Cerere de exprimare a interesului: Consultant individual pentru Elaborarea suportului de curs la „Didactica educației plastice”, specialitatea 11310 Învățământ primar, Calificarea ÎnvățătorCERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Crearea Hub-ului Educațional (EduHub) în cadrul Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-C-03 din 24.10.2022

Nr. ReferințăMD-I. HASDEU-354261-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Elaborarea suportului de curs „Didactica educației plastice”,  specialitatea 11310 Învățământ primar, Calificarea Învățător

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială IP Colegiul „Iulia Hașdeu” din Cahul a obținut  subproiectul „Crearea Hub-ului Educațional (EduHub) în cadrul Colegiului „Iulia Hasdeu” din Cahul” și respectiv a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educațional de predare-învățare-evaluare prin crearea unui spațiu educațional modern sau a unui hub educațional numit „EduHub - CIH Cahul”. Hub-ul Educațional va integra într-un spațiu comun 5 medii educaționale după cum urmează: sala multifuncțională, 2 laboratoare digitale și 2 săli de clasă moderne. Crearea hub-ului educațional va contribui la sporirea calitativă și cantitativă a performanței studenților de la Domeniul Educație și îmbunătățirea angajării în câmpul muncii.

Proiectul propus este orientat spre atingerea a următoarelor obiective specifice după cum urmează:

O.1. Modernizarea spațiilor educaționale în vederea îmbunătățirii condițiilor de studiu, prin dotare cu echipament și resurse educaționale relevante pregătirii profesionale inițiale în domeniul Educație.

O.2. Îmbunătățirea programelor de formare inițială la domeniul Educație pentru sporirea calității procesului de pregătire profesională, prin revizuirea suporturilor curriculare din perspectiva implementării TIC și a dezvoltării Gândirii Critice.

O.3. Consolidarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și manageriale în vederea implementării calitative a programelor din domeniul Educație, prin implicare în activități de dezvoltare profesională.

Serviciile de consultanță includ Elaborarea suportului de curs „Didactica educației plastice”,  specialitatea 11310 Învățământ primar, Calificarea Învățător. Timp alocat pentru sarcină – 25 zile lucrătoare.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau poate fi găsiți pe următorul site web: https://cihcahul.md/achizitii

IP Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul invită consultanții eligibili  („Consultanți") să-și exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a suportului de curs „Didactica educației plastice”,  specialitatea 11310 Învățământ primar, Calificarea Învățător

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile de Elaborarea suportului de curs la „Didactica educației plastice”,  specialitatea 11310 Învățământ primar, Calificarea Învățător

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

  • studii superioare în domeniul Științe ale educației sau domenii conexe;
  • minimum experiență de cel puțin de 3 ani în prestarea serviciilor de elaborare a suporturilor didactice, științifico-metodice, aplicative în domeniul respectiv;
  • grad didactic superior/întâi sau titlu științific și/sau științifico-didactic;
  • experiență de predare în învățământul profesional-tehnic sau superior;
  • cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă cadrele didactice din colegiu în procesul de formare profesională a viitoarelor cadre didactice
  • abilități digitale;
  • posedarea limbii române (scris și oral);
  • abilități avansate de comunicare și de lucru în echipă.

 Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din „Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 („Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda „Selecția consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:   8:00 - 17:00, str.36, Dunării, Cahul, 3909, Republica Moldova; +373 29941530; e-mail: cihsecretariat@cihcahul.md

Cererile trebuie să includă:

a)        scrisoarea de exprimare a interesului;

b)        CV

c)        cel puțin o scrisoare de recomandare, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate prin e-mail până la data de: 24.05.2023, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Termenul limită este extins până la data de: 09.06.2023, ora 15:00

E-mail: cihsecretariat@cihcahul.md, eparvan@cihcahul.md 

 

Semnătura Managerului de proiect

Zbîrciog TATIANA