BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator responsabil de analiză inflației şi a indicatorilor sectorului realRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator responsabil de analiză inflației şi a indicatorilor sectorului real

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator responsabil de analiză inflației şi a indicatorilor sectorului real

Atribuția de bază a secției:

Elaborarea analizei și prognozei pe termen scurt a activității economice și a inflației

Obiectivele postului:

Elaborarea analizelor și prognozelor macroeconomice, elaborarea documentelor de politică monetară și dezvoltarea instrumentarului de analiză și prognoză aferent activității secției.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în economie cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 2 ani. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.
 2. Experiență în domeniul analizei și prognozei macroeconomice prezintă un avantaj;

3. Cunoștințe în:

3.1.Teoria economică, teoria statistică, statistica social-economică, econometrie, inclusiv:

- Conceptele macroeconomice de bază (inclusiv PIB, PNB, inflație, ciclu de afaceri, mecanisme ale fluctuațiilor economice, politici macroeconomice, interdependențe și identități macroeconomice de bază, sistemul conturilor naționale, indicii de prețuri, cererea agregată, oferta agregată, piața muncii, sectorul public, balanța de plăți, cursul de schimb, piața financiară și de capital, etc.) și relațiile acestora față echilibrul și dezechilibrul macroeconomic;

- Conceptele monetare (inclusiv monedă, credit, instituție financiară, politică monetară, sistemul monetar, cererea și oferta de monedă, sistemul financiar, bancă centrală, sistemul de plăți, piața monetară, teoria monetară, instrumente financiare și monetare, mecanism de transmitere a politicii monetare, statistica monetară și financiară, etc.);

- Modelarea economică (inclusiv specificarea, testarea, simularea și prognozarea în baza de modele economice, precum ar fi modele liniare, modele simultane cu mai multe ecuații, VAR, SVAR, VECM, tehnici bayesiene; identificarea și eliminarea corelației în serie, a multicolinearității și heteroscedasticității din modele, etc.);

- Conceptele statistice (inclusiv proprietățile necesare ale estimatorilor statistici; tipologia distribuțiilor probabilistice; corelație; coeficient de corelație; varianță; covarianță; tipologia mediilor; metodele de netezire, extrapolare, filtrare, ajustare sezonieră și de conversie a frecvenței a seriilor de timp; cointegrarea seriilor de timp; componentele seriilor de timp; funcția de auto-corelare și de auto-corelare parțială; staționaritatea seriilor de timp, etc.)

3.2. Cadrul normativ în domeniul economic (în special cel cu implicații asupra politicii monetare);

4. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator

5. Cunoașterea utilizării aplicațiilor de calcul numeric și analiză statistică (inclusiv Matlab, Eviews, Demetra);

6. Cunoașterea limbii române la nivel foarte avansat;

7. Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;

8. Abilități

8.1 Comunicare verbală și în scris eficientă;

8.2 Întocmire a documentelor oficiale;

8.3 Luare de decizii;

8.4 Învățare și dezvoltare continuă;

8.5 Lucru în echipă

8.6 Gândire critică;

8.7 Rezolvare a problemelor;

8.8 Investigare;

8.9 Creativitate.

9. Atitudini:

9.1 Integritate;

9.2 Responsabilitate;

9.3 Profesionalism;

9.4 Orientare către rezultate;

9.5 Credibilitate;

9.6 Perseverență.

Principalele atribuții:

 1. Colectează, prelucrează, analizează și păstrează informația necesară activității secției din diverse surse;
 2. Elaborează analiza evoluției inflației  și a activității economice;
 3. Elaborează prognoza pe termen scurt a inflației;
 4. Elaborează prognoza activității economice;
 5. Menține și dezvoltă instrumentarul de analiză și prognoză a inflației și a activității economice;
 6. Elaborează acte ce țin de competența secției.

 ! Depunerea CV-ului: În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici:http://bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 26 ianuarie 2023.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului

Bibliografia recomandată:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
 3. Rapoartele asupra inflației;
 4. Manuale de teorie economică, teorie statistică, statistică social-economică, econometrie, monedă și credit;

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of coordinating economist responsible for inflation analysis and real sector indicators

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator responsabil de analiză inflației şi a indicatorilor sectorului real

Basic task of the section:

Elaboration of short-term analysis and forecast of economic activity and inflation

The objectives of the job:

Elaboration of macroeconomic analyses and forecasts, elaboration of monetary policy documents and development of analysis and forecasting tools related to the activity of the section.

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education in economics with the general average for the years of study 8 or higher; In the case of a rating lower than a grade of 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 2 years' experience in the field requested. For persons with studies obtained outside the Republic of Moldova, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or institutions will be indicated.
 2. Experience in the field of macroeconomic analysis and forecasting has an advantage;

3. Knowledge of:

3.1.Economic theory, statistical theory, socio-economic statistics, econometrics, including:

- Basic macroeconomic concepts (including GDP, GNP, inflation, business cycle, mechanisms of economic fluctuations, macroeconomic policies, interdependencies and basic macroeconomic identities, system of national accounts, price indices, aggregate demand, aggregate supply, labour market, public sector, balance of payments, exchange rate, financial and capital market, etc.) and their relations with macroeconomic balance and imbalance;

- Monetary concepts (including currency, credit, financial institution, monetary policy, monetary system, supply and demand of currency, financial system, central bank, payment system, money market, monetary theory, monetary and monetary instruments, monetary policy transmission mechanism, monetary and financial statistics, etc.);

- Economic modeling (including specification, testing, simulation and forecasting based on economic models, such as linear models, simultaneous models with several equations, VAR, SVAR, VECM, Bayesian techniques; identification and elimination of serial correlation, multicolinearity and heteroscedasticity from models, etc.);

- Statistical concepts (including the necessary properties of statistical estimators; typology of probabilistic distributions; correlation, correlation coefficient, variance, covariance, typology of media; methods of smoothing, extrapolation, filtration, seasonal adjustment and frequency conversion of time series; cointegration of time series; components of time series; function of self-correlation and partial self-correlation; stationaryity of time series, etc.)

3.2. Regulatory framework in the economic field (in particular the one with implications for monetary policy);

4. Knowledge of computer operation at the user level

5. Knowledge of the use of applications of numerical calculation and statistical analysis (including Matlab, Eviews, Demeter);

6. Knowledge of the Romanian language at a very advanced level;

7. Knowledge of English at advanced level;

8. Skills

8.1 Effective verbal and written communication;

8.2 Preparation of official documents;

8.3 Decision making;

8.4 Continuous learning and development;

8.5 Teamwork

8.6 Critical thinking;

8.7 Problem solving;

8.8 Investigation;

8.9 Creativity.

9. Attitudes:

9.1 Integrity;

9.2 Liability;

9.3 Professionalism;

9.4 Result orientation;

9.5 Credibility;

9.6 Perseverance.

Main tasks:

 1. Collects, processes, analyzes and keeps the information necessary for the activity of the section from various sources;
 2. Elaborates the analysis of inflation  and economic activity evolution;
 3. Elaborates the short-term forecast of inflation;
 4. Elaborates the forecast of the economic activity;
 5. Maintains and develops the tools for analyzing and forecasting inflation and economic activity;
 6. Elaborates documents that fall within the competence of the section.

 ! Submission of the CV: In order to apply for participation in the contest, it will be completed here:http://bnm.md/ro/content/cv-online, the online CV form or the CV will be submitted at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the job for which it applies.

The deadline for submitting CVs is: January 26, 2023.

Only persons who meet the conditions of the contest will be contacted

Recommended bibliography:

 1. Law on the National Bank of Moldova nr. 548-XIII from 21.07.1995;
 2. Medium-term monetary policy strategy of the National Bank of Moldova;
 3. Inflation reports;
 4. Textbooks on economic theory, statistical theory, socio-economic statistics, econometrics, currency and credit;

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di economista coordinatore responsabile dell'analisi dell'inflazione e degli indicatori del settore reale

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator responsabil de analiză inflației şi a indicatorilor sectorului real

Compito di base della sezione:

Elaborazione di analisi a breve termine e previsione dell'attività economica e dell'inflazione

Gli obiettivi del lavoro:

Elaborazione di analisi e previsioni macroeconomiche, elaborazione di documenti di politica monetaria e sviluppo di strumenti di analisi e previsione relativi all'attività della sezione.

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Istruzione superiore in economia con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore; Nel caso di una valutazione inferiore a un voto di 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 2 anni di esperienza nel campo richiesto. Per le persone con studi ottenuti al di fuori della Repubblica di Moldova, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e / o istituzioni.
 2. L'esperienza nel campo dell'analisi e delle previsioni macroeconomiche ha un vantaggio;

3. Conoscenza di:

3.1.Teoria economica, teoria statistica, statistica socioeconomica, econometria, tra cui:

- concetti macroeconomici di base (compresi PIL, PNL, inflazione, ciclo economico, meccanismi di fluttuazione economica, politiche macroeconomiche, interdipendenze e identità macroeconomiche di base, sistema dei conti nazionali, indici dei prezzi, domanda aggregata, offerta aggregata, mercato del lavoro, settore pubblico, bilancia dei pagamenti, tasso di cambio, mercato finanziario e dei capitali, ecc.) e loro relazioni con l'equilibrio e lo squilibrio macroeconomici ;

- Concetti monetari (tra cui valuta, credito, istituzione finanziaria, politica monetaria, sistema monetario, domanda e offerta di valuta, sistema finanziario, banca centrale, sistema di pagamento, mercato monetario, teoria monetaria, strumenti monetari e monetari , meccanismo di trasmissione della politica monetaria, statistiche monetarie e finanziarie, ecc.);

- Modellazione economica (incluse specifiche, test, simulazioni e previsioni basate su modelli economici, come modelli lineari, modelli simultanei con più equazioni, VAR, SVAR, VECM, tecniche bayesiane; identificazione ed eliminazione della correlazione seriale, multicolinearità ed eteroscedasticità dai modelli, ecc.);

- Concetti statistici (incluse le proprietà necessarie degli stimatori statistici ; tipologia delle distribuzioni probabilistiche; correlazione, coefficiente di correlazione, varianza, covarianza, tipologia dei mezzi; metodi di livellamento, estrapolazione, filtrazione, destagionalizzazione e conversione di frequenza delle serie storiche; cointegrazione di serie storiche; componenti di serie storiche; funzione di autocorrelazione e autocorrelazione parziale; stazionarietà delle serie storiche, ecc.)

3.2. quadro normativo in campo economico (in particolare quello con implicazioni per la politica monetaria);

4. Conoscenza del funzionamento del computer a livello di utente

5. Conoscenza dell'utilizzo di applicazioni di calcolo numerico e analisi statistica (tra cui Matlab, Eviews, Demeter);

6. Conoscenza della lingua rumena ad un livello molto avanzato;

7. Conoscenza della lingua inglese a livello avanzato;

8. Competenze

8.1 Comunicazione verbale e scritta efficace;

8.2 Preparazione di documenti ufficiali;

8.3 Processo decisionale;

8.4 Apprendimento e sviluppo continui;

8.5 Lavoro di squadra

8.6 Pensiero critico;

8.7 Risoluzione dei problemi;

8.8 Indagini;

8.9 Creatività.

9. Atteggiamenti:

9.1 Integrità;

9.2 Responsabilità;

9.3 Professionalità;

9.4 Orientamento al risultato;

9.5 Credibilità;

9.6 Perseveranza.

Principali mansioni:

 1. Raccoglie, elabora, analizza e conserva le informazioni necessarie per l'attività della sezione da varie fonti;
 2. Elabora l'analisi dell'inflazione e dell'evoluzione dell'attività  economica;
 3. Elabora le previsioni a breve termine dell'inflazione;
 4. Elabora la previsione dell'attività economica;
 5. Mantiene e sviluppa gli strumenti per analizzare e prevedere l'inflazione e l'attività economica;
 6. Elabora documenti che rientrano nelle competenze della sezione.

 ! Invio del CV: Per richiedere la partecipazione al concorso, sarà compilato qui: http://bnm.md/ro/content/cv-online, il modulo CV online o il CV saranno presentati presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando il lavoro per il quale si applica.

La scadenza per l'invio dei CV è: 26 gennaio 2023.

Saranno contattate solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso

Bibliografia consigliata:

 1. Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia nr. 548-XIII dal 21.07.1995;
 2. strategia di politica monetaria a medio termine della Banca nazionale della Moldova;
 3. Rapporti sull'inflazione;
 4. Libri di testo di teoria economica, teoria statistica, statistica socio-economica, econometria, valuta e credito;

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на вакансію економіста-координатора, відповідального за аналіз інфляції та показники реального сектору

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator responsabil de analiză inflației şi a indicatorilor sectorului real

Основне завдання секції:

Розробка короткострокового аналізу та прогнозу економічної активності та інфляції

Завдання роботи:

Розробка макроекономічного аналізу та прогнозів, розробка документів монетарної політики та розробка інструментів аналізу та прогнозування, пов'язаних з діяльністю секції.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища економічна освіта із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище; У разі рейтингу, нижчого за оцінку 8, умова вважається виконаною, якщо кандидат має досвід роботи в запитуваній сфері не менше 2 років. Для осіб з навчанням, отриманим за межами Республіки Молдова, буде вказана кваліфікація (наприклад, середній бал тощо), отримана у відповідній країні та / або установах.
 2. Досвід роботи в сфері макроекономічного аналізу та прогнозування має перевагу;

3. Знання про:

3.1.Економічна теорія, статистична теорія, соціально-економічна статистика, економетрика, у тому числі:

- Основні макроекономічні поняття (включаючи ВВП, ВНП, інфляцію, діловий цикл, механізми економічних коливань, макроекономічну політику, взаємозалежності та основні макроекономічні ідентичності, систему національних рахунків, індекси цін, сукупний попит, сукупну пропозицію, ринок праці, державний сектор, платіжний баланс, валютний курс, фінансовий ринок і ринок капіталу тощо) та їх зв'язки з макроекономічним балансом і дисбалансом;

- Монетарні концепції (включаючи валюту, кредит, фінансову установу, грошово-кредитну політику, грошово-кредитну політику, грошово-кредитну систему, попит і пропозицію валюти, фінансову систему, центральний банк, платіжну систему, грошовий ринок, монетарну теорію, монетарні та монетарні інструменти, механізм передачі грошово-кредитної політики, монетарну та фінансову статистику тощо);

- Економічне моделювання (включаючи специфікацію, тестування, моделювання та прогнозування на основі економічних моделей, таких як лінійні моделі, одночасні моделі з декількома рівняннями, VAR, SVAR, VECM, байєсівські методики; виявлення та усунення послідовної кореляції, мультиколінеарності та гетероскедастичності з моделей тощо);

- Статистичні поняття (включаючи необхідні властивості статистичних оцінювачів; типологію імовірнісних розподілів; кореляцію, коефіцієнт кореляції, дисперсію, коваріацію, типологію середовищ; методи згладжування, екстраполяції, фільтрації, сезонного коригування і частотного перетворення часових рядів; коінтеграцію часових рядів; компоненти часових рядів; функцію самокореляції і часткової самокореляції; стаціонарність часових рядів і т.д.)

3.2. Нормативно-правова база в економічній сфері (зокрема, та, що має наслідки для грошово-кредитної політики);

4. Знання роботи комп'ютера на рівні користувача

5. Знання використання додатків чисельного розрахунку і статистичного аналізу (в тому числі Matlab, Eviews, Demeter);

6. Знання румунської мови на дуже просунутому рівні;

7. Знання англійської мови на просунутому рівні;

8. Навички

8.1 Ефективне усне та письмове спілкування;

8.2 Підготовка офіційних документів;

8.3 Прийняття рішень;

8.4 Безперервне навчання та розвиток;

8.5 Командна робота

8.6 Критичне мислення;

8.7 Вирішення проблем;

8.8 Розслідування;

8.9 Творчість.

9. Ставлення:

9.1 Цілісність;

9.2 . Відповідальність;

9.3 Професіоналізм;

9.4 Орієнтація на результат;

9.5 Довіра;

9.6 Наполегливість.

Основні завдання:

 1. Збирає, обробляє, аналізує і зберігає необхідну для діяльності розділу інформацію з різних джерел;
 2. Розробляє аналіз інфляції  та еволюції економічної діяльності;
 3. Розробляє короткостроковий прогноз інфляції;
 4. Розробляє прогноз господарської діяльності;
 5. Підтримує та розвиває інструментарій аналізу та прогнозування інфляції та економічної активності;
 6. Розробляє документи, які належать до компетенції секції.

 ! Подача резюме : Для того, щоб подати заявку на участь у конкурсі, він буде заповнений тут:http://bnm.md/ro/content/cv-online, онлайн-форма резюме або резюме буде подано в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, уточнюючи роботу, на яку він претендує.

Кінцевий термін подання резюме : 26 січня 2023 року.

Зв'язуватися будуть тільки особи, які відповідають умовам конкурсу

Рекомендована бібліографія:

 1. Закон про Національний банк Молдови нр. 548-XIII від 21.07.1995;
 2. Середньострокова стратегія монетарної політики Національного банку Молдови;
 3. Інфляційні звіти;
 4. Підручники з економічної теорії, статистичної теорії, соціально-економічної статистики, економетрики, валюти і кредиту;

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на координиращ икономист, отговарящ за анализа на инфлацията и показателите в реалния сектор

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator responsabil de analiză inflației şi a indicatorilor sectorului real

Основна задача на раздела:

Изготвяне на краткосрочен анализ и прогноза за икономическата активност и инфлацията

Целите на работата:

Разработване на макроикономически анализи и прогнози, разработване на документи по паричната политика и разработване на инструменти за анализ и прогнозиране, свързани с дейността на секцията.

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование по икономика с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока; В случай на рейтинг, по-нисък от степен 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 2 години опит в исканата област. За лица, завършили обучение извън Република Молдова, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или институции.
 2. Опит в областта на макроикономическия анализ и прогнозиране има предимство;

3. Познаване на:

3.1.Икономическа теория, статистическа теория, социално-икономическа статистика, иконометрия, включително:

- Основни макроикономически понятия (включително БВП, БНП, инфлация, бизнес цикъл, механизми на икономически колебания, макроикономически политики, взаимозависимости и основни макроикономически идентичности, система от национални сметки, ценови индекси, съвкупно търсене, съвкупно предлагане, пазар на труда, публичен сектор, платежен баланс, валутен курс, финансов и капиталов пазар и др.) и връзките им с макроикономическия баланс и дисбаланс;

- Парични понятия (включително валута, кредит, финансова институция, парична политика, парична система, търсене и предлагане на валута, финансова система, централна банка, платежна система, паричен пазар, парична теория, парични и парични инструменти, трансмисионен механизъм на паричната политика, парична и финансова статистика и др.);

- Икономическо моделиране (включително спецификация, тестване, симулация и прогнозиране въз основа на икономически модели, като линейни модели, едновременни модели с няколко уравнения, VAR, SVAR, VECM, Bayesian техники; идентифициране и елиминиране на серийна корелация, мултиколинеарност и хетероскедастичност от модели и др.);

- Статистически понятия (включително необходимите свойства на статистическите оценители; типология на вероятностните разпределения; корелация, коефициент на корелация, дисперсия, ковариация, типология на средата; методи за изглаждане, екстраполация, филтрация, сезонна корекция и честотно преобразуване на динамични редове; коинтеграция на динамични редове; компоненти на динамични редове; функция на самокорелация и частична самокорелация; стационарност на динамични редове и др.)

3.2. Регулаторна рамка в икономическата област (по-специално тази с последици за паричната политика);

4. Познаване на работата на компютъра на ниво потребител

5. Познаване на използването на приложения за числено изчисление и статистически анализ (включително Matlab, Eviews, Demeter);

6. Владеене на румънски език на много напреднало ниво;

7. Владеене на английски език на напреднало ниво;

8. Умения

8.1 Ефективна устна и писмена комуникация;

8.2 Изготвяне на официални документи;

8.3 Вземане на решения;

8.4 Непрекъснато учене и развитие;

8.5 Работа в екип

8.6 Критично мислене;

8.7 Решаване на проблеми;

8.8 Разследване;

8.9 Творчество.

9. Нагласи:

9.1 Интегритет;

9.2 Отговорност;

9.3 Професионализъм;

9.4 Ориентация на резултата;

9.5 Достоверност;

9.6 Постоянство.

Основни задачи:

 1. Събира, обработва, анализира и съхранява информацията, необходима за дейността на секцията, от различни източници;
 2. Разработва анализ на инфлацията  и развитието на икономическата активност;
 3. Разработва краткосрочната прогноза за инфлацията;
 4. Разработва прогнозата за икономическата активност;
 5. Поддържа и разработва инструментите за анализ и прогнозиране на инфлацията и икономическата активност;
 6. Разработва документи, които попадат в компетентността на секцията.

 ! Подаване на автобиографията: За да кандидатствате за участие в конкурса, тя ще бъде завършена тук:http://bnm.md/ro/content/cv-online, онлайн формулярът за автобиография или автобиографията ще бъдат подадени в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки работата, за която кандидатства.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 26 януари 2023 г.

Ще се свържем само с лица, които отговарят на условията на конкурса.

Препоръчителна библиография:

 1. Закон за Националната банка на Молдова nr. 548-XIII от 21.07.1995 г.;
 2. Средносрочна стратегия за паричната политика на Националната банка на Молдова;
 3. Доклади за инфлацията;
 4. Учебници по икономическа теория, статистическа теория, социално-икономическа статистика, иконометрия, валута и кредит;

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию экономиста-координатора, отвечающего за анализ инфляции и показатели реального сектора

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator responsabil de analiză inflației şi a indicatorilor sectorului real

Основная задача раздела:

Разработка краткосрочного анализа и прогноза экономической активности и инфляции

Цели работы:

Разработка макроэкономического анализа и прогнозов, разработка документов по денежно-кредитной политике и разработка инструментов анализа и прогнозирования, связанных с деятельностью секции.

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее экономическое образование с общей средней за годы обучения 8 и выше; В случае оценки ниже 8 баллов условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 2 лет опыта работы в запрашиваемой области. Для лиц с обучением, полученным за пределами Республики Молдова, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учреждениях.
 2. Опыт работы в области макроэкономического анализа и прогнозирования имеет преимущество;

3. Знание:

3.1.Экономическая теория, статистическая теория, социально-экономическая статистика, эконометрика, в том числе:

- основные макроэкономические концепции (включая ВВП, ВНП, инфляцию, деловой цикл, механизмы экономических колебаний, макроэкономическую политику, взаимозависимости и основные макроэкономические идентичности, систему национальных счетов, индексы цен, совокупный спрос, совокупное предложение, рынок труда, государственный сектор, платежный баланс, обменный курс, финансовый рынок и рынок капитала и т.д.

- монетарные понятия (включая валюту, кредит, финансовое учреждение, денежно-кредитную политику, денежно-кредитную систему, спрос и предложение валюты, финансовую систему, центральный банк, платежную систему, денежный рынок, денежную теорию, денежно-кредитные и монетарные инструменты, трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики, денежно-кредитную и финансовую статистику и т.д.);

- экономическое моделирование (включая спецификацию, тестирование, симуляцию и прогнозирование на основе экономических моделей, таких как линейные модели, одновременные модели с несколькими уравнениями, VAR, SVAR, VECM, байесовские методы; выявление и устранение последовательной корреляции, мультиколинеральности и гетероскедастичности из моделей и т.д.);

- Статистические понятия (включая необходимые свойства статистических оценок; типология вероятностных распределений; корреляция, коэффициент корреляции, дисперсия, ковариация, типология сред; методы сглаживания, экстраполяции, фильтрации, сезонной корректировки и частотного преобразования временных рядов; коинтеграция временных рядов; компоненты временных рядов; функция самокорреляции и частичной самокорреляции; стационарность временных рядов и др.)

3.2. Нормативно-правовая база в экономической сфере (в частности, имеющая последствия для денежно-кредитной политики);

4. Знание работы компьютера на уровне пользователя

5. Знание использования приложений численного расчета и статистического анализа (в том числе Matlab, Eviews, Demeter);

6. Знание румынского языка на очень продвинутом уровне;

7. Знание английского языка на продвинутом уровне;

8. Навыки

8.1 Эффективное устное и письменное общение;

8.2 Подготовка официальных документов;

8.3 Принятие решений;

8.4 Непрерывное обучение и развитие;

8.5 Командная работа

8.6 Критическое мышление;

8.7 Решение проблем;

8.8 Расследование;

8.9 Творчество.

9. Отношения:

9.1 Целостность;

9.2 Ответственность;

9.3 Профессионализм;

9.4 Ориентация на результат;

9.5 Достоверность;

9.6 Настойчивость.

Основные задачи:

 1. Собирает, обрабатывает, анализирует и хранит необходимую для деятельности раздела информацию из различных источников;
 2. Разрабатывает анализ инфляции  и эволюции экономической активности;
 3. Разрабатывает краткосрочный прогноз инфляции;
 4. Разрабатывает прогноз экономической деятельности;
 5. Поддерживает и развивает инструменты анализа и прогнозирования инфляции и экономической активности;
 6. Разрабатывает документы, входящие в компетенцию раздела.

 ! Подача резюме: Для того, чтобы подать заявку на участие в конкурсе, она будет заполнена здесь:http://bnm.md/ro/content/cv-online, онлайн-форма резюме или резюме будут представлены в штаб-квартире НБМ по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, с указанием работы, на которую он претендует.

Крайний срок подачи резюме: 26 января 2023 года.

Свяжутся только с лицами, которые соответствуют условиям конкурса

Рекомендуемая библиография:

 1. Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XIII от 21.07.1995;
 2. Среднесрочная стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Молдовы;
 3. Инфляционные отчеты;
 4. Учебники по экономической теории, статистической теории, социально-экономической статистике, эконометрике, валюте и кредиту;

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram