Termen extins: A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unui(unei) Manager(ă) Parteneriate și FundraisingRo

Articol Original

Termen extins: A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unui(unei) Manager(ă) Parteneriate și Fundraising

Termen extins: A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unui(unei) Manager(ă) Parteneriate și Fundraising

Căutăm o colegă/un coleg care împărtășește misiunea noastră și inspiră lucrurile care schimbă lumea în bine.

 

Despre organizație

Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Obiectiv

Identificarea și selectarea unui(unei) Manager(ă) Parteneriate și Fundraising  care împărtășește viziunea și misiunea Centrului de Drept al Femeilor.

Responsabilități și sarcini

 • Identificarea oportunităților de finanțare și a granturilor active și conceperea de proiecte / scrierea de aplicații pentru susținerea financiară a programelor organizației;
 • Susține și contribuie la stabilirea parteneriatelor strategice, pe termen lung cu diferite entități naționale, internaționale, companii, pentru nevoi generale ale organizatiei, implicti prin contracte noi de sponsorizari;
 • Coordonează activitatea de fundraising a organizației prin implementarea Planul de Fundraising al organizației;
 • Identificarea si cultivarea relatiei cu donatorii individuali si dezvoltarea unor strategii de fidelizarea a donatorilor;
 • Cercetarea, dezvoltarea si atragerea de noi donatori individuali si corporate;
 • Coordonează organizarea unor evenimente de strangere de fonduri, inclusiv abordarea donatorilor individuali.
 • Cooperarea cu ceilalți/celelalte membre ale echipei de implementare, organizarea ședințelor/activităților de lucru a echipei pentru implementarea Planului de Fundraising al organizației;
 • Crearea și actualizarea unei baze de date cu donatori privaţi şi firme (introducere în baza de date, modificări/actualizare, analiză, monitorizare, raportare, proceduri de lucru, interogare baza de date);
 • Realizarea de materiale de suport (brosuri, newsletter, etc) pentru a mentine relatia cu donatorii si gestionarea unei baze de date cu acestia.

 

Cerințe față de aplicanți

 • Studii superioare, de preferință în domeniile social, drept și/sau management, domenii conexe;
 • Experienţă de lucru de minim 1 an în organizaţii non-guvernamentale sau internaționale;
 • Cunoștințe în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței în bază de gen;
 • Cunoașterea particularității de fundraising comunitar, CSR, activitate a donatorilor în țară și regiune;
 • Experiența anterioară de dezvoltare a documentelor strategice, inclusiv strategii de fundraising;
 • Cunostinte avansate de limba Engleza;
 • Cunostinte la nivel mediu spre avansat Word, PowerPoint, Internet, Social Media;
 • Experienta in organizarea de evenimente de fundraising va constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a prioritiza sarcinile si responsabilitatile;
 • Atitudine pozitiva si proactiva;
 • Cunoaşterea limbii române obligatorie.

Aspecte organizaționale

Persoana selectată va lucra în regim full- time cu perioadă inițială de probă, după care cu un contract anual.

Beneficii

 • Posibilitate de lucru periodic remote, din orice parte a țării;
 • Oportunitati de networking in mediul ONG, internațional și de business din Moldova;
 • Oportunitati de dezvoltare personala reale, cu acces la diverse cursuri de specializare;
 • Mediu de lucru deschis, transparent, prietenos si dedicat.

Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul;
 • Scrisoarea de intenție.

 

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 22 ianuarie 2023, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs Manager Parteneriate și Fundraising” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică , statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

En

Traducere Automata

Extended term: A.O. "Women's Law Center" announces a competition for the selection of a Partnership and Fundraising Manager

Termen extins: A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unui(unei) Manager(ă) Parteneriate și Fundraising

We are looking for a colleague who shares our mission and inspires the things that change the world for the better.

 

About the organization

TheNgo Association "Women's Law Centre" (hereinafter – CDF) is a non-governmental organization registered in 2009. The mission of the CDF is to contribute to the prevention and combating of violence against women and domestic violence in the Republic of Moldova. The organization monitors the implementation of legislation in the field of violence against women and domestic violence and provides expertise in developing effective legislation in the field of gender equality, preventing and combating domestic violence and violence against women, undertakes efforts to strengthen the capacities of the law system's response to cases of domestic violence and supports women exposed to violence, providing them with primary and qualified legal assistance, psychological assistance and economic empowerment.

Objective

Identifying and selecting a Partnerships and Fundraising  Manager who shares the vision and mission of the Women's Law Center.

Responsibilitiesand tasks

 • Identifying funding opportunities and active grants and designing projects / writing applications for financial support of the organization's programs;
 • Supports and contributes to the establishment of long-term strategic partnerships with different national, international entities, companies, for the general needs of the organization, involved through new sponsorship contracts;
 • Coordinates the fundraising activity of the organization by implementing the Fundraising Plan of the organization;
 • Identifying and cultivating the relationship with individual donors and developing donor loyalty strategies;
 • Researching, developing and attracting new individual and corporate donors;
 • Coordinates the organization of fundraising events, including addressing individual donors.
 • Cooperation with the other / other members of the implementation team, organization of meetings / work activities of the team for the implementation of the Fundraising Plan of the organization;
 • Creating and updating a database of private donors and companies (introduction to the database, modifications/ update, analysis, monitoring, reporting, working procedures, database query);
 • Making support materials (brochures, newsletters, etc.) to maintain the relationship with donors and manage a database with them.

 

Cerinte face of the applicant

 • Higher education, preferably in the social, law and/or management fields, related fields;
 • Work experience of at least 1 year in non-governmental or international organizations;
 • Knowledge in the field of human rights and gender equality, preventing and combating gender-based violence;
 • Knowledge of the peculiarity of community fundraising, CSR, donor activity in the country and region;
 • Previous experience of developing strategic documents, including fundraising strategies;
 • Advanced knowledge of English;
 • Medium to advanced knowledge of Word, PowerPoint, Internet, Social Media;
 • Experience in organizing fundraising events will be an advantage;
 • Ability to prioritize tasks and responsibilities;
 • Positive and proactive attitude;
 • Knowledge of Romanian compulsory.

Organisational aspects

The selected person will work full-time with the initial probationary period, after which with an annual contract.

Benefits

 • Possibility of periodic remote work, from any part of the country;
 • Networking opportunities in the NGO, international and business environment in Moldova;
 • Opportunities for real personal development, with access to various specialization courses;
 • Open, transparent, friendly and dedicated work environment.

The application file will include:

 • CV;
 • Cover letter.

 

Application procedure:

The deadline for submitting the application file is 22 January 2023, 24.00.

The application files will be presented in electronic format at concurs@cdf.md with the mention "Contest Manager of Partnerships and Fundraising" or can be submitted to the address: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chisinau.

Only selected candidates will be contacted. Incomplete dossiers will not be evaluated.

You can request further information by email: concurs@cdf.md

NB: The selection process will be conductedin accordance with human resources policy without discriminating against candidates on the basis of nationality, laughter, ethnicity, religion or belief, sex, age, disability, sexual orientation , political orientation, social status or on the basis of anyother criterion.

It

Traducere Automata

Durata estesa: A.O. "Women's Law Center" annuncia un concorso per la selezione di un Partnership and Fundraising Manager

Termen extins: A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unui(unei) Manager(ă) Parteneriate și Fundraising

Stiamo cercando un collega che condivida la nostra missione e ispiri le cose che cambiano il mondo in meglio.

 

Informazioni sull'organizzazione

L'AssociazioneNgo "Women's Law Centre" (di seguito – CDF) è un'organizzazione non governativa registrata nel 2009. La missione della CDF è contribuire alla prevenzione e alla lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica nella Repubblica di Moldova. L'organizzazione monitora l'attuazione della legislazione nel campo della violenza contro le donne e della violenza domestica e fornisce competenze nello sviluppo di una legislazione efficace nel campo della parità di genere, della prevenzione e della lotta contro la violenza domestica e la violenza contro le donne, intraprende sforzi per rafforzare le capacità di risposta del sistema legale ai casi di violenza domestica e sostiene le donne esposte alla violenza, fornendo loro assistenza legale primaria e qualificata, assistenza psicologica ed empowerment economico.

Obiettivo

Identificare e selezionare un responsabile delle partnership e della raccolta  fondi che condivida la visione e la missione del Women's Law Center.

Responsabilitàe compiti

 • Identificare opportunità di finanziamento e sovvenzioni attive e progettare progetti / scrivere domande per il sostegno finanziario dei programmi dell'organizzazione;
 • Supporta e contribuisce alla creazione di partnership strategiche a lungo termine con diverse entità nazionali, internazionali, aziende, per le esigenze generali dell'organizzazione, coinvolte attraverso nuovi contratti di sponsorizzazione;
 • Coordina l'attività di raccolta fondi dell'organizzazione implementando il Piano di Fundraising dell'organizzazione;
 • Identificare e coltivare la relazione con i singoli donatori e sviluppare strategie di fidelizzazione dei donatori;
 • Ricercare, sviluppare e attrarre nuovi donatori individuali e aziendali;
 • Coordina l'organizzazione di eventi di raccolta fondi, anche rivolgendosi ai singoli donatori.
 • Cooperazione con gli altri/altri membri del team di implementazione, organizzazione di incontri/attività lavorative del team per l'attuazione del Piano di Fundraising dell'organizzazione;
 • Creazione e aggiornamento di un database di donatori privati e aziende (introduzione al database, modifiche / aggiornamento, analisi, monitoraggio, reporting, procedure di lavoro, interrogazione del database);
 • Realizzazione di materiali di supporto (brochure, newsletter, ecc.) per mantenere il rapporto con i donatori e gestire un database con loro.

 

 Volto certo del richiedente

 • istruzione superiore, preferibilmente nei settori sociale, giuridico e / o gestionale, settori correlati;
 • Esperienza lavorativa di almeno 1 anno in organizzazioni non governative o internazionali;
 • Conoscenze nel campo dei diritti umani e della parità di genere, prevenzione e contrasto della violenza di genere;
 • Conoscenza delle peculiarità della raccolta fondi della comunità, della CSR, dell'attività dei donatori nel paese e nella regione;
 • Precedente esperienza nello sviluppo di documenti strategici, comprese le strategie di raccolta fondi;
 • Conoscenza avanzata della lingua inglese;
 • Conoscenza medio-avanzata di Word, PowerPoint, Internet, Social Media;
 • L'esperienza nell'organizzazione di eventi di raccolta fondi sarà un vantaggio;
 • Capacità di dare priorità ai compiti e alle responsabilità;
 • Atteggiamento positivo e proattivo;
 • Conoscenza del rumeno obbligatoria.

Aspetti organizzativi

La persona selezionata lavorerà a tempo pieno con il periodo di prova iniziale, dopo di che con un contratto annuale.

Benefici

 • Possibilità di lavoro periodico a distanza, da qualsiasi parte del paese;
 • Opportunità di networking nell'ambiente delle ONG, internazionali e commerciali in Moldavia;
 • Opportunità di reale sviluppo personale, con accesso a vari corsi di specializzazione;
 • Ambiente di lavoro aperto, trasparente, amichevole e dedicato.

Il file di domanda includerà:

 • CV;
 • Lettera di presentazione.

 

Procedura di candidatura:

Il termine ultimo per la presentazione del fascicolo di candidatura è il 22 gennaio 2023, ore 24.00.

I fascicoli di candidatura saranno presentati in formato elettronico all'indirizzo concurs@cdf.md con la menzione "Contest Manager of Partnerships and Fundraising" o può essere inviato all'indirizzo: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chisinau.

Saranno contattati solo i candidati selezionati. I dossier incompleti non saranno valutati.

È possibile richiedere ulteriori informazioni via e-mail: concurs@cdf.md

NB: Il processo di selezione sarà condottoin conformità con la politica delle risorse umane senza discriminare i candidati sulla base di nazionalità, risate, etnia, religione o credo, sesso, età, disabilità, orientamento sessuale , orientamento politico, status sociale o sulla base di qualsiasialtro criterio.

Ua

Traducere Automata

Продовжений термін: А.О. «Центр жіночого права» оголошує конкурс з відбору менеджера з партнерства та фандрейзингу

Termen extins: A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unui(unei) Manager(ă) Parteneriate și Fundraising

Ми шукаємо колегу, який поділяє нашу місію і надихає на речі, які змінюють світ на краще.

 

Про організацію

Громадська організація «Жіночий юридичний центр» (далі – ВВР) є громадською організацією, зареєстрованою у 2009 році. Місія ВВР полягає у сприянні запобіганню та боротьбі з насильством щодо жінок та домашнім насильством у Республіці Молдова. Організація здійснює моніторинг імплементації законодавства у сфері насильства щодо жінок та домашнього насильства та надає експертизу у розробці ефективного законодавства у сфері гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству стосовно жінок, докладає зусиль для посилення спроможності правової системи реагування на випадки домашнього насильства та підтримує жінок, які зазнали насильства, надання їм первинної та кваліфікованої правової допомоги, психологічної допомоги та розширення економічних можливостей.

Мета

Визначення та вибір менеджера з партнерства та збору  коштів, який поділяє бачення та місію Центру жіночого права.

Обов'язкиі завдання

 • Визначення можливостей фінансування та активних грантів та розробка проектів / написання заявок на фінансову підтримку програм організації;
 • Підтримує та сприяє встановленню довгострокових стратегічних партнерських відносин з різними національними, міжнародними організаціями, компаніями, для загальних потреб організації, залучених через нові спонсорські контракти;
 • Координує фандрайзингову діяльність організації шляхом реалізації Плану збору коштів організації;
 • Виявлення та розвиток відносин з окремими донорами та розробка стратегій лояльності донорів;
 • Дослідження, розвиток та залучення нових індивідуальних та корпоративних донорів;
 • Координує організацію заходів зі збору коштів, у тому числі звертаючись до окремих донорів.
 • Співпраця з іншими/іншими членами команди впровадження, організація зустрічей/робочої діяльності колективу для реалізації Плану фандрейзингу організації;
 • Створення та оновлення бази даних приватних донорів та компаній (введення в базу даних, модифікації/оновлення, аналіз, моніторинг, звітність, робочі процедури, запит бази даних);
 • Виготовлення допоміжних матеріалів (брошур, інформаційних бюлетенів тощо) для підтримки зв'язку з донорами та управління базою даних з ними.

 

Cerinte особа заявника

 • Вища освіта, бажано в соціальній, юридичній та/або управлінській сферах, суміжних галузях;
 • Досвід роботи не менше 1 року в неурядових або міжнародних організаціях;
 • Знання у сфері прав людини та гендерної рівності, запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству;
 • Знання особливостей збору коштів громад, КСВ, донорської діяльності в країні та регіоні;
 • Попередній досвід розробки стратегічних документів, включаючи стратегії фандрейзингу;
 • Поглиблене знання англійської мови;
 • Середні та поглиблені знання Word, PowerPoint, Інтернету, соціальних мереж;
 • Досвід організації фандрейзингових заходів буде перевагою;
 • Уміння розставляти пріоритети в завданнях і обов'язках;
 • Позитивний та ініціативний настрій;
 • Знання румунської мови обов'язково.

Організаційні аспекти

Обрана особа буде працювати повний робочий день з початковим випробувальним терміном, після закінчення якого з річним контрактом.

Переваги

 • Можливість періодичної віддаленої роботи з будь-якої частини країни;
 • Можливості нетворкінгу в НУО, міжнародному та бізнес-середовищі Молдови;
 • Можливості для реального особистісного розвитку, з доступом до різних курсів спеціалізації;
 • Відкрите, прозоре, дружнє та віддане робоче середовище.

У файлі заявки будуть вказані:

 • РЕЗЮМЕ;
 • Супровідний лист.

 

Порядок застосування:

Кінцевий термін подання заявки: 22 січня 2023 року, 24.00.

Файли заявок будуть представлені в електронному форматі за адресою concurs@cdf.md із згадкою «Конкурсний менеджер партнерства та фандрейзингу» або може бути подана за адресою: вул.М. Когельнічану, 76, мун. Кишинів.

Зв'язуватися будуть тільки з відібраними кандидатами. Неповні досьє оцінюватися не будуть.

Ви можете запросити додаткову інформацію електронною поштою: concurs@cdf.md

Примітка: Процес відбору буде проводитися відповідно до кадрової політики без дискримінації кандидатів за ознакою національності, сміху, етнічної приналежності, релігії або переконань, статі, віку, інвалідності, сексуальної орієнтації , політична орієнтація, соціальний статус або на підставі будь-якогоіншого критерію.

Bg

Traducere Automata

Удължен срок: А.О. "Център за женско право" обявява конкурс за избор на мениджър "Партньорство и набиране на средства"

Termen extins: A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unui(unei) Manager(ă) Parteneriate și Fundraising

Търсим колега, който споделя нашата мисия и вдъхновява нещата, които променят света към по-добро.

 

За организацията

Сдружение "Център за женско право" (наричано по-долу – КДФ) е неправителствена организация, регистрирана през 2009 г. Мисията на КДВ е да допринася за превенцията и борбата с насилието над жени и домашното насилие в Република Молдова. Организацията следи за прилагането на законодателството в областта на насилието над жени и домашното насилие и предоставя експертиза в разработването на ефективно законодателство в областта на равнопоставеността на половете, превенцията и борбата с домашното насилие и насилието над жени, полага усилия за укрепване на капацитета на реакцията на правната система при случаи на домашно насилие и подкрепя жени, изложени на насилие, предоставяне на първична и квалифицирана правна помощ, психологическа помощ и икономическо овластяване.

Цел

Идентифициране и избор на мениджър партньорства и набиране  на средства, който споделя визията и мисията на Центъра за женско право.

Отговорностии задачи

 • Идентифициране на възможности за финансиране и активни грантове и проектиране на проекти/писане на заявления за финансово подпомагане на програмите на организацията;
 • Подпомага и допринася за установяването на дългосрочни стратегически партньорства с различни национални, международни организации, фирми, за общите нужди на организацията, участващи чрез нови договори за спонсорство;
 • Координира дарителската дейност на организацията чрез изпълнение на Плана за набиране на средства на организацията;
 • Идентифициране и култивиране на връзката с отделните донори и разработване на стратегии за лоялност на донорите;
 • Проучване, развитие и привличане на нови индивидуални и корпоративни дарители;
 • Координира организирането на събития за набиране на средства, включително адресиране към отделни дарители.
 • Сътрудничество с останалите/останалите членове на екипа по изпълнението, организиране на срещи/работни дейности на екипа за изпълнение на Плана за набиране на средства на организацията;
 • Създаване и актуализиране на база данни с частни дарители и фирми (въведение в базата данни, модификации/актуализация, анализ, мониторинг, отчитане, работни процедури, запитване за база данни);
 • Изработване на помощни материали (брошури, бюлетини и др.) за поддържане на взаимоотношенията с дарителите и управление на база данни с тях.

 

Cerinte лице на жалбоподателя

 • Висше образование, за предпочитане в социалната, правната и/или управленската област, свързани с тях области;
 • Трудов стаж най-малко 1 година в неправителствени или международни организации;
 • Знания в областта на правата на човека и равенството между половете, предотвратяване и борба с насилието, основано на пола;
 • Познаване на особеностите на набирането на средства от общността, КСО, донорската дейност в страната и региона;
 • Предишен опит в разработването на стратегически документи, включително стратегии за набиране на средства;
 • Разширени познания по английски език;
 • Средни до напреднали познания за Word, PowerPoint, интернет, социални медии;
 • Опит в организирането на събития за набиране на средства ще бъде предимство;
 • Способност за приоритизиране на задачи и отговорности;
 • Позитивно и проактивно отношение;
 • Владеене на румънски език задължително.

Организационни аспекти

Избраното лице ще работи на пълен работен ден с началния изпитателен срок, след което с годишен договор.

Ползи

 • Възможност за периодична дистанционна работа, от всяка точка на страната;
 • Възможности за работа в мрежа в НПО, международната и бизнес среда в Молдова;
 • Възможности за реално личностно развитие, с достъп до различни специализирани курсове;
 • Открита, прозрачна, приятелска и всеотдайна работна среда.

Досието за кандидатстване ще включва:

 • CV;
 • Мотивационно писмо.

 

Процедура за кандидатстване:

Крайният срок за подаване на досието за кандидатстване е 22 януари 2023 г., 24.00 часа.

Файловете за кандидатстване ще бъдат представени в електронен формат на concurs@cdf.md с посочване "Конкурсен мениджър на партньорства и набиране на средства" или може да бъде подаден на адрес: ул. М. Когълничану 76, мун. Кишинев.

Ще бъде осъществен контакт само с избрани кандидати. Непълните досиета няма да бъдат оценявани.

Можете да поискате допълнителна информация по имейл: concurs@cdf.md

NB: Процесът на подбор ще се провежда в съответствие с политиката в областта на човешките ресурси, без да се дискриминира кандидатите въз основа на националност, смях, етническа принадлежност, религия или убеждения, пол, възраст, увреждане, сексуална ориентация , политическа ориентация, социален статус или въз основа на другкритерий.

Ru

Traducere Automata

Продлен срок полномочий: АО «Женский правовой центр» объявляет конкурс на отбор менеджера по партнерству и фандрайзингу

Termen extins: A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs pentru selectarea unui(unei) Manager(ă) Parteneriate și Fundraising

Мы ищем коллегу, который разделяет нашу миссию и вдохновляет на то, что меняет мир к лучшему.

 

Об организации

Ассоциация НПО «Женский правовой центр» (далее – ЦДФ) является неправительственной организацией, зарегистрированной в 2009 году. Миссия CDF заключается в содействии предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием в Республике Молдова. Организация осуществляет мониторинг реализации законодательства в области насилия в отношении женщин и насилия в семье и предоставляет экспертные знания в области разработки эффективного законодательства в области гендерного равенства, предупреждения и борьбы с домашним насилием и насилием в отношении женщин, предпринимает усилия по укреплению потенциала правовой системы реагирования на случаи насилия в семье и оказывает поддержку женщинам, подвергающимся насилию, оказание им первичной и квалифицированной юридической помощи, психологической помощи и расширения экономических возможностей.

Объективный

Определение и выбор менеджера по партнерствам и сбору средств  , который разделяет видение и миссию Женского юридического центра.

Обязанностии задачи

 • Выявление возможностей финансирования и активных грантов и разработка проектов / написание заявок на финансовую поддержку программ организации;
 • Поддерживает и содействует установлению долгосрочных стратегических партнерских отношений с различными национальными, международными организациями, компаниями для общих потребностей организации, участвующей в новых спонсорских контрактах;
 • Координирует фандрайзинговую деятельность организации путем реализации Плана фандрайзинга организации;
 • Выявление и развитие отношений с отдельными донорами и разработка стратегий лояльности доноров;
 • Исследование, разработка и привлечение новых индивидуальных и корпоративных доноров;
 • Координирует организацию мероприятий по сбору средств, в том числе с обращением к отдельным донорам.
 • Сотрудничество с другими/другими членами команды внедрения, организация встреч/рабочих мероприятий команды по реализации Плана фандрайзинга организации;
 • Создание и обновление базы данных частных доноров и компаний (введение в базу данных, внесение изменений/обновление, анализ, мониторинг, отчетность, рабочие процедуры, запрос к базе данных);
 • Изготовление вспомогательных материалов (брошюр, информационных бюллетеней и т.д.) для поддержания отношений с донорами и управления базой данных с ними.

 

Cerinte face заявителя

 • Высшее образование, предпочтительно в социальной, юридической и/или управленческой областях, смежных областях;
 • Опыт работы не менее 1 года в неправительственных или международных организациях;
 • Знания в области прав человека и гендерного равенства, предупреждения и борьбы с насилием по признаку пола;
 • Знание особенностей привлечения средств сообщества, КСО, донорской деятельности в стране и регионе;
 • Предыдущий опыт разработки стратегических документов, включая стратегии фандрайзинга;
 • Углубленное знание английского языка;
 • Средние и продвинутые знания Word, PowerPoint, Интернета, социальных сетей;
 • Опыт организации мероприятий по сбору средств будет преимуществом;
 • Умение расставлять приоритеты задач и обязанностей;
 • Позитивный и инициативный настрой;
 • Знание румынского языка обязательно.

Организационные аспекты

Выбранное лицо будет работать полный рабочий день с начальным испытательным сроком, после чего с годовым контрактом.

Преимущества

 • Возможность периодической удаленной работы, из любой части страны;
 • Сетевые возможности в НПО, международной и бизнес-среде в Молдове;
 • Возможности для реального личностного развития, с доступом к различным специализированным курсам;
 • Открытая, прозрачная, дружелюбная и преданная рабочая среда.

Файл заявки будет включать:

 • РЕЗЮМЕ;
 • Сопроводительное письмо.

 

Процедура подачи заявки:

Крайний срок подачи заявки – 22 января 2023 года, 24.00.

Файлы заявок будут представлены в электронном формате по адресу concurs@cdf.md с упоминанием «Конкурсный менеджер партнерства и фандрайзинга» или может быть представлен по адресу: ул. М. Когэлничану 76, мун. Кишинев.

Мы свяжемся только с отобранными кандидатами. Неполные досье оцениваться не будут.

Вы можете запросить дополнительную информацию по электронной почте: concurs@cdf.md

NB: Процесс отбора будет проводитьсяв соответствии с кадровой политикой без дискриминации кандидатов по признаку национальности, смеха, этнической принадлежности, религии или убеждений, пола, возраста, инвалидности, сексуальной ориентации , политическая ориентация, социальный статус или на основании любогодругого критерия.

telegram