BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator, Secția prognoze pe termen mediuRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator, Secția prognoze pe termen mediu

Atribuția de bază a secției:

Elaborarea prognozei pe termen mediu a inflației.

Obiectivele postului:

Elaborarea prognozei pe termen mediu a inflației și elaborarea analizei și prognozei mediului extern.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare în economie cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare,  pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;

2. Experiență în domeniul analizei și prognozei macroeconomice prezintă un avantaj;

3. Cunoștințe în:

3.1.Teoria economică, teoria statistică, statistica social-economică, econometrie, inclusiv:

- Conceptele macroeconomice de bază (inclusiv PIB, PNB, inflație, ciclu de afaceri, mecanisme ale fluctuațiilor economice, politici macroeconomice, interdependențe și identități macroeconomice de bază, sistemul conturilor naționale, indicii de prețuri, cererea agregată, oferta agregată, piața muncii, sectorul public, balanța de plăți, cursul de schimb, piața financiară și de capital, etc.) și relațiile acestora față echilibrul și dezechilibrul macroeconomic;

- Conceptele monetare (inclusiv monedă, credit, instituție financiară, politică monetară, sistemul monetar, cererea și oferta de monedă, sistemul financiar, bancă centrală, sistemul de plăți, piața monetară, teoria monetară, instrumente financiare și monetare, mecanism de transmitere a politicii monetare, statistica monetară și financiară, etc.);

- Modelarea economică (inclusiv specificarea, testarea, simularea și prognozarea în baza de modele economice, precum ar fi modele liniare, modele simultane cu mai multe ecuații, VAR, SVAR, VECM, tehnici bayesiene; identificarea și eliminarea corelației în serie, a multicolinearității și heteroscedasticității din modele, etc.);

- Conceptele statistice (inclusiv proprietățile necesare ale estimatorilor statistici; tipologia distribuțiilor probabilistice; corelație; coeficient de corelație; varianță; covarianță; tipologia mediilor; metodele de netezire, extrapolare, filtrare, ajustare sezonieră și de conversie a frecvenței a seriilor de timp; cointegrarea seriilor de timp; componentele seriilor de timp; funcția de auto-corelare și de auto-corelare parțială; staționaritatea seriilor de timp, etc.)

3.2. Cadrul normativ în domeniul economic (în special cel cu implicații asupra politicii monetare);

4. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator

5. Cunoașterea utilizării aplicațiilor de calcul numeric și analiză statistică (inclusiv Matlab, Eviews, Demetra);

6. Cunoașterea limbii române la nivel foarte avansat;

7. Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;

Atribuțiile principalele:

1. Dezvoltă instrumentarul de prognoză pe termen mediu a inflației;

2. Elaborează prognoza pe termen mediu a inflației;

3. Dezvoltă instrumentarul de analiză și prognoză ale mediului extern;

4. Elaborează analiza și prognoza mediului extern;

5. Examinează documente și corespondența BNM în limita competenței secției;

6. Elaborează acte în limita competenței secției.

 ! Depunerea CV-ului: Termenul limită pentru depunerea CV-ul este: 25 ianuarie 2023.

Pentru participarea la concurs, depuneți CV-ul:

- online, completând formularul pe https://www.bnm.md/ro/content/cv-online;

- sau la sediul BNM: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia înainte de concurs.

Bibliografia recomandată:

1. Compartimentul „POLITICA MONETARĂ” de pe pagina web a BNM (www.bnm.md);

2. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

3. Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;

4. Rapoartele asupra inflației;

5. Manuale de teorie economică, teorie statistică, statistică socială și economică, econometrie, monedă și credit;

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a contest for the vacancy of coordinating economist, medium-term forecasts section

Basic task of the section:

Elaboration of the medium-term forecast of inflation.

The objectives of the job:

Elaboration of the medium-term forecast of inflation and elaboration of the analysis and forecast of the external environment.

Mandatory minimum requirements:

1. Higher education in economics with the general average for the years of study 8 or higher,  for persons with studies obtained outside the Republic of Moldova, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or institutions shall be indicated;

2. Experience in the field of macroeconomic analysis and forecasting has an advantage;

3. Knowledge of:

3.1.Economic theory, statistical theory, socio-economic statistics, econometrics, including:

- Basic macroeconomic concepts (including GDP, GNP, inflation, business cycle, mechanisms of economic fluctuations, macroeconomic policies, interdependencies and basic macroeconomic identities, system of national accounts, price indices, aggregate demand, aggregate supply, labour market, public sector, balance of payments, exchange rate, financial and capital market, etc.) and their relations with macroeconomic balance and imbalance;

- Monetary concepts (including currency, credit, financial institution, monetary policy, monetary system, supply and demand of currency, financial system, central bank, payment system, money market, monetary theory, monetary and monetary instruments, monetary policy transmission mechanism, monetary and financial statistics, etc.);

- Economic modeling (including specification, testing, simulation and forecasting based on economic models, such as linear models, simultaneous models with several equations, VAR, SVAR, VECM, Bayesian techniques; identification and elimination of serial correlation, multicolinearity and heteroscedasticity from models, etc.);

- Statistical concepts (including the necessary properties of statistical estimators; typology of probabilistic distributions; correlation, correlation coefficient, variance, covariance, typology of media; methods of smoothing, extrapolation, filtration, seasonal adjustment and frequency conversion of time series; cointegration of time series; components of time series; function of self-correlation and partial self-correlation; stationaryity of time series, etc.)

3.2. Regulatory framework in the economic field (in particular the one with implications for monetary policy);

4. Knowledge of computer operation at the user level

5. Knowledge of the use of applications of numerical calculation and statistical analysis (including Matlab, Eviews, Demeter);

6. Knowledge of the Romanian language at a very advanced level;

7. Knowledge of English at advanced level;

Main tasks:

1. Develops the medium-term inflation forecasting instruments;

2. Elaborates the medium-term forecast of inflation;

3. Develops the analysis and forecasting tools of the external environment;

4. Elaborates the analysis and forecasting of the external environment;

5. Examines documents and correspondence of the NBM within the competence of the section;

6. Elaborates documents within the competence of the section.

 ! Submission of cv: The deadline for submitting the CV is: January 25 , 2023.

To participate in the competition, submit your CV:

- online, by filling in the form on https://www.bnm.md/ro/content/cv-online;

- or at the NBM headquarters: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted.

We strongly recommend that you consult the bibliography before the competition.

Recommended bibliography:

1. The "MONETARY POLICY" compartment on the NBM's website (www.bnm.md);

2. Law on the National Bank of Moldova no. 548-XIII from 21.07.1995;

3. The medium-term monetary policy strategy of the National Bank of Moldova;

4. Inflation reports;

5. Textbooks on economic theory, statistical theory, social and economic statistics, econometrics, currency and credit;

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di economista coordinatore, sezione previsioni a medio termine

Compito di base della sezione:

Elaborazione delle previsioni di inflazione a medio termine.

Gli obiettivi del lavoro:

Elaborazione della previsione a medio termine dell'inflazione ed elaborazione dell'analisi e previsione dell'ambiente esterno.

Requisiti minimi obbligatori:

1. Istruzione superiore in economia con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore, per le persone con studi ottenuti al di fuori della Repubblica di Moldova, devono essere indicate le qualifiche (ad esempio GPA,  ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituto;

2. L'esperienza nel campo dell'analisi e delle previsioni macroeconomiche presenta un vantaggio;

3. Conoscenza di:

3.1.Teoria economica, teoria statistica, statistica socioeconomica, econometria, tra cui:

- concetti macroeconomici di base (compresi PIL, PNL, inflazione, ciclo economico, meccanismi di fluttuazione economica, politiche macroeconomiche, interdipendenze e identità macroeconomiche di base, sistema dei conti nazionali, indici dei prezzi, domanda aggregata, offerta aggregata, mercato del lavoro, settore pubblico, bilancia dei pagamenti, tasso di cambio, mercato finanziario e dei capitali, ecc.) e loro relazioni con l'equilibrio e lo squilibrio macroeconomici ;

- Concetti monetari (tra cui valuta, credito, istituzione finanziaria, politica monetaria, sistema monetario, domanda e offerta di valuta, sistema finanziario, banca centrale, sistema di pagamento, mercato monetario, teoria monetaria, strumenti monetari e monetari , meccanismo di trasmissione della politica monetaria, statistiche monetarie e finanziarie, ecc.);

- Modellazione economica (incluse specifiche, test, simulazioni e previsioni basate su modelli economici, come modelli lineari, modelli simultanei con più equazioni, VAR, SVAR, VECM, tecniche bayesiane; identificazione ed eliminazione della correlazione seriale, multicolinearità ed eteroscedasticità dai modelli, ecc.);

- Concetti statistici (incluse le proprietà necessarie degli stimatori statistici ; tipologia delle distribuzioni probabilistiche; correlazione, coefficiente di correlazione, varianza, covarianza, tipologia dei mezzi; metodi di livellamento, estrapolazione, filtrazione, destagionalizzazione e conversione di frequenza delle serie storiche; cointegrazione di serie storiche; componenti di serie storiche; funzione di autocorrelazione e autocorrelazione parziale; stazionarietà delle serie storiche, ecc.)

3.2. quadro normativo in campo economico (in particolare quello con implicazioni per la politica monetaria);

4. Conoscenza del funzionamento del computer a livello di utente

5. Conoscenza dell'utilizzo di applicazioni di calcolo numerico e analisi statistica (tra cui Matlab, Eviews, Demeter);

6. Conoscenza della lingua rumena ad un livello molto avanzato;

7. Conoscenza della lingua inglese a livello avanzato;

Principali mansioni:

1. sviluppa gli strumenti di previsione dell'inflazione a medio termine;

2. elabora le previsioni a medio termine dell'inflazione;

3. Sviluppa gli strumenti di analisi e previsione dell'ambiente esterno;

4. Elabora l'analisi e la previsione dell'ambiente esterno;

5. esamina i documenti e la corrispondenza della NBM di competenza della sezione;

6. Elabora documenti di competenza della sezione.

 ! Invio del cv: La scadenza per la presentazione del CV è:  25 gennaio 2023.

Per partecipare al concorso, invia il tuo CV:

- online, compilando il form su https://www.bnm.md/ro/content/cv-online;

- o presso la sede NBM: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Saranno contattate solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia prima del concorso.

Bibliografia consigliata:

1. Il comparto "POLITICA MONETARIA" sul sito Internet della NBM (www.bnm.md);

2. Legge sulla Banca nazionale della Moldova n. 548-XIII dal 21.07.1995;

3. la strategia di politica monetaria a medio termine della Banca nazionale moldova;

4. Rapporti sull'inflazione;

5. Libri di testo di teoria economica, teoria statistica, statistica sociale ed economica, econometria, moneta e credito;

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

NBM оголошує конкурс на вакантну посаду економіста-координатора розділу середньострокових прогнозів

Основне завдання секції:

Розробка середньострокового прогнозу інфляції.

Завдання роботи:

Розробка середньострокового прогнозу інфляції та розробка аналізу і прогнозу зовнішнього середовища.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

1. Вища економічна освіта із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище, для осіб з навчанням, отриманим за межами Республіки Молдова, зазначаються кваліфікації (наприклад,  середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або установах;

2. Досвід роботи в сфері макроекономічного аналізу і прогнозування має перевагу;

3. Знання про:

3.1.Економічна теорія, статистична теорія, соціально-економічна статистика, економетрика, у тому числі:

- Основні макроекономічні поняття (включаючи ВВП, ВНП, інфляцію, діловий цикл, механізми економічних коливань, макроекономічну політику, взаємозалежності та основні макроекономічні ідентичності, систему національних рахунків, індекси цін, сукупний попит, сукупну пропозицію, ринок праці, державний сектор, платіжний баланс, валютний курс, фінансовий ринок і ринок капіталу тощо) та їх зв'язки з макроекономічним балансом і дисбалансом;

- Монетарні концепції (включаючи валюту, кредит, фінансову установу, грошово-кредитну політику, грошово-кредитну політику, грошово-кредитну систему, попит і пропозицію валюти, фінансову систему, центральний банк, платіжну систему, грошовий ринок, монетарну теорію, монетарні та монетарні інструменти, механізм передачі грошово-кредитної політики, монетарну та фінансову статистику тощо);

- Економічне моделювання (включаючи специфікацію, тестування, моделювання та прогнозування на основі економічних моделей, таких як лінійні моделі, одночасні моделі з декількома рівняннями, VAR, SVAR, VECM, байєсівські методики; виявлення та усунення послідовної кореляції, мультиколінеарності та гетероскедастичності з моделей тощо);

- Статистичні поняття (включаючи необхідні властивості статистичних оцінювачів; типологію імовірнісних розподілів; кореляцію, коефіцієнт кореляції, дисперсію, коваріацію, типологію середовищ; методи згладжування, екстраполяції, фільтрації, сезонного коригування і частотного перетворення часових рядів; коінтеграцію часових рядів; компоненти часових рядів; функцію самокореляції і часткової самокореляції; стаціонарність часових рядів і т.д.)

3.2. Нормативно-правова база в економічній сфері (зокрема, та, що має наслідки для грошово-кредитної політики);

4. Знання роботи комп'ютера на рівні користувача

5. Знання використання додатків чисельного розрахунку і статистичного аналізу (в тому числі Matlab, Eviews, Demeter);

6. Знання румунської мови на дуже просунутому рівні;

7. Знання англійської мови на просунутому рівні;

Основні завдання:

1. Розробляє середньострокові інструменти прогнозування інфляції;

2. Розробляє середньостроковий прогноз інфляції;

3. Розробляє інструменти аналізу та прогнозування зовнішнього середовища;

4. Розробляє аналіз і прогнозування зовнішнього середовища;

5. Розглядає документи та відповідність НБМ у межах компетенції секції;

6. Розробляє документи, що належать до компетенції секції.

 ! Подання резюме: Кінцевий термін подання резюме  : 25 січня 2023 року.

Для участі в конкурсі подайте своє резюме:

- онлайн, заповнивши форму на https://www.bnm.md/ro/content/cv-online;

- або в штаб-квартирі НБМ: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Зв'язуватися будуть тільки особи, які відповідають умовам конкурсу.

Настійно рекомендуємо ознайомитися з бібліографією перед конкурсом.

Рекомендована бібліографія:

1. Відсік «МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА» на сайті НБМ (www.bnm.md);

2. Закону про Національний банк Молдови No 548-XIII від 21.07.1995;

3. Середньострокова стратегія монетарної політики Національного банку Молдови;

4. Інфляційні звіти;

5. Підручники з економічної теорії, статистичної теорії, соціальної та економічної статистики, економетрики, валюти і кредиту;

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на координиращ икономист, секция "Средносрочни прогнози"

Основна задача на раздела:

Изготвяне на средносрочна прогноза за инфлацията.

Целите на работата:

Изготвяне на средносрочна прогноза за инфлацията и изготвяне на анализ и прогноза за външната среда.

Задължителни минимални изисквания:

1. Висше образование по икономика с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-високо, за лицата с образование, получено извън Република Молдова,  се посочват квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната страна и/или институции;

2. Опит в областта на макроикономическия анализ и прогнозиране има предимство;

3. Познаване на:

3.1.Икономическа теория, статистическа теория, социално-икономическа статистика, иконометрия, включително:

- Основни макроикономически понятия (включително БВП, БНП, инфлация, бизнес цикъл, механизми на икономически колебания, макроикономически политики, взаимозависимости и основни макроикономически идентичности, система от национални сметки, ценови индекси, съвкупно търсене, съвкупно предлагане, пазар на труда, публичен сектор, платежен баланс, валутен курс, финансов и капиталов пазар и др.) и връзките им с макроикономическия баланс и дисбаланс;

- Парични понятия (включително валута, кредит, финансова институция, парична политика, парична система, търсене и предлагане на валута, финансова система, централна банка, платежна система, паричен пазар, парична теория, парични и парични инструменти, трансмисионен механизъм на паричната политика, парична и финансова статистика и др.);

- Икономическо моделиране (включително спецификация, тестване, симулация и прогнозиране въз основа на икономически модели, като линейни модели, едновременни модели с няколко уравнения, VAR, SVAR, VECM, Bayesian техники; идентифициране и елиминиране на серийна корелация, мултиколинеарност и хетероскедастичност от модели и др.);

- Статистически понятия (включително необходимите свойства на статистическите оценители; типология на вероятностните разпределения; корелация, коефициент на корелация, дисперсия, ковариация, типология на средата; методи за изглаждане, екстраполация, филтрация, сезонна корекция и честотно преобразуване на динамични редове; коинтеграция на динамични редове; компоненти на динамични редове; функция на самокорелация и частична самокорелация; стационарност на динамични редове и др.)

3.2. Регулаторна рамка в икономическата област (по-специално тази с последици за паричната политика);

4. Познаване на работата на компютъра на ниво потребител

5. Познаване на използването на приложения за числено изчисление и статистически анализ (включително Matlab, Eviews, Demeter);

6. Владеене на румънски език на много напреднало ниво;

7. Владеене на английски език на напреднало ниво;

Основни задачи:

1. Разработва средносрочните инструменти за прогнозиране на инфлацията;

2. разработва средносрочната прогноза за инфлацията;

3. Разработва инструментите за анализ и прогнозиране на външната среда;

4. Разработва анализ и прогнозиране на външната среда;

5. разглежда документи и кореспонденция на НБМ в рамките на компетентността на секцията;

6. Разработва документи от компетентността на секцията.

 ! Подаване на автобиография: Крайният срок за подаване на автобиографията е:  25 януари 2023 г.

За да участвате в конкурса, изпратете Вашето CV:

- онлайн, чрез попълване на формуляра на https://www.bnm.md/ro/content/cv-online;

- или в централата на НБМ: бд. Григоре Виеру nr.1, мун. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Ще бъде осъществен контакт само с лица, които отговарят на условията на конкурса.

Горещо Ви препоръчваме да се консултирате с библиографията преди конкурса.

Препоръчителна библиография:

1. Раздел "ПАРИЧНА ПОЛИТИКА" на интернет страницата на НБМ (www.bnm.md);

2. Закон за Националната банка на Молдова бр. 548-XIII от 21.07.1995 г.;

3. средносрочната стратегия за паричната политика на Националната банка на Молдова;

4. Доклади за инфлацията;

5. Учебници по икономическа теория, статистическа теория, социална и икономическа статистика, иконометрия, валута и кредит;

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию экономиста-координатора, раздел среднесрочных прогнозов

Основная задача раздела:

Разработка среднесрочного прогноза инфляции.

Цели работы:

Разработка среднесрочного прогноза инфляции и разработка анализа и прогноза внешней конъюнктуры.

Обязательные минимальные требования:

1. Высшее экономическое образование с общей аварией за годы обучения 8 или выше, для лиц с обучением,  полученным за пределами Республики Молдова, указываются квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учреждениях;

2. Опыт работы в области макроэкономического анализа и прогнозирования имеет преимущество;

3. Знание:

3.1.Экономическая теория, статистическая теория, социально-экономическая статистика, эконометрика, в том числе:

- основные макроэкономические концепции (включая ВВП, ВНП, инфляцию, деловой цикл, механизмы экономических колебаний, макроэкономическую политику, взаимозависимости и основные макроэкономические идентичности, систему национальных счетов, индексы цен, совокупный спрос, совокупное предложение, рынок труда, государственный сектор, платежный баланс, обменный курс, финансовый рынок и рынок капитала и т.д.

- монетарные понятия (включая валюту, кредит, финансовое учреждение, денежно-кредитную политику, денежно-кредитную систему, спрос и предложение валюты, финансовую систему, центральный банк, платежную систему, денежный рынок, денежную теорию, денежно-кредитные и монетарные инструменты, трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики, денежно-кредитную и финансовую статистику и т.д.);

- экономическое моделирование (включая спецификацию, тестирование, симуляцию и прогнозирование на основе экономических моделей, таких как линейные модели, одновременные модели с несколькими уравнениями, VAR, SVAR, VECM, байесовские методы; выявление и устранение последовательной корреляции, мультиколинеральности и гетероскедастичности из моделей и т.д.);

- Статистические понятия (включая необходимые свойства статистических оценок; типология вероятностных распределений; корреляция, коэффициент корреляции, дисперсия, ковариация, типология сред; методы сглаживания, экстраполяции, фильтрации, сезонной корректировки и частотного преобразования временных рядов; коинтеграция временных рядов; компоненты временных рядов; функция самокорреляции и частичной самокорреляции; стационарность временных рядов и др.)

3.2. Нормативно-правовая база в экономической сфере (в частности, имеющая последствия для денежно-кредитной политики);

4. Знание работы компьютера на уровне пользователя

5. Знание использования приложений численного расчета и статистического анализа (в том числе Matlab, Eviews, Demeter);

6. Знание румынского языка на очень продвинутом уровне;

7. Знание английского языка на продвинутом уровне;

Основные задачи:

1. Разрабатывает инструменты среднесрочного прогнозирования инфляции;

2. Разрабатывает среднесрочный прогноз инфляции;

3. Разрабатывает инструменты анализа и прогнозирования внешней среды;

4. Разрабатывает анализ и прогнозирование внешней среды;

5. Рассматривает документы и корреспонденцию НБМ в пределах компетенции секции;

6. Разрабатывает документы в пределах компетенции раздела.

 ! Подача резюме: Крайний срок подачи резюме: 25 января 2023 года.

Для участия в конкурсе отправьте свое резюме:

- онлайн, заполнив форму на https://www.bnm.md/ro/content/cv-online;

- или в штаб-квартире НБМ: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

Свяжутся только с лицами, которые соответствуют условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией перед конкурсом.

Рекомендуемая библиография:

1. Раздел «ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА» на сайте НБМ (www.bnm.md);

2. Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XIII от 21.07.1995;

3. Среднесрочная стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Молдовы;

4. Инфляционные отчеты;

5. Учебники по экономической теории, статистической теории, социально-экономической статистике, эконометрике, валюте и кредиту;

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram