Vino în echipa Femei pentru Femei! Suntem în căutarea unei asistente de proiect / unui asistent de proiectRo

Articol Original

Vino în echipa Femei pentru Femei! Suntem în căutarea unei asistente de proiect / unui asistent de proiect

Vino în echipa Femei pentru Femei! Suntem în căutarea unei asistente de proiect / unui asistent de proiect

DESPRE NOI

Femei pentru Femei este o organizație non-profit feministă, fondată în 2019 și are, în prezent, sediul în Chișinău. Echipa noastră formată din femei dezvoltă programe pentru a promova, pentru a susține și pentru a proteja drepturile femeilor și demnitatea acestora. Femei pentru Femei este o organizație bazată pe colaborare, suroritate, profesionalism, schimbarea la firul ierbii și respect reciproc. Ne conducem după valorile: feminism, empatie și echitate.

Principiul nostru de lucru este: „de la femei pentru femei” - creăm spații sigure în care femeile își pot împărtăși experiențele, resursele, cunoștințele, provocările, trăirile și pot deveni o sursă de inspirație și de susținere unele pentru altele. Lucrăm pentru promovarea și prioritizarea perspectivei feministe în toate programele pentru femei și fete.

„U-Power – susținerea liderismului fetelor și femeilor și a coeziunii sociale în procesul de consolidare a păcii” este un proiect implementat de Femei pentru Femei în parteneriat cu Centrul de Educație Non-formală „Diversitate” și „CRISP” – Crisis Simulation for Peace, cu susținerea financiară a Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară, prin intermediul UN Women Moldova. Proiectul are durata unui an și își propune să contribuie la reabilitarea socio-economică și participarea civică a femeilor și fetelor în procesul de consolidare a păcii. 

Pentru a realiza acest lucru, vom sprijini femeile și fetele din Ucraina strămutate forțat din cauza războiului în Republica Moldova, precum și cele din comunitățile din Republica Moldova, printr-o serie de activități care le vor împuternici prin cunoștințe noi, resurse, prin dezvoltarea profesională, dezvoltarea economică și personală. În cadrul proiectului, participantele vor fi susținute să contribuie la dezvoltarea comunităților gazdă prin activism civic, inițiative locale și dezvoltare de afaceri.

DESPRE OPORTUNITATE

Femei pentru Femei este în căutarea unei asistente / unui asistent de proiect care, împreună cu echipa de proiect, va asigura buna implementare a proiectului.

Responsabilitățile și sarcinile asistentei/asistentului vor include:

 1. Asigurarea suportului administrativ și logistic pentru realizarea tuturor activităților în cadrul proiectului;
 2. Asigurarea pregătirii, elaborării și colectării materialelor necesare pentru realizarea activităților;
 3. Asigurarea gestionării și menținerii bazei de date cu privire la activitățile realizate și grupul de fete și femei implicat în proiect;
 4. Elaborarea proceselor verbale, datelor statistice și a altor documente relevante în cadrul proiectului;
 5. Participarea la ședințele de planificare ale activităților în cadrul proiectului; 
 6. Asigurarea facilitării comunicării cu partenerii locali și cu grupul de femei și fete implicat în proiect;
 7. Colaborarea strânsă cu coordonatoarea/coordonatorul de proiect;
 8. Contribuirea la elaborarea rapoartelor proiectului;
 9. Realizarea altor activități și sarcini relevante postului.

Criteriile de selecție:

- Abilități foarte bune de organizare și autonomie; 

- Abilități de lucru în echipă și spirit de colaborare;

- Abilitatea de a lucra în mod independent și conform unui program flexibil;

- Cunoașterea avansată a limbii române, abilități bune de comunicare;

- Cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj, dar nu este esențială;

- Experiența de lucru relevantă acestui post va constitui un avantaj, dar nu este esențială. 

Este important ca candidata / candidatul să aibă o atitudine tolerantă și deschisă față de toate grupurile sociale și să nu discrimineze, indiferent de sexul, orientarea sexuală, vârsta, etnia, religia, sănătatea și alte identități / caracteristici ale persoanelor și grupurilor. Femei pentru Femei promovează și susține diversitatea, respectul și egalitatea.

Termenii și condițiile de activitate

Asistentul/a va fi angajat/ă prin contract individual de muncă cu normă redusă (part-time) pe o perioadă de 12 luni cu posibilitate de extindere. 

Oferim un mediu prietenos, un oficiu în centrul orașului, o echipă deschisă și susținătoare, dar și alte oportunități de dezvoltare. 

Dosarul de aplicare va include următoarele:

- CV actualizat;

- scrisoare de intenție.

CUM POȚI APLICA?

Cererile pot fi depuse până la 25 ianuarie 2023, ora 23:59, fusul orar al Republicii Moldova, la următoarea adresă de e-mail: office@fpfmd.org. Vă rugăm să menționați „Asistent/ă de proiect” în subiectul email-ului.

Cererile trimise după termenul limită sau incomplete nu vor fi luate în considerare. Candidaturile preselectate vor fi contactate pentru interviu. 

Notă: Ținând cont că specificul proiectului implică și subiecte sensibile legate de necesitățile femeilor și fetelor, pentru suplinirea acestei funcții vom prioritiza femeile candidate. 

 

 

En

Traducere Automata

Join the Women for Women team! We are looking for a project assistant

Vino în echipa Femei pentru Femei! Suntem în căutarea unei asistente de proiect / unui asistent de proiect

ABOUT US

Women for Women is a feminist non-profit organization, founded in 2019 and is currently based in Chisinau. Our women's team develops programs to promote, support and protect women's rights and their dignity. Women for Women is an organization based on collaboration, sisterhood, professionalism, change at the grassroots and mutual respect. We are guided by our values: feminism, empathy and equity.

Our working principle is: "from women to women" - we create safe spaces where women can share their experiences, resources, knowledge, challenges, experiences and become a source of inspiration and support for each other. We work to promote and prioritize the feminist perspective in all programs for women and girls.

"U-Power – supporting girls' and women's leadership and social cohesion in the peacebuilding process" is a project implemented by Women for Women in partnership with the Center for Non-Formal Education "Diversity" and "CRISP" – Crisis Simulation for Peace, with the financial support of the Women's Fund for Peace and Humanitarian Assistance, through UN Women Moldova . The project is one year long and aims to contribute to the socio-economic rehabilitation and civic participation of women and girls in the process of peacebuilding. 

To achieve this, we will support women and girls from Ukraine forcibly displaced by war in the Republic of Moldova, as well as those from communities in the Republic of Moldova, through a series of activities that will empower them through new knowledge, resources, professional development, economic and personal development. Within the project, the participants will be supported to contribute to the development of the host communities through civic activism, local initiatives and business development.

ABOUT THE OPPORTUNITY

Women for Women is looking for a nurse / a project assistant who, together with the project team, will ensure the proper implementation of the project.

The responsibilities and tasks of the nurse/assistant will include:

 1. Providing administrative and logistical support for carrying out all the activities within the project;
 2. Ensuring the preparation, elaboration and collection of the necessary materials for carrying out the activities;
 3. Ensuring the management and maintenance of the database on the activities carried out and the group of girls and women involved in the project;
 4. Elaboration of minutes, statistical data and other relevant documents within the project;
 5. Participation in the planning meetings of the activities within the project; 
 6. Ensuring the facilitation of communication with local partners and with the group of women and girls involved in the project;
 7. Close collaboration with the project coordinator/ coordinator;
 8. Contributing to the elaboration of project reports;
 9. Performing other activities and tasks relevant to the job.

Selection criteria:

- Very good organizational and autonomy skills; 

- Teamwork skills and collaborative spirit;

- Ability to work independently and according to a flexible schedule;

- Advanced knowledge of the Romanian language, good communication skills;

- Knowledge of the Russian language will be an advantage, but it is not essential;

- The work experience relevant to this job will be an advantage, but it is not essential. 

It is important that the candidate has a tolerant and open attitude towards all social groups and does not discriminate, regardless of gender, sexual orientation, age, ethnicity, religion, health and other identities / characteristics of individuals and groups. Women for Women promotes and supports diversity, respect and equality.

Terms and conditions of activity

The assistant will be employed by individual part-time employment contract for a period of 12 months with the possibility of extension. 

We offer a friendly environment, an office in the city center, an open and supportive team, but also other development opportunities. 

The application file will include the following:

- Updated CV;

- letter of intent.

HOW CAN YOU APPLY?

Applications can be submitted until January 25, 2023, at 23:59, time zone of the Republic of Moldova, to the following e-mail address: office@fpfmd.org. Please mention "Project Assistant" in the subject of the email.

Applications submitted after the deadline or incomplete will not be considered. Pre-selected applications will be contacted for an interview. 

Note: Taking into account that the specifics of the project also involve sensitive topics related to the needs of women and girls, in order to fill this position, we will prioritize the candidate women. 

 

 

It

Traducere Automata

Unisciti al team Women for Women! Stiamo cercando un assistente di progetto

Vino în echipa Femei pentru Femei! Suntem în căutarea unei asistente de proiect / unui asistent de proiect

CHI SIAMO

Donne per le donne è un'organizzazione femminista senza scopo di lucro, fondata nel 2019 e attualmente con sede a Chisinau. Il nostro team di donne sviluppa programmi per promuovere, sostenere e proteggere i diritti delle donne e la loro dignità. Women for Women è un'organizzazione basata sulla collaborazione, la sorellanza, la professionalità, il cambiamento alla base e il rispetto reciproco. Siamo guidate dai nostri valori: femminismo, empatia ed equità.

Il nostro principio di lavoro è: " dalle donne alle donne" - creiamo spazi sicuri in cui le donne possono condividere le loro esperienze, risorse, conoscenze, sfide, esperienze e diventare una fonte di ispirazione e sostegno reciproco. Lavoriamo per promuovere e dare priorità alla prospettiva femminista in tutti i programmi per donne e ragazze.

"U-Power – supporting girls' and women's leadership and social cohesion in the peacebuilding process" è un progetto realizzato da Women for Women in collaborazione con il Center for Non-Formal Education "Diversity" e "CRISP" – Crisis Simulation for Peace, con il sostegno finanziario del Women's Fund for Peace and Humanitarian Assistance, attraverso UN Women Moldova . Il progetto dura un anno e mira a contribuire alla riabilitazione socio-economica e alla partecipazione civica di donne e ragazze nel processo di costruzione della pace. 

Per raggiungere questo obiettivo, sosterremo le donne e le ragazze ucraine sfollate forzatamente a causa della guerra nella Repubblica di Moldova, così come quelle delle comunità della Repubblica di Moldova, attraverso una serie di attività che le potenzieranno attraverso nuove conoscenze, risorse, sviluppo professionale, sviluppo economico e personale. All'interno del progetto, i partecipanti saranno supportati per contribuire allo sviluppo delle comunità ospitanti attraverso l'attivismo civico, le iniziative locali e lo sviluppo del business.

INFORMAZIONI SULL'OPPORTUNITÀ

Women for Women è alla ricerca di un'infermiera/assistente di progetto che, insieme al team di progetto, garantisca la corretta attuazione del progetto.

Le responsabilità e i compiti dell'infermiere / assistente includeranno:

 1. Fornire supporto amministrativo e logistico per lo svolgimento di tutte le attività all'interno del progetto;
 2. Assicurare la preparazione, l'elaborazione e la raccolta dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività;
 3. Garantire la gestione e il mantenimento del database sulle attività svolte e sul gruppo di ragazze e donne coinvolte nel progetto;
 4. Elaborazione di verbali, dati statistici e altri documenti rilevanti all'interno del progetto;
 5. Partecipazione alle riunioni di pianificazione delle attività all'interno del progetto; 
 6. Garantire la facilitazione della comunicazione con i partner locali e con il gruppo di donne e ragazze coinvolte nel progetto;
 7. Stretta collaborazione con il coordinatore/coordinatore del progetto;
 8. Contribuire all'elaborazione dei report di progetto;
 9. Esecuzione di altre attività e compiti rilevanti per il lavoro.

Criteri di selezione:

- Ottime capacità organizzative e di autonomia; 

- Capacità di lavorare in team e spirito collaborativo;

- Capacità di lavorare in autonomia e secondo un orario flessibile;

- Conoscenza avanzata della lingua rumena, buone capacità comunicative;

- La conoscenza della lingua russa sarà un vantaggio, ma non è essenziale;

- L'esperienza lavorativa rilevante per questo lavoro sarà un vantaggio, ma non è essenziale. 

È importante che il candidato abbia un atteggiamento tollerante e aperto nei confronti di tutti i gruppi sociali e non discrimini, indipendentemente dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'età, dall'etnia, dalla religione, dalla salute e da altre identità / caratteristiche di individui e gruppi. Women for Women promuove e sostiene la diversità, il rispetto e l'uguaglianza.

Termini e condizioni di attività

L'assistente sarà assunto con contratto individuale di lavoro part-time per un periodo di 12 mesi con possibilità di proroga. 

Offriamo un ambiente amichevole, un ufficio nel centro della città, un team aperto e solidale, ma anche altre opportunità di sviluppo. 

Il file di domanda includerà quanto segue:

- CV aggiornato;

- lettera di intenti.

COME PUOI CANDIDARTI?

Le domande possono essere presentate fino al 25 gennaio 2023, alle 23:59, fuso orario della Repubblica di Moldova, al seguente indirizzo e-mail: office@fpfmd.org. Si prega di menzionare "Project Assistant" nell'oggetto dell'e-mail.

Le domande presentate dopo la scadenza o incomplete non saranno prese in considerazione. Le candidature preselezionate saranno contattate per un colloquio. 

Nota: Tenendo conto del fatto che le specifiche del progetto coinvolgono anche argomenti sensibili relativi alle esigenze delle donne e delle ragazze, al fine di riempire questa posizione, daremo la priorità alle donne candidate. 

 

 

Ua

Traducere Automata

Приєднуйтесь до команди «Жінки для жінок»! Шукаємо проектного асистента

Vino în echipa Femei pentru Femei! Suntem în căutarea unei asistente de proiect / unui asistent de proiect

ПРО НАС

Жінки для жінок є феміністичною некомерційною організацією, заснованою в 2019 році і в даний час базується в Кишиневі. Наша жіноча команда розробляє програми для просування, підтримки та захисту прав жінок та їх гідності. Women for Women – це організація, заснована на співпраці, сестринстві, професіоналізмі, змінах на місцях та взаємній повазі. Ми керуємося нашими цінностями: фемінізмом, емпатією та справедливістю.

Наш принцип роботи: «від жінок до жінок» - ми створюємо безпечні простори, де жінки можуть ділитися своїм досвідом, ресурсами, знаннями, викликами, досвідом і ставати джерелом натхнення і підтримки один для одного. Ми працюємо над просуванням та пріоритетом феміністичної перспективи у всіх програмах для жінок та дівчат.

«U-Power – підтримка дівочого та жіночого лідерства та соціальної згуртованості у процесі розбудови миру» – проєкт, що реалізується « Жінками для жінок » у партнерстві з Центром неформальної освіти «Різноманітність » та «CRISP» – Кризове моделювання заради миру, за фінансової підтримки Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги, через ООН Жінки в Молдові . Проект триває один рік і має на меті сприяти соціально-економічній реабілітації та громадській участі жінок і дівчат у процесі розбудови миру. 

Щоб досягти цього, ми будемо підтримувати жінок та дівчат з України, вимушено переміщених внаслідок війни в Республіці Молдова, а також жінок з громад у Республіці Молдова, шляхом серії заходів, які розширять їх можливості за допомогою нових знань, ресурсів, професійного розвитку, економічного та особистого розвитку. В рамках проекту учасникам буде надана підтримка для сприяння розвитку приймаючих громад через громадський активізм, місцеві ініціативи та розвиток бізнесу.

ПРО МОЖЛИВІСТЬ

Women for Women шукає медсестру/асистентку проекту, яка разом з командою проекту забезпечить належну реалізацію проекту.

В обов'язки і завдання медсестри/асистента входить:

 1. Надання адміністративної та матеріально-технічної підтримки для проведення всіх заходів в рамках проекту;
 2. Забезпечення підготовки, опрацювання та збору необхідних матеріалів для проведення заходів;
 3. Забезпечення управління та ведення бази даних про здійснювану діяльність та групу дівчат і жінок, задіяних у проекті;
 4. Розробка протоколів, статистичних даних та інших відповідних документів в рамках проекту;
 5. Участь у планових нарадах заходів в рамках проекту; 
 6. Забезпечення фасилітації комунікації з місцевими партнерами та з групою жінок і дівчат, залучених до проекту;
 7. Тісна співпраця з координатором/координатором проекту;
 8. Сприяння розробці звітів проекту;
 9. Виконання інших видів діяльності та завдань, пов'язаних з роботою.

Критерії відбору:

- Дуже хороші організаторські та автономні навички; 

- Навички роботи в команді та дух співпраці;

- Можливість працювати самостійно і за гнучким графіком;

- Поглиблені знання румунської мови, хороші комунікативні навички;

- Знання російської мови буде перевагою, але воно не є істотним;

- Досвід роботи, що має відношення до цієї роботи, буде перевагою, але він не є суттєвим. 

Важливо, щоб кандидат мав толерантне і відкрите ставлення до всіх соціальних груп і не дискримінував, незалежно від статі, сексуальної орієнтації, віку, етнічної приналежності, релігії, стану здоров'я та інших ідентичностей / особливостей індивідів і груп. Women for Women пропагує та підтримує різноманітність, повагу та рівність.

Правила та умови діяльності

Помічник буде працевлаштований за індивідуальним трудовим договором за сумісництвом строком на 12 місяців з можливістю продовження. 

Ми пропонуємо дружнє середовище, офіс у центрі міста, відкриту та підтримуючу команду, а також інші можливості для розвитку. 

Файл заявки буде включати наступне:

- Оновлене резюме;

- лист про наміри.

ЯК МОЖНА ПОДАТИ ЗАЯВКУ?

Заявки можна подавати до 25 січня 2023 року о 23:59 за часовим поясом Республіки Молдова на електронну адресу: office@fpfmd.org. Будь ласка, вкажіть "Помічник проекту" в темі електронного листа.

Заявки, подані пізніше встановленого терміну або в неповному обсязі, розглядатися не будуть. З попередньо відібраними заявками зв'яжуться для співбесіди. 

Примітка: Враховуючи, що специфіка проекту також передбачає чутливі теми, пов'язані з потребами жінок та дівчат, для того, щоб заповнити цю посаду, ми будемо надавати пріоритет жінкам-кандидаткам. 

 

 

Bg

Traducere Automata

Присъединете се към екипа на "Жени за жени"! Търсим асистент по проекта

Vino în echipa Femei pentru Femei! Suntem în căutarea unei asistente de proiect / unui asistent de proiect

ЗА НАС

Жени за жени е феминистка организация с нестопанска цел, основана през 2019 г. и в момента е базирана в Кишинев. Женският ни екип разработва програми за насърчаване, подкрепа и защита на правата на жените и тяхното достойнство. Жените за жените е организация, основана на сътрудничество, сестринство, професионализъм, промяна на местно ниво и взаимно уважение. Ние се ръководим от нашите ценности: феминизъм, съпричастност и справедливост.

Нашият принцип на работа е: " от жени до жени" - създаваме безопасни пространства, където жените могат да споделят своя опит, ресурси, знания, предизвикателства, опит и да се превърнат в източник на вдъхновение и подкрепа един за друг. Работим за популяризиране и приоритизиране на феминистката перспектива във всички програми за жени и момичета.

"U-Power – подкрепа за лидерството на момичетата и жените и социалното сближаване в процеса на изграждане на мира" е проект, изпълняван от "Жени за жени" в партньорство с Център за неформално образование "Многообразие" и "CRISP" – Кризисна симулация за мир, с финансовата подкрепа на Женския фонд за мир и хуманитарна помощ, чрез ООН Жени Молдова . Проектът е едногодишен и има за цел да допринесе за социално-икономическата рехабилитация и гражданското участие на жените и момичетата в процеса на изграждане на мира. 

За да постигнем това, ние ще подкрепим жените и момичетата от Украйна, насилствено разселени от войната в Република Молдова, както и тези от общностите в Република Молдова, чрез поредица от дейности, които ще им дадат възможност чрез нови знания, ресурси, професионално развитие, икономическо и личностно развитие. В рамките на проекта участниците ще бъдат подкрепени, за да допринесат за развитието на приемащите общности чрез граждански активизъм, местни инициативи и развитие на бизнеса.

ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА

Жени за жени търси медицинска сестра / асистент по проекта, която заедно с екипа на проекта ще осигури правилното изпълнение на проекта.

Отговорностите и задачите на медицинската сестра/асистента включват:

 1. Осигуряване на административна и логистична подкрепа за извършване на всички дейности в рамките на проекта;
 2. Осигуряване подготовката, изработването и събирането на необходимите материали за извършване на дейностите;
 3. Осигуряване на управлението и поддържането на базата данни за извършените дейности и групата момичета и жени, участващи в проекта;
 4. Изготвяне на протоколи, статистически данни и други относими документи в рамките на проекта;
 5. Участие в срещите за планиране на дейностите в рамките на проекта; 
 6. Осигуряване на улесняване на комуникацията с местните партньори и с групата жени и момичета, участващи в проекта;
 7. Тясно сътрудничество с координатора/координатора на проекта;
 8. Допринасяне за изготвянето на доклади по проекти;
 9. Извършване на други дейности и задачи, свързани с работата.

Критерии за подбор:

- Много добри организационни и автономни умения; 

- Умения за работа в екип и дух на сътрудничество;

- Възможност за самостоятелна работа и по гъвкав график;

- Напреднали познания по румънски език, добри комуникативни умения;

- Владеенето на руски език ще бъде предимство, но не е от съществено значение;

- Трудовият опит, свързан с тази работа, ще бъде предимство, но не е от съществено значение. 

Важно е кандидатът да има толерантно и открито отношение към всички социални групи и да не дискриминира, независимо от пол, сексуална ориентация, възраст, етническа принадлежност, религия, здраве и други идентичности/характеристики на индивидите и групите. Жените за жените насърчават и подкрепят многообразието, уважението и равенството.

Условия за извършване на дейност

Асистентът ще бъде нает по индивидуален трудов договор на непълно работно време за срок от 12 месеца с възможност за удължаване. 

Предлагаме приятелска среда, офис в центъра на града, отворен и подкрепящ екип, но и други възможности за развитие. 

Досието на заявлението ще включва следното:

- Актуализирано CV;

- Писмо за намерение.

КАК МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Заявленията могат да се подават до 25 януари 2023 г., в 23:59 ч., часова зона на Република Молдова, на следния електронен адрес: office@fpfmd.org. Моля, посочете "Асистент по проекта" в темата на имейла.

Заявления, подадени след крайния срок или непълни, няма да бъдат разглеждани. Предварително избраните кандидатури ще бъдат потърсени за интервю. 

Забележка: Отчитайки, че спецификата на проекта включва и чувствителни теми, свързани с нуждите на жените и момичетата, за да запълним тази позиция, ще дадем приоритет на кандидат-жените. 

 

 

Ru

Traducere Automata

Присоединяйтесь к команде «Женщины для женщин»! Ищем ассистента проекта

Vino în echipa Femei pentru Femei! Suntem în căutarea unei asistente de proiect / unui asistent de proiect

О НАС

Женщины для женщин является феминистской некоммерческой организацией, основанной в 2019 году и в настоящее время базирующейся в Кишиневе. Наша женская команда разрабатывает программы по продвижению, поддержке и защите прав женщин и их достоинства. Организация «Женщины за женщин» — это организация, основанная на сотрудничестве, сестринстве, профессионализме, переменах на низовом уровне и взаимном уважении. Мы руководствуемся нашими ценностями: феминизмом, эмпатией и равенством.

Наш принцип работы: «от женщин к женщинам» - мы создаем безопасные пространства, где женщины могут поделиться своим опытом, ресурсами, знаниями, проблемами, опытом и стать источником вдохновения и поддержки друг для друга. Мы работаем над продвижением и приоритизацией феминистской перспективы во всех программах для женщин и девочек.

«U-Power – поддержка лидерства девочек и женщин и социальной сплоченности в процессе миростроительства» - это проект, реализуемый Организацией «Женщины для женщин» в партнерстве с Центром неформального образования «Разнообразие» и «CRISP» – Моделирование кризисов для мира, при финансовой поддержке Женского фонда мира и гуманитарной помощи, через Структуру «ООН-женщины» в Молдове . Этот проект рассчитан на один год и направлен на содействие социально-экономическому восстановлению и гражданскому участию женщин и девочек в процессе миростроительства. 

Для достижения этой цели мы будем поддерживать женщин и девочек из Украины, насильственно перемещенных в результате войны в Республике Молдова, а также из общин в Республике Молдова посредством серии мероприятий, которые расширят их возможности посредством новых знаний, ресурсов, профессионального развития, экономического и личностного развития. В рамках проекта участникам будет оказана поддержка, чтобы внести свой вклад в развитие принимающих сообществ посредством гражданской активности, местных инициатив и развития бизнеса.

О ВОЗМОЖНОСТИ

Women for Women ищет медсестру/ассистента проекта, которая вместе с проектной командой обеспечит надлежащую реализацию проекта.

Обязанности и задачи медсестры/помощника будут включать:

 1. Обеспечение административного и материально-технического обеспечения проведения всех мероприятий в рамках проекта;
 2. Обеспечение подготовки, разработки и сбора необходимых материалов для осуществления деятельности;
 3. Обеспечение ведения и ведения базы данных о проведенных мероприятиях и группе девочек и женщин, участвующих в проекте;
 4. Разработка протоколов, статистических данных и других соответствующих документов в рамках проекта;
 5. Участие в совещаниях по планированию мероприятий в рамках проекта; 
 6. обеспечение содействия коммуникации с местными партнерами и с группой женщин и девочек, участвующих в проекте;
 7. Тесное сотрудничество с координатором/координатором проекта;
 8. Содействие подготовке отчетов по проектам;
 9. Выполнение других действий и задач, имеющих отношение к работе.

Критерии отбора:

- Очень хорошие организационные и автономные навыки; 

- Навыки командной работы и дух сотрудничества;

- Умение работать самостоятельно и по гибкому графику;

- Углубленное знание румынского языка, хорошие коммуникативные навыки;

- Знание русского языка будет преимуществом, но оно не обязательно;

- Опыт работы, относящийся к этой работе, будет преимуществом, но он не является существенным. 

Важно, чтобы кандидат имел толерантное и открытое отношение ко всем социальным группам и не дискриминировал, независимо от пола, сексуальной ориентации, возраста, этнической принадлежности, религии, здоровья и других идентичностей/особенностей отдельных лиц и групп. Организация «Женщины в интересах женщин» поощряет и поддерживает многообразие, уважение и равенство.

Правила и условия деятельности

Помощник будет трудоустроен по индивидуальному трудовому договору на неполный рабочий день сроком на 12 месяцев с возможностью продления. 

Мы предлагаем дружественную обстановку, офис в центре города, открытую и поддерживающую команду, а также другие возможности развития. 

Файл заявки будет включать следующее:

- Обновлено резюме;

- письмо о намерениях.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Заявки могут быть поданы до 25 января 2023 года, в 23:59, часовой пояс Республики Молдова, по следующему адресу электронной почты: office@fpfmd.org. Пожалуйста, упомяните «Ассистент проекта» в теме письма.

Заявки, поданные после крайнего срока или неполные, рассматриваться не будут. Для собеседования с предварительно отобранными заявками свяжутся. 

Примечание: Учитывая, что специфика проекта также затрагивает чувствительные темы, связанные с потребностями женщин и девочек, для того, чтобы заполнить эту должность, мы будем отдавать приоритет кандидатам-женщинам. 

 

 

Articol adaugat de: Natalia Rezneac