Termeni de referință pentru postul vacant de psihologAsociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova este o Asociaţie Obştească, apolitică și nonguvernamentală, înregistrată la Ministerul Justiției la 22 ianuarie 2002. Asociația activează în domeniul dizabilităţii, creează şi dezvoltă servicii pentru persoanele cu dizabilități, în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Ca răspuns la criza refugiaților, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova oferă suport psihologic pentru refugiați și persoane cu dizabilități. În acest context, Asociația anunță concurs de angajare a unui psiholog pentru prestarea serviciilor de consiliere psihologică.

Responsabilități: 

 • va oferi consiliere psihologică la distanță sau față în față pentru refugiați și persoane cu dizabilități;
 • va documenta consilierile oferite și va realiza raportare lunară conform cerințelor specifice ale Asociației;
 • va referi cazurile suspecte de abuz către servicii/asistența necesară;
 • va monitoriza și evalua impactul serviciilor oferite;
 • va participa la ședințele de echipă/ cu donatorul și la evenimentele acestuia.

Perioada: iunie – decembrie 2023, cu posibilitatea de extindere a contractului.

Program: flexibil, în funcție de solicitările beneficiarilor. 

Locul de muncă: la distanță.

Cerințe:

 • Studii superioare finisate în psihologie.
 • Persoană proactivă, cu inițiativă, dinamică, orientată spre oameni şi rezultat. Integritate și discreţie profesională. Responsabilitate și punctualitate.
 • Abilități de comunicare eficientă, planificare și organizare a timpului de lucru, flexibilitate.
 • Corectitudine și discreție profesională,
 • Cunoașterea limbilor română, rusă.
 • Experiență în consiliere online.

Candidați/ candidatele care se potrivesc cu profilul descris mai sus vor transmite pâna la data de 30 mai 2023 CV-ul şi o scrisoare de intenție. Dosarul poate fi depus prin poştă la adresa Asociației (or. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 48) sau prin e-mail la valentina.toporet@motivation-md.org. În mesajul e-mail se va specifica subiectul: Angajare Psiholog/-ă.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate până la data de 26 mai 2023 în scris la adresa electronică valentina.toporet@motivation-md.org sau la telefon 069630810, persoana de contact Natalia Popov, psihologă.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face în 2 etape, cu respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse. La prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova asigură că deciziile luate în procesul de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de postul de muncă.