BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de analiza pieței valutare și monetareRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de analiza pieței valutare și monetare

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de analiza pieței valutare și monetare

Scopul direcției:

Direcția monitorizarea riscurilor și raportare realizează responsabilitățile Departamentului piețe financiare în ce privește monitorizarea și gestionarea riscurilor aferente operațiunilor investiționale și altor operațiuni valutare ale BNM, efectuarea controlului asupra respectării structurii și limitelor pe investiții și operațiuni în cadrul managementului rezervelor valutare; implementarea politicii monetare prin asigurarea unei bune gestionări a regimului rezervelor obligatorii; analiza, raportarea și prognozarea dinamicii unor indicatori ai pieței monetare și valutare; participarea la elaborarea, în limitele competenței Departamentului, a situațiilor financiare ale BNM.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare în domeniul economic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;

2. Experiență de muncă în domeniul economico-financiar de cel puțin 1 an;

3. Cunoştinţe ale prevederilor legislației bancare autohtone, în special, Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legea privind reglementarea valutară, Legea privind activitatea băncilor.

4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Office, în special Excel;

5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat.

6. Alte abilități și atitudini: perseverenţă, spirit de inițiativă, cooperare, flexibilitate, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă. Vor fi apreciate capacitățile analitice și de comunicare scrisă și verbală.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1. Experienţă în domeniul financiar-bancar;

2. Cunoștințe în domeniul statisticii și econometriei;

3. Cunoaşterea unei alte limbi străine.

Principalele atribuții:

1. monitorizează zilnic evoluțiile pe piața valutară locală, implicit a cursului de schimb și pregătește periodic date statistice privind indicatorii aferenți pieței valutare și monetare, inclusiv pentru publicare pe web-ul extern al BNM;

2. monitorizează conformarea băncilor la cerințele regimului rezervelor obligatorii (inclusiv efectuează control din oficiu/teren pe acest segment), participă la modificarea cadrul normativ în acest sens;

3. elaborează prognoze pe termen scurt și mediu (după caz) ai următorilor indicatori: rezervele excesive ale sectorului bancar (următoarele cinci zile lucrătoare și pe perioada menținerii rezervelor obligatorii), activele oficiale de rezervă și a indicatorilor de suficiență a acestora, cheltuielilor cu dobânzile pentru rezerve obligatorii etc.

4. elaborează compartimentele, de competența direcției, la raportul asupra inflației, raportul anual al BNM și raportul asupra stabilității financiare. Compilează informația pregătită de alte unități din cadrul departamentului;

5. participă în cadrul discuțiilor privind evoluțiile pieței valutare locale și a rezervelor valutare cu misiunile Fondului Monetar Internaţional (FMI) de monitorizare a programelor economice convenite cu RM (sau eventual la etapa negocierii acestora). Prognozează și raportează lunar către FMI nivelul rezervelor internaționale nete – indicator de performanță în cadrul programului cu FMI;

6. efectuează periodic analize/studii tematice în domeniul pieței valutare și monetare; privind caracteristicile distinctive ale regimului rezervelor obligatorii în alte țări și oportunitățile de îmbunătățire a regimului rezervelor obligatorii al BNM.

 Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 06 februarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 • Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 • Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin HCE al BNM nr. 302/2019;
 • Regulament privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin HCA al BNM nr.3/2009;
 • Regulament cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126/1997;
 • Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu;
 • Raportul anual al BNM și cele asupra inflației, pentru familiarizarea cu ultimele evoluții;
 • Casetele tehnice ale BNM (meniul Educație financiară de pe pagina web a BNM) pe subiectele relevante activității Departamentului piețe financiare.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of principal economist responsible for analyzing the foreign exchange and monetary market

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de analiza pieței valutare și monetare

Purpose of direction:

The Risk Monitoring and Reporting Directorate carries out the responsibilities of the Financial Markets Department regarding the monitoring and management of the risks related to the investment operations and other foreign exchange operations of the NBM, to carry out the control over the observance of the structure and limits on investments and operations within the management of the foreign reserves; implementing monetary policy by ensuring a good management of the required reserves regime; analysis, reporting and forecasting of the dynamics of some indicators of the money and foreign exchange market; participation in the elaboration, within the limits of the competence of the Department, of the financial statements of the NBM.

Mandatory minimum requirements:

1. Higher education in the field of economics, with the general average for the years of study 8 or higher. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated;

2. Work experience in the economic and financial field of at least 1 year;

3. Knowledge of the provisions of the domestic banking legislation, in particular, the Law on the National Bank of Moldova, the Law on foreign exchange regulation, the Law on banks' activity.

4. Knowledge of computer operation at the user level and advanced knowledge of MS Office applications, especially Excel;

5. Language skills: knowledge of Romanian and English at an advanced level.

6. Other skills and attitudes: perseverance, initiative, cooperation, flexibility, responsibility, observation spirit and continuous professional development trend. Analytical capabilities and written and verbal communication will be appreciated.

Additional requirements that will be an advantage:

1. Experience in the financial and banking field;

2. Knowledge in the field of statistics and econometrics;

3. Knowledge of another foreign language.

Main tasks:

1. Monitors daily the developments on the local foreign exchange market, implicitly of the exchange rate and periodically prepares statistical data on the indicators related to the foreign exchange and monetary market, including for publication on the external web of the NBM;

2. monitors the banks' compliance with the requirements of the required reserves regime (including performing ex officio/field control on this segment), participates in the amendment of the regulatory framework in this regard;

3. prepares short- and medium-term forecasts (as appropriate) of the following indicators: excessive reserves of the banking sector (the next five working days and during the maintenance of required reserves), official reserve assets and indicators of their sufficiency, interest expenses for required reserves, etc.

4. elaborates the compartments, within the competence of the Directorate, at the inflation report, the annual report of the NBM and the report on financial stability. Compiles the information prepared by other units within the department;

5. participates in the discussions on the developments of the local foreign exchange market and foreign exchange reserves with the missions of the International Monetary Fund (IMF) to monitor the economic programs agreed with moldova (or possibly at the stage of their negotiation). Forecasts and reports monthly to the IMF the level of net international reserves – performance indicator within the program with the IMF;

6. periodically carries out thematic analyses/studies in the field of foreign exchange and monetary market; concerning the distinctive features of the required reserves regime in other countries and the opportunities to improve the required reserves regime of the NBM.

 The deadline for submitting CVs is: February 6, 2023.

 ! Submitting your CV:  To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We recommend that you consult the bibliography below before being invited to the competition.

Bibliography:

 • Law nr. 548/1995 on the National Bank of Moldova;
 • Regulation on the regime of required reserves, approved by the Executive Board of the NBM no. 302/2019;
 • Regulation establishing the official exchange rate of Moldovan Leu against foreign currencies, approved by the Chamber of Moldova No. 3/2009 of the Chamber of Moldova (DCA);
 • Regulation on the open foreign exchange position of the bank, approved by the Executive Board of the NBM no. 126/1997;
 • The medium-term monetary policy strategy of the National Bank of Moldova;
 • The annual report of the NBM and those on inflation, in order to familiarize it with the latest developments;
 • Nbm technical boxes (financial education menu on NBM website) on topics relevant to the activity of the Financial Markets Department.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia la gara per il posto vacante di economista principale responsabile dell'analisi dei cambi e del mercato monetario

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de analiza pieței valutare și monetare

Scopo della direzione:

La Direzione Risk Monitoring and Reporting svolge le responsabilità della Direzione Mercati Finanziari in merito al monitoraggio e alla gestione dei rischi connessi alle operazioni di investimento e alle altre operazioni di cambio della NBM, per effettuare il controllo sul rispetto della struttura e dei limiti agli investimenti e alle operazioni nell'ambito della gestione delle riserve valutarie; attuare la politica monetaria garantendo una buona gestione del regime delle riserve obbligatorie; analisi, rendicontazione e previsione delle dinamiche di alcuni indicatori del mercato monetario e valutario; partecipazione all'elaborazione, nei limiti delle competenze del Dipartimento, del bilancio di esercizio della NBM.

Requisiti minimi obbligatori:

1. Istruzione superiore nel campo dell'economia, con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore.  Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione;

2. Esperienza lavorativa in ambito economico e finanziario di almeno 1 anno;

3. Conoscenza delle disposizioni della legislazione bancaria nazionale, in particolare della legge sulla Banca nazionale della Moldova, della legge sulla regolamentazione dei cambi, della legge sull'attività delle banche. 

4. Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente e conoscenza avanzata delle applicazioni MS Office, in particolare Excel;

5. Competenze linguistiche: conoscenza del rumeno e dell'inglese a livello avanzato. 

6. Altre abilità e attitudini: perseveranza, iniziativa, cooperazione, flessibilità, responsabilità, spirito di osservazione e tendenza allo sviluppo professionale continuo.  Saranno apprezzate capacità analitiche e di comunicazione scritta e verbale.

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

1. Esperienza in ambito finanziario e bancario;

2. Conoscenze nel campo della statistica e dell'econometria;

3. Conoscenza di un'altra lingua straniera.

Principali mansioni:

1. monitora quotidianamente gli sviluppi sul mercato valutario locale, implicitamente del tasso di cambio e predispone periodicamente dati statistici sugli indicatori relativi al mercato valutario e monetario, anche per la pubblicazione sul web esterno della NBM;

2. controlla il rispetto, da parte delle banche, dei requisiti del regime delle riserve obbligatorie (compresa l'esecuzione d'ufficio/controllo sul campo su questo segmento), partecipa alla modifica del quadro normativo al riguardo;

3. elabora previsioni a breve e medio termine (se del caso) dei seguenti indicatori: riserve eccessive del settore bancario (i prossimi cinque giorni lavorativi e durante il mantenimento delle riserve obbligatorie), attività di riserva ufficiali e indicatori della loro sufficienza, interessi passivi per riserve obbligatorie, ecc.

4. elabora i comparti, nell'ambito delle competenze della Direzione, alla relazione sull'inflazione, alla relazione annuale della NBM e alla relazione sulla stabilità finanziaria. Compila le informazioni preparate da altre unità all'interno del dipartimento;

5. partecipa alle discussioni sugli sviluppi del mercato valutario locale e delle riserve valutarie con le missioni del Fondo monetario internazionale (FMI) per monitorare i programmi economici concordati con la Moldova (o eventualmente nella fase della loro negoziazione). Previsioni e rapporti mensili al FMI il livello delle riserve internazionali nette – indicatore di performance nell'ambito del programma con il FMI;

6. effettua periodicamente analisi/studi tematici nel campo dei cambi e del mercato monetario; sulle caratteristiche distintive del regime delle riserve obbligatorie in altri paesi e sulle opportunità di migliorare il regime delle riserve obbligatorie della NBM.

 La scadenza per l'invio dei CV è: 6 febbraio 2023.

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia di consultare la bibliografia sottostante prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

 • Legge nr. 548/1995 sulla Banca nazionale della Moldova;
 • Regolamento sul regime delle riserve obbligatorie, approvato dal Consiglio Direttivo della NBM n. 302/2019;
 • Regolamento che stabilisce il tasso di cambio ufficiale del Leu moldavo rispetto alle valute estere, approvato dalla Camera della Moldova n. 3/2009 della Camera della Moldova (DCA);
 • Regolamento sulla posizione aperta in valuta estera della banca, approvato dal Comitato esecutivo della NBM n. 126/1997;
 • la strategia di politica monetaria a medio termine della Banca nazionale della Moldova;
 • Il rapporto annuale della NBM e quelli sull'inflazione, al fine di familiarizzarlo con gli ultimi sviluppi;
 • Nbm technical box (menu di educazione finanziaria sul sito NBM) su argomenti rilevanti per l'attività della Direzione Mercati Finanziari.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакансію головного економіста, відповідального за аналіз валютного та грошово-кредитного ринку

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de analiza pieței valutare și monetare

Мета напрямку:

Управління моніторингу ризиків та звітності виконує обов'язки Департаменту фінансових ринків щодо моніторингу та управління ризиками, пов'язаними з інвестиційними операціями та іншими валютними операціями НБМ, здійснювати контроль за дотриманням структури та лімітів на інвестиції та операції в рамках управління іноземними резервами; здійснення грошово-кредитної політики шляхом забезпечення належного управління необхідним режимом резервів; аналіз, звітність і прогнозування динаміки деяких показників грошового і валютного ринку; участь у розробленні, в межах компетенції Департаменту, фінансової звітності НБМ.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

1. Вища освіта в галузі економіки, із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище.  Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах;

2. Стаж роботи в економічній та фінансовій сфері не менше 1 року;

3. Знання положень вітчизняного банківського законодавства, зокрема, Закону про Національний банк Молдови, Закону про валютне регулювання, Закону про діяльність банків. 

4. Знання роботи комп'ютера на рівні користувача і поглиблені знання додатків MS Office, особливо Excel;

5. Володіння мовами: знання румунської та англійської мов на просунутому рівні. 

6. Інші навички та ставлення: наполегливість, ініціативність, співпраця, гнучкість, відповідальність, дух спостережливості та тенденція безперервного професійного розвитку.  Аналітичні здібності та письмове та усне спілкування будуть оцінені по достоїнству.

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

1. Досвід роботи у фінансово-банківській сфері;

2. Знання в області статистики та економетрики;

3. Знання іншої іноземної мови.

Основні завдання:

1. Щоденно стежить за розвитком подій на місцевому валютному ринку, неявно за валютним курсом і періодично готує статистичні дані про показники, пов'язані з валютним і валютним ринком, в тому числі для публікації в зовнішній мережі НБМ;

2. здійснює контроль за дотриманням банками вимог необхідного режиму резервування (у тому числі здійснює ex officio/field контроль на цьому сегменті), бере участь у внесенні змін до нормативно-правової бази з цього приводу;

3. готує коротко- та середньострокові прогнози (у відповідних випадках) таких показників: надмірні резерви банківського сектору (на найближчі п'ять робочих днів та під час утримання необхідних резервів), офіційних резервних активів та показників їх достатності, процентні витрати на необхідні резерви тощо.

4. розробляє відсіки, в межах компетенції дирекції, інфляційний звіт, річний звіт НБМ та звіт про фінансову стійкість. Компілює інформацію, підготовлену іншими підрозділами у складі відділу;

5. бере участь в обговореннях розвитку місцевого валютного ринку і золотовалютних резервів з місіями Міжнародного валютного фонду (МВФ) з моніторингу узгоджених з Молдовою економічних програм (або, можливо, на етапі їх переговорів). Прогнози та щомісячні звіти перед МВФ про рівень чистих міжнародних резервів – показник ефективності в рамках програми з МВФ;

6. періодично проводить тематичні аналізи/дослідження у сфері іноземної валюти та грошово-кредитного ринку; щодо відмінних рис режиму необхідних резервів в інших країнах та можливостей удосконалення необхідного режиму резервування НБМ.

 Кінцевий термін подання резюме : 6 лютого 2023 року.

 ! Подання резюме:  Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

 • Закон nr. 548/1995 про Національний банк Молдови;
 • Положення про режим необхідних резервів, затверджене Виконавчою радою НБМ No 302/2019;
 • Регламент про встановлення офіційного курсу молдавського лея до іноземних валют, затверджений Палатою Молдови No 3/2009 Палати Молдови (DCA);
 • Положення про відкриту валютну позицію банку, затверджене Правлінням НБМ No 126/1997;
 • Середньострокова стратегія монетарної політики Національного банку Молдови;
 • Річний звіт НБМ і ті, що стосуються інфляції, з метою ознайомлення з останніми подіями;
 • Технічні бокси Nbm (меню фінансової освіти на сайті НБМ) на теми, що мають відношення до діяльності Департаменту фінансових ринків.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантното място на главен икономист, отговарящ за анализа на валутния и паричния пазар

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de analiza pieței valutare și monetare

Цел на посоката:

Дирекция "Мониторинг и отчитане на риска" изпълнява отговорностите на отдел "Финансови пазари" по отношение на наблюдението и управлението на рисковете, свързани с инвестиционните операции и другите валутни операции на НБМ, за осъществяване на контрол по спазването на структурата и ограниченията на инвестициите и операциите в рамките на управлението на валутните резерви; осъществяване на паричната политика чрез осигуряване на добро управление на режима на задължителните резерви; анализ, отчитане и прогнозиране на динамиката на някои показатели на паричния и валутния пазар; участие в изработването, в рамките на компетентността на отдела, на финансовите отчети на НБМ.

Задължителни минимални изисквания:

1. Висше образование в областта на икономиката, с общата средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока.  За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или учебни заведения;

2. Трудов стаж в икономическата и финансовата сфера най-малко 1 година;

3. Познаване на разпоредбите на вътрешното банково законодателство, по-специално Закона за Националната банка на Молдова, Закона за регулиране на валутния обмен, Закона за дейността на банките. 

4. Познаване на работата на компютъра на потребителско ниво и напреднали познания за приложенията на MS Office, особено Excel;

5. Езикови умения: владеене на румънски и английски език на напреднало ниво. 

6. Други умения и нагласи: постоянство, инициативност, сътрудничество, гъвкавост, отговорност, наблюдателен дух и непрекъснат тренд на професионално развитие.  Аналитичните възможности и писмената и вербалната комуникация ще бъдат оценени.

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

1. Опит във финансовата и банковата сфера;

2. Знания в областта на статистиката и иконометрията;

3. Владеене на друг чужд език.

Основни задачи:

1. Следи ежедневно развитието на местния валутен пазар, имплицитно на валутния курс и периодично изготвя статистически данни за показателите, свързани с валутния и паричния пазар, включително за публикуване във външната мрежа на НБМ;

2. следи за спазването от страна на банките на изискванията на режима на задължителните резерви (включително извършване на служебн/полеви контрол в този сегмент), участва в изменението на регулаторната рамка в тази връзка;

3. изготвя краткосрочни и средносрочни прогнози (по целесъобразност) по следните показатели: прекомерни резерви на банковия сектор (следващите пет работни дни и по време на поддържането на задължителните резерви), служебни резервни активи и показатели за тяхната достатъчност, разходи за лихви за задължителни резерви и др.

4. разработва отделенията, в рамките на компетентността на дирекцията, в доклада за инфлацията, годишния доклад на НБМ и доклада за финансовата стабилност. Събира информацията, изготвена от други звена в рамките на отдела;

5. участва в дискусиите за развитието на местния валутен пазар и валутните резерви с мисиите на Международния валутен фонд (МВФ) за наблюдение на икономическите програми, договорени с Молдова (или евентуално на етапа на договарянето им). Прогнози и отчети ежемесечно пред МВФ за нивото на нетните международни резерви – показател за изпълнение в рамките на програмата с МВФ;

6. периодично извършва тематични анализи/проучвания в областта на валутния и паричния пазар; относно отличителните черти на режима на задължителните резерви в други страни и възможностите за подобряване на режима на задължителните резерви на НБМ.

 Крайният срок за подаване на автобиографии е: 6 февруари 2023 г.

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Препоръчваме ви да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

 • Закон No 548/1995 относно Националната банка на Молдова;
 • Наредба за режима на задължителните резерви, одобрена от Изпълнителния съвет на НБМ бр. 302/2019;
 • Регламент за установяване на официалния обменен курс на молдовската лея спрямо чуждестранна валута, одобрен от Камарата на Молдова No 3/2009 г. на Камарата на Молдова (АСВ);
 • Наредба за откритата валутна позиция на банката, утвърдена от Изпълнителния съвет на НБМ бр. 126/1997;
 • Средносрочната стратегия за паричната политика на Националната банка на Молдова;
 • Годишният доклад на НБМ и тези за инфлацията, за да бъде запознат с последните развития;
 • Nbm технически кутии (меню за финансово образование на уебсайта на NBM) по теми, свързани с дейността на отдел "Финансови пазари".

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного экономиста, ответственного за анализ валютного и денежно-кредитного рынка

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal responsabil de analiza pieței valutare și monetare

Цель направления:

Дирекция по мониторингу рисков и отчетности осуществляет обязанности Департамента финансовых рынков по мониторингу и управлению рисками, связанными с инвестиционными операциями и другими валютными операциями НБМ, осуществляет контроль за соблюдением структуры и лимитов на инвестиции и операции в рамках управления валютными резервами; реализация денежно-кредитной политики путем обеспечения надлежащего управления режимом обязательных резервов; анализ, отчетность и прогнозирование динамики некоторых показателей денежного и валютного рынка; участие в разработке, в пределах компетенции Департамента, финансовой отчетности НБМ.

Обязательные минимальные требования:

1. Высшее образование в области экономики, с общей средней за годы обучения 8 и выше. Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях;

2. Опыт работы в экономической и финансовой сфере не менее 1 года;

3. Знание положений национального банковского законодательства, в частности, Закона о Национальном банке Молдовы, Закона о валютном регулировании, Закона о деятельности банков.

4. Знание работы компьютера на уровне пользователя и продвинутые знания приложений MS Office, особенно Excel;

5. Языковые навыки: знание румынского и английского языков на продвинутом уровне.

6. Другие навыки и отношения: настойчивость, инициативность, сотрудничество, гибкость, ответственность, дух наблюдательности и непрерывная тенденция профессионального развития. Будут оценены аналитические возможности и письменное и устное общение.

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

1. Опыт работы в финансово-банковской сфере;

2. Знания в области статистики и эконометрики;

3. Знание другого иностранного языка.

Основные задачи:

1. Ежедневно отслеживает события на местном валютном рынке, неявно валютный курс и периодически готовит статистические данные по показателям, связанным с валютным и денежным рынком, в том числе для публикации на внешней паутине НБМ;

2. осуществляет мониторинг соблюдения банками требований режима обязательных резервов (в том числе осуществляет ex officio/выездной контроль на данном сегменте), участвует в внесении изменений в нормативную базу в этой связи;

3. готовит краткосрочные и среднесрочные прогнозы (при необходимости) по следующим показателям: избыточные резервы банковского сектора (на ближайшие пять рабочих дней и в период поддержания обязательных резервов), официальные резервные активы и показатели их достаточности, процентные расходы по обязательным резервам и т.д.

4. разрабатывает в пределах компетенции Дирекции разделы отчета об инфляции, годового отчета НБМ и отчета о финансовой стабильности. Обобщает информацию, подготовленную другими подразделениями в рамках департамента;

5. участвует в обсуждениях развития местного валютного рынка и валютных резервов с миссиями Международного валютного фонда (МВФ) для мониторинга экономических программ, согласованных с Молдовой (или, возможно, на стадии их согласования). Прогнозирует и ежемесячно отчитывается перед МВФ об уровне чистых международных резервов – показателе эффективности в рамках программы с МВФ;

6. периодически проводит тематические анализы/исследования в области валютного и денежного рынка; об особенностях режима обязательных запасов в других странах и возможностях совершенствования режима обязательных резервов НБМ.

 Крайний срок подачи резюме: 6 февраля 2023 года.

 ! Отправка резюме:  Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

 • Закон No 548/1995 о Национальном банке Молдовы;
 • Положение о режиме обязательных резервов, утвержденное Исполнительным советом НБМ No. 302/2019;
 • Регламент, устанавливающий официальный курс молдавского лея по отношению к иностранным валютам, утвержденный Палатой Молдовы No 3/2009 Палаты Молдовы (DCA);
 • Положение об открытой валютной позиции банка, утвержденное Правлением НБМ No. 126/1997;
 • Среднесрочная стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Молдовы;
 • Годовой отчет НБМ и отчетов по инфляции, с целью ознакомления его с последними событиями;
 • Технические боксы НБМ (меню финансового образования на сайте НБМ) по темам, имеющим отношение к деятельности Департамента финансовых рынков.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram