BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției dezvoltarea supravegherii altor instituții financiareRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției dezvoltarea supravegherii altor instituții financiare

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției dezvoltarea supravegherii altor instituții financiare

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic – financiar cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările obținute în țara/instituția de învățământ respectivă, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 8;
 • Experiență de muncă în domeniul economic – financiar nu mai puțin de 4 ani precum și cel puțin 2 ani în poziții manageriale;
 • Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celei aferente domeniului creditării nebancare;
 • Cunoștințe cu privire la desfășurarea procedurilor de control, cunoașterea principiilor de supraveghere;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Cunoaşterea limbii române și engleze.

Competențe comportamentale:

 • Capacități organizatorice, de planificare, de a lucra și conduce activitatea în echipă;
 • Integritate, profesionalism, credibilitate, gândire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea reacționare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • Capacități de analiză și formulare a concluziilor, luarea deciziilor în limita atribuțiilor postului;
 • Abilitatea de a se adapta rapid la schimbări și priorități, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea celor cu impact tangibil;
 • Capacitatea de a comunica oral şi în scris, abilități de a se expune clar şi concis conform competențelor, putere de convingere;
 • Atitudine pozitivă, constructivă, responsabilă, spirit de inițiativă și creativitate, capacitate de a organiza echipa și de a lucra în echipă, precum și de a asigura transferul de cunoștințe, orientare către rezultate.

Principalele atribuții:

 • Organizarea activității direcției, asigurarea îndeplinirii în termen a sarcinilor și soluționarea întrebările operaționale ce țin de competența direcției;
 • Asigurarea elaborării și actualizării cadrului normativ cu privire la supravegherea domeniului de competență, precum și înaintarea propunerilor privind modificarea cadrului legal primar aferent;
 • Întocmirea planurilor trimestriale și rapoartelor de activitate aferente domeniului de competență și supravegherea/asigurarea îndeplinirii planurilor de activitate trimestriale aferente domeniului de competență;
 • Elaborarea planurilor de efectuare a controalelor pe teren la entitățile supravegheate;
 • Asigurarea elaborării rapoartelor cu privire la rezultatele supravegherii entităților supravegheate și a proiectelor de hotărâri ale Comitetului executiv al BNM cu privire la rezultatele supravegherii entitățile supravegheate;
 • Menținerea unui climat favorabil îndeplinirii obligațiilor de serviciu de către colaboratorii subordonați și la necesitate întreprinderea măsurilor pentru îmbunătățirea disciplinei executive;

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 24 ianuarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografie de referință :

-         Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

-         Codul administrativ al Republicii Moldova;

-         Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;

-         Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;

-         Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;

-         Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară;

-         Legea nr. 139/2007 asociațiilor de economii și împrumut;

-         Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of head of the directorate for the development of supervision of other financial institutions

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției dezvoltarea supravegherii altor instituții financiare

Mandatory minimum requirements:

 • Higher education graduated with a bachelor's examination in economics and finance with the general average for years of study 8 or higher. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications obtained in the respective educational country / institution, which are to be equivalent at least to the grade 8, will be indicated;
 • Work experience in the economic and financial field not less than 4 years as well as at least 2 years in managerial positions;
 • Knowledge of the banking legislation, as well as of the one related to the non-bank lending field;
 • Knowledge of the conduct of control procedures, knowledge of the principles of supervision;
 • Knowledge of computer operation at user level and advanced knowledge of MS Word, Excel and Power Point applications;
 • Knowledge of Romanian and English.

Behavioral skills:

 • Organizational, planning, teamwork and teamwork capabilities;
 • Integrity, professionalism, credibility, orderly thinking, perseverance, resistance to effort and stress, adaptability to new situations, ability to react quickly to various professional problems;
 • Capacities to analyze and form conclusions, making decisions within the limits of the duties of the job;
 • Ability to quickly adapt to changes and priorities, to manage several activities simultaneously with a focus on completing those with tangible impact;
 • Ability to communicate orally and in writing, skills to expose themselves clearly and concisely according to competences, power of persuasion;
 • Positive, constructive, responsible attitude, initiative and creativity, ability to organize the team and work in a team, as well as to ensure knowledge transfer, result orientation.

Main tasks:

 • Organizing the activity of the Directorate, ensuring the timely fulfillment of the tasks and solving the operational questions related to the competence of the Directorate;
 • Ensuring the elaboration and updating of the regulatory framework regarding the supervision of the field of competence, as well as the submission of proposals on the modification of the related primary legal framework;
 • Preparation of quarterly plans and activity reports related to the field of competence and supervision / assurance of the fulfillment of quarterly activity plans related to the field of competence;
 • Elaboration of plans for carrying out on-the-spot inspections at the supervised entities;
 • Ensure the elaboration of reports on the results of the supervision of supervised entities and of the draft decisions of the NBM Executive Board on the results of the supervision of supervised entities;
 • Maintaining a favorable climate for the fulfillment of the service obligations by the subordinated collaborators and, if necessary, taking measures to improve the executive discipline;

The deadline for submitting CVs is: January 24, 2023.

 ! Submitting your CV: To participate in the competition, go to: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted.

Reference bibliography :

-         Law nr. 548/1995 on the National Bank of Moldova;

-         Administrative Code of the Republic of Moldova;

-         Law nr. 114/2012 on payment services and electronic money;

-         Law nr. 62/2008 on foreign exchange regulation;

-         Law nr. ANRE President's Order no. 234/2016 on the Single Central Securities Depository;

-         Law nr. 1/2018 on non-bank lending organizations;

-         Law nr. 139/2007 savings and loan associations;

-         Law nr. 122/2008 on the offices of credit histories.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di capo della direzione per lo sviluppo della vigilanza di altre istituzioni finanziarie

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției dezvoltarea supravegherii altor instituții financiare

Requisiti minimi obbligatori:

 • L'istruzione superiore si è laureata con un esame di laurea in economia e finanza con la media generale per anni di studio 8 o superiore. Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche ottenute nel rispettivo paese / istituzione di istruzione, che devono essere almeno equivalenti al grado 8; 
 • Esperienza lavorativa in ambito economico e finanziario non inferiore a 4 anni nonché almeno 2 anni in posizioni manageriali;
 • Conoscenza della normativa bancaria, nonché di quella relativa al settore del credito non bancario;
 • Conoscenza dello svolgimento delle procedure di controllo, conoscenza dei principi di vigilanza;
 • Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente e conoscenza avanzata delle applicazioni MS Word, Excel e Power Point;
 • Conoscenza del rumeno e dell'inglese.

Abilità comportamentali:

 • Capacità organizzative, di pianificazione, di lavoro di squadra e di lavoro di squadra;
 • Integrità, professionalità, credibilità, pensiero ordinato, perseveranza, resistenza allo sforzo e allo stress, adattabilità a nuove situazioni, capacità di reagire rapidamente a vari problemi professionali;
 • Capacità di analizzare e formulare conclusioni, prendendo decisioni entro i limiti dei doveri del lavoro;
 • Capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e alle priorità, di gestire più attività contemporaneamente con un focus sul completamento di quelle con impatto tangibile;
 • Capacità di comunicare oralmente e per iscritto, capacità di esporsi in modo chiaro e conciso secondo le competenze, potere di persuasione;
 • Atteggiamento positivo, costruttivo, responsabile, iniziativa e creatività, capacità di organizzare il team e lavorare in una squadra, nonché di garantire il trasferimento di conoscenze, orientamento ai risultati.

Principali mansioni:

 • Organizzare l'attività della Direzione, garantire il tempestivo adempimento dei compiti e risolvere le questioni operative relative alla competenza della Direzione;
 • Assicurare l'elaborazione e l'aggiornamento del quadro normativo relativo alla vigilanza del settore di competenza, nonché la presentazione di proposte sulla modifica del relativo quadro giuridico primario;
 • Preparazione di piani trimestrali e rapporti di attività relativi al settore di competenza e supervisione / assicurazione dell'adempimento di piani di attività trimestrali relativi al campo di competenza;
 • elaborazione di piani per lo svolgimento di ispezioni in loco presso gli enti vigilati;
 • assicura l'elaborazione di relazioni sui risultati della vigilanza dei soggetti vigilati e dei progetti di decisione del comitato esecutivo NBM sui risultati della vigilanza dei soggetti vigilati;
 • Mantenere un clima favorevole per l'adempimento degli obblighi di servizio da parte dei collaboratori subordinati e, se necessario, adottare misure per migliorare la disciplina esecutiva;

La scadenza per l'invio dei CV è: 24 gennaio 2023.

 ! Invio del tuo CV: Per partecipare al concorso, vai a:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Saranno contattate solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso.

Bibliografia di riferimento :

-         Legge nr. 548/1995 sulla Banca nazionale della Moldova;

-         Codice amministrativo della Repubblica di Moldova;

-         Legge nr. 114/2012 sui servizi di pagamento e moneta elettronica;

-         Legge nr. 62/2008 sulla regolamentazione dei cambi;

-         Legge nr. Ordinanza del Presidente ANRE n. 234/2016 sul Depositario Centrale Unico di Titoli;

-         Legge nr. 1/2018 sugli organismi di credito non bancari;

-         Legge nr. 139/2007 associazioni di risparmio e prestito;

-         Legge nr. 122/2008 sugli uffici delle storie creditizie.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду начальника дирекції з розвитку нагляду за іншими фінансовими установами

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției dezvoltarea supravegherii altor instituții financiare

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 • Вища освіта закінчується з іспитом бакалавра з економіки та фінансів із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище. Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, буде вказана кваліфікація, отримана у відповідній освітній країні/закладі, яка має бути еквівалентна щонайменше 8 класу ;
 • Стаж роботи в економічній та фінансовій сфері не менше 4 років, а також не менше 2 років на керівних посадах;
 • Знання банківського законодавства, а також пов'язаного зі сферою небанківського кредитування;
 • Знання проведення контрольних процедур, знання принципів нагляду;
 • Знання роботи комп'ютера на рівні користувача і поглиблені знання додатків MS Word, Excel і Power Point;
 • Знання румунської та англійської мов.

Поведінкові навички:

 • Можливості організації, планування, командної роботи та командної роботи;
 • Принциповість, професіоналізм, авторитет, впорядковане мислення, наполегливість, стійкість до зусиль і стресів, пристосованість до нових ситуацій, здатність швидко реагувати на різні професійні проблеми;
 • Здатність аналізувати і формувати висновки, приймаючи рішення в межах обов'язків роботи;
 • Здатність швидко адаптуватися до змін і пріоритетів, управляти декількома видами діяльності одночасно з акцентом на виконання тих, що мають відчутний вплив;
 • Уміння спілкуватися усно і письмово, вміння виставляти себе чітко і лаконічно відповідно до компетенцій, силою переконання;
 • Позитивне, конструктивне, відповідальне ставлення, ініціативність і креативність, вміння організувати колектив і роботу в команді, а також забезпечити передачу знань, націленість на результат.

Основні завдання:

 • Організація діяльності дирекції, забезпечення своєчасного виконання завдань та вирішення оперативних питань, віднесених до компетенції дирекції;
 • Забезпечення розроблення та оновлення нормативно-правової бази щодо нагляду у сфері компетенції, а також подання пропозицій щодо модифікації відповідної первинної нормативно-правової бази;
 • Підготовка квартальних планів і звітів про діяльність, пов'язаних зі сферою компетенції та нагляду / забезпечення виконання квартальних планів діяльності, пов'язаних зі сферою компетенції;
 • Розробка планів проведення виїзних перевірок у суб'єктів господарювання, що контролюються;
 • Забезпечити опрацювання звітів про результати нагляду за суб'єктами, що здійснюють нагляд, та проектів рішень Виконавчої ради НБМ за результатами нагляду за суб'єктами, що перебувають під наглядом;
 • Підтримання сприятливого клімату для виконання підлеглими співробітниками службових обов'язків і при необхідності вжиття заходів щодо поліпшення виконавчої дисципліни;

Кінцевий термін подання резюме : 24 січня 2023 року.

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі перейдіть за посиланням:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Зв'язуватися будуть тільки особи, які відповідають умовам конкурсу.

Довідкова бібліографія :

-         Закон нр. 548/1995 про Національний банк Молдови;

-         Адміністративний кодекс Республіки Молдова;

-         Закон нр. 114/2012 про платіжні послуги та електронні гроші;

-         Закон нр. 62/2008 про валютне регулювання;

-         Закон нр. Указ Президента АНРЕ No 234/2016 про Єдиний центральний депозитарій цінних паперів;

-         Закон нр. 1/2018 про небанківські кредитні організації;

-         Закон нр. 139/2007 ощадно-позичкових об'єднань;

-         Закон нр. 122/2008 про контори кредитних історій.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на началник на дирекция "Развитие на надзора над други финансови институции"

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției dezvoltarea supravegherii altor instituții financiare

Задължителни минимални изисквания:

 • Висше образование, завършило с бакалавърски изпит по икономика и финанси с общата средна стойност за години на обучение 8 или по-висока . За лица с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите, получени в съответната образователна страна/институция, които трябва да бъдат равностойни най-малко на 8 клас;  
 • Трудов стаж в икономическата и финансовата сфера не по-малко от 4 години, както и най-малко 2 години на ръководни длъжности;
 • Познаване на банковото законодателство, както и на това, свързано с небанковото кредитиране;
 • Познаване на провеждането на процедурите за контрол, познаване на принципите на надзора;
 • Познаване на работата на компютъра на потребителско ниво и напреднали познания за приложенията MS Word, Excel и Power Point;
 • Владеене на румънски и английски език.

Поведенчески умения:

 • Организационни, планиращи, екипни и екипни способности;
 • Почтеност, професионализъм, достоверност, подредено мислене, постоянство, устойчивост на усилия и стрес, адаптивност към нови ситуации, способност за бърза реакция при различни професионални проблеми;
 • Капацитет за анализ и формиране на заключения, вземане на решения в рамките на задълженията на работата;
 • Способност за бързо адаптиране към промените и приоритетите, за управление на няколко дейности едновременно с акцент върху завършването на тези с осезаемо въздействие;
 • Способност за устно и писмено общуване, умения да се излагат ясно и кратко според компетенциите, силата на убеждаването;
 • Позитивно, конструктивно, отговорно отношение, инициативност и креативност, способност за организиране на екипа и работа в екип, както и за осигуряване на трансфер на знания, ориентиране към резултати.

Основни задачи:

 • Организиране на дейността на дирекцията, осигуряване на навременното изпълнение на задачите и решаване на оперативните въпроси, свързани с компетентността на дирекцията;
 • Осигуряване разработването и актуализирането на нормативната уредба по отношение на надзора в областта на компетентност, както и внасянето на предложения за изменение на съответната първична нормативна уредба;
 • Изготвяне на тримесечни планове и отчети за дейността, свързани с областта на компетентността и надзор/осигуряване на изпълнението на тримесечните планове за дейност, свързани с областта на компетентност;
 • Изготвяне на планове за извършване на проверки на място в поднадзорните лица;
 • Осигурява изготвянето на отчети за резултатите от надзора над поднадзорните лица и на проектите за решения на Изпълнителния съвет на НБМ относно резултатите от надзора върху поднадзорните лица;
 • Поддържане на благоприятен климат за изпълнение на служебните задължения от подчинените сътрудници и при необходимост предприемане на мерки за подобряване на изпълнителната дисциплина;

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 24 януари 2023 г.

 ! Изпращане на вашето CV: За да участвате в конкурса, отидете на:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Ще бъде осъществен контакт само с лица, които отговарят на условията на конкурса.

Справочна библиография :

-         Закон No. 548/1995 относно Националната банка на Молдова;

-         Административен кодекс на Република Молдова;

-         Закон No. 114/2012 относно платежните услуги и електронните пари;

-         Закон No. 62/2008 относно регулирането на валутните курсове;

-         Закон No. Заповед No 234/2016 на председателя на ANRE относно единния централен депозитар на ценни книжа;

-         Закон No. 1/2018 г. относно небанковите кредитни организации;

-         Закон No. 139/2007 спестовни и кредитни асоциации;

-         Закон No. 122/2008 относно офисите за кредитна история.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию руководителя дирекции по развитию надзора за другими финансовыми институтами

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției dezvoltarea supravegherii altor instituții financiare

Обязательные минимальные требования:

 • Высшее образование, окончившееся с экзаменом бакалавра по экономике и финансам с общей средней за годы обучения 8 и выше. Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации, полученные в соответствующей образовательной стране/учреждении, которые должны быть эквивалентны как минимум 8 классу ;
 • Опыт работы в экономической и финансовой сфере не менее 4 лет, а также не менее 2 лет на руководящих должностях;
 • Знание банковского законодательства, а также законодательства, связанного с небанковским кредитованием;
 • Знание проведения контрольных процедур, знание принципов надзора;
 • Знание работы компьютера на уровне пользователя и продвинутые знания приложений MS Word, Excel и Power Point;
 • Знание румынского и английского языков.

Поведенческие навыки:

 • Организационные, плановые, командные и командные возможности;
 • Честность, профессионализм, авторитет, упорядоченное мышление, настойчивость, устойчивость к усилиям и стрессам, адаптивность к новым ситуациям, умение быстро реагировать на различные профессиональные проблемы;
 • Умения анализировать и формировать выводы, принимать решения в рамках должностных обязанностей;
 • Способность быстро адаптироваться к изменениям и приоритетам, управлять несколькими видами деятельности одновременно с акцентом на завершение тех, которые оказывают ощутимое воздействие;
 • Умение общаться устно и письменно, умение выставлять себя четко и лаконично в соответствии с компетенциями, силой убеждения;
 • Позитивный, конструктивный, ответственный настрой, инициативность и креативность, умение организовать коллектив и работать в команде, а также обеспечить передачу знаний, ориентацию на результат.

Основные задачи:

 • Организация деятельности Дирекции, обеспечение своевременного выполнения поставленных задач и решение оперативных вопросов, относящихся к компетенции Дирекции;
 • Обеспечение разработки и актуализации нормативно-правовой базы в части надзора за сферой компетенции, а также представление предложений по изменению соответствующей первичной нормативно-правовой базы;
 • Подготовка квартальных планов и отчетов о деятельности, относящихся к сфере компетенции и надзора/обеспечения выполнения квартальных планов деятельности, относящихся к сфере компетенции;
 • Разработка планов проведения инспекций на местах в поднадзорных органах;
 • Обеспечить подготовку отчетов о результатах надзора за поднадзорными субъектами и проектов решений Исполнительного совета НБМ о результатах надзора за поднадзорными субъектами;
 • Поддержание благоприятного климата для выполнения служебных обязанностей подчиненными сотрудниками и, при необходимости, принятие мер по повышению исполнительской дисциплины;

Крайний срок подачи резюме: 24 января 2023 года.

 ! Отправка резюме: Для участия в конкурсе перейдите по ссылке: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

Свяжутся только с лицами, которые соответствуют условиям конкурса.

Справочная библиография :

-         Закон No 548/1995 о Национальном банке Молдовы;

-         Административный кодекс Республики Молдова;

-         Закон No 114/2012 о платежных услугах и электронных деньгах;

-         Закон No 62/2008 о валютном регулировании;

-         Закон No Распоряжение Президента НАРЭ No 234/2016 о Едином центральном депозитарии ценных бумаг;

-         Закон No 1/2018 о небанковских кредитных организациях;

-         Закон No 139/2007 Ссудо-сберегательные ассоциации;

-         Закон No 122/2008 об офисах кредитных историй.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram