Contractarea serviciilor de catering pentru tabara de vară pentru copiiContractarea serviciilor de catering pentru tabara de vară pentru copii

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

LICITAȚIE RESTRÎNSĂ PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CATERING PENTRU
mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski nr. 2/1

Proiectul:«Integration Summer Camp – Solidarity, Equality, Peace!»

Scopul licitației: Contractarea serviciilor de catering pentru tabara de vară pentru copii «Integration Summer Camp – Solidarity, Equality, Peace!»

Adresa: mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski nr.2/1, Bibliotecă.

Durata executării lucrărilor - zile de lucru în perioada 5.06-25.08.2023, conform unui grafic stabilit de comun acord la data încheierii contractului.

TERMENII DE DESFĂȘURAREA A CONCURSULUI

Data inițierii concursului - 12.05.2023.

Termenul limită întrebările ofertanților - 17.05.2023.

Termenul limita depunere dosar - 23.05.2023

Termenul limita luare decizie - 25.05.2023

Termenul limita semnare contracte - 26.05.2023

 

PRE-CALIFICAREA OFERTANȚILOR

Criterii de calificare pentru ofertanți:

 • este companie specializată în prestarea de catering.
 • activează în Republica Moldova de nu mai puțin de 3 ani.

PREGĂTIREA DOSARULUI

Oferta de aplicare va cuprinde următoarele documente:

 • Oferta tehnică (OT) - trebuie să includă toate componentele (materiale) conform caietului de sarcini Anexa 2;
 • Oferta financiară (OF) - trebuie să includă toate cheltuielile legate de produse, trasnport; prețurile trebuie sa fie prezentate în forme de sume fixe, incluzând toate costurile, inclusiv TVA.
 • Ofertele se depun în conformitate cu cerințele si procedura prevăzută în prezenta Instrucțiune pentru ofertanti, secțiunea: Cum si unde se depune oferta.
 • La pregătirea dosarului ofertanții vor examina în detaliu cererea de ofertă. Lipsa anumitor informații esențiale pentru executarea contractului, solicitate în cecerea de ofertă pot duce la respingerea propunerii.
 • Toate costurile legate de pregătirea sau depunerea dosarului de aplicare vor fi suportate de către ofertanți indiferent dacă propunerea lor a fost selectată sau nu.
 • Ofertele precum si toată corespondența cu ofertantul va fi în limba română.

ORAR

Următoarele termene limită se aplică acestei cereri de oferte

Actiune

Termen limită

CDO emisă

12.05.2023

Termenul limită pentru întrebările ofertanților

17.05.2023

Termenul limită pentru depunerea dosarelor

23.05.2023

Decizia Misiunii de atribuire a contractelor

25.05.23

Termenul limita semnare contracte

26.05.23

CUM ȘI UNDE SE DEPUNE DOSARUL

 • Dosarul de aplicare va fi transmis electronic sau direct la oficiul de pe bd. Mircea cel Batrin 13/2, oficiu 2, cod poștal: MD- 2044 sau expediate pe adresa electronică: natalia.cidsr@gmail.com.
 • N.G.O. „CIDSR” nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită. 
 • Oferta înaintată va include obligatoriu toate specificațiile detaliate a ofertei tehnice și financiare.
 • Ofertele care nu vor corespunde acestor cerințe, vor fi respinse.

OFERTA FINANCIARĂ (OF)

Oferta urmează a fi datată, semnată și ștampilată de către ofertant.

 • Prețurile vor fi indicate în Lei moldovenești;
 • Prețurile vor fi indicate pentru prestarea de catering;
 • În cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și în cuvinte, suma în cuvinte va fi considerată corectă;

* În cazul în care există o discrepanță între rata unității și suma totală care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va fi considerată corectă.

 • În cazul în care există erori aritmetice nesemnificative, acestea vor fi corectate de către N.G.O. „CIDSR”;
 • În cazul în care o Companie refuză să accepte corecția, oferta va fi respinsă.

EVALUAREA DOSARELOR

Evaluarea dosarelor va avea loc în două etape

 1. Analiza companiilor în raport cu criteriile de pre-calificare enunțate și analiza ofertelor tehnice conform caietului de sarcini prezentat, inclusiv verificarea conformității cu cererea de oferte.
 2. Evaluarea ofertelor financiare conform criteriilor stabilite de Comisia de Evaluare.

Notă: N.G.O. „CIDSR”își rezervă dreptul de a respinge toate ofertele si de a renunta la achiziționarea de bunuri. lucrări sau servicii pentru a prioritiza interesul maior al organizatiei.

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ȘI PLATĂ

 • Oferta cea mai avantajoasă ca preț, ce va include toate criteriile de evaluare stabilite în OT și OF va fi desemnată câștigătoare de către Comisia de Evaluare.
 • N.G.O. „CIDSR” are rolul de organizator și decident în cadrul prezentei licitații prin procedură restrânsă.
 • Contractul de achiziție/prestare servicii cu compania/ile câștigătoare vor fi semnate de către Organizație în calitate de Beneficiar și compania/ile selectate Vânzător/Antreprenor.
 • Plata va fi efectuată, prin transfer bancar, pe contul de decontare a furnizorului, în lei moldovenești.

CONDIȚIILE DE EXECUTARE 

Termenul de executare a lucrărilor, de prestare a serviciilor specificat de către ofertant în oferta tehnică va fi indicat în contract. Termenul de realizare al lucrărilor va prezenta un criteriu de evaluare al ofertelor, precum și calitatea lucrărilor.

ANTIFRAUDĂ ȘI CORUPȚIE

N.G.O. „CIDSR” va aplica cu strictețe politica de zero toleranță la practicile interzise, inclusiv fraudă, corupție, complicitate, practici ne-etice sau neprofesionale și obstrucționarea ofertanților. Misiunea solicită tuturor ofertanților să respecte cel mai înalt standard de etică în timpul procesului de achiziție și implementare a contractului.

CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ofertele înscrise la concurs vor conține, direct sau indirect, date cu caracter personal. N.G.O. „CIDSR” va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal în procesul de colectare, prelucrare și stocare a acestora.

Aprobat
Coordonator de proiectNataliia OLEATOVSCHI

Tel. +373 79794938

Email: natalia.cidsr@gmail.com