Termen extins: Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare pentru poziția de Monitor al finanțelor partidelor politice la nivel local în trei unități administrativ teritoriale: Orhei, Nisporeni și Leova (3 persoane)Ro

Articol Original

Termen extins: Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare pentru poziția de Monitor al finanțelor partidelor politice la nivel local în trei unități administrativ teritoriale: Orhei, Nisporeni și Leova (3 persoane)

Termen extins: Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare pentru poziția de Monitor al finanțelor partidelor politice la nivel local în trei unități administrativ teritoriale: Orhei, Nisporeni și Leova (3 persoane)

Nr. ref. 11 din 21.12.2022

Scopul postului: Titularii vor presta servicii de monitorizare online a finanțelor partidelor politice, vor efectua vizite și interviuri cu reprezentații partidelor politice în aria sa de responsabilitate (în Orhei, Nisporeni sau Leova), vor documenta și vor elabora rapoarte de monitorizare.

Termen și condiții de colaborare: Persoanele selectate vor presta servicii de monitorizare a finanțelor partidelor politice în perioada februarie – martie 2023 (durata contractului – 1 lună).

NOTĂ: Promo-LEX ar putea continua cooperarea cu persoanele selectate și în cadrul altor proiecte, cu condiția prestării unor servicii calitative și evaluării pozitive la finalul proiectului în cauză.

Candidați eligibili

În cadrul acestui concurs de angajare pot participa doar persoanele care au domiciliul/reședința în localitățile raioanelor Orhei, Nisporeni sau Leova. Sunt încurajați să participe reprezentanți ai societății civile sau lideri de opinie, cetățeni activi interesați de promovarea transparenței finanțelor partidelor politice și a activismului civic în general.

Funcționarii publici, persoanele angajate în cadrul administrației publice locale şi/sau membrii partidelor politice NU pot participa la acest concurs!

 Cerințe față de candidați

 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în unitatea administrativ teritorială pentru care a aplicat;
 • Non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcărilor social-politice);
 • Studii medii sau superioare în domeniul juridic, științe politice, economic, social, educațional, APL, media etc.;
 • Experiență de muncă (inclusiv voluntariat), preferabil în domeniile indicate mai sus;
 • Abilități de comunicare și interacțiune cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.) va constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a lucra independent şi în echipăîntr-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse și engleze va constitui un avantaj;
 • Utilizarea calculatorului și a rețelelor sociale (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Instagram, Telegram, Odnoklassniki, VKontakte etc.) la nivel intermediar spre avansat este o condiție obligatorie;
 • Acces la calculator și Internet în mod constant;
 • Rezistență la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională.

 Responsabilități generale

 • Desfășurarea vizitelor de monitorizare a oficiile regionale ale partidelor politice din aria de responsabilitate;
 • Identificarea și intervievarea/chestionarea reprezentanților/delegaților oficiali ai partidelor politice din organizațiile teritoriale;
 • Raportarea calitativă și cantitativă a chestionarelor prezentate în termenii stabiliți cu respectarea metodologiei de monitorizare;
 • Participarea seminarele de instruire pentru prezentarea metodologiei de monitorizare;
 • Semnarea şi respectarea Codului de Conduită a monitorilor Promo-LEX;
 • Alte sarcini delegate de Asociație, relevante funcției anunțate pentru acest concurs.

 Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați (dosarul):

 1. Curriculum Vitae – completat în limba Română și expediat prin email la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Pentru poziția de Monitor a Finanțării partidelor politice” și indicarea ariei de responsabilitate selectate;
 2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Monitorilor” vedeți link-ul – https://bit.ly/3VaPWE2

Notă!  Informațiile personale livrate de dumneavoastră, vor fi prelucrate, stocate și folosite conform prevederilor Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011 şi Hotărîrii Guvernului privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal nr.1123 din 14.12.2010. Datele furnizate sunt confidențiale. În cazul în care veți fi selectat, aceste date vor fi utilizate pentru a vă contacta, în caz contrat acestea vor fi radiate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 22 ianuarie 2023.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate în anunț. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a invita candidații pre-selectați la interviu înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor de aplicare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate doar acelor candidaților care au fost selectate pentru proba de intervievare.

Pentru mai multe detalii contactați:
Cristina Chebeș, Coordonatoare de Rețea,
Tel: 069350474; Email: cristina.chebes@promolex.md

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea și apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea societății civile.

En

Traducere Automata

Extended term: Promo-LEX Association announces a selection contest for the position of Monitor of political parties' finances at local level in three territorial administrative units: Orhei, Nisporeni and Leova (3 persons)

Termen extins: Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare pentru poziția de Monitor al finanțelor partidelor politice la nivel local în trei unități administrativ teritoriale: Orhei, Nisporeni și Leova (3 persoane)

Ref. No. 11 of 21.12.2022

Purpose of the post: The holders will provide online monitoring services for the finances of political parties, will carry out visits and interviews with representatives of political parties in its area of responsibility (in Orhei, Nisporeni or Leova), will document and will elaborate monitoring reports.

Term and conditions of collaboration:  The selected persons will provide services for monitoring the finances of political parties between February and March 2023 (contract duration – 1 month).

NOTE:  Promo-LEX could continue cooperation with the selected persons in other projects, provided that quality services are provided and positive evaluation at the end of the project in question.

Eligible candidates

Only persons who have their domicile/residence in the localities of the districts of Orhei, Nisporeni or Leova can participate in this recruitment contest. Representatives of civil society or opinion leaders, active citizens interested in promoting the transparency of political parties' finances and civic activism in general, are encouraged to participate.

Civil servants, persons employed in the local public administration and/or members of political  parties cannot participate in this contest!

 Requirements for candidates

 • Domicile/residence or place of residence in the territorial administrative unit for which he/she applied;
 • Non-partisanship political (candidates cannot be members/activists of political parties/socio-political movements);
 • Secondary or higher education  in the field of law, political, economic, social, educational sciences, LPAs, media, etc.;
 • Work experience (including volunteering), preferably in the areas indicated above;
 •  Communication skills and interaction with various social actors (political parties, local and central public administration authorities, electoral administration, NGO, mass-media, etc.) will be an advantage;
 • The ability to work independently and in a teamin a dynamic environment and in limited terms of time;
 • Knowledge of the Romanian language.  Knowledge of Russian and English will be an advantage;
 • The use of computer and social networks (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Instagram, Telegram, Odnoklassniki, VKontakte, etc.) at intermediate to advanced level is a mandatory condition;
 • Access to the computer and the Internet constantly;
 • Resistance to stress;
 • Responsibility and punctuality;
 • Integrity and professional discretion.

 General responsibilities

 • Conducting monitoring visits to regional offices of political parties in the area of responsibility;
 • Identification and interviewing/questioning of official representatives/delegates of political parties in territorial organizations;
 • Qualitative and quantitative reporting of the questionnaires presented in the terms established in compliance with the monitoring methodology;
 • Participation of training seminars for the presentation of the monitoring methodology;
 • Signing and complying with the Code of Conduct of Promo-LEX monitors;
 • Other tasks delegated by the Association, relevant to the position announced for this competition.

 List of documents required to be submitted by candidates (dossier):

 1. Curriculum Vitae – completed in Romanian language and sent by email to angajare@promolex.md with the mention "For the position of Monitor of the Financing of political parties" and the indication of the selected area of responsibility;
 2. Filling in the "Monitor's Employment Questionnaire" online, see the link – https://bit.ly/3VaPWE2

Note!  The personal information delivered by you will be processed, stored and used in accordance with the provisions of the Law on the protection of personal data no. 133 of July 8, 2011 and the Government Decision on the approval of the requirements to ensure the security of personal data when processing them within the information systems of personal data no.1123 of 14.12.2010. The data provided shall be confidential. If you are selected, this data will be used to contact you, otherwise it will be deleted.

 Deadline for submission of candidates' applications: 22 January 2023.

The evaluation of the files will be carried out in 2 stages: at the first stage, the files will be analyzed in terms of the candidates' compliance with the requirements and conditions stipulated in the announcement. The second stage will consist of interviewing pre-selected people. Only pre-selected people will be contacted.

Promo-LEX Association encourages early applications and reserves the right to invite pre-selected candidates to the interview before the expiry of the deadline for submitting the application files. The results of the competition will be communicated only to those candidates who have been selected for the interviewing test.

For more details contact:
Cristina Chebeș, Network Coordinator,
Tel: 069350474; Enamel: cristina.chebes@promolex.md

Promo-LEX Association is a non-governmental, apolitical and non-profit organization, registered with the Ministry of Justice of the Republic of Moldova on July 19, 2002. Promo-LEX Association's mission is to contribute to the development of democracy in the Republic of Moldova, including in the Transnistrian region, by promoting and defending human rights, monitoring democratic processes and strengthening civil society.

It

Traducere Automata

Durata prolungata: l'Associazione Promo-LEX annuncia un concorso di selezione per la posizione di Monitor delle finanze dei partiti politici a livello locale in tre unità amministrative territoriali: Orhei, Nisporeni e Leova (3 persone)

Termen extins: Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare pentru poziția de Monitor al finanțelor partidelor politice la nivel local în trei unități administrativ teritoriale: Orhei, Nisporeni și Leova (3 persoane)

Referenza n. 11 del 21.12.2022

Scopo del post: I titolari forniranno servizi di monitoraggio online per le finanze dei partiti politici, effettueranno visite e interviste con rappresentanti di partiti politici nella sua area di responsabilità (a Orhei, Nisporeni o Leova), documenteranno ed elaboreranno rapporti di monitoraggio.

Termini e condizioni di collaborazione:  Le persone selezionate forniranno servizi per il monitoraggio delle finanze dei partiti politici tra febbraio e marzo 2023 (durata del contratto – 1 mese).

NOTA:  Promo-LEX potrebbe continuare la cooperazione con le persone selezionate in altri progetti, a condizione che vengano forniti servizi di qualità e una valutazione positiva alla fine del progetto in questione.

Candidati idonei

Solo le persone che hanno il loro domicilio / residenza nelle località dei distretti di Orhei, Nisporeni o Leova possono partecipare a questo concorso di reclutamento. Sono incoraggiati a partecipare rappresentanti della società civile o opinion leader, cittadini attivi interessati a promuovere la trasparenza delle finanze dei partiti politici e l'attivismo civico in generale.

I dipendenti pubblici, le persone impiegate nella pubblica amministrazione locale e/o i membri di partiti politici  non possono partecipare a questo concorso!

 Requisiti per i candidati

 • Domicilio/residenza o luogo di residenza nell'unità amministrativa territoriale per la quale ha presentato domanda;
 • Politica apartitica (i candidati non possono essere membri/attivisti di partiti politici/movimenti socio-politici);
 • Istruzione secondaria o superiore nel campo del diritto, scienze politiche, economiche, sociali, scienze dell'educazione, LPA, media, ecc .; 
 • Esperienze lavorative  (incluso il volontariato), preferibilmente nelle aree sopra indicate;
 •  Le capacità comunicative e l'interazione con i vari attori sociali (partiti politici, autorità locali e centrali della pubblica amministrazione, amministrazione elettorale, ONG, mass-media, ecc.) saranno un vantaggio;
 • La capacità di lavorare in modo indipendente e in teamin un ambiente dinamico e in termini limitati di tempo;
 • Conoscenza della lingua rumena.  La conoscenza del russo e dell'inglese sarà un vantaggio;
 • L'uso di computer e social network (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Instagram, Telegram, Odnoklassniki, VKontakte, ecc.) a livello intermedio e avanzato è una condizione obbligatoria;
 • Accesso costante al computer e a Internet;
 • Resistenza allo stress;
 • Responsabilità e puntualità;
 • Integrità e discrezione professionale.

 Responsabilità generali

 • condurre visite di monitoraggio presso gli uffici regionali dei partiti politici nell'area di competenza;
 • Identificazione e intervista/interrogatorio di rappresentanti/delegati ufficiali di partiti politici nelle organizzazioni territoriali;
 • Rendicontazione qualitativa e quantitativa dei questionari presentati nei termini stabiliti nel rispetto della metodologia di monitoraggio;
 • Partecipazione a seminari formativi per la presentazione della metodologia di monitoraggio;
 • Firmare e rispettare il Codice di condotta dei monitor Promo-LEX;
 • Altri compiti delegati dall'Associazione, pertinenti alla posizione annunciata per questo concorso.

 Elenco dei documenti che i candidati devono presentare (fascicolo):

 1. Curriculum Vitae – compilato in lingua rumena e inviato via e-mail a angajare@promolex.md con la menzione "Per la posizione di Monitor del Finanziamento dei partiti politici" e l'indicazione dell'area di responsabilità selezionata;
 2. Compilando il "Questionario sull'occupazione del monitor" online, vedere il link – https://bit.ly/3VaPWE2

Nota!  Le informazioni personali da Lei fornite saranno elaborate, archiviate e utilizzate in conformità con le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali n. 133 dell'8 luglio 2011 e la decisione del governo sull'approvazione dei requisiti per garantire la sicurezza dei dati personali durante il loro trattamento all'interno dei sistemi informativi di dati personali n. 1123 del 14.12.2010. I dati forniti sono confidenziali. Se sei selezionato, questi dati verranno utilizzati per contattarti, altrimenti verranno cancellati.

 Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 22 gennaio 2023.

La valutazione dei file sarà effettuata in 2 fasi: nella prima fase, i file saranno analizzati in termini di conformità dei candidati ai requisiti e alle condizioni stipulati nel bando. La seconda fase consisterà nell'intervistare persone preselezionate. Saranno contattate solo le persone preselezionate.

L'Associazione Promo-LEX incoraggia le candidature anticipate e si riserva il diritto di invitare i candidati preselezionati al colloquio prima della scadenza del termine per la presentazione dei file di candidatura. I risultati del concorso saranno comunicati solo ai candidati che sono stati selezionati per la prova di colloquio.

Per maggiori dettagli contattare:
Cristina Chebeș, coordinatrice della rete,
Tel: 069350474; Smalto: cristina.chebes@promolex.md

Promo-LEX Association è un'organizzazione non governativa, apolitica e senza scopo di lucro, registrata presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova il 19 luglio 2002. La missione dell'Associazione Promo-LEX è contribuire allo sviluppo della democrazia nella Repubblica di Moldova, compresa la regione della Transnistria, promuovendo e difendendo i diritti umani, monitorando i processi democratici e rafforzando la società civile.

Ua

Traducere Automata

Продовжений термін: Асоціація «Промо-ЛЕКС» оголошує конкурс відбору на посаду Монітора фінансів політичних партій на місцевому рівні у трьох територіально-адміністративних одиницях: Орхей, Ніспорені та Лєова (3 особи)

Termen extins: Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare pentru poziția de Monitor al finanțelor partidelor politice la nivel local în trei unități administrativ teritoriale: Orhei, Nisporeni și Leova (3 persoane)

No 11 від 21.12.2022

Мета допису: Власники надаватимуть послуги онлайн-моніторингу фінансів політичних партій, здійснюватимуть візити та інтерв'ю з представниками політичних партій у зоні її відповідальності (в Орхеї, Ніспорені чи Льові), документуватимуть та розроблятимуть моніторингові звіти.

Термін та умови співпраці:  Відібрані особи надаватимуть послуги з моніторингу фінансів політичних партій у період з лютого по березень 2023 року (термін дії контракту – 1 місяць).

ПРИМІТКА:  Promo-LEX може продовжити співпрацю з відібраними особами в інших проектах за умови надання якісних послуг і позитивної оцінки в кінці проекту, про який йде мова.

Кандидати, які відповідають критеріям

У цьому конкурсі на набір можуть брати участь лише особи, які мають місце проживання/місце проживання в населених пунктах районів Орхей, Ніспорені або Леова. До участі запрошуються представники громадянського суспільства або лідери думок, активні громадяни, зацікавлені у сприянні прозорості фінансів політичних партій та громадської активності в цілому.

У цьому конкурсі не можуть брати участь державні службовці, особи, зайняті в органах місцевого самоврядування та/або члени політичних  партій!

 Вимоги до кандидатів

 • Доміцильне/місце проживання або місце проживання в територіально-адміністративній одиниці, щодо якої він подав заяву;
 • Позапартійність політична (кандидати не можуть бути членами/активістами політичних партій/суспільно-політичних рухів);
 • Середня або вища освіта  в галузі права, політичних, економічних, соціальних, освітніх наук, LPA, засобів масової інформації тощо;
 • Досвід роботи (в тому числі волонтерства), бажано в зазначених вище сферах;
 •  Перевагою будуть комунікативні навички та взаємодія з різними соціальними суб'єктами (політичними партіями, місцевими та центральними органами публічної адміністрації, виборчою адміністрацією, громадськими організаціями, ЗМІ тощо);
 • Здатність працювати самостійно і в командів динамічному середовищі і в обмежені терміни;
 • Знання румунської мови.  Знання російської та англійської мов буде перевагою;
 • Обов'язковою умовою є використання комп'ютерних та соціальних мереж (MS Office – Word, Excel, Internet &amp-mail, Facebook, Instagram, Telegram, Однокласники, ВКонтакте тощо) на рівні від середнього до просунутого;
 • Доступ до комп'ютера та інтернету постійно;
 • Стійкість до стресів;
 • Відповідальність і пунктуальність;
 • Чесність і професійна обачність .

 Загальні обов'язки

 • Проведення моніторингових візитів до регіональних осередків політичних партій у зоні відповідальності;
 • Ідентифікація та опитування/анкетування офіційних представників/делегатів політичних партій у територіальних організаціях;
 • Якісна і кількісна звітність анкет, представлених в терміни, встановлені з дотриманням методики моніторингу;
 • Участь у навчальних семінарах для презентації методології моніторингу;
 • Підписання та дотримання Кодексу поведінки моніторів Promo-LEX;
 • Інші завдання, делеговані Асоціацією, відповідають посаді, оголошеній на цей конкурс.

 Перелік документів, необхідних для подання кандидатами (досьє):

 1. Автобіографія – заповнена румунською мовою та надіслана електронною поштою на адресу angajare@promolex.md із згадкою «На посаду Монітора фінансування політичних партій» та зазначенням обраної зони відповідальності;
 2. Заповнюючи «Анкету монітора з працевлаштування» онлайн, дивіться за посиланням – https://bit.ly/3VaPWE2

Примітка!  Надана Вами персональна інформація буде оброблятися, зберігатися і використовуватися відповідно до положень Закону про захист персональних даних No 133 від 8 липня 2011 року і Рішення Уряду про затвердження вимог щодо забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці в рамках інформаційних систем персональних даних No1123 від 14.12.2010 року. Надані дані повинні бути конфіденційними. Якщо ви обрані, ці дані будуть використані для зв'язку з вами, інакше вони будуть видалені.

 Кінцевий термін подання заявок кандидатів: 22 січня 2023 року.

Оцінювання файлів здійснюватиметься у 2 етапи: на першому етапі файли аналізуватимуться на предмет відповідності кандидатів вимогам та умовам, передбаченим в оголошенні. Другий етап складатиметься з опитування попередньо відібраних людей. Зв'язуватися будуть тільки з попередньо відібраними людьми.

Асоціація «Промо-ЛЕКС» заохочує дострокове подання заявок і залишає за собою право запросити попередньо відібраних кандидатів на співбесіду до закінчення терміну подачі заявок. Результати конкурсу будуть доведені тільки до тих кандидатів, які пройшли відбір для проходження співбесіди.

За більш детальною інформацією звертайтеся:
Крістіна Чебеш, координатор мережі,
Тел: 069350474; Емаль: cristina.chebes@promolex.md

Асоціація «Промо-ЛЕКС» - це неурядова, аполітична і некомерційна організація, зареєстрована в Міністерстві юстиції Республіки Молдова 19 липня 2002 року. Місія Асоціації «Промо-ЛЕКС» полягає у сприянні розвитку демократії в Республіці Молдова, в тому числі в Придністровському регіоні, шляхом просування та захисту прав людини, моніторингу демократичних процесів та зміцнення громадянського суспільства.

Bg

Traducere Automata

Удължен срок: Сдружение "Промо-ЛЕКС" обявява конкурс за подбор на позицията "Наблюдение на финансите на политическите партии" на местно ниво в три териториални административни единици: Орхей, Ниспорени и Леова (3 лица)

Termen extins: Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare pentru poziția de Monitor al finanțelor partidelor politice la nivel local în trei unități administrativ teritoriale: Orhei, Nisporeni și Leova (3 persoane)

Реф. No 11 от 21.12.2022 г.

Цел на длъжността: Титулярите ще предоставят онлайн услуги за мониторинг на финансите на политическите партии, ще извършват посещения и интервюта с представители на политическите партии в своята област на отговорност (в Орхей, Ниспорени или Леова), ще документират и ще изготвят мониторингови доклади.

Условия и ред на сътрудничество:  Избраните лица ще предоставят услуги за наблюдение на финансите на политическите партии между февруари и март 2023 г. (срок на договора – 1 месец).

БЕЛЕЖКА:  Promo-LEX може да продължи сътрудничеството си с избраните лица по други проекти, при условие че се предоставят качествени услуги и положителна оценка в края на въпросния проект.

Допустими кандидати

Само лица, чието местожителство/местожителство е в населените места на областите Орхей, Ниспорени или Леова, могат да участват в този конкурс за набиране на персонал. Представители на гражданското общество или лидери на мнение, активни граждани, заинтересовани от насърчаване на прозрачността на финансите на политическите партии и гражданския активизъм като цяло, се насърчават да участват.

Държавни служители, лица, заети в местната публична администрация и/или членове на политически  партии не могат да участват в този конкурс!

 Изисквания към кандидатите

 • Местоживеене/пребиваване или място на пребиваване в териториалната административна единица, за която е подал заявление;
 • Надпартийност политическа (кандидатите не могат да бъдат членове/активисти на политически партии/обществено-политически движения);
 • Средно или висше образование  в областта на правото, политическото, икономическото, социалното, образователните науки, ЗЗД, медиите и др.;
 • Трудов стаж (включително доброволческа дейност), за предпочитане в посочените по-горе области;
 •  Предимство ще бъдат комуникативните умения и взаимодействието с различни социални участници (политически партии, органи на местната и централната публична администрация, изборна администрация, неправителствени организации, средства за масова информация и др.);
 • Способност за самостоятелна работа и в екипв динамична среда и в ограничени срокове;
 • Владеене на румънски език.  Владеенето на руски и английски език ще бъде предимство;
 • Използването на компютърни и социални мрежи (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Instagram, Telegram, Odnoklassniki, VKontakte и др.) на средно до напреднало ниво е задължително условие;
 • Достъп до компютъра и интернет постоянно;
 • Устойчивост на стрес;
 • Отговорност и точност;
 • Почтеност и професионална дискретност.

 Общи отговорности

 • Провеждане на мониторингови посещения в регионалните офиси на политическите партии в областта на отговорността;
 • Идентифициране и интервюиране/разпит на официални представители/делегати на политически партии в териториални организации;
 • Качествено и количествено отчитане на въпросниците, представени при условията, установени в съответствие с методологията за мониторинг;
 • Участие в обучителни семинари за представяне на методологията за мониторинг;
 • Подписване и спазване на Кодекса за поведение на мониторите Promo-LEX;
 • Други задачи, делегирани от Асоциацията, свързани с обявената позиция за този конкурс.

 Списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите (досие):

 1. Автобиография – завършена на румънски език и изпратена по имейл до angajare@promolex.md с посочване на "За позицията на наблюдател на финансирането на политическите партии" и посочване на избраната област на отговорност;
 2. Попълвайки онлайн "Въпросника за заетостта на монитора", вижте линка – https://bit.ly/3VaPWE2

Бележка!  Предоставената от Вас лична информация ще бъде обработвана, съхранявана и използвана в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни No 133 от 8 юли 2011 г. и Правителственото решение за одобряване на изискванията за гарантиране сигурността на личните данни при обработването им в рамките на информационните системи на личните данни No 1123 от 14.12.2010 г. Предоставените данни са поверителни. Ако бъдете избрани, тези данни ще бъдат използвани, за да се свържем с Вас, в противен случай ще бъдат изтрити.

 Краен срок за подаване на кандидатури : 22 януари 2023 г.

Оценката на досиетата ще се извърши на 2 етапа: на първия етап досиетата ще бъдат анализирани по отношение на спазването от страна на кандидатите на изискванията и условията, предвидени в съобщението. Вторият етап ще се състои в интервюиране на предварително избрани хора. Ще се свържем само с предварително избрани хора.

Сдружение Промо-ЛЕКС насърчава ранните кандидатури и си запазва правото да покани предварително подбрани кандидати на интервюто преди изтичането на крайния срок за подаване на досиетата за кандидатстване. Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени само на кандидатите, които са избрани за теста за интервюиране.

За повече подробности се свържете с:
Кристина Чебеш, координатор на мрежата,
Тел.: 069350474; Емайл: cristina.chebes@promolex.md

Сдружение ПРОМО-ЛЕКС е неправителствена, аполитична и нестопанска организация, регистрирана в Министерството на правосъдието на Република Молдова на 19 юли 2002 г. Мисията на Сдружение Promo-LEX е да допринася за развитието на демокрацията в Република Молдова, включително в региона на Приднестровието, чрез насърчаване и защита на правата на човека, наблюдение на демократичните процеси и укрепване на гражданското общество.

Ru

Traducere Automata

Продленный срок: Ассоциация «Промо-ЛЕКС» объявляет конкурс отбора на должность Контролера финансов политических партий на местном уровне в трех административно-территориальных единицах: Оргеев, Ниспорень и Леова (3 человека)

Termen extins: Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare pentru poziția de Monitor al finanțelor partidelor politice la nivel local în trei unități administrativ teritoriale: Orhei, Nisporeni și Leova (3 persoane)

Лот No 11 от 21.12.2022

Цель поста: Держатели будут предоставлять услуги онлайн-мониторинга финансов политических партий, будут осуществлять визиты и интервью с представителями политических партий в своей зоне ответственности (в Оргееве, Ниспорени или Леове), будут документировать и разрабатывать отчеты о мониторинге.

Сроки и условия сотрудничества:  Отобранные лица будут оказывать услуги по мониторингу финансов политических партий в период с февраля по март 2023 года (срок действия контракта – 1 месяц).

ЗАМЕТКА:  Promo-LEX может продолжить сотрудничество с отобранными лицами в других проектах при условии предоставления качественных услуг и положительной оценки в конце рассматриваемого проекта.

Кандидаты, отвечающие критериям

В конкурсе по набору могут участвовать только лица, имеющие домициль/место жительства в населенных пунктах Оргеев, Ниспорень или Леова. К участию приглашаются представители гражданского общества или лидеры общественного мнения, активные граждане, заинтересованные в содействии прозрачности финансов политических партий и гражданской активности в целом.

Государственные служащие, лица, занятые в местной публичной администрации и/или члены политических  партий не могут участвовать в этом конкурсе!

 Требования к кандидатам

 • Место жительства/место жительства или место жительства в административно-территориальной единице, на которую он подал заявление;
 • Беспартийность политическая (кандидаты не могут быть членами/активистами политических партий/общественно-политических движений);
 • Среднее или высшее образование  в области права, политических, экономических, социальных, педагогических наук, ЛПА, СМИ и т.д.;
 • Опыт работы (включая волонтерство), желательно в указанных выше областях;
 •  Навыки общения и взаимодействия с различными социальными субъектами (политическими партиями, местными и центральными органами государственного управления, избирательной администрацией, НПО, средствами массовой информации и т.д.) будут преимуществом;
 • Умение работать самостоятельно и в командев динамичной среде и в ограниченные сроки;
 • Знание румынского языка.  Знание русского и английского языков будет преимуществом;
 • Обязательное условие является использование компьютерных и социальных сетей (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Instagram, Telegram, Одноклассники, ВКонтакте и др.) на уровне от среднего до продвинутого уровня;
 • Постоянный доступ к компьютеру и сети Интернет;
 • Устойчивость к стрессам;
 • Ответственность и пунктуальность;
 • Честность и профессиональная осмотрительность.

 Общие обязанности

 • Проведение контрольных визитов в региональные отделения политических партий в зоне ответственности;
 • Выявление и опрос/допрос официальных представителей/делегатов политических партий в территориальных организациях;
 • Качественная и количественная отчетность по представленным анкетам в сроки, установленные в соответствии с методологией мониторинга;
 • Участие в обучающих семинарах по презентации методологии мониторинга;
 • Подписание и соблюдение Кодекса поведения мониторов Promo-LEX;
 • Другие делегированные Ассоциацией задачи, имеющие отношение к должности, заявленной для данного конкурса.

 Перечень документов, которые должны быть представлены кандидатами (досье):

 1. Резюме – заполнено на румынском языке и отправлено по электронной почте angajare@promolex.md с упоминанием «За позицию Наблюдателя за финансированием политических партий» и указанием выбранной зоны ответственности;
 2. Заполняя «Анкету о трудоустройстве монитора» онлайн, смотрите по ссылке – https://bit.ly/3VaPWE2

Заметка!  Предоставленная Вами персональная информация будет обрабатываться, храниться и использоваться в соответствии с положениями Закона о защите персональных данных No 133 от 8 июля 2011 года и Постановления Правительства об утверждении требований по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в рамках информационных систем персональных данных No1123 от 14.12.2010. Предоставленные данные являются конфиденциальными. Если вы выбраны, эти данные будут использоваться для связи с вами, в противном случае они будут удалены.

 Крайний срок подачи заявок кандидатов: 22 января 2023 года.

Оценка файлов будет проводиться в 2 этапа: на первом этапе файлы будут проанализированы с точки зрения соответствия кандидатов требованиям и условиям, предусмотренным в объявлении. Второй этап будет состоять из опроса предварительно отобранных людей. Будут связываться только с предварительно отобранными людьми.

Ассоциация Promo-LEX поощряет ранние заявки и оставляет за собой право пригласить предварительно отобранных кандидатов на собеседование до истечения срока подачи заявок. Результаты конкурса будут сообщены только тем кандидатам, которые были отобраны для прохождения теста на собеседование.

За более подробной информацией обращайтесь:
Кристина Чебеш, координатор сети,
Тел: 069350474; Эмаль: cristina.chebes@promolex.md

Ассоциация Promo-LEX является неправительственной, аполитичной и некоммерческой организацией, зарегистрированной в Министерстве юстиции Республики Молдова 19 июля 2002 года. Миссия Ассоциации Promo-LEX заключается в содействии развитию демократии в Республике Молдова, в том числе в Приднестровском регионе, путем продвижения и защиты прав человека, мониторинга демократических процессов и укрепления гражданского общества.

telegram