BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției generale asistență juridicăRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției generale asistență juridică

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției generale asistență juridică

Scopul și atribuțiile postului:

Șeful Direcției generale asistență juridică trebuie să posede următoarele abilităţi:

 • Cunoștințe temeinice de drept, capacităţi avansate de analiză și sinteză, abilități excelente de elaborare a documentelor juridice complexe (opinii juridice, referințe, avize);
 • aptitudini bune de comunicare si de a stabili relații de lucru bazate pe cooperare;
 • capacitate bine dezvoltată de a gestiona mai multe activități concomitent, precum și de a-și desfășura activitatea cu respectarea unor termene restrânse.

Domeniul de activitate al Direcției generale asistență juridică:

 • avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ce urmează a fi emise de BNM (hotărâri, ordonanţe, autorizații, permisiuni, aprobări etc.);
 • emiterea opiniilor juridice și acordarea de consultanță juridică în domeniile: supravegherea valutară; supravegherea prestatorilor de servicii de plată; prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; piețe financiare; politică monetară; managementul continuității activității și securității informației; licențierea prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică; stabilitate financiară;   cercetări economice și aplicate; relații externe și integrarea europeană; comunicare și presă.
 • reprezentarea și susținerea apărărilor necesare în interesele BNM în ședințele de judecată.

Cerințe minime obligatorii:

1.      Studii de licență în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9 si studii de master în drept cu media generală pe anii de studii de cel puțin 9. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 9.

2.      Experienţă profesională dovedită de minim 7 ani în domeniul juridic, dintre care cel puțin 4 ani în domenii  similare asistenței și consultanței juridice necesare BNM.

3.      Experiență relevantă pentru coordonarea activității unei echipe (experiență în conducerea unei echipe juridice, în domeniul managementului resurselor umane, coordonarea unor proiecte desfășurate în echipă etc.).

4.      Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze (nivel avansat vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a dovezii privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă nu pot fi furnizate niciunul dintre aceste documente, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

Termenul-limită:

 • 31 ianuarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului:   Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

 Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc cerințele minime obligatorii ale concursului.

Recomandăm să fie consultată bibliografia înainte de concurs:

Bibliografie:

1.            Constituția Republicii Moldova;

2.            Codul administrativ al Republicii Moldova;

3.            Cod civil al Republicii Moldova, Cartea I, II şi III;

4.            Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

5.            Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară;

6.            Legea nr.982-XIV din 11.05.2000  privind accesul la informaţie;

7.            Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;

8.            Legea nr.209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară;

9.            Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

10.          Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor  in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si modul de aplicare a sanctiunilor

11.          Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of head of the General Directorate for Legal Assistance

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției generale asistență juridică

Purpose and duties of the job:

The Head of the Directorate-General for Legal Aid must have the following skills:

 • Thorough knowledge of law, advanced capacities of analysis and synthesis, excellent skills in drafting complex legal documents (legal opinions, references, opinions);
 • good communication skills and to establish working relationships based on cooperation;
 • well-developed ability to manage several activities at the same time, as well as to carry out their activity within limited time limits.

Field of activity of the Directorate-General for Legal Aid:

 • endorsement under the aspect of legality of the drafts of individual acts to be issued by the NBM (decisions, ordinances, authorizations, permissions, approvals, etc.);
 • issuing legal opinions and providing legal advice in the fields of: foreign exchange supervision; supervision of payment service providers; preventing and combating money laundering and terrorist financing; financial markets; monetary policy; business continuity and information security management; licensing of payment service providers and electronic money issuers; financial stability;   economic and applied research; external relations and European integration; communication and press.
 • representing and supporting the necessary defenses in the interests of the NBM in the court hearings.

Mandatory minimum requirements:

1.      Bachelor's degree in law with the general average for the years of study of at least 9 and master's studies in law with the general average for the years of study of at least 9. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications obtained in the respective country and/or educational institutions shall be indicated, which shall be equivalent at least to the grade 9.

2.      At least 7 years of proven professional experience in the legal field, of which at least 4 years in areas  similar to the legal assistance and advice required by the NBM.

3.      Relevant experience for coordinating the activity of a team (experience in leading a legal team, in the field of human resources management, coordination of projects carried out in a team, etc.).

4.      Language skills: knowledge of Romanian and English (advanced level of speech and writing). Proof of knowledge of English will be made by presenting a certificate issued by an accredited institution, proof of obtaining university studies taught in English or of the professional experience obtained in an Anglophone environment. If none of these documents can be provided, the candidate will undergo a language skills assessment test.

Deadline:

 • January 31, 2023.

 ! Submitting your CV:   To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

 Only persons who meet the mandatory minimum requirements of the competition will be contacted by e-mail.

We recommend that the bibliography be consulted before the competition:

Bibliography:

1.            The Constitution of the Republic of Moldova;

2.            Administrative Code of the Republic of Moldova;

3.            Civil Code of the Republic of Moldova, Book I, II and III;

4.            Law no. 548/1995 on the National Bank of Moldova;

5.            Law no.62/2008 on foreign exchange regulation;

6.            Law no.982-XIV from 11.05.2000  on access to information;

7.            Law no. 114/2012 on payment services and electronic money;

8.            Law no. 209/2018 on the National Financial Stability Committee;

9.            Law no. 308/2017 on the prevention and combating of money laundering and terrorist financing;

10.          Law no. 75/2020 on the procedure for finding violations  in the field of prevention of money laundering and terrorism financing and how to apply sanctions

11.          Law no.234/2016 on the Single Central Securities Depository

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce il concorso per il posto vacante di capo della Direzione generale dell'assistenza giudiziaria

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției generale asistență juridică

Scopo e doveri del lavoro:

Il capo della direzione generale del patrocinio a spese dello Stato deve possedere le seguenti competenze:

 • Conoscenza approfondita del diritto, avanzate capacità di analisi e sintesi, ottime capacità nella redazione di documenti giuridici complessi (pareri giuridici, riferimenti, pareri);
 • buone capacità comunicative e di instaurare rapporti di lavoro basati sulla cooperazione;
 • capacità ben sviluppata di gestire più attività contemporaneamente, nonché di svolgere la propria attività entro limiti di tempo limitati.

Settore di attività della direzione generale del patrocinio a spese dello Stato:

 • approvazione sotto l'aspetto della legalità dei progetti di singoli atti che devono essere emessi dalla NBM (decisioni, ordinanze, autorizzazioni, permessi, approvazioni, ecc.);
 • emettere pareri legali e fornire consulenza legale nei seguenti settori: vigilanza sui cambi; vigilanza sui prestatori di servizi di pagamento; prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; mercati finanziari; politica monetaria; gestione della continuità operativa e della sicurezza delle informazioni; concessione di licenze ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica; stabilità finanziaria;   ricerca economica e applicata; relazioni esterne e integrazione europea; comunicazione e stampa.
 • rappresentare e sostenere le necessarie difese nell'interesse della NBM nelle udienze in tribunale.

Requisiti minimi obbligatori:

1. Laurea in giurisprudenza con la media generale per gli anni di studio di almeno 9 e master in giurisprudenza con la media generale per gli anni di studio di almeno 9.       Per le persone in possesso di diplomi conseguiti all'estero, devono essere indicate le qualifiche ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione, che devono essere almeno equivalenti al grado 9.

2. Almeno 7 anni di comprovata esperienza professionale in ambito legale, di cui almeno 4 anni in ambiti  affini all'assistenza e consulenza legale richiesta dalla NBM.      

3.      Esperienza rilevante per coordinare l'attività di un team (esperienza nella guida di un team legale, nel campo della gestione delle risorse umane, coordinamento di progetti realizzati in un team, ecc.).

4.      Competenze linguistiche: conoscenza del rumeno e dell'inglese (livello avanzato di parlato e scrittura). La prova della conoscenza della lingua inglese sarà effettuata presentando un certificato rilasciato da un'istituzione accreditata, prova del conseguimento degli studi universitari insegnati in inglese o dell'esperienza professionale acquisita in ambiente anglofono. Se nessuno di questi documenti può essere fornito, il candidato sarà sottoposto a un test di valutazione delle competenze linguistiche.

Scadenza:

 • 31 gennaio 2023.

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:    https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

 Solo le persone che soddisfano i requisiti minimi obbligatori del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia di consultare la bibliografia prima del concorso:

Bibliografia:

1.            La Costituzione della Repubblica di Moldova;

2.            Codice amministrativo della Repubblica di Moldova;

3.            Codice civile della Repubblica di Moldova, libro I, II e III;

4. Legge n.            548/1995 sulla Banca Nazionale della Moldavia;

5. Legge n.            62/2008 sulla regolamentazione dei cambi;

6. Legge n. 982-XIV dell'11.05.2000             sull'accesso alle informazioni;

7. Legge n.            114/2012 sui servizi di pagamento e moneta elettronica;

8. Legge n.            209/2018 sul Comitato nazionale per la stabilità finanziaria;

9. Legge n.            308/2017 sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

10. Legge n.          75/2020 sulla procedura per l'accertamento delle violazioni  in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e sulle modalità di applicazione delle sanzioni

11. Legge n.          234/2016 sul depositario centrale unico

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника Головного управління з надання правової допомоги

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției generale asistență juridică

Мета і обов'язки роботи:

Начальник Генерального директорату з надання правової допомоги повинен володіти такими навичками:

 • Ґрунтовні знання права, розвинені здібності до аналізу та синтезу, відмінні навички складання складних юридичних документів (юридичних висновків, довідок, висновків);
 • хороші комунікативні навички та встановлення робочих відносин на основі співпраці;
 • добре розвинене вміння керувати декількома видами діяльності одночасно, а також здійснювати свою діяльність в обмежені терміни.

Сфера діяльності Генеральної дирекції з надання правової допомоги:

 • схвалення в аспекті законності проектів індивідуальних актів, що видаються НБМ (рішень, постанов, дозволів, дозволів, погоджень тощо);
 • видача юридичних висновків та надання юридичних консультацій у сферах: валютного нагляду; нагляд за постачальниками платіжних послуг; запобігання та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; фінансові ринки; грошово-кредитна політика; безперервність бізнесу та управління інформаційною безпекою; ліцензування надавачів платіжних послуг та емітентів електронних грошей; фінансова стійкість;   економічні та прикладні дослідження; зовнішні зв'язки та європейська інтеграція; зв'язок і преса.
 • представництво та підтримка необхідного захисту в інтересах НБМ у судових засіданнях.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

1. Ступінь бакалавра права із загальним середнім показником за роки навчання не менше 9 та навчання в магістратурі з права із загальним середнім показником за роки навчання не менше 9.       Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, зазначаються кваліфікації, отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах, яка повинна бути еквівалентна щонайменше 9 класу.

2. Не менше 7 років підтвердженого професійного досвіду роботи в юридичній сфері, з них не менше 4 років у сферах  , аналогічних юридичній допомозі та консультаціям, що вимагаються НБМ.      

3. Відповідний досвід координації діяльності команди (досвід керівництва юридичною командою, в сфері управління людськими ресурсами, координації проектів, що виконуються в команді і т.д      .).

4.      Володіння мовами: знання румунської та англійської мов (поглиблений рівень мовлення та письма). Підтвердження знання англійської мови буде зроблено шляхом пред'явлення сертифіката, виданого акредитованою установою, доказу отримання університетського навчання, що викладається англійською мовою, або професійного досвіду, отриманого в англофонному середовищі. Якщо жоден з цих документів надати не вдасться, кандидат пройде тест на оцінку мовних навичок.

Термін виконання:

 • 31 січня 2023 року.

 ! Подання резюме:   Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

 Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають обов'язковим мінімальним вимогам конкурсу.

Рекомендуємо перед конкурсом ознайомитися з бібліографією:

Бібліографія:

1.            Конституція Республіки Молдова;

2.            Адміністративний кодекс Республіки Молдова;

3.            Цивільний кодекс Республіки Молдова, книга I, II і III;

4.            Закон No 548/1995 про Національний банк Молдови;

5.            Закон No62/2008 про валютне регулювання;

6. Закон No982-XIV від 11.05.2000  р.            про доступ до інформації;

7.            Закон No 114/2012 про платіжні послуги та електронні гроші;

8.            Закон No 209/2018 про Національний комітет з фінансової стабільності;

9.            Закон No 308/2017 про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

10.          Закон No 75/2020 про порядок виявлення порушень  у сфері запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та порядок застосування санкцій

11.          Закон No234/2016 про Єдиний центральний депозитарій цінних паперів

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на началник на Главна дирекция "Правна помощ"

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției generale asistență juridică

Цел и задължения на работата:

Ръководителят на Генерална дирекция "Правна помощ" трябва да притежава следните умения:

 • Задълбочено познаване на правото, усъвършенстван капацитет за анализ и синтез, отлични умения за изготвяне на сложни правни документи (правни становища, справки, становища);
 • добри комуникативни умения и установяване на работни взаимоотношения, основани на сътрудничество;
 • добре развита способност за управление на няколко дейности едновременно, както и за осъществяване на дейността им в ограничени срокове.

Област на дейност на Генерална дирекция " Правна помощ":

 • одобрение по аспекта на законосъобразност на проектите на индивидуални актове, които ще се издават от НБМ (решения, наредби, разрешения, разрешения, одобрения и др.);
 • издаване на правни становища и предоставяне на правни консултации в областите: валутен надзор; надзор на доставчиците на платежни услуги; предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма; финансовите пазари; паричната политика; непрекъснатост на бизнеса и управление на информационната сигурност; лицензиране на доставчици на платежни услуги и издатели на електронни пари; финансова стабилност;   икономически и приложни изследвания; външните отношения и европейската интеграция; комуникация и преса.
 • представляване и подпомагане на необходимите защити в интерес на НБМ в съдебните заседания.

Задължителни минимални изисквания:

1. Бакалавърска степен по право с обща средна стойност за годините на обучение най-малко 9 и магистър по право с общата средна стойност за годините на обучение най-малко 9.       За лицата с дипломи, издадени в чужбина, се посочват квалификациите, придобити в съответната държава и/или учебни заведения, които са равностойни най-малко на степен 9.

2. Най-малко 7 години доказан професионален опит в правната област, от които най-малко 4 години в области  , подобни на правната помощ и консултации, изисквани от НБМ.      

3.      Съответен опит за координиране на дейността на екип (опит в ръководенето на правен екип, в областта на управлението на човешките ресурси, координация на проекти, изпълнявани в екип и др.).

4.      Езикови умения: владеене на румънски и английски език (напреднало ниво на реч и писане). Доказателство за владеене на английски език ще бъде направено чрез представяне на сертификат, издаден от акредитирана институция, доказателство за получаване на университетско обучение, преподавано на английски език, или за професионалния опит, придобит в англоезична среда. Ако нито един от тези документи не може да бъде предоставен, кандидатът ще премине тест за оценка на езиковите умения.

Краен срок:

 • 31 януари 2023.

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:    https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

 Само лица, които отговарят на задължителните минимални изисквания на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Препоръчваме библиографията да бъде консултирана преди конкурса:

Библиография:

1.            Конституцията на Република Молдова;

2.            Административен кодекс на Република Молдова;

3.            Граждански кодекс на Република Молдова, книга I, II и III;

4.            Закон No 548/1995 за Националната банка на Молдова;

5.            Закон No 62/2008 относно регулирането на валутните курсове;

6. Закон No 982-XIV от 11.05.2000  г.            за достъп до информация;

7.            Закон No 114/2012 за платежните услуги и електронните пари;

8. Закон No 209/2018 г.            за Националната комисия за финансова стабилност;

9.            Закон No 308/2017 за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

10.          Закон No 75/2020 за процедурата за установяване на нарушения  в областта на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма и начина на прилагане на санкции

11.          Закон No 234/2016 за единния централен депозитар на ценни книжа

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию руководителя Главного управления правовой помощи

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al direcției generale asistență juridică

Цель и обязанности работы:

Начальник Генерального директората по правовой помощи должен обладать следующими навыками:

 • Доскональное знание права, продвинутые возможности анализа и синтеза, отличные навыки составления сложных юридических документов (юридических заключений, ссылок, мнений);
 • хорошие коммуникативные навыки и установление рабочих отношений, основанных на сотрудничестве;
 • хорошо развита способность управлять несколькими видами деятельности одновременно, а также осуществлять свою деятельность в ограниченные сроки.

Сфера деятельности Генерального директората по правовой помощи:

 • одобрение в аспекте законности проектов отдельных актов, издаваемых НБМ (решений, постановлений, разрешений, разрешений, согласований и т.д.);
 • выдача юридических заключений и предоставление юридических консультаций в области: валютного надзора; надзор за поставщиками платежных услуг; предупреждение отмывания денег и финансирования терроризма и борьба с ними; финансовые рынки; денежно-кредитная политика; обеспечение непрерывности бизнеса и информационной безопасности; лицензирование поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег; финансовая стабильность;   экономические и прикладные исследования; внешние связи и европейская интеграция; коммуникация и пресса.
 • представление и сопровождение необходимых средств защиты в интересах НБМ в судебных заседаниях.

Обязательные минимальные требования:

1.      Степень бакалавра права с общей аварией за годы обучения не менее 9 и магистратура по юриспруденции с общей средней за годы обучения не менее 9. Для лиц, имеющих дипломы, полученные за рубежом, указываются квалификации, полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях, которые должны быть эквивалентны как минимум 9 классу.

2.      Не менее 7 лет подтвержденного профессионального опыта в правовой сфере, из которых не менее 4 лет в областях, аналогичных  юридической помощи и консультациям, требуемым НБМ.

3.      Соответствующий опыт координации деятельности команды (опыт руководства юридической командой, в области управления человеческими ресурсами, координации проектов, осуществляемых в команде и т.д.).

4.      Языковые навыки: знание румынского и английского языков (продвинутый уровень речи и письма). Подтверждение знания английского языка будет сделано путем предъявления сертификата, выданного аккредитованным учреждением, доказательства получения университетских исследований, преподаваемых на английском языке, или профессионального опыта, полученного в англоязычной среде. Если ни один из этих документов не может быть предоставлен, кандидат пройдет тест на оценку языковых навыков.

Крайний срок:

 • 31 января 2023 года.

 ! Отправка резюме:   Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

 По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие обязательным минимальным требованиям конкурса.

Мы рекомендуем ознакомиться с библиографией перед конкурсом:

Библиография:

1.            Конституция Республики Молдова;

2.            Административный кодекс Республики Молдова;

3.            Гражданский кодекс Республики Молдова, книги I, II и III;

4.            Закон No 548/1995 о Национальном банке Молдовы;

5.            Закон No 62/2008 о валютном регулировании;

6.            Закон No 982-XIV от 11.05.2000  о доступе к информации;

7.            Закон No 114/2012 о платежных услугах и электронных деньгах;

8.            Закон No 209/2018 о Национальном комитете по финансовой стабильности;

9.            Закон No 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

10.          Закон No 75/2020 о порядке выявления нарушений  в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и способах применения санкций

11.          Закон No 234/2016 о Едином центральном депозитарии ценных бумаг

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram