BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al Direcției Digitalizare și Transformare TehnologicăRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al Direcției Digitalizare și Transformare Tehnologică

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al Direcției Digitalizare și Transformare Tehnologică

Scopul general al postului:

Gestionarea activităţii Direcției astfel încât să fie întreprinse măsurile și acțiunile necesare în vederea identificării, analizei oportunității și promovării noilor tehnologii cu potențial inovator pentru activitățile BNM în general și ale Departamentului Tehnologii Informaționale în special.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență sau studii de master, pentru absolvenții sistemului Bologna, în domeniul tehnologiilor informaționale. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective; 
 2. Experienţă de muncă de minim 7 ani în domeniul tehnologiilor informaționale;
 3. Experiență managerială sau de gestiune a unei echipe în domeniul tehnologiilor informaționale sau digitalizare;
 4. Experiență de gestiune a proiectelor / inițiativelor cu un set larg de părți interesate;
 5. Cunoștințe tehnice în materie de infrastructură tehnologică și legislație relevantă pentru sectorul financiar;
 6. Cunoaşterea evoluțiilor, tendințelor și inițiativelor tehnologice moderne cu potențial inovator, a noilor modele de afaceri, a aplicațiilor, proceselor și produselor din domeniul tehnologiilor informaționale;
 7. Competențe digitale avansate;
 8. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 9. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, planificare și organizare, capacitatea de a lua decizii, viziune, gândire strategică, leadership, flexibilitate și disponibilitate la schimbare;
 10. Alte abilități și atitudini: capacitate de a comunica eficient verbal şi în scris, diplomaţie, creativitate, spirit de inițiativă, aspirație pentru dezvoltare profesională continuă;

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

Certificări internaționale reputabile în domeniul tehnologiei informației

Certificate, sau alte dovezi aplicabile de participare în cadrul unor training-uri specializate în domeniul tehnologiilor emergente

Principalele atribuții funcţionale:

1.                  Cercetarea tehnologiilor emergente și a practicilor de inovație tehnologică.

a.                  Identificarea oportunităților legate de apariția noilor tehnologii cu potențial inovator pentru activitățile BNM în general și al DTI în special;

b.                  Crearea și operarea Laboratorului de inovații tehnologice care să faciliteze identificarea oportunităților de inovare și cercetarea lor pentru a fi aplicate în cadrul BNM;

c.                   Cercetarea potențialului inovator și elaborarea recomandărilor și inițiativelor de inovație în cadrul BNM.

2.                  Stimularea și promovarea proiectelor de digitalizare și inovație tehnologică în cadrul BNM.

a.                  Formularea propunerilor la nivel de BNM ce ține de oportunitățile de digitalizare și inovații tehnologice;

b.                  Elaborarea studiilor de fezabilitate și a business case-urilor pentru promovarea inițiativelor în domeniul transformării digitale și inovațiilor tehnologice;

3.                  Asigurarea suportului și condițiilor necesare pentru implementarea inovațiilor în activitățile DTI, precum și la nivel de BNM.

a.                  Orientarea și educarea personalului BNM în ceea ce privește potențialul produselor și serviciilor inovatoare și modul de integrare a acestora în activitățile de bază ale BNM.

b.                  Identificarea inovațiilor globale și regionale din sectorul financiar aplicabile pentru Republica Moldova și determinarea oportunităților de aplicare prin prisma atribuțiilor BNM, cu înaintarea rezultatelor către membrii Comitetului executiv și subdiviziuni conform ariei de competență.

c.                   Identificarea poziției instituționale asupra tehnologiilor noi, oportunităților tehnologice și riscurilor ce le implică, cu prezentarea acesteia către membrii Comitetului executiv și subdiviziuni conform ariei de competență.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 30 ianuarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

 Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of head of the Digitization and Technological Transformation Directorate

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al Direcției Digitalizare și Transformare Tehnologică

The general purpose of the job:

Managing the activity of the Directorate so as to take the necessary measures and actions in order to identify, analyze the opportunity and promote new technologies with innovative potential for the activities of the NBM in general and of the Department of Information Technologies in particular.

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education graduated with a bachelor's examination or master's degree, for bologna graduates, in the field of information technologies.For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated; 
 2. Work experience of at least 7 years in the field of information technologies;
 3. Managerial or management experience of a team in the field of information technologies or digitalization;
 4. Experience of managing projects / initiatives with a wide set of stakeholders;
 5. Technical knowledge of technological infrastructure and legislation relevant to the financial sector;
 6. Knowledge of modern technological developments, trends and initiatives with innovative potential, new business models, applications, processes and products in the field of information technologies;
 7. Advanced digital skills;
 8. Language skills: knowledge of Romanian and English at advanced level;
 9. Skills: integrity, responsibility, professionalism, planning and organization, ability to make decisions, vision, strategic thinking, leadership, flexibility and willingness to change;
 10. Other skills and attitudes: ability to communicate effectively verbally and in writing, diplomacy, creativity, initiative, aspiration for continuous professional development;

Additional requirements that will be an advantage:

Reputable international certifications in the field of information technology

Certificates, or other applicable evidence of participation in specialized trainings in the field of emerging technologies

Main functional tasks:

1.                  Research of emerging technologies and technological innovation practices.

a.                  Identification of opportunities related to the emergence of new technologies with innovative potential for the activities of the NBM in general and of the DTI in particular;

b.                  Creation and operation of the Technological Innovations Laboratory to facilitate the identification of innovation opportunities and their research to be applied within the NBM;

c.                   Researching the innovative potential and developing the recommendations and innovation initiatives within the NBM.

2.                  Stimulating and promoting digitization and technological innovation projects within the NBM.

a.                  Formulating proposals at NBM level related to the opportunities for digitization and technological innovations;

b.                  Elaboration of feasibility studies and business houses to promote initiatives in the field of digital transformation and technological innovations;

3.                  Ensuring the necessary support and conditions for the implementation of innovations in the DTI activities, as well as at the NBM level.

a.                  Guiding and educating the NBM staff regarding the potential of innovative products and services and how to integrate them into the basic activities of the NBM.

b.                  Identification of global and regional innovations in the financial sector applicable for the Republic of Moldova and determination of application opportunities in the light of the NBM's attributions, with the submission of results to the members of the Executive Board and subdivisions according to the area of competence.

c.                   Identifying the institutional position on new technologies, technological opportunities and the risks involved, with its presentation to the members of the Executive Board and subdivisions according to the area of competence.

The deadline for submitting CVs is: January 30, 2023.

 ! Submitting your CV: To participate in the competition, go to: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

 Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia il concorso per il posto vacante di capo della Direzione Digitalizzazione e trasformazione tecnologica

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al Direcției Digitalizare și Transformare Tehnologică

Lo scopo generale del lavoro:

Gestire l'attività della Direzione in modo da adottare le misure e le azioni necessarie al fine di identificare, analizzare l'opportunità e promuovere nuove tecnologie con potenziale innovativo per le attività della NBM in generale e del Dipartimento delle Tecnologie dell'Informazione in particolare.

Requisiti minimi obbligatori:

 1. L'istruzione superiore si è laureata con un esame di laurea o un master, per i laureati di Bologna, nel campo delle tecnologie dell'informazione.Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad esempio GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e / o istituzioni educative; 
 2. Esperienza lavorativa di almeno 7 anni nel campo delle tecnologie dell'informazione;
 3. Esperienza manageriale o gestionale di un team nel campo delle tecnologie dell'informazione o della digitalizzazione;
 4. Esperienza nella gestione di progetti/iniziative con un ampio set di stakeholder;
 5. Conoscenza tecnica delle infrastrutture tecnologiche e della legislazione relativa al settore finanziario;
 6. Conoscenza dei moderni sviluppi tecnologici, tendenze e iniziative con potenziale innovativo, nuovi modelli di business, applicazioni, processi e prodotti nel campo delle tecnologie dell'informazione;
 7. Competenze digitali avanzate;
 8. Competenze linguistiche: conoscenza del rumeno e dell'inglese a livello avanzato;
 9. Competenze: integrità, responsabilità, professionalità, pianificazione e organizzazione, capacità di prendere decisioni, visione, pensiero strategico, leadership, flessibilità e volontà di cambiare;
 10. Altre abilità e attitudini: capacità di comunicare efficacemente verbalmente e per iscritto, diplomazia, creatività, iniziativa, aspirazione allo sviluppo professionale continuo;

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

Rinomate certificazioni internazionali nel campo della tecnologia dell'informazione

Certificati o altre prove applicabili di partecipazione a corsi di formazione specializzati nel campo delle tecnologie emergenti

Principali compiti funzionali:

1. Ricerca delle tecnologie emergenti e pratiche di innovazione tecnologica.                  

a.                  Identificazione delle opportunità connesse all'emergere di nuove tecnologie con potenziale innovativo per le attività della NBM in generale e della DTI in particolare;

b.                  Creazione e funzionamento del Laboratorio di Innovazioni Tecnologiche per facilitare l'identificazione delle opportunità di innovazione e la loro ricerca da applicare all'interno della NBM;

c. Ricerca del potenziale innovativo e sviluppo delle raccomandazioni e delle iniziative di innovazione nell'ambito della NBM.                   

2. Stimolare e promuovere progetti di digitalizzazione e innovazione tecnologica all'interno della NBM.                  

a.                  formulare proposte a livello NBM relative alle opportunità di digitalizzazione e innovazioni tecnologiche;

b.                  Elaborazione di studi di fattibilità e business house per promuovere iniziative nel campo della trasformazione digitale e delle innovazioni tecnologiche;

3. Garantire il sostegno e le condizioni necessari per l'attuazione delle innovazioni nelle attività del DTI, nonché a livello di NBM.                  

a. Guidare ed educare il personale NBM sul potenziale di prodotti e servizi innovativi e su come integrarli nelle attività di base della NBM.                  

b. Identificazione delle innovazioni globali e regionali nel settore finanziario applicabili per la Repubblica di Moldova e determinazione delle opportunità di applicazione alla luce delle attribuzioni dell'NBM, con la presentazione dei risultati ai membri del Comitato esecutivo e delle suddivisioni in base all'area di competenza.                  

c. Identificare la posizione istituzionale sulle nuove tecnologie, le opportunità tecnologiche e i rischi connessi, con la sua presentazione ai membri del Comitato esecutivo e delle suddivisioni in base all'area di competenza.                   

La scadenza per l'invio dei CV è: 30 gennaio 2023.

 ! Invio del tuo CV: Per partecipare al concorso, vai a:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

 Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакантну посаду начальника Дирекції з цифровізації та технологічних перетворень

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al Direcției Digitalizare și Transformare Tehnologică

Загальна мета роботи:

Управління діяльністю дирекції з метою вжиття необхідних заходів та дій з метою виявлення, аналізу можливостей та просування нових технологій з інноваційним потенціалом для діяльності НБМ загалом та Департаменту інформаційних технологій зокрема.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища освіта, що закінчується з іспитом бакалавра або магістра, для болонських випускників, у сфері інформаційних технологій.Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, зазначаються кваліфікації (наприклад, GPA тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах; 
 2. Стаж роботи не менше 7 років у сфері інформаційних технологій;
 3. Управлінський або управлінський досвід команди у сфері інформаційних технологій або діджиталізації;
 4. Досвід управління проектами/ініціативами з широким колом стейкхолдерів;
 5. Технічні знання технологічної інфраструктури та законодавства, що стосується фінансового сектору;
 6. Знання сучасних технологічних розробок, тенденцій та ініціатив з інноваційним потенціалом, нових бізнес-моделей, додатків, процесів і продуктів у сфері інформаційних технологій;
 7. Розвинені цифрові навички;
 8. Володіння мовами: знання румунської та англійської мов на просунутому рівні;
 9. Навички: доброчесність, відповідальність, професіоналізм, планування та організованість, здатність приймати рішення, бачення, стратегічне мислення, лідерство, гнучкість та готовність до змін;
 10. Інші навички та ставлення: вміння ефективно спілкуватися усно та письмово, дипломатія, креативність, ініціативність, прагнення до постійного професійного розвитку;

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

Авторитетні міжнародні сертифікати в галузі інформаційних технологій

Сертифікати або інші застосовні докази участі в спеціалізованих тренінгах в області нових технологій

Основні функціональні завдання:

1.                  Дослідження нових технологій та технологічних інноваційних практик.

а.                  Виявлення можливостей, пов'язаних з появою нових технологій з інноваційним потенціалом для діяльності НБМ в цілому і ДТІ зокрема;

b.                  Створення та функціонування Лабораторії технологічних інновацій для сприяння виявленню інноваційних можливостей та їх дослідженню, які будуть застосовуватися в рамках НБМ;

c. Дослідження інноваційного потенціалу та розробка рекомендацій та інноваційних ініціатив в рамках НБМ.                   

2. Стимулювання та сприяння цифровізації та технологічним інноваційним проектам в рамках NBM.                  

a.                  Формулювання пропозицій на рівні NBM, пов'язаних з можливостями оцифровки та технологічних інновацій;

b.                  Розробка техніко-економічних обґрунтувань та бізнес-домів для просування ініціатив у сфері цифрової трансформації та технологічних інновацій;

3. Забезпечення необхідної підтримки та умов для впровадження інновацій в діяльності ДТІ, а також на рівні НБМ.                  

a. Керівництво та навчання персоналу NBM щодо потенціалу інноваційних продуктів та послуг та способів їх інтеграції в основні види діяльності NBM.                  

b. Визначення глобальних та регіональних інновацій у фінансовому секторі, що застосовуються для Республіки Молдова, та визначення можливостей застосування у світлі атрибуцій НБМ, з поданням результатів членам Виконавчої ради та підрозділам відповідно до сфери компетенції.                  

c. Визначення інституційної позиції щодо нових технологій, технологічних можливостей та пов'язаних з цим ризиків з її поданням членам Виконавчої ради та підрозділам відповідно до сфери компетенції.                   

Кінцевий термін подання резюме : 30 січня 2023 року.

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі перейдіть за посиланням:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

 Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на началник на дирекция "Дигитализация и технологична трансформация"

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al Direcției Digitalizare și Transformare Tehnologică

Общо предназначение на работата:

Управление на дейността на дирекцията, така че да се предприемат необходимите мерки и действия за идентифициране, анализ на възможността и насърчаване на нови технологии с иновационен потенциал за дейността на НБМ като цяло и на катедра "Информационни технологии" в частност.

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование, завършило с бакалавърска или магистърска степен, за завършилите болоня, в областта на информационните технологии.За лица с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. GPA и др.), получени в съответната страна и/или образователни институции; 
 2. Трудов стаж най-малко 7 години в областта на информационните технологии;
 3. Управленски или управленски опит на екип в областта на информационните технологии или дигитализацията;
 4. Опит в управлението на проекти/инициативи с широк кръг заинтересовани страни;
 5. Технически познания за технологичната инфраструктура и законодателството, свързано с финансовия сектор;
 6. Познаване на съвременните технологични разработки, тенденции и инициативи с иновативен потенциал, нови бизнес модели, приложения, процеси и продукти в областта на информационните технологии;
 7. Усъвършенствани дигитални умения;
 8. Езикови умения: владеене на румънски и английски език на напреднало ниво;
 9. Умения: почтеност, отговорност, професионализъм, планиране и организация, способност за вземане на решения, визия, стратегическо мислене, лидерство, гъвкавост и желание за промяна;
 10. Други умения и нагласи: способност за ефективно общуване устно и писмено, дипломация, креативност, инициативност, стремеж към непрекъснато професионално развитие;

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

Реномирани международни сертификати в областта на информационните технологии

Сертификати или други приложими доказателства за участие в специализирани обучения в областта на нововъзникващите технологии

Основни функционални задачи:

1. Изследване на нововъзникващи технологии и технологични иновационни практики.                  

а.                  Идентифициране на възможности, свързани с появата на нови технологии с иновационен потенциал за дейността на НБМ като цяло и на ДТИ в частност;

б.                  Създаване и функциониране на Лабораторията за технологични иновации за улесняване на идентифицирането на възможностите за иновации и техните изследвания, които да се прилагат в рамките на НБМ;

в. Изследване на иновативния потенциал и разработване на препоръки и иновационни инициативи в рамките на НБМ.                   

2. Стимулиране и насърчаване на проекти за дигитализация и технологични иновации в рамките на НБМ.                  

а.                  Формулиране на предложения на ниво НБМ, свързани с възможностите за дигитализация и технологични иновации;

б.                  Разработване на предпроектни проучвания и бизнес къщи за насърчаване на инициативи в областта на дигиталната трансформация и технологичните иновации;

3. Осигуряване на необходимата подкрепа и условия за внедряване на иновации в дейностите на DTI, както и на ниво НБМ.                  

а. Насочване и обучение на персонала на НБМ относно потенциала на иновативните продукти и услуги и как да ги интегрира в основните дейности на НБМ.                  

б. Идентифициране на глобални и регионални иновации във финансовия сектор, приложими за Република Молдова, и определяне на възможностите за кандидатстване в светлината на правомощията на НБМ, с представяне на резултатите на членовете на Изпълнителния съвет и подразделенията според областта на компетентност.                  

в. Определяне на институционалната позиция относно новите технологии, технологичните възможности и свързаните с тях рискове, с представянето й пред членовете на Изпълнителния съвет и подразделенията според областта на компетентност.                   

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 30 януари 2023 г.

 ! Изпращане на вашето CV: За да участвате в конкурса, отидете на:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

 Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию руководителя Дирекции цифровизации и технологической трансформации

BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al Direcției Digitalizare și Transformare Tehnologică

Общая цель работы:

Управление деятельностью Дирекции с целью принятия необходимых мер и действий в целях выявления, анализа возможностей и продвижения новых технологий с инновационным потенциалом для деятельности НБМ в целом и Департамента информационных технологий в частности.

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее образование, оконченное с экзаменом бакалавра или магистратурой, для выпускников Болоньи, в области информационных технологий.Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях; 
 2. Стаж работы не менее 7 лет в сфере информационных технологий;
 3. Управленческий или управленческий опыт команды в области информационных технологий или цифровизации;
 4. Опыт управления проектами/инициативами с широким кругом заинтересованных сторон;
 5. Технические знания технологической инфраструктуры и законодательства, имеющих отношение к финансовому сектору;
 6. Знание современных технологических разработок, тенденций и инициатив с инновационным потенциалом, новых бизнес-моделей, приложений, процессов и продуктов в области информационных технологий;
 7. Продвинутые цифровые навыки;
 8. Языковые навыки: знание румынского и английского языков на продвинутом уровне;
 9. Навыки: честность, ответственность, профессионализм, планирование и организация, умение принимать решения, видение, стратегическое мышление, лидерство, гибкость и готовность к изменениям;
 10. Другие навыки и установки: умение эффективно общаться устно и письменно, дипломатия, креативность, инициативность, стремление к непрерывному профессиональному развитию;

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

Авторитетные международные сертификаты в области информационных технологий

Сертификаты или другие применимые доказательства участия в специализированных тренингах в области новых технологий

Основные функциональные задачи:

1.                  Исследование новых технологий и технологических инновационных практик.

a.                  Выявление возможностей, связанных с появлением новых технологий с инновационным потенциалом для деятельности НБМ в целом и ДТИ в частности;

b.                  Создание и функционирование Лаборатории технологических инноваций для содействия выявлению инновационных возможностей и их исследованию, которые будут применяться в рамках НБМ;

c.                   Исследование инновационного потенциала и разработка рекомендаций и инновационных инициатив в рамках НБМ.

2.                  Стимулирование и продвижение проектов цифровизации и технологических инноваций в рамках НБМ.

a.                  Формулирование предложений на уровне НБМ, касающихся возможностей оцифровки и технологических инноваций;

b.                  Разработка технико-экономических обоснований и бизнес-домов для продвижения инициатив в области цифровой трансформации и технологических инноваций;

3.                  Обеспечение необходимой поддержки и условий для внедрения инноваций в деятельность ДТИ, а также на уровне НБМ.

a.                  Руководство и обучение персонала НБМ в отношении потенциала инновационных продуктов и услуг и того, как интегрировать их в основную деятельность НБМ.

b.                  Определение глобальных и региональных инноваций в финансовом секторе, применимых для Республики Молдова, и определение возможностей применения в свете полномочий НБМ, с представлением результатов членам Исполнительного комитета и подразделений в соответствии с областью компетенции.

c.                   Определение институциональной позиции в отношении новых технологий, технологических возможностей и связанных с этим рисков с ее представлением членам Исполнительного совета и подразделений в соответствии с областью компетенции.

Крайний срок подачи резюме: 30 января 2023 года.

 ! Отправка резюме: Для участия в конкурсе перейдите по ссылке: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

 По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram