Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în prestarea serviciilor de mentorat și consultanță în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabileRo

Articol Original

Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în prestarea serviciilor de mentorat și consultanță în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile

Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în prestarea serviciilor de mentorat și consultanță în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile

Context: La data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” finanțat de către Uniunea Europeană, reprezentată de către Comisia Europeană, prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și cofinanțat de Suedia, implementat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European.  

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori social-economici, în stimularea potențialului antreprenorial social. Proiectul își propune să sprijine și să dezvolte potențialul tinerilor antreprenori sociali, să promoveze incluziunea socială și implementarea politicilor naționale și locale în domeniul antreprenoriatului social. Una dintre activitățile proiectului presupune:  

 1. crearea a 15 întreprinderilor socialesau dezvoltarea celor existente, în vederea sporirii oportunităților de integrare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii și crearea soluțiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a comunităților. 
 2. susținerea a cel puțin 10 consorții de organizații alesocietății civile (OSC-uri) cu scopul de a crea și dezvolta servicii de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile în vederea sporirii oportunităților de integrare a acestor grupuri pe piața muncii. 

Întreprinderile Sociale sunt create sau dezvoltate prin intermediul granturilor, oferite de Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, în cadrul concursului de granturi pentru susținerea activităților de antreprenoriat social, în cadrul căruia sunt susținute următoarele activități: 

 • Crearea întreprinderilor sociale viabile și profitabile, care vor asigura reinvestirea profitului în afacerea de antreprenorial social până la atingerea pragului optim de rentabilitate. Ulterior, profitul va fi direcționat spre susținerea directă a grupurilor defavorizate și soluționarea problemelor sociale asociate cu aceste grupuri. Ideea de afacere trebuie să răspundă unei nevoi sociale persistente în comunitate/regiune și va conduce la soluționarea acesteia sau în carul întreprinderii vor fi angajate persoane din categorii defavorizate (persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc.)  
 • Dezvoltarea întreprinderilor sociale care aduc beneficii directe grupurilor defavorizate, ca exemplu persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc. sau soluționează problemele sociale asociate cu aceste grupuri. 

Susținerea a cel puțin 30 de OSC-uri locale în vederea creării consorțiilor țintite să dezvolte servicii inovatoare de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile și să creeze oportunități de integrare social-profesională a acestor grupuri, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Această abordare va permite OSC-urilor mai mici să coopereze și să învețe de la organizații mai mari, bine stabilite. Prin intermediul proiectelor, organizațiile vor promova incluziunea pentru dezvoltare socio-economică și vor contribui la creșterea gradului de sensibilizare cu privire la politicile de dezvoltare și cooperare, care au drept scop facilitarea accesului la serviciile de incluziune pe piața muncii și suportul grupurilor vulnerabile întru sporirea angajării acestora. 

În vederea realizării de succes a proiectului, Centrul CONTACT anunță concurs de angajare pentru  expert/expertă sau grup de experți în prestarea serviciilor de mentorat și consultanță în domeniul prestării serviciilor  incluzive pentru grupurile vulnerabile, pentru 15 OSC-uri/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri din Republica Moldova, inclusiv Găgăuzia și regiunea transnistreană. 

Scopul programului de mentorat și consultanță constă în oferirea suportului și expertizei în elaborarea și implementarea planurilor de furnizare a serviciilor de dezvoltare și promovare a serviciilor, etc.

Expertul/experta sau grupul de experți/experte vor îndeplini următoarele sarcini: 

 1. Elaborarea unei agende provizorii de subiecte conform nevoilor de învățare al beneficiarului;
 2. Elaborarea unui Plan de furnizare a serviciilor de dezvoltare și promovare a serviciilor (specificul va fi determinat în lucrul cu beneficiarul);
 3. Desfășurarea individuală a ședințelor de mentorat și consultanță cu fiecare organizație în scopul implementării activităților din cadrul Planului de furnizare a serviciilor de dezvoltare și promovare a serviciilor;
 4. Elaborarea raportului de progres pentru fiecare organizație, cu referire la programul de mentorat și consultanță, concluzii și recomandări și descrierea activităților implementate din cadrul planului de lucru.

Lista de livrabile:

 

Livrabil/Produse

Perioadă

1.

Agenda cu subiecte provizorii

20 februarie 2023

2.

Planul de furnizare a serviciilor de dezvoltare și promovare a serviciilor aprobat

30 martie 2023

3. 

Raportul de progres/activitate pentru fiecare organizație, care va specifica inclusiv sesiunile de lucru asupra implementării planului de lucru.

Anexele la raport vor include minim 2 fotografii calitative din cadrul fiecărei ședințe; Lista activităților realizate împreună cu organizația beneficiară și indicatorii de impact; Concluziile și recomandările.

Trimestrial, dar nu mai târziu de 30 ianuarie 2024

Perioada de prestare a serviciilor este februarie 2023 - ianuarie 2024.

Cerințe față de candidați/candidate:

 • Studii universitare licență și/sau master în domeniul de referință;
 • Cel puțin 3 ani de experiență în calitate de expert/trainer în domeniu prestări servicii incluzive pentru grupurile vulnerabile;
 • Abilități de scriere și editare a textului în limba română/rusă;
 • Abilități de facilitare a activităților comunitare, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe și abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Să cunoască instrumentele de promovare specifice pentru subiecte sociale și diferite grupuri;
 • Experiență în crearea serviciilor inovatoare de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile;
 • Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

Procedura de expediere a dosarului și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună dosarul, care va conține:

 1. Prezentarea unui concept cu privire la metodologia utilizată în programul de mentorat/consultanță;
 2. CV-ul/urile, care să includă experiența în realizarea sarcinilor similare, link-uri utile.
 3. Oferta financiară în Euro Net per zi, pentru prestarea serviciilor de mentorat.

Dosarul va fi expediat la adresa de email: info.ong.contact@gmail.com  cu mențiune la subiect: Mentorat în domeniul prestări servicii.

Notă.  În cazul depunerii ofertei din partea persoanei juridice, dosarul va fi completat cu Extrasul din registrul de Stat al Persoanelor Juridice.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 05 februarie 2023, inclusiv.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect sau Anișoara Bezărău, Asistentă de proiect. Tel: 22233947, 068386664.

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

En

Traducere Automata

The CONTACT Center employs an expert/expert or a group of experts in the provision of mentoring and consultancy services in the field of providing inclusive services for vulnerable groups

Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în prestarea serviciilor de mentorat și consultanță în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile

Context: On February 1, 2021, the project "Civil society contributes to the inclusive and sustainable economic development of the country" funded by the European Union, represented by the European Commission, through the Delegation of the European Union to the Republic of Moldova and co-financed by Sweden, implemented by the East European Foundation in partnership with the CONTACT Center and the European Business Association, was launched.  

The aim of the project is to contribute to the economic development in Moldova through the active involvement of civil society and other socio-economic actors in stimulating the social entrepreneurial potential. The project aims to support and develop the potential of young social entrepreneurs, to promote social inclusion and the implementation of national and local policies in the field of social entrepreneurship. One of the project activities involves:  

 1. the creation of 15 social enterprisesor the development of existing ones, in order to increase the opportunities for the integration of vulnerable groups into the labour market and create solutions for the long-term development of communities. 
 2. supporting at least 10 consortia ofcivil society organisations (CSOs) with the aim of creating and developing inclusive employment services for vulnerable groups in order to increase opportunities for the integration of these groups into the labour market . 

Social enterprises are created or developed through grants, offered by the East Europe Foundation, with the support of the European Union and Sweden, within the competition of grants to support social entrepreneurship activities, within which the following activities are supported: 

 • Creation of viable and profitable social enterprises, which will ensure the reinvestment of profit in the business of social entrepreneurship until the optimal threshold of profitability is reached. Subsequently, the profit will be directed to directly supporting disadvantaged groups and solving the social problems associated with these groups. The business idea must respond to a persistent social need in the community / region and will lead to its solution or the company will employ people from disadvantaged categories (people with special needs, women from rural areas, unemployed young people, ethnic minorities, people released from detention institutions, etc.)  
 • The development of social enterprises that bring direct benefits to disadvantaged groups, such as people with special needs, women from rural areas, unemployed young people, ethnic minorities, people released from detention institutions, etc., or solve the social problems associated with these groups. 

Support at least 30 local CSOs to create consortia targeted to develop innovative inclusive employment services for vulnerable groups and to create opportunities for social and professional integration of these groups, which will subsequently contribute to the well-being of citizens and communities. This approach will allow smaller CSOs to cooperate and learn from larger, well-established organisations. Through the projects, the organisations will promote inclusion for socio-economic development and contribute to raising awareness of development and cooperation policies, which aim to facilitate access to inclusion services on the labour market and support vulnerable groups in increasing their employment. 

In order to successfully achieve the project, the CONTACT Center announces a recruitment contest for  an expert/expert or group of experts in the provision of mentoring and consultancy services in the field of providing inclusive services  to vulnerable groups, for 15 CSOs/Social Enterprises and 10 consortia of CSOs from the Republic of Moldova, including Gagauzia and the Transnistrian region. 

The purpose of the mentoring and consultancy program is to provide support and expertise in the elaboration and implementationof the fields for the provision of services for the development and promotion of services, etc.

The expert/expert or the expert/expert group will perform the following tasks: 

 1. Elaboration of a provisional agenda of topics according to the learning needs of the beneficiary;
 2. Elaboration of a field for the provision of services for the development and promotion of services (the specificity will be determined in the work with the beneficiary);
 3. Conducting individual mentoring and consulting meetings with each organization in order to implement the activities within the Fieldof service provision;
 4. Elaboration of the progress report for each organization, with reference to the mentoring and consulting program, conclusions and recommendations and description of the activities implemented within the work plan.

List of deliverables:

 

Deliverable/Products

Period

1.

Agenda with provisional topics

20 February 2023

2.

Approved service development and promotion plan

30 March 2023

3. 

The progress/activity report for each organization, which will also specify the working sessions on the implementation of the work plan.

The annexes to the report will include a minimum of 2 qualitative photographs from each meeting; List of activities carried out together with the beneficiary organisation and impact indicators; Conclusions and recommendations.

Quarterly, but no later than January 30, 2024

The period of service provision is February 2023 - January 2024.

Requirements for candidates:

 • Bachelor's and/or master's degree in the reference field;
 • At least 3 years of experience as an expert / trainer in the field of providing inclusive services for vulnerable groups;
 • Writing and editing skills in Romanian/Russian;
 • Skills to facilitate community activities, effective communication and networking, teamwork, computer skills and knowledge (Excel, Word, Power Point);
 • To know the specific promotional tools for social topics and different groups;
 • Experience in creating innovative inclusive employment services for vulnerable groups;
 • Attitudes/behavior: responsibility, punctuality, flexibility and diplomacy.

Procedure for sending the dossier and selecting:

Interested persons are encouraged to submit the dossier, which will contain:

 1. Presentation of a concept regarding the methodology used in the mentoring/consulting program;
 2. CV/s, including experience in carrying out similar tasks, useful links.
 3. Financial offer in Euro Net per day, for the provision of mentoring services.

The file will be sent to the email address: info.ong.contact@gmail.com  with mention to the subject: Mentorship in the field of services.

Note.  In case of submission of the offer from the legal entity, the file will be filled in with the Extract from the State Register of Legal Entities.

The deadline for submission of the dossier is 05 February 2023, inclusive.

For more information: Liliana Porumb, Project Coordinator or Anişoara Bezărău, Project Assistant. Tel: 22233947, 068386664.

Note: In the selection process, the CONTACT Center does not directly or indirectly discriminate against the candidate on the basis of sex, age, national belonging, race, ethnicity, religion, political visions, sexual orientation, origin/ social status, etc. Only the professional skills of the candidates will be taken into account. The CONTACT Center offers equal opportunities to all, the files being analyzed objectively and with the assurance of full confidentiality.

It

Traducere Automata

Il CONTACT Center si avvale di un esperto/esperto o di un gruppo di esperti nella fornitura di servizi di mentoring e consulenza nel campo della fornitura di servizi inclusivi per i gruppi vulnerabili

Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în prestarea serviciilor de mentorat și consultanță în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile

Contesto: Il 1° febbraio 2021 è stato lanciato il progetto "La società civile contribuisce allo sviluppo economico inclusivo e sostenibile del Paese" finanziato dall'Unione Europea, rappresentata dalla Commissione Europea, attraverso la Delegazione dell'Unione Europea nella Repubblica di Moldova e cofinanziato dalla Svezia, realizzato dalla Fondazione dell'Europa Orientale in partnership con il CONTACT Center e la European Business Association.  

L'obiettivo del progetto è contribuire allo sviluppo economico in Moldavia attraverso il coinvolgimento attivo della società civile e di altri attori socio-economici nello stimolare il potenziale imprenditoriale sociale. Il progetto mira a sostenere e sviluppare il potenziale dei giovani imprenditori sociali, a promuovere l'inclusione sociale e l'attuazione delle politiche nazionali e locali nel campo dell'imprenditoria sociale. Una delle attività del progetto prevede:  

 1. la creazione di 15 imprese sociali o lo sviluppo di quelle esistenti, al fine di aumentare le opportunità di integrazione dei gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro e creare soluzioni per lo sviluppo a lungo termine delle comunità. 
 2. sostenere almeno 10 consorzi di organizzazioni della società civile (OSC) con l'obiettivo di creare e sviluppare servizi per l'impiego inclusivi per i gruppi vulnerabili al fine di aumentare le opportunità di integrazione di tali gruppi nel mercato del lavoro . 

Le imprese sociali sono create o sviluppate attraverso sovvenzioni, offerte dalla Fondazione per l'Europa dell'Est, con il sostegno dell'Unione europea e della Svezia, nell'ambito del concorso di sovvenzioni a sostegno delle attività di imprenditoria sociale, nell'ambito delle quali sono sostenute le seguenti attività: 

 • Creazione di imprese sociali vitali e redditizie, che garantiranno il reinvestimento del profitto nel business dell'imprenditoria sociale fino al raggiungimento della soglia ottimale di redditività. Successivamente, il profitto sarà diretto a sostenere direttamente i gruppi svantaggiati e risolvere i problemi sociali associati a questi gruppi. L'idea imprenditoriale deve rispondere a un bisogno sociale persistente nella comunità / regione e porterà alla sua soluzione o l'azienda assumerà persone provenienti da categorie svantaggiate (persone con bisogni speciali, donne provenienti da aree rurali, giovani disoccupati, minoranze etniche, persone rilasciate dagli istituti di detenzione, ecc.)  
 • Lo sviluppo di imprese sociali che apportino benefici diretti ai gruppi svantaggiati, come le persone con bisogni speciali, le donne provenienti da zone rurali, i giovani disoccupati, le minoranze etniche, le persone rilasciate dagli istituti di detenzione, ecc., o risolvano i problemi sociali associati a questi gruppi. 

Sostenere almeno 30 organizzazioni della società civile locali per creare consorzi mirati a sviluppare servizi innovativi per l'impiego inclusivi per i gruppi vulnerabili e a creare opportunità di integrazione sociale e professionale di tali gruppi, che contribuiranno successivamente al benessere dei cittadini e delle comunità. Questo approccio consentirà alle organizzazioni della società civile più piccole di cooperare e imparare da organizzazioni più grandi e consolidate. Attraverso i progetti, le organizzazioni promuoveranno l'inclusione per lo sviluppo socio-economico e contribuiranno a sensibilizzare sulle politiche di sviluppo e cooperazione, che mirano a facilitare l'accesso ai servizi di inclusione sul mercato del lavoro e sostenere i gruppi vulnerabili nell'aumento della loro occupazione. 

Al fine di realizzare con successo il progetto, il CONTACT Center bandisce un concorso di reclutamento per un esperto/esperto o un gruppo di esperti nella fornitura di servizi di mentoring e consulenza nel campo della fornitura di servizi  inclusivi ai gruppi vulnerabili, per   15 OSC/Imprese sociali e 10 consorzi di OSC della Repubblica di Moldova, tra cui la Gagauzia e la regione della Transnistria. 

Lo scopo del programma di mentoring e consulenza è quello di fornire supporto e competenza nell'elaborazione e nell'implementazione dei campi per la fornitura di servizi per lo sviluppo e la promozione di servizi, ecc.

L'esperto/esperto o l'esperto/gruppo di esperti svolgerà i seguenti compiti: 

 1. Elaborazione di un programma provvisorio di argomenti in base alle esigenze di apprendimento del beneficiario;
 2. Elaborazione di un campo per la fornitura di servizi per lo sviluppo e la promozione di servizi (la specificità sarà determinata nel lavoro con il beneficiario);
 3. Condurre incontri individuali di mentoring e consulenza con ciascuna organizzazione al fine di implementare le attività all'interno del campo di fornitura di servizi;
 4. Elaborazione del progress report per ciascuna organizzazione, con riferimento al programma di mentoring e consulenza, conclusioni e raccomandazioni e descrizione delle attività implementate all'interno del piano di lavoro.

Elenco dei risultati finali:

 

Deliverable/Prodotti

Periodo

1.

Ordine del giorno con argomenti provvisori

giovedì, 20 febbraio 2023

2.

Piano di sviluppo e promozione del servizio approvato

30 marzo 2023

3. 

Il rapporto sullo stato di avanzamento / attività per ogni organizzazione, che specificherà anche le sessioni di lavoro sull'attuazione del piano di lavoro.

Gli allegati alla relazione includeranno un minimo di 2 fotografie qualitative di ogni incontro; Elenco delle attività svolte insieme all'organizzazione beneficiaria e indicatori di impatto; Conclusioni e raccomandazioni.

Trimestrale, ma non oltre il 30 gennaio 2024

Il periodo di fornitura del servizio è febbraio 2023 - gennaio 2024.

Requisiti per i candidati:

 • Laurea triennale e/o magistrale nel settore di riferimento;
 • Almeno 3 anni di esperienza come esperto / formatore nel campo della fornitura di servizi inclusivi per gruppi vulnerabili;
 • Capacità di scrittura e redazione in rumeno/russo;
 • Competenze per facilitare le attività della comunità, comunicazione efficace e networking, lavoro di squadra, competenze e conoscenze informatiche (Excel, Word, Power Point);
 • Conoscere gli strumenti promozionali specifici per argomenti sociali e diversi gruppi;
 • Esperienza nella creazione di servizi innovativi per l'impiego inclusivi per gruppi vulnerabili;
 • Atteggiamenti/comportamenti: responsabilità, puntualità, flessibilità e diplomazia.

Procedura per l'invio del fascicolo e la selezione:

Le persone interessate sono invitate a presentare il fascicolo, che conterrà:

 1. Presentazione di un concept riguardante la metodologia utilizzata nel programma di mentoring/consulenza;
 2. CV, compresa l'esperienza nello svolgimento di compiti simili, link utili.
 3. Offerta finanziaria in Euro Net al giorno, per la fornitura di servizi di mentoring.

Il file verrà inviato all'indirizzo e-mail: info.ong.contact@gmail.com  con menzione all'oggetto:  Mentorship nel campo dei servizi.

Nota.  In caso di presentazione dell'offerta da parte della persona giuridica, il file verrà compilato con l'estratto del registro statale delle persone giuridiche.

Il termine ultimo per la presentazione del fascicolo è il 05 febbraio 2023, incluso.

Per maggiori informazioni: Liliana Porumb, coordinatrice del progetto o Anişoara Bezărău, assistente di progetto. Tel: 22233947, 068386664.

Nota: Nel processo di selezione, il CONTACT Center non discrimina direttamente o indirettamente il candidato sulla base di sesso, età, appartenenza nazionale, razza, etnia, religione, visioni politiche, orientamento sessuale, origine/status sociale, ecc. Saranno prese in considerazione solo le competenze professionali dei candidati. Il CONTACT Center offre pari opportunità a tutti, analizzando i file in modo obiettivo e con la garanzia della massima riservatezza.

Ua

Traducere Automata

У КОНТАКТ-центрі працює експерт/експерт або група експертів з надання менторських та консультаційних послуг у сфері надання інклюзивних послуг для вразливих груп населення

Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în prestarea serviciilor de mentorat și consultanță în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile

Контексті: 1 лютого 2021 року стартував проєкт «Громадянське суспільство сприяє інклюзивному та сталому економічному розвитку країни», що фінансується Європейським Союзом в особі Європейської Комісії, через Представництво Європейського Союзу в Республіці Молдова та співфінансується Швецією, що реалізується Східноєвропейським фондом у партнерстві з КОНТАКТ-центром та Європейською Бізнес Асоціацією.  

Метою проекту є сприяння економічному розвитку Молдови шляхом активного залучення громадянського суспільства та інших соціально-економічних суб'єктів до стимулювання соціального підприємницького потенціалу. Проект спрямований на підтримку та розвиток потенціалу молодих соціальних підприємців, сприяння соціальній інклюзії та реалізації державної та місцевої політики у сфері соціального підприємництва. Одна з заходів проекту передбачає:  

 1. створення 15 соціальних підприємствабо розвиток існуючих, з метою збільшення можливостей для інтеграції вразливих груп населення в ринок праці та створення рішень для довгострокового розвитку громад. 
 2. підтримка щонайменше 10 консорціуміворганізацій громадянського суспільства (ОГС) з метою створення та розвитку інклюзивних служб зайнятості для вразливих груп населення з метою розширення можливостей для інтеграції цих груп у ринок праці. 

Соціальні підприємства створюються або розвиваються за рахунок грантів, запропонованих Фондом Східна Європа, за підтримки Європейського Союзу та Швеції, в рамках конкурсу грантів на підтримку соціальної підприємницької діяльності, в рамках яких підтримуються наступні заходи: 

 • Створення життєздатних і прибуткових соціальних підприємств, які забезпечать реінвестування прибутку в бізнес соціального підприємництва до досягнення оптимального порогу рентабельності. Згодом прибуток буде спрямована на безпосередню підтримку неблагополучних груп і вирішення соціальних проблем, пов'язаних з цими групами. Бізнес-ідея повинна відповідати стійкій соціальній потребі в громаді/регіоні та призведе до її вирішення, інакше компанія працевлаштує людей з неблагополучних категорій (людей з особливими потребами, жінок із сільської місцевості, безробітну молодь, етнічні меншини, людей, звільнених із слідчих ізоляторів тощо).  
 • Розвиток соціальних підприємств, які приносять пряму вигоду знедоленим верствам населення, таким як люди з особливими потребами, жінки з сільської місцевості, безробітна молодь, етнічні меншини, звільнені з місць позбавлення волі тощо, або вирішення соціальних проблем, пов'язаних з цими групами. 

Підтримати щонайменше 30 місцевих ОГС у створенні консорціумів , спрямованих на розвиток інноваційних інклюзивних послуг з працевлаштування для вразливих груп населення та створення можливостей для соціальної та професійної інтеграції цих груп, що згодом сприятиме добробуту громадян та громад. Такий підхід дозволить меншим ОГС співпрацювати та вчитися у більших, добре зарекомендували себе організацій. За допомогою проектів організації сприятимуть інклюзії для соціально-економічного розвитку та сприятимуть підвищенню обізнаності про політику розвитку та співпраці, яка спрямована на полегшення доступу до послуг з інклюзії на ринку праці та підтримку вразливих груп населення у збільшенні їх зайнятості. 

Для успішного досягнення проекту КОНТАКТ-центр оголошує конкурс з підбору персоналу експерта  /експерта або групи експертів з надання менторських та консультаційних послуг у сфері надання інклюзивних послуг  вразливим групам населення , для 15 ОГС/соціальних підприємств та 10 консорціумів ОГС з Республіки Молдова, включаючи Гагаузію та Придністровський регіон.  

Метою менторсько-консультаційної програми є надання підтримки та експертизи у розробці та впровадженнісфер надання послуг з розвитку та просування послуг тощо.

Експерт/експерт або експерт/експертна група виконуватиме такі завдання: 

 1. Розробка попереднього порядку денного тем відповідно до потреб у навчанні бенефіціара;
 2. Розробка поля надання послуг з розвитку та просування послуг (специфіка буде визначатися в роботі з бенефіціаром);
 3. Проведення індивідуальних менторських та консультаційних зустрічей з кожною організацією з метою реалізації діяльності в рамках Сферинадання послуг;
 4. Розробка звіту про виконану роботу для кожної організації, з посиланням на програму наставництва та консалтингу, висновки та рекомендації та опис заходів, що реалізуються в рамках плану роботи.

Перелік результатів:

 

Кінцеві/Продукти

Період

1.

Порядок денний з тимчасовими темами

20 лютого 2023

2.

Затверджений план розвитку та просування сервісу

30 березня 2023

3. 

Звіт про хід виконання та діяльність для кожної організації, в якому також будуть вказані робочі сесії з виконання плану роботи.

Додатки до звіту міститимуть мінімум 2 якісні фотографії з кожної зустрічі; Перелік заходів, що здійснюються разом з організацією-бенефіціаром та індикаторами впливу; Висновки та рекомендації.

Щоквартально, але не пізніше 30 січня 2024 року

Період надання послуг лютий 2023 року - січень 2024 року.

Вимоги до кандидатів:

 • ступінь бакалавра та/або магістра в довідковій галузі;
 • Щонайменше 3 роки досвіду роботи експертом/тренером у сфері надання інклюзивних послуг для вразливих груп населення;
 • Навички письма та редагування румунською/російською мовами;
 • Навички сприяння громадській діяльності, ефективному спілкуванню та спілкуванню, роботі в команді, навичкам роботи з комп'ютером та знанням (Excel, Word, Power Point);
 • Знати конкретні рекламні інструменти для соціальних тем та різних груп;
 • Досвід створення інноваційних інклюзивних служб зайнятості для вразливих груп населення;
 • Ставлення/поведінка: відповідальність, пунктуальність, гнучкість та дипломатичність.

Порядок відправки досьє і підбору:

Зацікавленим особам рекомендується подати досьє, яке буде містити:

 1. Презентація концепції щодо методології, що використовується в програмі наставництва/консалтингу;
 2. CV/s, включаючи досвід виконання аналогічних завдань, корисні посилання.
 3. Фінансова пропозиція в Євро Нетто на день, на надання менторських послуг.

Файл буде відправлений на електронну адресу: info.ong.contact@gmail.com  із зазначенням теми:  Наставництво в сфері послуг.

Примітка.  У разі подання пропозиції від юридичної особи, файл буде заповнений Витягом з Державного реєстру юридичних осіб.

Кінцевий термін подання досьє – 05 лютого 2023 року включно.

Для отримання додаткової інформації: Ліліана Порумб, координатор проекту або Анішоара Безуру, асистент проекту. Тел: 22233947, 068386664.

Примітка: У процесі відбору КОНТАКТ-центр прямо чи опосередковано не дискримінує кандидата за ознакою статі, віку, національної приналежності, раси, етнічної приналежності, релігії, політичних бачень, сексуальної орієнтації, походження/соціального статусу тощо. До уваги братимуться лише професійні навички кандидатів. КОНТАКТ-центр пропонує рівні можливості для всіх, файли аналізуються об'єктивно і з гарантією повної конфіденційності.

Bg

Traducere Automata

В КОНТАКТНИЯ център работят експерт/експерт или група експерти в предоставянето на менторски и консултантски услуги в областта на предоставянето на приобщаващи услуги за уязвими групи

Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în prestarea serviciilor de mentorat și consultanță în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile

Контекста: На 1 февруари 2021 г. стартира проект "Гражданското общество допринася за приобщаващото и устойчиво икономическо развитие на страната", финансиран от Европейския съюз, представляван от Европейската комисия, чрез Делегацията на Европейския съюз в Република Молдова и съфинансиран от Швеция, изпълняван от Фондация "Източна Европа" в партньорство с КОНТАКТНИЯ център и Европейската бизнес асоциация.  

Целта на проекта е да допринесе за икономическото развитие на Молдова чрез активното участие на гражданското общество и други социално-икономически участници в стимулирането на социалния предприемачески потенциал. Проектът има за цел да подкрепи и развие потенциала на младите социални предприемачи, да насърчи социалното включване и прилагането на национални и местни политики в областта на социалното предприемачество. Една от дейностите по проекта включва:  

 1. създаване на 15 социални предприятия или развитие на съществуващи, с цел увеличаване на възможностите за интеграция на уязвими групи на пазара на труда и създаване на решения за дългосрочно развитие на общностите. 
 2. подпомагане на най-малко 10 консорциума оторганизации на гражданското общество (ОГО) с цел създаване и развитие на приобщаващи служби по заетостта за уязвими групи, за да се увеличат възможностите за интегриране на тези групи на пазара на труда. 

Социалните предприятия се създават или развиват чрез безвъзмездни средства, предлагани от Фондация "Източна Европа", с подкрепата на Европейския съюз и Швеция, в рамките на конкурса за безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на дейности по социално предприемачество, в рамките на които се подкрепят следните дейности: 

 • Създаване на жизнеспособни и печеливши социални предприятия, които ще осигурят реинвестиране на печалбата в бизнеса на социалното предприемачество до достигане на оптималния праг на рентабилност. Впоследствие печалбата ще бъде насочена директно към подпомагане на групите в неравностойно положение и решаване на социалните проблеми, свързани с тези групи. Бизнес идеята трябва да отговори на постоянна социална нужда в общността/региона и ще доведе до нейното решаване или компанията ще наеме хора от категории в неравностойно положение (хора със специални нужди, жени от селските райони, безработни младежи, етнически малцинства, хора, освободени от институции за задържане и др.)  
 • Развитието на социални предприятия, които носят преки ползи за групите в неравностойно положение, като хора със специални нужди, жени от селските райони, безработни млади хора, етнически малцинства, хора, освободени от институции за задържане и др., или решаване на социалните проблеми, свързани с тези групи. 

Подкрепа за най-малко 30 местни ОГО за създаване на консорциуми, насочени към разработване на иновативни приобщаващи услуги по заетостта за уязвими групи и за създаване на възможности за социална и професионална интеграция на тези групи, което впоследствие ще допринесе за благосъстоянието на гражданите и общностите. Този подход ще позволи на по-малките организации на гражданското общество да си сътрудничат и да се учат от по-големи, утвърдени организации. Чрез проектите организациите ще насърчават приобщаването за социално-икономическо развитие и ще допринасят за повишаване на осведомеността за политиките за развитие и сътрудничество, които имат за цел да улеснят достъпа до услуги за включване на пазара на труда и да подкрепят уязвимите групи за повишаване на тяхната заетост. 

За успешното реализиране на проекта, КОНТАКТНИЯТ център обявява конкурс за подбор на персонал за експерт/експерт или група от експерти в предоставянето на менторски и консултантски услуги в областта на предоставянето на приобщаващи услуги  на уязвими групи, за   15 НПО/социални предприятия и 10 консорциума от неправителствени организации от Република Молдова, включително Гагаузия и Приднестровския регион. 

Целта на менторско-консултантската програма е да осигури подкрепа и експертиза в разработването и внедряването на областите за предоставяне на услуги за развитие и популяризиране на услуги и др.

Експертът/експертът или експертът/експертната група ще изпълнява следните задачи: 

 1. Изготвяне на предварителен дневен ред на темите според нуждите от обучение на бенефициента;
 2. Разработване на поле за предоставяне на услуги за развитие и популяризиране на услугите (спецификата ще бъде определена в работата с бенефициента);
 3. Провеждане на индивидуални менторски и консултантски срещи с всяка организация с цел реализиране на дейностите в рамките на Сферата на предоставяне на услуги;
 4. Изготвяне на доклад за напредъка на всяка организация, с позоваване на менторската и консултантска програма, заключения и препоръки и описание на дейностите, изпълнявани в рамките на работния план.

Списък на резултатите:

 

Резултати / Продукти

Период

1.

Дневен ред с временни теми

20 февруари 2023

2.

Одобрен план за развитие и популяризиране на услугите

30 март 2023 г.

3. Държавите-членки гарантират, 

Отчетът за напредъка/дейността за всяка организация, в който ще бъдат уточнени и работните сесии по изпълнението на работния план.

Приложенията към доклада ще включват минимум 2 качествени снимки от всяка среща; Списък на дейностите, извършени заедно с организацията бенефициер и показатели за въздействие; Заключения и препоръки.

Тримесечно, но не по-късно от 30 януари 2024 г.

Периодът на предоставяне на услугата е февруари 2023 г. - януари 2024 г.

Изисквания към кандидатите:

 • Бакалавърска и/или магистърска степен в референтната област;
 • Минимум 3 години опит като експерт/обучител в областта на предоставянето на приобщаващи услуги за уязвими групи;
 • Умения за писане и редактиране на румънски / руски език;
 • Умения за улесняване на дейностите в общността, ефективна комуникация и работа в мрежа, работа в екип, компютърни умения и знания (Excel, Word, Power Point);
 • Да познава специфичните промоционални инструменти за социални теми и различни групи;
 • Опит в създаването на иновативни приобщаващи услуги по заетостта за уязвими групи;
 • Нагласи / поведение: отговорност, точност, гъвкавост и дипломация.

Процедура за изпращане на досието и избор:

Заинтересованите лица се насърчават да представят досието, което ще съдържа:

 1. Представяне на концепция относно методологията, използвана в менторската/консултантската програма;
 2. CV/и, включително опит в изпълнението на подобни задачи, полезни връзки.
 3. Финансова оферта в Euro Net на ден, за предоставяне на менторски услуги.

Файлът ще бъде изпратен на имейл адрес: info.ong.contact@gmail.com  със споменаване на темата:  Менторство в сферата на услугите.

Бележка.  В случай на подаване на офертата от юридическото лице, преписката ще бъде попълнена с извлечението от Държавния регистър на юридическите лица.

Крайният срок за подаване на досието е 05 февруари 2023 г. включително.

За повече информация: Лиляна Порумб, координатор на проекта или Анишоара Безъръу, асистент по проекта. Тел.: 22233947, 068386664.

Забележка: В процеса на подбор КОНТАКТНИЯТ център не дискриминира пряко или косвено кандидата въз основа на пол, възраст, национална принадлежност, раса, етническа принадлежност, религия, политически визии, сексуална ориентация, произход/социален статус и др. Ще се вземат предвид само професионалните умения на кандидатите. КОНТАКТНИЯТ ЦЕНТЪР предлага равни възможности на всички, като файловете се анализират обективно и с гаранция за пълна конфиденциалност.

Ru

Traducere Automata

В КОНТАКТ-центре работает эксперт/эксперт или группа экспертов по оказанию менторских и консультационных услуг в области предоставления инклюзивных услуг для уязвимых групп населения

Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în prestarea serviciilor de mentorat și consultanță în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile

Контекст: 1 февраля 2021 года стартовал проект «Гражданское общество вносит свой вклад в инклюзивное и устойчивое экономическое развитие страны», финансируемый Европейским Союзом, представленный Европейской Комиссией, через Представительство Европейского Союза в Республике Молдова и софинансируемый Швецией, реализуемый Восточноевропейским фондом в партнерстве с КОНТАКТ-центром и Европейской Бизнес Ассоциацией.  

Целью проекта является содействие экономическому развитию Молдовы путем активного вовлечения гражданского общества и других социально-экономических субъектов в стимулирование социально-предпринимательского потенциала. Проект направлен на поддержку и развитие потенциала молодых социальных предпринимателей, содействие социальной интеграции и реализацию национальной и местной политики в сфере социального предпринимательства. Одним из направлений деятельности проекта является:  

 1. создание 15 социальных предприятийили развитие существующих, с тем чтобы расширить возможности для интеграции уязвимых групп в рынок труда и найти решения для долгосрочного развития общин. 
 2. поддержка не менее 10 консорциумов организаций гражданскогообщества (ОГО) с целью создания и развития инклюзивных служб занятости для уязвимых групп с целью расширения возможностей для интеграции этих групп в рынок труда. 

Социальные предприятия создаются или развиваются на основе грантов, предлагаемых Фондом Восточной Европы при поддержке Европейского Союза и Швеции, в рамках конкурса грантов для поддержки деятельности социального предпринимательства, в рамках которого поддерживаются следующие виды деятельности: 

 • Создание жизнеспособных и прибыльных социальных предприятий, которые обеспечат реинвестирование прибыли в бизнес социального предпринимательства до тех пор, пока не будет достигнут оптимальный порог рентабельности. Впоследствии прибыль будет направлена на прямую поддержку обездоленных групп и решение социальных проблем, связанных с этими группами. Бизнес-идея должна отвечать постоянной социальной потребности в сообществе/регионе и приведет к ее решению или компания будет нанимать людей из неблагополучных категорий (людей с особыми потребностями, женщин из сельской местности, безработную молодежь, этнические меньшинства, людей, освобожденных из следственных исправительно-следственных и т.д.).  
 • Развитие социальных предприятий, приносящих непосредственную пользу обездоленным группам, таким как люди с особыми потребностями, женщины из сельской местности, безработная молодежь, этнические меньшинства, лица, освобожденные из мест лишения свободы и т.д., или решение социальных проблем, связанных с этими группами. 

Поддержать по меньшей мере 30 местных ОГО в создании консорциумов, нацеленных на разработку инновационных инклюзивных служб занятости для уязвимых групп и создание возможностей для социальной и профессиональной интеграции этих групп, что впоследствии будет способствовать благополучию граждан и общин. Такой подход позволит небольшим ОГО сотрудничать и учиться у более крупных, хорошо зарекомендовавших себя организаций. В рамках этих проектов организации будут содействовать инклюзивности в интересах социально-экономического развития и способствовать повышению осведомленности о политике в области развития и сотрудничества, которая направлена на облегчение доступа к услугам интеграции на рынке труда и поддержку уязвимых групп в повышении их занятости. 

Для успешного реализации проекта КОНТАКТ-центр объявляет конкурс на  набор эксперта/эксперта или группы экспертов в области предоставления менторских и консультационных услуг в области предоставления инклюзивных услуг  уязвимым группам, для 15 ОГО/социальных предприятий и 10 консорциумов ОГО из Республики Молдова, включая Гагаузию и Приднестровский регион. 

Целью программы наставничества и консультирования является предоставление поддержки и экспертизы в разработке и внедренииобластей предоставления услуг по развитию и продвижению услуг и т.д.

Эксперт/эксперт или группа экспертов/экспертов будут выполнять следующие задачи: 

 1. Разработка предварительной повестки дня по темам в соответствии с потребностями бенефициара в обучении;
 2. Разработка области предоставления услуг по развитию и продвижению услуг (специфика будет определяться в работе с бенефициаром);
 3. Проведение индивидуальных наставнических и консультационных встреч с каждой организацией с целью реализации деятельности в рамках Сферы предоставления услуг;
 4. Разработка отчета о ходе работы для каждой организации со ссылкой на программу наставничества и консультирования, выводы и рекомендации и описание мероприятий, осуществляемых в рамках плана работы.

Список результатов:

 

Конечный результат/Продукты

Период

1.

Повестка дня с предварительными темами

20 февраля 2023

2.

Утвержденный план развития и продвижения услуг

30 марта 2023

См. 3. 

Доклад о ходе работы/деятельности по каждой организации, в котором также будут указаны рабочие сессии по осуществлению плана работы.

В приложения к докладу будут включены как минимум 2 качественные фотографии с каждого совещания; Перечень мероприятий, осуществляемых совместно с организацией-бенефициаром, и показатели воздействия; Выводы и рекомендации.

Ежеквартально, но не позднее 30 января 2024 года

Срок предоставления услуги февраль 2023 года – январь 2024 года.

 Требования к кандидатам:

 • Степень бакалавра и/или магистра в справочной области;
 • Не менее 3 лет опыта работы в качестве эксперта/тренера в области предоставления инклюзивных услуг для уязвимых групп;
 • Навыки письма и редактирования на румынском/русском языках;
 • Навыки для содействия общественной деятельности, эффективное общение и сетевое взаимодействие, командная работа, компьютерные навыки и знания (Excel, Word, Power Point);
 • Знать конкретные рекламные инструменты для социальных тем и различных групп;
 • Опыт создания инновационных инклюзивных служб занятости для уязвимых групп;
 • Отношения/поведение: ответственность, пунктуальность, гибкость и дипломатичность.

Порядок отправки досье и выбора:

Заинтересованным лицам рекомендуется представить досье, которое будет содержать:

 1. Презентация концепции относительно методологии, используемой в программе наставничества/консалтинга;
 2. Резюме, включая опыт выполнения подобных задач, полезные ссылки.
 3. Финансовое предложение в евро нетто в день, за предоставление услуг наставничества.

Файл будет отправлен на адрес электронной почты: info.ong.contact@gmail.com  с упоминанием темы: Наставничество в сфере услуг.

Заметка.  В случае подачи предложения от юридического лица, файл будет заполнен Выпиской из Государственного реестра юридических лиц.

Крайний срок подачи досье – 05 февраля 2023 года включительно.

Для получения дополнительной информации: Лилиана Порумб, координатор проекта или Анишоара Безэрэу, ассистент проекта. Тел: 22233947, 068386664.

Примечание: В процессе отбора КОНТАКТ-центр не проводит прямой или косвенной дискриминации в отношении кандидата по признаку пола, возраста, национальной принадлежности, расы, этнической принадлежности, религии, политических взглядов, сексуальной ориентации, происхождения/социального статуса и т.д. Будут учитываться только профессиональные навыки кандидатов. КОНТАКТ-центр предлагает равные возможности для всех, файлы анализируются объективно и с гарантией полной конфиденциальности.

telegram