Extended deadline: Sector manager (ICT/Digitalization component)Ro

Traducere Automata

Manager de sector (componenta TIC/Digitalizare)

Sector manager (ICT/Digitalization component)

Termen:30.01.2023

Angajator: 

Proiectul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare Optim–Opportunities through Technologies and Innovation – are plăcerea de a anunța o deschidere pentru poziția de Manager sector TIC/Digitalizare în cadrul proiectului de dezvoltare economică. 

Proiectul Optim este implementat de Helvetas Swiss Intercooperation. Angajatul va fi contractat de Helvetas Moldova, reprezentanța Helvetas Swiss Intercooperation cu sediul la Chișinău. 

Proiectul începe etapa a2-a de 4 ani până la sfârșitul anului 2026.

Informații succinte despre proiect 

Proiectul "Oportunități prin tehnologii și inovare în Moldova"- Optim este un proiect al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), lansat în Moldova în 2019, demarând în prezent etapa a2-a . Proiectul își propune să sprijine dezvoltarea economică în Republica Moldova. Obiectivul său principal este de a aduce oportunități îmbunătățite de ocupare a forței de muncă și de venit pentru femeile și bărbații din Moldova.

În urma abordării MSD(Market System Development) Proiectul Optim funcționează prin două sectoare: sectorul agroalimentar și tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC)/Digitalizarea pentru a aborda lacunele pieței, concentrându-se pe accesul la piețe, tehnologii și finanțare pentru creșterea sectorului privat și dezvoltarea competențelor pentru capacitatea de inserție profesională și oportunități economice mai bune pentru populația Moldovei.

Sprijinirea creării de oportunități de ocupare a forței de muncă și a creșterii sectorului privat prin sectorul TIC și digitalizare

Managerul sectorului TIC/Digitalizare este așteptat să conducă activitățile din cadrul componentei proiectului în conformitate cu scopul și metodologia proiectului, asigurând orientarea strategică și sprijinind implementarea activităților în principalele domenii de intervenție: accesul la piețe/ tehnologii/ finanțare/ dezvoltarea competențelor și mediul favorabil afacerilor prin cooperarea cu diverse părți interesate din sector și asigurarea cooperării transsectoriale prin prisma TIC și Digitalizarea.

Sarcini cheie

 • Să conducă și să consilieze coordonatorii de intervenție cu privire la proiectarea și implementarea intervențiilor;
 • Să conducă și să sprijine procesul de identificare și selecție pentru partenerii de proiect, precum și pentru furnizorii externi de servicii pentru implementarea intervențiilor proiectului;
 • să inițieze și să conducă sau să efectueze analize sectoriale relevante și evaluarea părților interesate;
 • Asigurarea sinergiilor între componentele proiectului;
 • Asigurarea unei planificări clare și transparente a activităților de monitorizare și măsurare a rezultatelor necesare pentru măsurarea și înțelegerea impactului și pentru a învăța din intervenții;
 • Sustinerea echipei de management de proiect in asigurarea standardelor de livrare a programului si de asigurare a calitatii;
 • Contribuie la toate raportările interne/externe legate de activitățile proiectului;
 • Contribuiți la pregătirea și furnizarea de materiale de comunicare scurte studii de caz, scurtă descriere a proiectului / activității, povești de succes etc.

Competențe-cheie

 • Persoană foarte motivată și orientată spre rezultate, cu capacitatea de a lucra eficient independent și în echipă și de a lua inițiative;
 • Capacitatea de a gestiona, coordona și monitoriza intervențiile simultane;
 • Excelente abilități de comunicare, scriere și prezentare. Capabil să comunice informații în mod clar și concis atât pe plan intern, cât și pe plan extern;
 • Creativitate, abilități de gândire strategică și inovatoare
 • Fluent în limbile română, engleză și rusă;
 • Abilități analitice puternice;
 • Capacitatea de a efectua cercetări calitative și de a procesa și de a sintetiza constatările într-o manieră clară și concisă;
 • Experiența în domenii precum TIC/ digitalizarea, inovația este un avantaj;
 • Se dorește o experiență anterioară într-o poziție similară.

Educație și experiență

 • Diplomă universitară în domeniul relevant (economie, administrarea afacerilor sau închidere);
 • Minim 5 ani experienta profesionala in pozitii/domenii de munca similare sau experienta intr-o pozitie de conducere in sectorul privat.

Referinţe

Vă rugăm să indicați cel puțin două referințe în CV-ul sau cererea dumneavoastră.

Procesul de aplicare

Candidații dispuși trebuie să-și prezinte CV-ul și scrisoarea de motivație la următorul e-mail: hr@optimproject.md 

Doar candidații selectați vor fi intervievați. Referințele vor fi verificate.

Termen: 30.01.2023

Aceasta este o poziție locală, prin urmare , doar cetățenii Republicii Moldova sau alte persoane autorizate legal să lucreze în țară sunt eligibile pentru a aplica și ne rezervăm dreptul de a alege candidatul cel mai potrivit.

Helvetas Swiss Intercooperation se angajează să realizeze diversitatea forței de muncă în ceea ce privește sexul, originea etnolingvistică, vârsta etc. Persoanele din diferite grupuri minoritare și persoanele cu dizabilități sunt încurajate să aplice. Toate cererile vor fi tratate cu cea mai mare încredere.

En

Articol Original

Sector manager (ICT/Digitalization component)

Sector manager (ICT/Digitalization component)

Extended deadline:06.02.2023

Employer: 

The project of the Swiss Agency for Development and Cooperation Optim–Opportunities through Technologies and Innovation – is pleased to announce an opening for the position of ICT/Digitalization Sector Manager in the frame of the economic development project. 

The Optim project is implemented by Helvetas Swiss Intercooperation. The employee will be contracted by Helvetas Moldova, the representation of Helvetas Swiss Intercooperation based in Chisinau. 

The project starts the 2nd 4-year phase until the end of 2026.

Short information about the project 

The project “Opportunities through technologies and innovation in Moldova”- Optim is a project of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), launched in Moldova in 2019, currently starting the 2nd Phase. The project aims at supporting the economic development in the Republic of Moldova. Its primary objective is to bring improved employment and income opportunities for Moldovan women and men.

Following the MSD( Market System Development) approach Optim project works through two sectors: Agri-Food sector and information and communication technologies (ICT)/Digitalization to address the market gaps focusing on access to markets, technologies and finance for private sector growth and skills development for employability and better economic opportunities for population of Moldova.

Supporting the creation of employment opportunities and private sector growth through the ICT sector and Digitalization

The ICT/Digitalization sector manager is expected to lead the activities within the component of the project compliant with the project goal and methodology, providing strategic steering and supporting the implementation of the activities within the main areas of intervention: access to markets/ technologies/ finance/ skills development and Business Enabling Environment by cooperating with various stakeholders in the sector and ensuring cross-sectorial cooperation through the lens of ICT and Digitalization.

Key Tasks

 • Lead and advise Intervention coordinators on the design and implementation of interventions;
 • Lead and support the identification and selection process for project partners as well as external service providers for implementation of project interventions;
 • Initiate and lead or conduct relevant sector analysis and stakeholder assessment;
 • Ensure synergies among project components;
 • Ensure clear and transparent planning of monitoring and results measurement activities necessary to measure and understand the impact and learn from the interventions;
 • Support the project management team in ensuring standards of program delivery and quality assurance;
 • Contribute to all internal/external reporting related to project activities;
 • Contribute to preparation and provision of communication material short case studies, short project/activity description, success stories, etc.

Key competences

 • Highly motivated and results-driven person with the ability to work effectively independently and in the team and take initiatives;
 • Ability to manage and coordinate and monitor simultaneous interventions;
 • Excellent communication, writing and presentation skills. Able to communicate information clearly and concisely both internally and externally;
 • Creativity, strategic and innovative thinking skills
 • Fluent in Romanian, English, and Russian;
 • Strong analytical skills;
 • Ability to conduct qualitative research and process and synthesize findings in a clear and concise manner;
 • Experience with areas like ICT/ digitalization, innovation is an advantage;
 • Prior experience in a similar position is desired.

Education and experience

 • University degree in relevant field (economics, business administration or close);
 • Minimum 5 years professional experience in similar positions/fields of work or experiences in a leading position in the private sector.

References

Please indicate at least two references in your CV or application.

Application process

The willing candidates must submit their CV and motivation letter to the following email: hr@optimproject.md 

Only shortlisted candidates will be interviewed. References will be checked.

Extended deadline: 06.02.2023

This is a local position, therefore only citizens of the Republic of Moldova or others legally authorized to work in the country are eligible to apply. We reserve the right to choose the most suitable candidate.

Helvetas Swiss Intercooperation is committed to achieving workforce diversity with regard to gender, ethnolinguistic background, age, etc. Individuals from different minority groups and persons with disabilities are encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidence.

It

Traducere Automata

Responsabile di settore (componente ICT/Digitalizzazione)

Sector manager (ICT/Digitalization component)

Scadenza:30.01.2023

Datore di lavoro: 

Il progetto della Direzione dello sviluppo e della cooperazione Optim–Opportunities through Technologies and Innovation – è lieto di annunciare l'apertura per la posizione di responsabile del settore ICT/digitalizzazione nell'ambito del progetto di sviluppo economico. 

Il progetto Optim è realizzato da Helvetas Swiss Intercooperation. Il collaboratore sarà assunto da Helvetas Moldova, la rappresentanza di Helvetas Swiss Intercooperation con sede a Chisinau. 

Il progetto inizia la seconda fase di 4anni fino alla fine del 2026.

Brevi informazioni sul progetto 

Il progetto "Opportunità attraverso le tecnologie e l'innovazione in Moldavia"- Optim è un progetto della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), lanciato in Moldavia nel 2019, attualmente in fase 2. Il progetto mira a sostenere lo sviluppo economico nella Repubblica di Moldova. Il suo obiettivo principale è quello di offrire migliori opportunità di occupazione e reddito per le donne e gli uomini moldavi.

Seguendo l'approccio MSD (Market System Development) il progetto Optim opera attraverso due settori: settore agroalimentare e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) / digitalizzazione per affrontare le lacune del mercato concentrandosi sull'accesso ai mercati, tecnologie e finanziamenti per la crescita del settore privato e lo sviluppo delle competenze per l'occupabilità e migliori opportunità economiche per la popolazione della Moldavia.

Sostenere la creazione di opportunità di lavoro e la crescita del settore privato attraverso il settore ICT e la digitalizzazione

Il responsabile del settore ICT/Digitalizzazione dovrebbe guidare le attività all'interno della componente del progetto in conformità con l'obiettivo e la metodologia del progetto, fornendo una guida strategica e supportando l'implementazione delle attività all'interno delle principali aree di intervento: accesso ai mercati / tecnologie / finanza / sviluppo delle competenze e Business Enabling Environment cooperando con i vari stakeholder del settore e garantendo la cooperazione intersettoriale attraverso la lente delle ICT e Digitalizzazione.

Attività chiave

 • Guidare e consigliare i coordinatori degli interventi sulla progettazione e l'attuazione degli interventi;
 • Guidare e supportare il processo di identificazione e selezione per i partner del progetto e i fornitori di servizi esterni per l'attuazione degli interventi del progetto;
 • Avviare e condurre o condurre analisi di settore pertinenti e valutazione delle parti interessate;
 • Garantire sinergie tra le componenti del progetto;
 • Garantire una pianificazione chiara e trasparente delle attività di monitoraggio e misurazione dei risultati necessarie per misurare e comprendere l'impatto e imparare dagli interventi;
 • Supportare il team di gestione del progetto nel garantire gli standard di consegna del programma e la garanzia della qualità;
 • Contribuire a tutti i report interni / esterni relativi alle attività del progetto;
 • Contribuire alla preparazione e alla fornitura di materiale di comunicazione brevi casi di studio, breve descrizione di progetti / attività, storie di successo, ecc.

Competenze chiave

 • Persona altamente motivata e orientata ai risultati con la capacità di lavorare efficacemente in modo indipendente e in team e prendere iniziative;
 • Capacità di gestire e coordinare e monitorare interventi simultanei;
 • Ottime capacità di comunicazione, scrittura e presentazione. In grado di comunicare informazioni in modo chiaro e conciso sia internamente che esternamente;
 • Creatività, capacità di pensiero strategico e innovativo
 • Fluente in rumeno, inglese e russo;
 • Forti capacità analitiche;
 • Capacità di condurre ricerche qualitative ed elaborare e sintetizzare i risultati in modo chiaro e conciso;
 • Esperienza in settori come ICT/digitalizzazione, l'innovazione è un vantaggio;
 • È richiesta un'esperienza precedente in una posizione simile.

Formazione ed esperienza

 • Laurea in materia di specializzazione (economia, economia aziendale o chiusura);
 • Minimo 5 anni di esperienza professionale in posizioni / campi di lavoro simili o esperienze in una posizione di leadership nel settore privato.

Referenze

Si prega di indicare almeno due referenze nel CV o nella candidatura.

Processo di candidatura

I candidati disposti devono inviare il loro CV e la lettera di motivazione alla seguente e-mail: hr@optimproject.md 

Saranno intervistati solo i candidati preselezionati. I riferimenti saranno controllati.

Scadenza: 30.01.2023

Questa è una posizione locale, quindi solo i cittadini della Repubblica di Moldova o altri legalmente autorizzati a lavorare nel paese possono presentare domanda. Ci riserviamo il diritto di scegliere il candidato più adatto. 

Helvetas Swiss Intercooperation si impegna a favore della diversità della forza lavoro per quanto riguarda il genere, l'etnolinguistica, l'età, ecc. Gli individui appartenenti a diversi gruppi minoritari e le persone con disabilità sono incoraggiati a presentare domanda. Tutte le domande saranno trattate con la massima riservatezza.

Ua

Traducere Automata

Менеджер сектору (компонент ІКТ/цифровізації)

Sector manager (ICT/Digitalization component)

Дедлайн:30.01.2023

Роботодавця: 

Проект Швейцарської агенції розвитку та співробітництва «Оптим–можливості через технології та інновації» – радий оголосити про відкриття на посаду менеджера сектору ІКТ/цифровізації в рамках проекту економічного розвитку. 

Проект «Оптім» реалізується компанією Helvetas Swiss Intercooperation. Контракт зі співробітником буде здійснюватися компанією Helvetas Moldova, представництвом Гельветас швейцарського співробітництва в Кишиневі. 

Проєкт розпочинає2-гу 4-річну фазу до кінця 2026 року.

Коротка інформація про проект 

Проект «Можливості через технології та інновації в Молдові» - Optim - це проект Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC), запущений в Молдові в 2019 році, в даний час починає2-й  етап. Проект спрямований на підтримку економічного розвитку в Республіці Молдова. Його основною метою є покращення можливостей працевлаштування та отримання доходу для молдавських жінок і чоловіків.

Відповідно до підходу MSD (Розвиток ринкової системи) Проект Optim працює у двох секторах: агропродовольчий сектор та інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)/Цифровізація для усунення ринкових прогалин, зосереджених на доступі до ринків, технологій та фінансів для зростання приватного сектору та розвитку навичок для працевлаштування та кращих економічних можливостей для населення Молдови.

Підтримка створення робочих місць та зростання приватного сектору через сектор ІКТ та цифровізацію

Очікується, що менеджер сектору ІКТ/цифровізації керуватиме діяльністю в рамках компоненту проекту, що відповідає меті та методології проекту, забезпечуючи стратегічне управління та підтримуючи реалізацію заходів у межах основних сфер втручання: доступ до ринків/технологій/фінансів/навичок та сприятливе середовище для бізнесу, співпрацюючи з різними зацікавленими сторонами сектору та забезпечуючи міжсекторальну співпрацю через призму ІКТ та Цифровізація.

Ключові завдання

 • Очолювати та консультувати координаторів втручання щодо розробки та впровадження втручань;
 • Керувати та підтримувати процес ідентифікації та відбору партнерів проекту, а також зовнішніх постачальників послуг для реалізації заходів проекту;
 • Ініціювати та очолювати або проводити аналіз відповідного сектору та оцінку зацікавлених сторін;
 • Забезпечити синергію між компонентами проекту;
 • Забезпечити чітке та прозоре планування діяльності з моніторингу та вимірювання результатів, необхідних для вимірювання та розуміння впливу та вивчення втручань;
 • Підтримка команди управління проектом у забезпеченні стандартів виконання програм та забезпечення якості;
 • Вносити свій внесок у всю внутрішню/зовнішню звітність, пов'язану з проектною діяльністю;
 • Сприяти підготовці та наданню комунікаційних матеріалів, коротких тематичних досліджень, короткого опису проекту/діяльності, історій успіху тощо.

Ключові компетенції

 • Високомотивована та орієнтована на результат людина, яка вміє ефективно працювати самостійно та в команді та проявляти ініціативу;
 • Здатність керувати, координувати та контролювати одночасні втручання;
 • Відмінні комунікативні, письмові та презентаційні навички. Вміє чітко і лаконічно передавати інформацію як внутрішньо, так і зовні;
 • Креативність, навички стратегічного та інноваційного мислення
 • Вільно володіє румунською, англійською та російською мовами;
 • Сильні аналітичні здібності;
 • Здатність проводити якісні дослідження і обробляти і синтезувати висновки в чіткій і стислій формі;
 • Досвід роботи з такими сферами, як ІКТ/ цифровізація, інновації є перевагою;
 • Бажаний попередній досвід роботи на аналогічній посаді.

Освіта і досвід

 • Вища освіта у відповідній галузі (економіка, бізнес-адміністрування або закриття);
 • Мінімум 5 років професійного досвіду на аналогічних посадах / сферах роботи або досвіду на керівній посаді в приватному секторі.

Посилання

Будь ласка, вкажіть принаймні два посилання у своєму резюме або заявці.

Процес подачі заявки

Бажаючі кандидати повинні надіслати своє резюме та мотиваційний лист на наступну електронну пошту: hr@optimproject.md 

Співбесіди будуть проходити лише кандидати, які потрапили до шорт-листа. Список літератури буде перевірений.

Термін виконання: 30.01.2023

Це місцева посада, тому подати заявку мають право тільки громадяни Республіки Молдова або інші особи, законно уповноважені працювати в країні. Ми залишаємо за собою право вибору найбільш підходящого кандидата. 

Гельветас Швейцарське співробітництво прагне досягти різноманітності робочої сили щодо статі, етнолінгвістичного походження, віку тощо. Особам з різних груп меншин та особам з обмеженими можливостями рекомендується подавати заявки. Всі заявки будуть розглядатися з найсуворішою впевненістю.

Bg

Traducere Automata

Секторен мениджър (компонент ИКТ/дигитализация)

Sector manager (ICT/Digitalization component)

Краен срок:30.01.2023 г.

Работодател: 

Проектът на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество Optim–Opportunities through Technologies and Innovation – има удоволствието да обяви откриването на позицията мениджър на сектор ИКТ/дигитализация в рамките на проекта за икономическо развитие. 

Проектът Optim се изпълнява от Helvetas Swiss Intercooperation. Служителят ще бъде нает от Helvetas Moldova, представителството на Helvetas Swiss Intercooperation със седалище в Кишинев. 

Проектът стартира2-ра 4-годишна фаза до края на 2026 г.

Кратка информация за проекта 

Проектът "Възможности чрез технологии и иновации в Молдова" - Optim е проект на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC), стартиран в Молдова през 2019 г., като в момента започва втората фаза. Проектът има за цел да подпомогне икономическото развитие в Република Молдова. Основната му цел е да осигури подобрени възможности за заетост и доходи за молдовските жени и мъже.

Следвайки подхода MSD( Market System Development) проектът Optim работи в два сектора: Агро-хранителен сектор и информационни и комуникационни технологии (ИКТ)/Дигитализация, за да се преодолеят пазарните пропуски, като се съсредоточи върху достъпа до пазари, технологии и финансиране за растеж на частния сектор и развитие на умения за пригодност за заетост и по-добри икономически възможности за населението на Молдова.

Подкрепа за създаването на възможности за заетост и растежа на частния сектор чрез ИКТ сектора и дигитализацията

От ръководителя на сектор ИКТ/Дигитализация се очаква да ръководи дейностите в рамките на компонента на проекта, съобразен с целта и методологията на проекта, като осигурява стратегическо ръководство и подпомага изпълнението на дейностите в рамките на основните области на интервенция: достъп до пазари / технологии / финансиране / развитие на умения и благоприятна бизнес среда чрез сътрудничество с различни заинтересовани страни в сектора и осигуряване на междусекторно сътрудничество през призмата на ИКТ и Дигитализация.

Ключови задачи

 • Ръководи и съветва координаторите на интервенциите относно разработването и изпълнението на интервенциите;
 • Ръководи и подпомага процеса на идентифициране и подбор на партньори по проекта, както и на външни доставчици на услуги за изпълнение на интервенции по проекта;
 • Иницииране и ръководене или провеждане на съответен секторен анализ и оценка на заинтересованите страни;
 • Осигуряване на синергия между компонентите на проекта;
 • Осигуряване на ясно и прозрачно планиране на дейностите по мониторинг и измерване на резултатите, необходими за измерване и разбиране на въздействието и извличане на поуки от интервенциите;
 • Подпомагане на екипа за управление на проекта при осигуряване на стандарти за изпълнение на програмата и осигуряване на качеството;
 • Принос към всички вътрешни/външни отчети, свързани с дейностите по проекта;
 • Принос към подготовката и предоставянето на комуникационни материали кратки казуси, кратко описание на проекта/дейността, успешни истории и др.

Ключови компетентности

 • Силно мотивиран и ориентиран към резултатите човек с умението да работи ефективно самостоятелно и в екипа и да поема инициативи;
 • Способност за управление и координиране и наблюдение на едновременни интервенции;
 • Отлични комуникативни, писмени и презентационни умения. Способни да предават информация ясно и кратко както вътрешно, така и външно;
 • Креативност, умения за стратегическо и иновативно мислене
 • Владее румънски, английски и руски език;
 • Силни аналитични умения;
 • Способност за провеждане на качествени изследвания и процеси и синтезиране на констатациите по ясен и кратък начин;
 • Опит с области като ИКТ / дигитализация, иновациите са предимство;
 • Желае се предишен опит на подобна позиция.

Образование и опит

 • Университетска степен в съответната област (икономика, бизнес администрация или затваряне);
 • Минимум 5 години професионален опит на сходни позиции/сфери на работа или опит на водеща позиция в частния сектор.

Препратки

Моля, посочете поне две референции в автобиографията или кандидатурата си.

Процес на кандидатстване

Желаещите кандидати трябва да изпратят своята автобиография и мотивационно писмо на следния имейл: hr@optimproject.md 

Ще бъдат интервюирани само одобрените кандидати. Препратките ще бъдат проверени.

Срок: 30.01.2023 г.

Това е местна позиция, поради което само граждани на Република Молдова или други законно упълномощени да работят в страната имат право да кандидатстват. Ние си запазваме правото да изберем най-подходящия кандидат. 

Helvetas Swiss Intercooperation се ангажира да постигне разнообразие на работната сила по отношение на пол, етнолингвистичен произход, възраст и др. Лица от различни малцинствени групи и хора с увреждания се насърчават да кандидатстват. Всички кандидатури ще бъдат третирани с най-строга увереност.

Ru

Traducere Automata

Руководитель сектора (компонент ИКТ/цифровизации)

Sector manager (ICT/Digitalization component)

Дедлайн:30.01.2023

Работодатель: 

Проект Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Optim – Возможности через технологии и инновации – рад объявить об открытии вакансии менеджера сектора ИКТ/цифровизации в рамках проекта экономического развития. 

Проект Optim реализуется компанией Helvetas Swiss Intercooperation. С сотрудником будет заключен контракт с Компанией Helvetas Moldova, представительством Helvetas Swiss Intercooperation, базирующейся в Кишиневе. 

Проект начинает2-й 4-летний этап до конца 2026 года.

Краткая информация о проекте 

Проект «Возможности через технологии и инновации в Молдове» - Optim - это проект Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), запущенный в Молдове в 2019 году, в настоящее время начинающийся2-й этап. Проект направлен на поддержку экономического развития в Республике Молдова. Его основная цель заключается в улучшении возможностей трудоустройства и получения дохода для молдавских женщин и мужчин.

Следуя подходу MSD (Market System Development), проект Optim работает через два сектора: агропродовольственный сектор и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) / Цифровизация для устранения рыночных пробелов, уделяя особое внимание доступу к рынкам, технологиям и финансам для роста частного сектора и развития навыков для трудоустройства и улучшения экономических возможностей для населения Молдовы.

Поддержка создания рабочих мест и роста частного сектора через сектор ИКТ и цифровизацию

Ожидается, что руководитель сектора ИКТ/цифровизации будет руководить деятельностью в рамках компонента проекта в соответствии с целью и методологией проекта, обеспечивая стратегическое руководство и поддержку осуществления деятельности в основных областях вмешательства: доступ к рынкам/технологиям/финансам/развитию навыков и благоприятной деловой среде путем сотрудничества с различными заинтересованными сторонами в секторе и обеспечения межсекторального сотрудничества через призму ИКТ и Оцифровка.

Ключевые задачи

 • Руководить и консультировать координаторов мероприятий по вопросам разработки и осуществления мероприятий;
 • Руководить и поддерживать процесс выявления и отбора партнеров по проекту, а также внешних поставщиков услуг для осуществления проектных мероприятий;
 • Инициировать и руководить или проводить соответствующий секторальный анализ и оценку заинтересованных сторон;
 • Обеспечение синергизма между компонентами проекта;
 • Обеспечить четкое и прозрачное планирование мероприятий по мониторингу и измерению результатов, необходимых для измерения и понимания воздействия и извлечения уроков из вмешательств;
 • Поддержка команды управления проектами в обеспечении стандартов реализации программ и обеспечения качества;
 • Вносить вклад во всю внутреннюю/внешнюю отчетность, связанную с деятельностью по проектам;
 • Способствовать подготовке и предоставлению коммуникационных материалов, кратких тематических исследований, краткого описания проекта / деятельности, историй успеха и т. Д.

Ключевые компетенции

 • Высокомотивированный и ориентированный на результат человек, способный эффективно работать самостоятельно и в команде и проявлять инициативу;
 • Способность управлять, координировать и контролировать одновременные вмешательства;
 • Отличные коммуникативные, письменные и презентационные навыки. Способен передавать информацию четко и лаконично как внутренне, так и внешне;
 • Креативность, навыки стратегического и инновационного мышления
 • Свободно владеет румынским, английским и русским языками;
 • Сильные аналитические способности;
 • Способность проводить качественные исследования и обрабатывать и синтезировать результаты в четкой и краткой форме;
 • Опыт работы в таких областях, как ИКТ / цифровизация, инновации являются преимуществом;
 • Желателен предыдущий опыт работы на аналогичной должности.

Образование и опыт

 • Высшее образование в соответствующей области (экономика, деловое администрирование или закрытие);
 • Минимум 5 лет профессионального опыта работы на аналогичных должностях / областях работы или опыт работы на руководящей должности в частном секторе.

Ссылки

Пожалуйста, укажите как минимум две ссылки в своем резюме или заявке.

Процесс подачи заявки

Желающие кандидаты должны представить свое резюме и мотивационное письмо по следующему адресу электронной почты: hr@optimproject.md 

Собеседование пройдут только кандидаты, включенные в шорт-лист. Ссылки будут проверены.

Дедлайн: 30.01.2023

Это местная должность, поэтому только граждане Республики Молдова или другие лица, законно уполномоченные работать в стране, имеют право подать заявку. Мы оставляем за собой право выбрать наиболее подходящего кандидата.

Helvetas Swiss Intercooperation стремится к достижению разнообразия рабочей силы в отношении пола, этнолингвистического происхождения, возраста и т. Д. Лицам из различных групп меньшинств и инвалидам предлагается подавать заявления. Все заявки будут рассматриваться со строжайшей конфиденциальностью.

Articol adaugat de: Helvetas Moldova

telegram