions of the code of ethics and professional conduct, anti-fraud policy, other normative acts on institutional integrity, with the provisions of the internal and external regulatory framework related to the NBM's activity, as well as providing support to the subdivision managers in developing and implementing an effective internal control system to manage the compliance risk associated with those regulations. 

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education graduated with bachelor's examination or master's degree, for bologna graduates, in the economic, financial/ banking / legal / administrative field, with the general average for the years of study 8 or higher (applicable for studies obtained in the Republic of Moldova). For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the country and/or the respective educational institutions will be indicated;
 2. Work experience of at least 5 years in the economic, financial, banking, legal or administrative field;
 3. Experience in managerial positions of at least 3 years;
 4. Knowledge of the legislation in force of the Republic of Moldova and the applicable normative acts in the field of compliance, internal control and integrity;
 5. Knowledge of compliance risk management tools and techniques;
 6. Knowledge of standards, best practices, methodologies related to the field of compliance and governance;
 7. Digital Skills Environments;
 8. Language skills: knowledge of Romanian and English at advanced level ;
 9. Skills: integrity, responsibility, professionalism, planning and organization, ability to make decisions, vision, strategic thinking, leadership, flexibility and willingness to change;
 10. Other skills and attitudes: ability to communicate effectively verbally and in writing, resistance to effort and stress, adaptability to new situations, diplomacy, creativity, initiative, continuous professional development trend.

Additional requirements that will be an advantage:

1.    Reputable international certifications in the areas of risk, law or compliance.

Main functional tasks:

 1. Coordinates the elaboration of the NBM's compliance policy and ensures its observance;
 2. Coordinates the elaboration of the annual compliance program with increased emphasis on the areas stipulated for the purpose of the Directorate's activity, ensures its implementation and the reporting of the results to the Governor, the Executive Board and the Supervisory Board, as appropriate;
 3. Participates in the identification and assessment of the compliance risk by the subdivisions of the NBM, as well as proposes recommendations on its management measures;
 4. Analyzes and proposes techniques and methods of implementation of internal controls that will contribute to the good management of compliance risk;
 5. Develops and implements the framework of ethics and professional conduct of the NBM;  
 6. Coordinates the elaboration and monitors in implementation the acts secondary to the code of ethics and professional conduct;
 7. Performs internal operative controls related to the activity objectives.

The deadline for submitting CVs is: February 2, 2023.

 ! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

 Only persons who meet the conditions of the contest will be contacted by e-mail.

 We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

 Bibliography:

1.    Law no. 548/1995 on the National Bank of Moldova;

2.    Integrity Law no.82/2017 and its secondary regulatory framework

3.    Law no.325/2013 on institutional integrity assessment and the secondary regulatory framework to it

4.    Standards, best practices, compliance and governance methodologies

5.  Compliance risk management tools and techniques.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di capo della direzione della conformità

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției conformitate

Lo scopo generale del lavoro:

Gestire l'attività della Direzione in modo da adottare le misure e le azioni necessarie al fine di fornire assicurazione e consulenza sulla conformità dei processi/attività svolte all'interno della NBM con le disposizioni del codice etico e deontologico, della politica antifrode, di altri atti normativi sull'integrità istituzionale, con le disposizioni del quadro normativo interno ed esterno relativo all'attività della NBM, nonché fornire supporto ai responsabili di suddivisione nello sviluppo e nell'attuazione di un efficace sistema di controllo interno per gestire il rischio di conformità associato a tali regolamenti. 

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Istruzione superiore laureata con esame di laurea triennale o magistrale, per i laureati bolognesi, in ambito economico, finanziario/bancario/giuridico/amministrativo, con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore (applicabile per gli studi ottenuti nella Repubblica di Moldova). Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel paese e/o nelle rispettive istituzioni educative;
 2. Esperienza lavorativa di almeno 5 anni in ambito economico, finanziario, bancario, legale o amministrativo;
 3. Esperienza in posizioni manageriali di almeno 3 anni;
 4. Conoscenza della legislazione in vigore della Repubblica di Moldova e degli atti normativi applicabili in materia di conformità, controllo interno e integrità;
 5. Conoscenza degli strumenti e delle tecniche di gestione del rischio di conformità;
 6. Conoscenza di standard, best practice, metodologie relative al campo della compliance e della governance;
 7. Ambienti di competenze digitali ;
 8. Conoscenze linguistiche: conoscenza del rumeno e dell'inglese a livello avanzato;
 9. Competenze: integrità, responsabilità, professionalità, pianificazione e organizzazione, capacità di prendere decisioni, visione, pensiero strategico, leadership, flessibilità e volontà di cambiare;
 10. Altre abilità e attitudini: capacità di comunicare efficacemente verbalmente e per iscritto, resistenza allo sforzo e allo stress, adattabilità a nuove situazioni, diplomazia, creatività, iniziativa, tendenza allo sviluppo professionale continuo.

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

1. Certificazioni internazionali affidabili nei settori del rischio, della legge o della conformità.    

Principali compiti funzionali:

 1. Coordina l'elaborazione della politica di conformità della NBM e ne garantisce l'osservanza;
 2. Coordina l'elaborazione del programma annuale di conformità con maggiore enfasi sulle aree stabilite ai fini dell'attività della Direzione, ne assicura l'attuazione e la comunicazione dei risultati al Governatore, al Consiglio Esecutivo e al Consiglio di Sorveglianza, a seconda dei casi;
 3. partecipa all'identificazione e alla valutazione del rischio di conformità da parte delle suddivisioni dell'NBM, nonché propone raccomandazioni sulle sue misure di gestione;
 4. Analizza e propone tecniche e metodi di implementazione dei controlli interni che contribuiranno alla buona gestione del rischio di conformità;
 5. Sviluppa e implementa il quadro di etica e condotta professionale della NBM;  
 6. Coordina l'elaborazione e monitora nell'attuazione gli atti secondari al codice etico e deontologico;
 7. Esegue controlli operativi interni relativi agli obiettivi dell'attività.

La scadenza per l'invio dei CV è: 2 febbraio 2023.

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

 Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

 Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

 Bibliografia:

1. Legge n.    548/1995 sulla Banca Nazionale della Moldavia;

2. Legge di integrità n.    82/2017 e relativo quadro normativo secondario

3. Legge n.    325/2013 sulla valutazione dell'integrità istituzionale e il quadro normativo derivato ad essa

4.    Standard, migliori pratiche, conformità e metodologie di governance

5. Strumenti e tecniche di gestione del rischio di conformità. 

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду керівника дирекції комплаєнсу

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției conformitate

Загальна мета роботи:

Управління діяльністю дирекції з метою вжиття необхідних заходів та дій з метою надання впевненості та консультацій щодо відповідності процесів/діяльності, що здійснюються в рамках НБМ, положенням кодексу етики та професійної поведінки, політики боротьби з шахрайством, інших нормативних актів з питань інституційної доброчесності, положенням внутрішньої та зовнішньої нормативно-правової бази, пов'язаної з діяльністю НБМ, а також надання підтримки керівникам підрозділів у розробці та впровадженні ефективної системи внутрішнього контролю для управління комплаєнс-ризиками, пов'язаними з цими нормативними актами. 

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища освіта, що випускається зі ступенем бакалавра або магістра, для випускників Болонського університету, в економічній, фінансовій / банківській / юридичній / адміністративній сферах, із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище (застосовується для навчання, отриманого в Республіці Молдова). Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані в країні та/або відповідних навчальних закладах;
 2. Досвід роботи не менше 5 років в економічній, фінансовій, банківській, юридичній або адміністративній сфері;
 3. Досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років;
 4. Знання чинного законодавства Республіки Молдова та чинних нормативних актів у сфері комплаєнсу, внутрішнього контролю та доброчесності;
 5. Знання інструментів та методів управління комплаєнс-ризиками;
 6. Знання стандартів, кращих практик, методологій, пов'язаних зі сферою комплаєнсу та управління;
 7. Середовища цифрових навичок;
 8. Володіння мовами: знання румунської та англійської мов на просунутому рівні ;
 9. Навички: доброчесність, відповідальність, професіоналізм, планування та організованість, здатність приймати рішення, бачення, стратегічне мислення, лідерство, гнучкість та готовність до змін;
 10. Інші навички та ставлення: вміння ефективно спілкуватися усно та письмово, стійкість до зусиль та стресів, адаптивність до нових ситуацій, дипломатія, креативність, ініціативність, безперервний тренд професійного розвитку.

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

1. Авторитетні міжнародні сертифікати у сферах ризику, права або відповідності.    

Основні функціональні завдання:

 1. Координує розробку політики відповідності NBM та забезпечує її дотримання;
 2. Координує розробку річної програми комплаєнсу з підвищеним акцентом на сферах, передбачених для цілей діяльності дирекції, забезпечує її виконання та звітування про результати губернатору, виконавчій раді та наглядовій раді у відповідних випадках;
 3. Бере участь у виявленні та оцінці комплаєнс-ризику підрозділами НБМ, а також пропонує рекомендації щодо заходів з його управління;
 4. Аналізує та пропонує прийоми та методи впровадження внутрішнього контролю, які сприятимуть належному управлінню комплаєнс-ризиками;
 5. Розробляє та впроваджує рамки етики та професійної поведінки НБМ;  
 6. Координує розробку та здійснює моніторинг у виконанні актів, вторинних до кодексу етики та професійної поведінки;
 7. Здійснює внутрішній оперативний контроль, пов'язаний з цілями діяльності.

Кінцевий термін подання резюме : 2 лютого 2023 року.

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

 Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

 Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

 Бібліографія:

1.    Закон No 548/1995 про Національний банк Молдови;

2.    Закон про доброчесність No82/2017 та його вторинна нормативно-правова база

3.    Закон No325/2013 про оцінку інституційної доброчесності та підзаконну базу до нього

4.    Стандарти, найкращі практики, комплаєнс та методології управління

5. Інструменти та методи управління комплаєнс-ризиками. 

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантното място на началник на дирекция "Съответствие"

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției conformitate

Общо предназначение на работата:

Управление на дейността на дирекцията, така че да се предприемат необходимите мерки и действия с цел осигуряване на увереност и консултации относно съответствието на процесите/дейностите, извършвани в рамките на НБМ, с разпоредбите на етичния кодекс и професионалното поведение, политиката за борба с измамите, други нормативни актове за институционална почтеност, с разпоредбите на вътрешната и външната нормативна уредба, свързана с дейността на НБМ, както и оказване на подкрепа на ръководителите на подразделения при разработването и прилагането на ефективна система за вътрешен контрол за управление на риска от съответствие, свързан с тези регламенти. 

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование, завършило с бакалавърска или магистърска степен, за завършилите Болоня, в икономическата, финансовата/банковата / правната / административната област, с общата средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока (приложима за проучвания, получени в Република Молдова). За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. ГПА и др.), получени в страната и/или съответните учебни заведения;
 2. Трудов стаж от най-малко 5 години в икономическата, финансовата, банковата, правната или административната област;
 3. Опит на ръководни длъжности от най-малко 3 години;
 4. Познаване на действащото законодателство на Република Молдова и приложимите нормативни актове в областта на съответствието, вътрешния контрол и почтеността;
 5. Познаване на инструментите и техниките за управление на риска от съответствие;
 6. Познаване на стандарти, най-добри практики, методологии, свързани с областта на съответствието и управлението;
 7. Среда за цифрови умения;
 8. Езикови умения: владеене на румънски и английски език на напреднало ниво ;
 9. Умения: почтеност, отговорност, професионализъм, планиране и организация, способност за вземане на решения, визия, стратегическо мислене, лидерство, гъвкавост и желание за промяна;
 10. Други умения и нагласи: способност за ефективна комуникация устно и писмено, устойчивост на усилия и стрес, адаптивност към нови ситуации, дипломация, творчество, инициативност, непрекъснат тренд на професионално развитие.

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

1. Реномирани международни сертификати в областта на риска, закона или съответствието.    

Основни функционални задачи:

 1. Координира разработването на политиката за съответствие на НБМ и осигурява нейното спазване;
 2. Координира разработването на годишната програма за съответствие с по-голям акцент върху областите, определени за целите на дейността на дирекцията, осигурява нейното изпълнение и докладването на резултатите на управителя, изпълнителния съвет и надзорния съвет, в зависимост от случая;
 3. Участва в идентифицирането и оценката на риска за съответствие от подразделенията на НБМ, както и предлага препоръки относно мерките му за управление;
 4. Анализира и предлага техники и методи за осъществяване на вътрешен контрол, които ще допринесат за доброто управление на риска за съответствието;
 5. Разработва и внедрява рамката на етиката и професионалното поведение на НБМ;  
 6. Координира разработването и наблюдава при изпълнение актовете, второстепенни спрямо етичния кодекс и професионалното поведение;
 7. Извършва вътрешен оперативен контрол, свързан с целите на дейността.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 2 февруари 2023 г.

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

 Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

 Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

 Библиография:

1.    Закон No 548/1995 за Националната банка на Молдова;

2.    Закон за почтеността No 82/2017 и неговата вторична регулаторна рамка

3.    Закон No 325/2013 за оценка на институционалната цялост и вторичната регулаторна рамка към него

4.    Стандарти, най-добри практики, методологии за съответствие и управление

5. Инструменти и техники за управление на риска от съответствие. 

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию руководителя дирекции комплаенс

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției conformitate

Общая цель работы:

Управление деятельностью Дирекции с целью принятия необходимых мер и действий в целях обеспечения уверенности и консультирования по вопросам соответствия процессов/деятельности, осуществляемой в рамках НБМ, положениям кодекса этики и профессионального поведения, политики по борьбе с мошенничеством, других нормативных актов по институциональной целостности, положениям внутренней и внешней нормативной базы, связанной с деятельностью НБМ, а также оказание поддержки руководителям подразделений в разработке и внедрении эффективной системы внутреннего контроля для управления рисками соблюдения, связанными с этими правилами. 

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее образование, полученное с экзаменом бакалавра или степенью магистра, для выпускников Болоньи, в экономической, финансовой / банковской / правовой / административной области, с общей средней за годы обучения 8 или выше (применимо для исследований, полученных в Республике Молдова). Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в стране и/или соответствующих учебных заведениях;
 2. Опыт работы не менее 5 лет в экономической, финансовой, банковской, юридической или административной сфере;
 3. Опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет;
 4. Знание действующего законодательства Республики Молдова и применимых нормативных актов в области комплаенса, внутреннего контроля и добросовестности;
 5. Знание инструментов и методов управления комплаенс-рисками;
 6. Знание стандартов, передовой практики, методологий, связанных с областью комплаенса и управления;
 7. Среды цифровых навыков;
 8. Языковые навыки: знание румынского и английского языков на продвинутом уровне ;
 9. Навыки: честность, ответственность, профессионализм, планирование и организация, умение принимать решения, видение, стратегическое мышление, лидерство, гибкость и готовность к изменениям;
 10. Другие навыки и отношения: способность эффективно общаться устно и письменно, устойчивость к усилиям и стрессу, адаптивность к новым ситуациям, дипломатия, креативность, инициатива, непрерывная тенденция профессионального развития.

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

1.    Авторитетные международные сертификаты в области риска, законодательства или соответствия.

Основные функциональные задачи:

 1. Координирует разработку комплаенс-политики НБМ и обеспечивает ее соблюдение;
 2. Координирует разработку годовой программы соблюдения с повышенным акцентом на направлениях, предусмотренных для целей деятельности Дирекции, обеспечивает ее реализацию и отчетность о результатах перед Управляющим, Исполнительным советом и Наблюдательным советом, в зависимости от обстоятельств;
 3. Участвует в выявлении и оценке комплаенс-риска подразделениями НБМ, а также предлагает рекомендации по его мерам управления;
 4. Анализирует и предлагает методы и методы внедрения механизмов внутреннего контроля, которые будут способствовать эффективному управлению комплаенс-риском;
 5. Разрабатывает и внедряет рамки этики и профессионального поведения НБМ;  
 6. Координирует разработку и контролирует при осуществлении актов, вторичных по отношению к кодексу этики и профессионального поведения;
 7. Осуществляет внутренний оперативный контроль, связанный с целями деятельности.

Крайний срок подачи резюме: 2 февраля 2023 года.

 ! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

 По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

 Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

 Библиография:

1.    Закон No 548/1995 о Национальном банке Молдовы;

2.    Закон о добросовестности No82/2017 и его вторичная нормативная база

3.    Закон No325/2013 об оценке институциональной целостности и вторичной нормативной базы к нему

4.    Стандарты, передовая практика, комплаенс и методологии управления

5.  Инструменты и методы управления комплаенс-рисками.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram