ACTED International Call for Tender - Hot Meals

ACTED International Call for Tender - Hot Meals

Versiunea Română mai jos

Русская версия ниже

Українська версія нижче

 

 
   

 


“Emergency Food Support for

Conflict-Affected Populations in Moldova”

INTERNATIONAL CALL FOR TENDER

T/67FFL/SMI/RAC/CHS/22022023

ACTED, implementing the project Emergency Food Support for Conflict-Affected Populations under WFP funding, is inviting suppliers of hots meals services to submit offers for at least one of lots for the following services, in order to establish Framework Agreements for the daily provision of meals:

Lot

Description

Quantity

Unit

1

2 meals a day in UID 36, Chisinau

Approx. 145

people

2

3 meals a day in UID 55&226, Chisinau

Approx. 55

people

3

3 meals a day in UID 108, Chisinau

Approx. 90

people

4

3 meals a day in UID 138, Chisinau

Approx. 30

people

5

3 meals a day in UID 1091, Chisinau

Approx. 55

people

6

3 meals a day in UID 1092, Chisinau

Approx. 145

people

7

3 meals a day in UID 44, Costesti

Approx. 126

people

8

3 meals a day in UID 11, Basarabeasca

Approx. 36

people

9

3 meals a day in UID 142, Cahul

Approx. 15

people

10

3 meals a day in UID 3, Glodeni

Approx. 85

people

11

3 meals a day in UID 59, Riscani

Approx. 17

people

12

3 meals a day in UID 139, Edinet

Approx. 20

people

13

3 meals a day in UID 54, Floresti

Approx. 20

people

The tender will be conducted using ACTED standard bidding documents, open to all qualified suppliers and service providers. The Bidding Documents (in English, Romanian, Russian or Ukrainian) may be collected free of charge by all interested bidders at the following address(es): ACTED representative office in 45 Street Alexander Pushkin, Chisinau, Moldova, or by email: moldova.tender@acted.org, or on ACTED website at www.acted.org, section Calls for Tenders.

Potential bidders are encouraged to consult the www.civic.md regularly for potential modification to the present tender and/or to the bidding documents.

A pre-tender information session will be organized on 06/03/2023 at 11am (Moldova Time) in ACTED representative office in 45 Street Alexander Pushkin, Chisinau, Moldova. Participation of interested bidders to the information session is preferable but not compulsory.

All bids must be submitted before the 15/03/2023 at 5:00 pm (Moldova Time) at the address(es) mentioned above in a sealed envelope or by E-mail to moldova.tender@acted.org, Cc tender@acted.org. Late Bids will be automatically rejected.

ACTED will not be responsible for any costs or expenses incurred by the Bidders in connection with the preparation and submission of their bids to ACTED.

A tender opening session will take place on 16/03/2023 at 10:00am (Moldova Time) in the ACTED representative office in 45 Street Alexander Pushkin, Chisinau, Moldova. The presence of bidders’ representative is allowed.

For all inquiries regarding this tender, please contact the ACTED representative office in 45 Street Alexander Pushkin, Chisinau, Moldova no later than 12/03/2023 at 5:00 pm by E-mail at moldova.tender@acted.org, Cc tender@acted.org.

Note: if you witness or suspect any unlawful, improper or unethical act or business practices (such as soliciting, accepting or attempting to provide or accept any kickback) during the tendering process, please contact the following phone number +33 6 07 22 46 28 and/or send an e-mail to transparency@acted.org.

 
   

 


“Sprijin alimentar de urgență pentru populațiile afectate de conflicte

aflate pe teritoriul Republicii Moldova”

SOLICITARE INTERNAȚIONALĂ PENTRU LICITAȚIE

T/67FFL/SMI/RAC/CHS/22022023

Prin implementarea proiectului Sprijin alimentar de urgență pentru populațiile afectate de conflicte sub finanțare PAM, Compania ACTED invită furnizorii de servicii de mese calde să depună oferte pentru cel puțin unul dintre loturile pentru următoarele servicii, în vederea stabilirii Acordurilor-cadru pentru furnizarea zilnică a mesei:

Lot

Descriere

Cantitate

Unitate

1

2 mese pe zi în UID 36, Chișinău

Aproximativ 145

persoane

2

3 mese pe zi în UID 55&226, Chișinău

Aproximativ 55

persoane

3

3 mese pe zi în UID 108, Chișinău

Aproximativ 90

persoane

4

3 mese pe zi în UID 138, Chișinău

Aproximativ 30

persoane

5

3 mese pe zi în UID 1091, Chișinău

Aproximativ 55

persoane

6

3 mese pe zi în UID 1092, Chișinău

Aproximativ 145

persoane

7

3 mese pe zi în UID 44, Costești

Aproximativ 126

persoane

8

3 mese pe zi în UID 11, Basarabeasca

Aproximativ 36

persoane

9

3 mese pe zi în UID 142, Cahul

Aproximativ 15

persoane

10

3 mese pe zi în UID 3, Glodeni

Aproximativ 85

persoane

11

3 mese pe zi în UID 59, Râșcani

Aproximativ 17

persoane

12

3 mese pe zi în UID 139, Edineți

Aproximativ 20

persoane

13

3 mese pe zi în UID 54, Florești

Aproximativ 20

persoane

Licitația se va desfășura folosind documentele standard de licitație ACTED, deschise tuturor furnizorilor și prestatorilor de servicii calificați. Documentele de licitație (în limba engleză, română, rusă sau ucraineană) pot fi colectate gratuit de către toți ofertanții interesați la următoarea(e) adresă(e): reprezentanța ACTED pe str. Alexandru Pușkin nr.45, Chișinău, Moldova, sau prin e-mail: moldova.tender@acted.org sau pe site-ul web ACTED la www.acted.org, secțiunea Cereri de oferte.

Ofertanții potențiali sunt încurajați să consulte în mod regulat www.civic.md pentru eventuale modificări ale prezentei oferte și/sau ale documentelor de licitație.

O ședință de informare pre-licitație va fi organizată în data de 06.03.2023 la ora 11:00 (ora Moldovei) în reprezentanța ACTED din strada Alexandru Pușkin nr.45, Chișinău, Moldova. Participarea ofertanților interesați la ședința de informare este preferabilă, dar nu obligatorie.

Toate ofertele trebuie depuse până la data de 15.03.2023 la ora 17:00 (ora Moldovei) la adresa(e) menționată(e) mai sus într-un plic sigilat sau prin e-mail la moldova.tender@acted.org, Cc tender@ acţionat.org. Ofertele întârziate vor fi automat respinse.

ACTED nu va fi responsabilă pentru costurile sau cheltuielile suportate de Ofertanți în legătură cu pregătirea și depunerea ofertelor lor către ACTED.

O ședință de deschidere a licitațiilor va avea loc în data de 16.03.2023 la ora 10:00 (ora Moldovei) în reprezentanța ACTED din str. Alexander Pușkin, 45, Chișinău, Moldova. Este permisă prezența reprezentantului ofertanților.

Pentru toate întrebările legate de această licitație, vă rugăm să contactați reprezentanța ACTED din str. Alexandru Pușkin nr.45, Chișinău, Moldova până la data de 12.03.2023 la ora 17:00 prin e-mail la moldova.tender@acted.org, Cc tender @acted.org.

Notă: dacă asistați sau suspectați orice act ilegal, necorespunzător sau lipsit de etică sau practici de afaceri (cum ar fi solicitarea, acceptarea sau încercarea de a oferi sau accepta orice revocare) în timpul procesului de licitație, vă rugăm să contactați următorul număr de telefon +33 6 07 22 46 28 și/ sau trimiteți un e-mail la transparency@acted.org.

 
   

 


«Экстренная продовольственная помощь

населению в Молдове, пострадавшему от конфликта»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕНДЕР

T/67FFL/SMI/RAC/CHS/22022023

ACTED, реализуя проект «Экстренная продовольственная поддержка населения, пострадавшего от конфликта» при финансировании ВПП, приглашает поставщиков услуг горячего питания представить предложения как минимум по одному из лотов на следующие услуги, чтобы заключить Рамочные соглашения по ежедневному обеспечению питанием:

Много

Описание

Количество

Единица

1

2-х разовое питание в UID 36, Кишинев

прибл. 145

люди

2

3-х разовое питание в UID 55&226, Кишинев

прибл. 55

люди

3

3-х разовое питание в UID 108, Кишинев

прибл. 90

люди

4

3-х разовое питание в UID 138, Кишинев

прибл. 30

люди

5

3-х разовое питание в UID 1091, Кишинев

прибл. 55

люди

6

3-х разовое питание в UID 1092, Кишинев

прибл. 145

люди

7

3-х разовое питание в UID 44, Костешты

прибл. 126

люди

8

3-х разовое питание в UID 11, Бессарабка

прибл. 36

люди

9

3-х разовое питание в UID 142, г. Кагул

прибл. 15

люди

10

3-х разовое питание в UID 3, Глодяны

прибл. 85

люди

11

3-х разовое питание в UID 59, Рышканы

прибл. 17

люди

12

3-х разовое питание в UID 139, Единцы

прибл. 20

люди

13

3-х разовое питание в UID 54, Флорешты

прибл. 20

люди

Тендер будет проводиться с использованием стандартных тендерных документов ACTED, открытых для всех квалифицированных поставщиков и поставщиков услуг. Тендерные документы (на английском, румынском, русском или украинском языках) могут быть бесплатно получены всеми заинтересованными участниками торгов по следующему адресу (адресам): представительство ACTED по адресу: ул. Александра Пушкина, 45, Кишинев, Молдова, или по электронной почте: moldova.tender@acted.org, или на сайте ACTED по адресу www.acted.org, раздел Объявления о торгах.

Потенциальным участникам торгов рекомендуется регулярно консультироваться с www.civic.md для возможных изменений в настоящем тендере и/или тендерной документации.

Предтендерная информационная сессия будет организована 06.03.2023 в 11:00 (время Молдовы) в представительстве ACTED по адресу ул. Александра Пушкина, 45, Кишинев, Молдова. Участие заинтересованных участников торгов в информационной сессии желательно, но не обязательно.

Все предложения должны быть представлены до 15.03.2023, 17:00 (время Молдовы) по указанному выше адресу(ам) в запечатанном конверте или по электронной почте на адрес moldova.tender@acted.org, Cc tender@acted.org. Поздние заявки будут автоматически отклонены.

ACTED не несет ответственности за какие-либо затраты или расходы, понесенные Участниками торгов в связи с подготовкой и подачей их предложений в ACTED.

Открытие тендера состоится 16.03.2023 в 10:00 (время Молдовы) в представительстве ACTED по адресу ул. Александра Пушкина, 45, Кишинев, Молдова. Допускается присутствие представителя участников торгов.

По всем вопросам, касающимся данного тендера, обращайтесь в представительство ACTED по адресу: Кишинев, Молдова, ул. Александра Пушкина, 45 не позднее 03.12.2023 в 17:00 по электронной почте по адресу: moldova.tender@acted.org, Cc tender@acted.org.

Примечание: Если вы станете свидетелем или подозреваете какие-либо незаконные, ненадлежащие или неэтичные действия или деловую практику (например, вымогательство, принятие или попытку предоставить или принять какой-либо откат) во время процесса торгов, свяжитесь с нами по следующему номеру телефона.+33 6 07 22 46 28 и/или отправить электронное письмо на transparency@acted.org.

 
   

 


«Екстрена продовольча допомога

населенню в Молдові, яке постраждало від конфлікту»

МІЖНАРОДНИЙ ТЕНДЕР

T/67FFL/SMI/RAC/CHS/22022023

ACTED, який реалізує проект екстреної продовольчої підтримки постраждалого від конфлікту населення за фінансування ВПП, запрошує постачальників послуг гарячого харчування подати пропозиції принаймні на один із лотів для наступних послуг, щоб укласти рамкові угоди щодо щоденного забезпечення харчуванням:

Лот

Опис

Кількість

одиниця

1

2-х разове харчування в UID 36 м. Кишинів

прибл. 145

Люди

2

3-х разове харчування в UID 55&226, Кишинів

прибл. 55

Люди

3

3-х разове харчування в UID 108 м. Кишинів

прибл. 90

Люди

4

3-х разове харчування в UID 138 м. Кишинів

прибл. 30

Люди

5

3-х разове харчування в UID 1091 м. Кишинів

прибл. 55

Люди

6

3-х разове харчування в UID 1092 м. Кишинів

прибл. 145

Люди

7

3-х разове харчування в UID 44, Costesti

прибл. 126

Люди

8

3-х разове харчування в UID 11, Basarabeasca

прибл. 36

Люди

9

3-х разове харчування в UID 142 м. Кагул

прибл. 15

Люди

10

3-х разове харчування в UID 3, м. Глодені

прибл. 85

Люди

11

3-х разове харчування в UID 59, Ришкани

прибл. 17

Люди

12

3-х разове харчування в UID 139 м. Єдинець

прибл. 20

Люди

13

3-х разове харчування в UID 54, Флорешти

прибл. 20

Люди

Тендер проводитиметься з використанням стандартних тендерних документів ACTED, відкритих для всіх кваліфікованих постачальників і постачальників послуг. Тендерна документація (англійською, румунською, російською або українською мовами) може бути безкоштовно отримана всіма зацікавленими учасниками торгів за такою(ими) адресою(ами): представництво ACTED на вулиці Олександра Пушкіна, 45, Кишинів, Молдова, або електронною поштою: moldova.tender@acted.org або на веб-сайті ACTED за адресою www.acted.org, розділ Тендери.

Потенційним учасникам тендеру рекомендується регулярно переглядати веб-сайт www.civic.md щодо можливих змін до цього тендеру та/або до тендерної документації.

Передтендерна інформаційна сесія буде організована 03.06.2023 об 11:00 (за молдовським часом) у представництві ACTED на вулиці Олександра Пушкіна, 45, Кишинів, Молдова. Участь зацікавлених учасників торгів в інформаційній сесії є бажаною, але не обов’язковою.

Усі пропозиції повинні бути подані до 15.03.2023 о 17:00 (за молдовським часом) за вказаною вище адресою (адресами) у запечатаному конверті або електронною поштою на адресу moldova.tender@acted.org,Cc tender@acted.org. Пізні пропозиції будуть автоматично відхилені.

ACTED не несе відповідальності за будь-які витрати, понесені учасниками тендеру у зв’язку з підготовкою та поданням своїх пропозицій до ACTED.

Розкриття тендерних пропозицій відбудеться 16.03.2023 о 10:00 (за молдовським часом) у представництві ACTED на вулиці Олександра Пушкіна, 45, Кишинів, Молдова. Допускається присутність представника учасників.

З усіма питаннями щодо цього тендеру звертайтеся до представництва ACTED за адресою: м. Кишинів, Молдова, вул. Олександра Пушкіна, 45, не пізніше 12.03.2023 о 17:00 електронною поштою за адресою moldova.tender@acted.org,Cc tender@acted.org.

Примітка: якщо ви стали свідком або підозрюєте будь-яку незаконну, неналежну чи неетичну дію чи бізнес-практику (наприклад, вимагання, прийняття або спробу надати або прийняти будь-який відкат) під час тендерного процесу, зв’яжіться з наведеним нижче номером телефону +33 6 07 22 46 28 та/або надішліть електронний лист на адресу transparency@acted.org.

Articol adaugat de: ACTED Moldova