Specialist principal, Serviciul juridic și resurse umane, Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de TineretArticol adaugat de: Ion Donea

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale autorității publice prin promovarea și implementarea unui management eficient și gestionare a resurselor umane în cadrul entității.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementarea şi promovarea politicii şi procedurilor de personal în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului.
 2. Realizarea procesului de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici.
 3. Aplicarea legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, precum şi a monitorizării şi evaluării  procedurilor referitoare la funcţia publică şi funcţionarilor publici.
 4. Asigurarea realizării procesului de elaborare, gestionare și implementare a instrucțiunilor / regulamentelor cu privire la managementul documentelor la nivelul Agenției.
 5. Asigurarea realizării procesului de elaborare, promovare și implementare a instrucțiunilor/ regulamentelor cu privire la managementul documentelor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare și/sau masterat în domeniul administrație publică, drept, management;

Experiență profesională: 1 an în domeniu;

Cunoștințe:

- cunoașterea politicilor și procedurilor de administrare a personalului prin planificarea, organizarea și desfășurarea procedurilor de personal,  precum și a practicilor pozitive în domeniu;

- abilități de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6670 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul muncii nr.154/2003;
 • Codul administrativ nr. 116/2018.
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret;
 • Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
 • Hotărârea Guvernului nr.201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 • Hotărârea nr. 598/2020 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru  Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret;
 • Hotărârea Guvernului nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova;
 • Regulamentul-cadru al subdiviziunii resurse umane din autoritatea publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1130/2010.

 

https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal-serviciul-juridic-si-resurse-umane/18655

 

 

telegram