Consultant principal (designer grafic) în cadrul Centrului vizite și informare, Direcția generală comunicare și relații publice

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal (designer grafic) în cadrul Centrului vizite și informare, Direcția generală comunicare și relații publice.

Unități vacante: 1

Scopul general al funcției:

Implementarea politicilor de comunicare, transparență și relații publice ale Parlamentului.

Sarcini de bază ale funcției

Promovarea și implementarea identității vizuale a Parlamentului prin:

- elaborarea conceptelor de grafică-design a materialelor informaționale și promoționale cu caracter general, tematic sau permanent privind activitatea instituției, în conformitate cu ghidul de identitate al instituției și alte acte normative interne;

- editarea și machetarea buletinelor interne ale Parlamentului și Buletinului informativ anual ”Parlament INFO”;

- participarea la producerea filmelor educative și editarea broșurilor, pliantelor, cărților și altor materiale informativ-educative pentru publicul larg, inclusiv distribuirea acestora.

 

Condiții de participare la concurs

 La ocuparea funcţiei publice poate candida persoana care întrunește următoarele condiţii de bază: 

- deține cetățenia Republicii Moldova;

- posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

- are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Cerințe specifice:

- studii superioare, de licenţă sau echivalente, în design și tehnologii poligrafice, informatică, tehnologii informaționale. Titularul actelor de studii obținute în străinătate va prezenta Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova;

- minim 2 ani de experiență profesională în domeniu;

- cunoașterea legislației Republicii Moldova și a actelor normative interne ale Parlamentului,  

- posedarea unei limbi de circulație internațională (nivel B1), cu prezentarea actelor confirmative;

- abilități de operare la calculator Ms Windows, Ms Office, de utilizare a programelor de bază de design grafic profesionist (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign ș.a.)

           

 Va constitui un avantaj:

- prezentarea portofoliului personal cu lucrările de design grafic realizate

 

Documentele ce urmează a fi prezentate:

            - 2 scrisori de referință (opțional).

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității lor. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, documentele originale se prezintă la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea neadmiterii la proba scrisă.

Data limită de depunere a dosarului de concurs: 31 ianuarie 2022, ora 17:00.

Modalitatea de depunere a dosarului:

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs.

Date de contact:

nr. telefon: (0 22) 820-574

e-mail: natalia.grosu@parlament.md

adresa poștală: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 105, mun. Chișinău.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Natalia Grosu, consultant principal, Direcția resurse umane.

NOTĂ: Informațiile privind fiecare etapă a concursului, lista candidaților admiși, data, ora, locul desfășurării concursului, rezultatele concursului, vor fi plasate pe pagina web oficială a Parlamentului. Pentru detalii, accesați link-ul

https://www.parlament.md/SecretariatulParlamentului/PosturivacanteStagii/tabid/171/language/ro-RO/Default.aspx

 

           Bibliografia concursului:

 1. Constituția Republicii Moldova
 2. Legea nr. 797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului
 3. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 4. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 5. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
 6. Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
 7. Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie
 8. Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament
 9. Regulamentul de organizare şi funcționare a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent nr. 31 /2012
 10. Regulamentul privind instituirea și conferirea distincțiilor Parlamentului Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent nr.18/2017
 1. Ghidul de identitate al Parlamentului, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent nr. 32/2017

https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=S86ORxfW7Q8%3d&tabid=212&language=ro-RO

 1. Strategia de comunicare a Parlamentului Republicii Moldova pentru anii 2020-2024

https://www.parlament.md/LinkClick.aspx?fileticket=POIThOkHZYo%3d&tabid=212&language=ro-RO

 1. Buletinele informative ale Parlamentului Republicii Moldova

https://www.parlament.md/Home/BuletinParlamentINFO/tabid/217/language/en-US/Default.aspx

 

De consultat site-urile și conturile Parlamentului pe rețelele de socializare:

www.facebook.com/ParliamentRM

www.twitter.com/Parliament_RM

www.instagram.com/parlamentul_rm

www.youtube.com/c/parlamentulrepubliciimoldova

www.ok.ru/parlamentrm

www.flickr.com/photos/parliamentrm

www.linkedin.com/company/parliamentrm

https://t.me/ParlamentulRM

 

Articol adaugat de: Parlamentul Republicii Moldova