Consultant pentru elaborarea ghidului privind indicatorii și formatul bazelor de date privind ariile protejate - Republicat

I.              CONTEXTUL GENERAL

Instituția Publică „Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” (I.P. „UIPM”) al cărei fondator este Ministerul Mediului, asigură derularea proiectului „Dezvoltarea sistemului de cereri și oferte naționale cu privire la informațiile în domeniul biodiversității în Pan Europa în sprijinirea implementării și revizuirii progreselor Cadrului Global post-2020 pentru biodiversitate în Moldova” Referință la proiect: SB-014525.03.02.03/S1-32ECL-000045/11232, Numărul proiectului: 715.1.

 Obiectivele proiectului:

•       Sprijinirea Ministerului Mediului al Republicii Moldova în deținera informațiilor adecvate despre biodiversitate pentru implementare și raportare de progres pentru Cadrul Global post-2020 pentru biodiversitate și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) pe dimensiunea biodiversității.

•       Dezvoltarea capacității în rândul agențiilor guvernamentale naționale ale Republicii Moldova, responsabile pentru biodiversitate, de a proiecta, organiza și promova un sistem de informații și indicatori privind biodiversitatea care să răspundă necesităților de elaborare și implementare a politicilor. Aceasta va include definirea și organizarea colectării, gestionării, analizei și comunicării datelor privind biodiversitatea.

Activitățile principale ale proiectului:

1.      Conceptualizarea și pilotarea un sistem informațional consolidat privind biodiversitatea ce va include subiecte/domenii necesare;

2.      Dezvoltarea recomandărilor specifice pentru a ajuta autoritatile responsabile sa asigure un necesar diversificat de produse informaționale privind biodiversitatea;

3.      Elaborarea materialelor de ghidare cu exemple privind dezvoltarea sistemelor de informații și proceselor de raportare.

II.            RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE

3.           Consultant pentru elaborarea ghidului privind indicatorii și formatul bazelor de date privind ariile protejate va fi responsabil de asigurarea activităților planificate conform Termenilor de referință. Sarcinile vor include, printre altele:

•       Consultantul va elaborara proiectul Ghidului privind indicatorii și formatul bazelor de date privind ariile protejate, in baza analyzei informațiilor accesibile in domeniu, bazelor de date existente, capacităților și responsabilităților institutiilor abilitate, scopurilor și necesităților pentru procesul de luarea deciziilor, planificării politicilor și raportării la convențiile internaționale. Ghidul elaborat   va fi armonizat cu cu cerințele internaționale în domeniul ariilor naturale protejate (WCMC; WDPA, IUCN, CBD, Convenția de la Berna și al.) și va fi integrat ăn sistemul de monitoring și management al ariilor aturale protejate de stat.

•       Consultantul va colabora cu departamentele abilitate din cadrul Ministerului Mediului, Agentiei de Mediu, Agentia Moldsilva, sectorul academic, ONGurile si sectorul associativ în vederea informprii și consultării cu principalii beneficiari potențiali și părți interesate. 

•       Consultantul va participa la definirea politicilor, subiectelor de luare a deciziilor și necesităților de capacitate de informare pe care proiectul le va sprijini, în coordonare cu UNEP și UNEP-WCMC.

•       Proiectul Ghidului va fi transmis autorităților naționale responsabile să asigure un necesar diversificat de produse informaționale privind biodiversitatea și va corespunde la cerințele internaționale WCMC, WDPA, IUCN, CBD, Convenția de la Berna etc.

•       Consultantul va participa la atelierele de lucru lunare organizate de WCMC și echipa națională, cit și cele regionale (pentru trei țări).

III.                CERINȚE DE EXPERIENȚĂ ȘI CALIFICARE

•       Diplomă universitară/master (sau un nivel academic superior) în domenii de mediu cu legătură directă cu problemele de biodiversitate;

•       Cel puțin 10 ani de experiență de activitate în probleme legate de biodiversitate/arii protejate, de preferat la organisme guvernamentale, mediul academic sau similar;

•       Cel puțin 5 ani de experiență în dezvoltarea/elaborarea politicilor și a cadrului legal relevant pentru domeniul biodiversității;

•       Experiența anterioară de lucrul cu organizații guvernamentale și/sau neguvernamentale, de cercetare/academice, etc., de preferat în probleme de biodiversitate/arii protejate;

•       Cunoașterea domeniului de politici și cadrului legal național și internațional în domeniul biodiversității/ariilor protejate (convenții internaționale, protocoale etc.);

 Competențe:

•       Abilități bune de comunicare și lucru în echipă;

•       Capacitate de a lucra independent și de a livra sarcinile la timp;

 Cerințe pentru cunoașterea limbilor:

•       Abilități bune de comunicare orală și scrisă în limbile română, rusă și engleză.

IV.             RAPORTAREA

Rapoartele/Rezultatele consultantului urmează să respecte pe deplin responsabilitățile principale descrise mai sus.

Consultantul va raporta direct Beneficiarului (Directorul I.P. „UIPM”).

V.               PROCEDURA DE APLICARE

Dosarul pentru concurs va include:

1. CV, inclusiv informații despre experiența anterioară în proiecte/misiuni similare;

2. Scrisoare de interes și disponibilitate de prestare a serviciilor în cadrul proiectului.

3. Propunerea financiară

Perioada contractului

18 iulie 2022 – 18 august 2022

Duration contractului

10 zile

Condiţiile de prezentare a dosarelor:

Persoanele interesate vor expedia dosarele complete în limba română la adresa de email: cancelaria@uipm.gov.md  sau le vor depune la I.P. „UIPM”, Str. Alexandru cel Bun 51A, Chișinău 2012, Republic of Moldova, pînă la data de 8 iulie 2022.

Dosarele depuse vor fi examinate într-o manieră imparțială și obiectivă și în strictă confidențialitate. Candidații admiși vor fi contactați pentru semnarea contractelor individuale de prestare a serviciilor.

Articol adaugat de: UIPM