Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor anunță concurs pentru funcția publică vacantă Consultant, Servicii relațiii publiceAgenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, având competenţa soluţionării contestaţiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziţie, procedurilor de achiziții în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, precum și în cadrul proceselor de concesiuene de lucrări și concesiunile de servicii. Agenția are obligația de a apăra și realiza drepturile și interesele legitime invocate în contestațiile supuse soluționării, fără privilegii și fără discriminări.

Agenţia examinează actul atacat din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în totalitate, de asemenea obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. Decizia Agenţiei este obligatorie pentru părţi.

Scopul funcției: Asigurarea comunicării eficiente și asigurarea nivelului înalt al transparenței activității Agenției. Consultantul va asigura o comunicare eficientă cu publicul, reprezentanții societății civile, organizațiile mass – media şi alţi actori,  prin facilitarea accesului operativ la informațiile oficiale ale autorității şi mediatizarea evenimentelor/activităţilor relevante desfăşurate de ANSC, monitorizarea informaţiilor din mass-media şi de pe reţele sociale, opiniei  publice cu privire la activitatea și deciziile luate de către autoritate, în scopul asigurării standardelor înalte de eficienţă şi transparenţă a activității Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.  

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea, actualizarea și implementarea strategiei de comunicare a instituției şi a planului de comunicare.
 2. Revizuirea paginii web a ANSC şi actualizarea regulată a conţinutului acesteia. Publicarea informaţiilor legate de evenimente organizate de ANSC.
 3. Crearea/actualizarea profilului ANSC pe linkedin şi facebook. Utilizarea activă a social media în promovarea mesajelor legate de activitatea ANSC.
 4. Coordonarea acţiunilor de relaţii cu publicul şi mass-media în vederea susţinerii activităţii ANSC şi promovarea imaginii instituţiei.
 5. Elaborarea mesajelor pentru actorii cheie în limbile Română, Engleză şi Rusă.
 6. Identificarea pro-activă a oportunităţilor media pentru plasarea mesajelor legate de activitatea ANSC.
 7. Contribuirea la planificarea, şi organizarea conferinţelor de presă, interviuri, briefing-uri şi altor evenimente publice.
 8. Elaborarea comunicatelor, compilarea şi distribuirea informaţiilor relevante.
 9. Actualizarea regulată a bazei de contacte cu mass-media, stabilirea şi menţinerea contactelor cu reprezentanţii mass-media care mediatizează informaţii aferente domeniilor de competenţă a ANSC.
 10. Consultarea conducerii instituţiei în aspectele ce ţin de comunicare şi relaţii cu publicul.
 11. Monitorizarea informaţiilor în mass-media legate de activitatea ANSC şi întreprinderea acţiunilor necesare în vederea asigurării corectitudinii informaţiilor mediatizate.
 12. Monitorizarea eficienţei activităţilor de comunicare şi impactul acestora asupra audienţa cheie externă.
 13. Facilitarea comunicării cu autorităţi publice, organizaţii internaţionale, societatea civilă, mediul de afaceri.

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 9. i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 10. j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiţii specifice:

 1. Superioare finisate, specializate în jurnalism, științe ale comunicării, relaţii sau politici publice, alte domenii relevante funcţiei;
 2. Abilităţi dovedite în elaborarea materialelor scrise şi/sau vizuale pentru mass-media şi plasarea pe web/reţele de socializare.
 3. Înțelegere bună a abordărilor de comunicare, instrumentelor şi metodologiilor legate de planificare, implementarea şi monitorizarea campaniilor şi activităţilor de comunicare.
 4. Cunoaşterea a pieţei media din Moldova. Contacte cu mass-media.
 5. Cunoaşterea sectorului public şi domeniilor de competenţă ale ANSC ar constitui un avantaj.
 6. Experienţa în elaborarea şi implementarea strategiilor şi planurilor de comunicare va constitui un avantaj.
 7. Experienţa de lucru în relaţii cu publicul şi comunicare/relaţii externe va constitui un avantaj.
 8. Abilităţi excelente de comunicare scrisă şi verbală, competenţe dovedite de comunicare.
 9. Utilizator avansat de facebook, instagram, linkedin
 10. Cunoaşterea Canva, photoshop, altor aplicaţii de design grafic va constitui un avantaj.
 11. Experienţa în administrarea paginii web va constitui un avantaj
 12. Experienţa în pregătirea şi implementarea campaniilor de comunicare va constitui un avantaj forte.
 13. Cunoaştere fluentă a limbii engleze, române şi ruse.
 14. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj.
 15. Abilităţi excelente de comunicare scrisă şi verbală în Engleza, Română şi Rusă.
 16. Dicţie şi expunere logică excelente.
 17. Experienţa în interpretare va constitui un avantaj.
 18. Utilizator avansat al calculatorului.
 19. Lucru în echipă.

 

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 1. Copia buletinului de identitate;
 2. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 3. Copia carnetului de muncă și/sau certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019, semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă;
 4. Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere (Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 5. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante.
 6. Scrisoare de recomandare de la angajatorii anteriori (opțional).

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, originalele actelor vor fi prezentate la  începutul desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Bibliografia concursului:

 1. Legea  nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;
 2. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 3. Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;
 4. Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
 5. Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 6. Legea  presei nr. 243/1994;
 7. Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010 ”Cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale”;
 9. Hotărârea Parlamentului nr. 271/2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;
 10. Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova;

Salariul de funcție: 6 860 lei;

 Data-limită de depunere a documentelor: expirat;

 Modalitatea de depunere a documentelor: Documentele urmează a fi depuse prin:

 • e-mail: resurse.umane@ansc.md, sau
 • poștă sau personal la sediul Agenţiei, la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124, et. 4, bir. 401.

 Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și datele de contact: Sobețchi – Cebotari Ruxanda, consultant principal, Serviciul resurse umane, tel: (022) 820 653, e-mail: resurse.umane@ansc.md

 

Articol adaugat de: ANSC

telegram