Request for consulting services providing the making the primary and secondary target audience aware about the Program benefits in accordance with the overall MSME project and ODA program purposes and objectives, as well as the MGF Operational Manual.Ro

Articol Original

Request for consulting services providing the making the primary and secondary target audience aware about the Program benefits in accordance with the overall MSME project and ODA program purposes and objectives, as well as the MGF Operational Manual.


Traducere Automata

Solicitarea de servicii de consultanță care să asigure informarea publicului țintă primar și secundar cu privire la beneficiile Programului în conformitate cu scopurile și obiectivele generale ale proiectului MSME și ale programului AOD, precum și cu Manualul operațional MGF.

Request

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

REPUBLICA MOLDOVA

PROIECTUL PRIVIND COMPETITIVITATEA MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

Sector: Industria generală și sectorul comerțului

IDA Credit Nr. 71740

Credit IBRD Nr. 94230

ID-ul proiectului nr. P177895

Nr. de referință. MD-CEP-332941-CS-CQS

Republica Moldova a primit finanțare de la Banca Mondială pentru costul Proiectului de Competitivitate a Microîntreprinderilor și Întreprinderilor Mici și Mijlocii (MSME) și intenționează să aplice o parte din veniturile obținute pentru servicii de consultanță.

Serviciile de consultanță (Serviciile) includ informarea publicului țintă primar și secundar cu privire la beneficiile Programului, în conformitate cu scopul și obiectivele generale ale proiectului MSME și ale programului ODA, precum și cu Manualul operațional MGF.

Publicul țintă principal va cuprinde universul MIMM-urilor gata de export și / sau deja angajate în operațiuni de export. Aceștia vor fi invitați la evenimente prin intermediul asociațiilor sectoriale sau al listelor de clienți puse la dispoziție de AOD, MAI, Camere de Comerț etc.

Publicul țintă secundar va fi format din asociații profesionale, camere de comerț, asociații sectoriale și profesionale, autorități publice centrale și locale etc. pentru a le informa cu privire la beneficiile și avantajele Programului, dar și cu privire la sprijinul pe care AOD îl oferă pentru dezvoltarea sectorului privat din Moldova.

Termenii de referință (RPT) pentru cesiune pot fi obținuți la adresa de mai jos.

Unitatea de implementare a proiectului msme Competitiveness Project invită acum firmele de consultanță eligibile (Consultanți) să își indice interesul pentru furnizarea Serviciilor. Consultanții interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua Serviciile (calificările și experiența necesară a firmei, dar nu și datele biologice ale experților individuali).

Criteriile de pe lista scurtă sunt:

#

Criterii

Puncte

(1) Dispozițiile alin.      

Experiență anterioară a companiei în desfășurarea de campanii de informare pentru entități publice și / sau private, având cel puțin zece ani de experiență în furnizarea de servicii similare sau similare

40

(2) Dispozițiile alin.      

Detine un portofoliu de lucrari care sa demonstreze excelenta profesionala si capacitate profesionala cu cel putin cinci proiecte implementate cu succes in ultimii cinci ani

30

(3) Dispozițiile alin.      

Capacitatea întreprinderii de a efectua misiunea, printre altele, echipamente adecvate, personal calificat format din proiectanți, manager pr, asamblori audio și video etc.

20

(4) Dispozițiile alin.      

Are o vastă experiență în punerea în aplicare a unor misiuni similare și de lucru cu diferite instituții media, cum ar fi canale de televiziune, ziare, mass-media locale și regionale, resurse on-line, etc.

10

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentele privind achizițiile pentru debitorii IPF ale Băncii Mondiale din noiembrie 2020 (Regulamentele privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.  Un consultant va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția bazată pe calificarea consultantului prevăzută în Regulamentele privind achizițiile publice.

Consultanții se pot asocia cu alte firme pentru a-și îmbunătăți calificările; dar ar trebui să indice în mod clar dacă asociația este sub forma unei asocieri în participație și/sau a unei sub-consultanțe. În cazul unei societăți în comun, toți partenerii societății în comun răspund solidar pentru întregul contract, dacă sunt selectați.

Expresia interesului trebuie să indice în mod clar numele Consultantului (firmă individuală, asociere în participație sau sub-consultanță). Consultantul va furniza referințe relevante (numele cesiunii, Clientul, intervalul de timp, rolul firmei (consultant principal/Partener în JV/sub-consultant), valoarea contractului, sarcinile îndeplinite etc.) pentru a-și confirma experiența și calificările.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de program.

Expresiile de interes trebuie să fie livrate în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă sau prin e-mail) până la data de 13 februarie 2023, COB.

Unitatea de implementare a proiectului MSME Competitiveness Project

Attn. Dl Aureliu Casian, Director Executiv180, Stefan cel Mare Ave., birou 815, MD-2004, Chisinau, Republica Moldova

Tel:  + 373 22 296-723;  + 373 22 296-724;

e-mail: piu@me.gov.md

web:     www.uipac.md

Disclaimer pentru Traducere

Acest articol a fost tradus pentru comoditatea dumneavoastră. utilizând software de traducere, cum ar fi Microsoft Translator. S-au făcut eforturi rezonabile pentru a oferi o traducere exactă, cu toate acestea, nicio traducere automată nu este perfectă și nici nu are scopul de a înlocui traducătorii umani. Traducerile sunt oferite ca un serviciu utilizatorilor site-ului CIVIC.MD și sunt furnizate „ca atare”. Nu se oferă nicio garanție, fie expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau corectitudinea oricăror traduceri făcute din limba originală, marcată ca atare, în orice altă limbă. Este posibil ca anumite conținuturi (cum ar fi imagini, videoclipuri etc.) să nu fie traduse din cauza limitărilor software-ului de traducere.


Articol Original

Request for consulting services providing the making the primary and secondary target audience aware about the Program benefits in accordance with the overall MSME project and ODA program purposes and objectives, as well as the MGF Operational Manual.

Request

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

REPUBLIC OF MOLDOVA

MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES COMPETITIVENESS PROJECT

Sector: General industry and trade sector

IDA Credit No. 71740

IBRD Loan No. 94230

Project ID No. P177895

Reference No. MD-CEP-332941-CS-CQS

The Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Micro, Small and Medium-Sized Enterprise Competitiveness Project (MSME) and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

The consulting services (“the Services”) include providing the making the primary and secondary target audience aware about the Program benefits in accordance with the overall MSME project and ODA program purposes and objectives, as well as the MGF Operational Manual.

Primary target audience will comprise the universe of MSMEs ready to export and / or already engaged in export operation. These will be invited to the events through the sectorial associations, or the client lists provided by ODA, MIA, Chambers of Commerce, etc.

Secondary target audience will comprise professional associations, chambers of commerce, sector and trade associations, central and local public authorities, etc. in order to inform them about benefits and advantages of the Program but also about the support ODA is providing for the development of the private sector in Moldova.

The Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below.

The Project Implementation Unit of the MSME Competitiveness Project now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (required qualifications and experience of the firm, but not individual experts’ bio data).

The shortlisting criteria are:

#

Criteria

Points

1.      

Company prior first-hand experience in conducting outreach campaigns for public and / or private entities by having at least ten years of experience in providing similar or alike services

40

2.      

Possess a portfolio of works that would prove professional excellence and professional capacity with at least five successfully implemented projects during the last five years

30

3.      

Company capacity to undertake the assignment, inter alia, appropriate equipment, qualified staff comprising designers, PR manager, audio and video assemblers, etc.

20

4.      

Has extensive experience in implementation of similar assignments and working with different media outlets, like TV channels, newspapers, local and regional media, on-line resources, etc.

10

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” November 2020 (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.  A Consultant will be selected in accordance with the „Consultant’s Qualification-based Selection” method set out in the Procurement Regulations.

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications; but should indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.

The Expression of Interest shall clearly state the name of the Consultant (individual Firm, Joint Venture or sub-consultancy). The Consultant shall provide relevant references (assignment name, Client, time frame, the role of the firm (main Consultant/Partner in JV/sub-consultant), contract amount, tasks performed etc.) to confirm its experience and qualifications.

Further information can be obtained at the address below during office hours.

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by e-mail) by February 13, 2023, COB.

Project Implementation Unit of the MSME Competitiveness Project

Attn. Mr. Aureliu Casian, Executive Director180, Stefan cel Mare Ave., office 815, MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova

Tel:  + 373 22 296-723;  + 373 22 296-724;

e-mail: piu@me.gov.md

web:     www.uipac.md


Traducere Automata

Запит на консультаційні послуги, що забезпечують інформування основної та вторинної цільової аудиторії про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та програми ODA, а також Керівництва з експлуатації МГФ.

Request

ЗАПИТ НА НАДАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІКРО-, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Сектор: Загальна промисловість і торговий сектор

Кредит МАР No 71740

Кредит МБРР No 94230

Номер ідентифікатора проекту Р177895

Довідка No MD-CEP-332941-CS-CQS

Республіка Молдова отримала фінансування від Світового банку на вартість проекту конкурентоспроможності мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) і має намір застосувати частину виручених коштів на консультаційні послуги.

Консультаційні послуги («Послуги») включають надання первинної та вторинної цільової аудиторії інформації про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та програми ODA, а також Керівництва з експлуатації МГФ.

Основну цільову аудиторію складатиме всесвіт ММСП, готових до експорту та/або вже залучених до експортної діяльності. Вони будуть запрошені на заходи через галузеві асоціації, або списки клієнтів, надані ODA, MIA, Торгово-промисловими палатами тощо.

Вторинна цільова аудиторія складатиметься з професійних асоціацій, торгово-промислових палат, галузевих та торгових асоціацій, центральних та місцевих органів державної влади тощо з метою інформування їх про переваги та переваги Програми, а також про підтримку, яку ODA надає для розвитку приватного сектору в Молдові.

Технічне завдання (TOR) для призначення можна отримати за адресою, вказаною нижче.

Відділ реалізації проектів Проекту конкурентоспроможності ММСП тепер запрошує відповідні консалтингові фірми («Консультанти») вказати на свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені консультанти повинні надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання Послуг (необхідна кваліфікація та досвід фірми, але не індивідуальні біодані експертів).

Критеріями шорт-листа є:

#

Критерії

Очок

1.      

Попередній досвід компанії у проведенні інформаційно-просвітницьких кампаній для державних та/або приватних структур, маючи щонайменше десять років досвіду надання подібних або подібних послуг

40

2.      

Володіти портфелем робіт, які б довели професійну досконалість та професійну спроможність, маючи не менше п'яти успішно реалізованих проектів протягом останніх п'яти років

30

3.      

Спроможність компанії взяти на себе завдання, серед іншого, відповідне обладнання, кваліфікований персонал, що складається з дизайнерів, PR-менеджерів, аудіо- та відеомонтажників тощо.

20

4.      

Має великий досвід виконання аналогічних завдань та роботи з різними засобами масової інформації, такими як телеканали, газети, місцеві та регіональні ЗМІ, он-лайн ресурси тощо.

10

Увагу зацікавлених Консультантів привертає розділ III, пункти, 3.14, 3.16 та 3.17 «Правил закупівель для позичальників IPF» Світового банку листопад 2020 року («Положення про закупівлі»), що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів. Консультант буде обраний відповідно до методу «Кваліфікаційний відбір консультанта», викладеного в Положенні про закупівлі. 

Консультанти можуть асоціюватися з іншими фірмами для підвищення своєї кваліфікації; але має чітко вказати, чи є асоціація у формі спільного підприємства та/або субконсультанта. У випадку спільного підприємства всі партнери по спільному підприємству несуть солідарну відповідальність за весь договір, якщо він обраний.

У висловленні зацікавленості має бути чітко зазначено ім'я Консультанта (окрема Фірма, Спільне підприємство або субконсалтингова компанія). Консультант повинен надати відповідні довідки (назва завдання, Клієнт, терміни, роль фірми (головного консультанта/партнера в СП/субконсультанта), суму контракту, виконані завдання тощо) для підтвердження її досвіду та кваліфікації.

Додаткову інформацію можна отримати за вказаною нижче адресою в робочий час.

Висловлення зацікавленості має бути доставлено в письмовій формі на вказану нижче адресу (особисто, або поштою, або електронною поштою) до 13 лютого 2023 року, COB.

Відділ реалізації проекту з підвищення конкурентоспроможності ММСП

Ауреліу Касіан, виконавчий директор180, пр-т Стефана чел Маре, офіс 815, MD-2004, Кишинів, Республіка Молдова

Тел:  + 373 22 296-723; + 373 22  296-724; 

e-mail: piu@me.gov.md

Інтернет:     www.uipac.md

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.


Traducere Automata

Искане за консултантски услуги, предоставящи информиране на първичната и вторичната целева аудитория за ползите от програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и програмата за ОПР, както и с Оперативния наръчник на ОГФ.

Request

ИСКАНЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сектор: Обща промишленост и търговски сектор

ИДА Кредит No 71740

МБВР Заем No 94230

ИД на проект No. P177895

Справка No. MD-CEP-332941-CS-CQS

Република Молдова е получила финансиране от Световната банка за разходите по проекта за конкурентоспособност на микро-, малките и средните предприятия (ММСП) и възнамерява да приложи част от постъпленията за консултантски услуги.

Консултантските услуги (Услугите) включват информиране на основната и вторичната целева аудитория за ползите от Програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и ОПР, както и Оперативния наръчник на ОГФ.

Основната целева аудитория ще включва вселената на ММСП, готови да изнасят и / или вече ангажирани в операции по износ. Те ще бъдат поканени на събитията чрез секторните асоциации или списъците с клиенти, предоставени от ОПР, МИА, търговските камари и др.

Вторичната целева аудитория ще включва професионални асоциации, търговски камари, секторни и търговски асоциации, централни и местни публични органи и др., за да ги информира за ползите и предимствата на програмата, но също така и за подкрепата, която ОПР предоставя за развитието на частния сектор в Молдова.

Техническото задание (TOR) за възлагането може да бъде получено на посочения по-долу адрес.

Отделът за изпълнение на проекти на проекта MSME Competitiveness сега кани допустими консултантски фирми (Консултанти) да посочат своя интерес към предоставянето на Услугите. Заинтересованите консултанти трябва да предоставят информация, доказваща, че притежават необходимата квалификация и съответния опит за извършване на Услугите (изисквани квалификации и опит на фирмата, но не и биоданни на отделните експерти).

Критериите за подбор са:

#

Критерии

Точки

1.      

Компанията има предишен опит от първа ръка в провеждането на информационни кампании за публични и / или частни субекти, като има най-малко десет години опит в предоставянето на подобни или подобни услуги

40

2. Държавите-членки гарантират,      

Притежава портфолио от работи, които биха доказали професионални постижения и професионален капацитет с най-малко пет успешно реализирани проекта през последните пет години

30

3. Държавите-членки гарантират,      

Капацитет на дружеството да поеме задачата, inter alia, подходящо оборудване, квалифициран персонал, включващ проектанти, PR мениджър, аудио и видео монтажници и др.

20

4. Държавите-членки гарантират,      

Има богат опит в изпълнението на подобни задачи и работа с различни медии, като телевизионни канали, вестници, местни и регионални медии, онлайн ресурси и др.

10

Вниманието на заинтересованите консултанти се насочва към раздел III, параграфи 3.14, 3.16 и 3.17 от Правилника за обществените поръчки за кредитополучателите на ИБФ на Световната банка от ноември 2020 г. (Правила за възлагане на обществени поръчки), определящ политиката на Световната банка относно конфликта на интереси. Консултантът ще бъде избран в съответствие с метода Подбор въз основа на квалификацията на консултанта, посочен в Правилника за обществените поръчки. 

Консултантите могат да се свързват с други фирми, за да повишат квалификацията си; но следва ясно да посочи дали сдружението е под формата на съвместно предприятие и/или подконсултантска дейност. В случай на съвместно предприятие, всички партньори в съвместното предприятие са солидарно отговорни за целия договор, ако бъдат избрани.

В Заявлението за интерес ясно се посочва името на Консултанта (отделна фирма, съвместно предприятие или подконсултантска дейност). Консултантът трябва да предостави съответните референции (име на заданието, Клиент, времева рамка, ролята на фирмата (основен консултант / партньор в JV / под-консултант), размер на договора, изпълнени задачи и т.н.), за да потвърди своя опит и квалификация.

Допълнителна информация можете да получите на адреса по-долу в работно време.

Заявленията за интерес трябва да бъдат доставени в писмена форма на адреса по-долу (лично, по пощата или по електронна поща) до 13 февруари 2023 г., COB.

Звено за изпълнение на проекта MSME Competitiveness

Attn. Mr. Aureliu Casian, Изпълнителен директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Република Молдова

Tel:  + 373 22 296-723; + 373 22  296-724; 

електронна поща: piu@me.gov.md

Уеб сайт:     www.uipac.md

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят „както е“. Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.


Traducere Automata

Запрос на консультационные услуги, обеспечивающие информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и программы ОПР, а также Оперативным руководством МГФ.

Request

ПРОСЬБА О ВЫРАЖЕНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МИКРО-, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сектор: Общая промышленность и торговый сектор

Кредит МАР No 71740

Кредит МБРР No 94230

Номер идентификатора проекта П177895

Номер ссылки MD-CEP-332941-CS-CQS

Республика Молдова получила финансирование от Всемирного банка на покрытие расходов на Проект конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и намерена направить часть вырученных средств на консультационные услуги.

Консультационные услуги («Услуги») включают в себя информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и программы ОПР, а также Оперативным руководством MGF.

Основная целевая аудитория будет состоять из совокупности ММСП, готовых к экспорту и/или уже участвующих в экспортных операциях. Они будут приглашены на мероприятия через отраслевые ассоциации или списки клиентов, предоставленные ОПР, МВД, торговыми палатами и т.д.

Вторичная целевая аудитория будет включать профессиональные ассоциации, торговые палаты, отраслевые и торговые ассоциации, центральные и местные органы публичной власти и т.д., чтобы информировать их о преимуществах и преимуществах Программы, а также о поддержке, которую ОПР оказывает развитию частного сектора в Молдове.

Круг ведения (ТЗ) для задания можно получить по адресу, указанному ниже.

Группа по реализации проектов Проекта по конкурентоспособности ММСП в настоящее время приглашает соответствующие консалтинговые фирмы («Консультанты») заявить о своей заинтересованности в предоставлении Услуг. Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию, демонстрирующую, что они обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для выполнения Услуг (требуемая квалификация и опыт фирмы, но не биографические данные отдельных экспертов).

Критерии отбора:

#

Критерии

Точки

1.      

Предыдущий опыт компании из первых рук в проведении информационно-пропагандистских кампаний для государственных и / или частных организаций, имея не менее десяти лет опыта в предоставлении аналогичных или аналогичных услуг

40

См. 2.      

Обладать портфелем работ, которые докажут профессиональное мастерство и профессиональный потенциал, по крайней мере, с пятью успешно реализованными проектами за последние пять лет

30

См. 3.      

Способность компании выполнять задание, в частности, соответствующее оборудование, квалифицированный персонал, включающий дизайнеров, PR-менеджера, аудио- и видеосъемщиков и т.д.

20

4.      

Имеет большой опыт выполнения аналогичных заданий и работы с различными СМИ, такими как телеканалы, газеты, местные и региональные СМИ, он-лайн ресурсы и т.д.

10

Внимание заинтересованных консультантов обращается на пункты раздела III, 3.14, 3.16 и 3.17 «Положения о закупках для заемщиков МГЛ» Всемирного банка за ноябрь 2020 года («Положения о закупках»), в которых излагается политика Всемирного банка в отношении конфликта интересов.  Консультант будет выбран в соответствии с методом «Отбора консультанта на основе квалификации», изложенным в Положениях о закупках.

Консультанты могут сотрудничать с другими фирмами для повышения их квалификации; однако следует четко указать, является ли ассоциация в форме совместного предприятия и/или субконсультационной компании. В случае совместного предприятия все партнеры в совместном предприятии несут солидарную ответственность за весь контракт, если он выбран.

В Выражении заинтересованности должно быть четко указано имя Консультанта (отдельной фирмы, совместного предприятия или субконсультационной компании). Консультант должен предоставить соответствующие рекомендации (название назначения, Клиент, временные рамки, роль фирмы (основной Консультант / Партнер в СП / субконсультант), сумма контракта, выполненные задачи и т. Д.), Чтобы подтвердить свой опыт и квалификацию.

Дополнительную информацию можно получить по указанному ниже адресу в рабочее время.

Выражения заинтересованности должны быть доставлены в письменной форме по указанному ниже адресу (лично, или по почте, или по электронной почте) до 13 февраля 2023 года, COB.

Отдел реализации проекта Проекта конкурентоспособности ММСП

Г-н Аурелиу Касьян, Исполнительный директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Республика Молдова

Телефон:  + 373 22 296-723;  + 373 22 296-724;

электронная почта: piu@me.gov.md

веб-сайт:     www.uipac.md

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

En

Traducere Automata

Request for consulting services providing the making the primary and secondary target audience aware about the Program benefits in accordance with the overall MSME project and ODA program purposes and objectives, as well as the MGF Operational Manual.


Automatic Translation

Requesting consultancy services to ensure that the primary and secondary target audience is informed about the benefits of the Programme in accordance with the general goals and objectives of the MSME project and the ODA Programme, as well as the FGM Operational Manual.

Request

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

REPUBLIC OF MOLDOVA

PROJECT ON THE COMPETITIVENESS OF MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Sector: General industry and trade sector

IDA Credit No. 71740

IBRD Credit No. 94230

Project ID no. P177895

Reference No. MD-CEP-332941-CS-CQS

The Republic of Moldova has received funding from the World Bank for the cost of the Competitiveness Project of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) and intends to apply a part of the revenues obtained for consulting services.

Advisory services (services) include informing the primary and secondary target audience of the benefits of the Programme, in accordance with the general purpose and objectives of the MSME project and the ODA Programme, as well as the FGM Operational Manual.

The main target audience will encompass the universe of ready-to-export MSMEs and/or already engaged in export operations. They will be invited to events through sectoral associations or customer lists made available by ODA, MIA, Chambers of Commerce, etc.

The secondary target audience will be made up of professional associations, chambers of commerce, sectoral and professional associations, central and local public authorities, etc. in order to inform them about the benefits and advantages of the Program, but also about the support that ODA provides for the development of the private sector in Moldova.

The terms of reference (TOR) for assignment can be obtained at the address below.

The msme Competitiveness Project implementation unit now invites eligible consulting firms (Consultants) to indicate their interest in providing the Services. Interested consultants should provide information demonstrating that they have the necessary qualifications and relevant experience to carry out the Services (the necessary qualifications and experience of the firm, but not the biological data of individual experts).

The criteria on the shortlist are:

#

Criteria

Points

(1) The provisions of para.      

Previous experience of the company in conducting information campaigns for public and / or private entities, having at least ten years of experience in providing similar or similar services

40

(2) The provisions of para.      

It has a portfolio of works that demonstrate professional excellence and professional capacity with at least five projects successfully implemented in the last five years

30

(3) The provisions of para.      

The ability of the enterprise to carry out the mission, inter alia, suitable equipment, qualified personnel consisting of designers, pr manager, audio and video assemblers, etc.

20

(4) The provisions of para.      

He has extensive experience in implementing similar missions and working with different media institutions such as television channels, newspapers, local and regional media, online resources, etc.

10

The attention of interested consultants is drawn to Section III, paragraphs 3.14, 3.16 and 3.17 of the World Bank's Ipf Debtor Procurement Regulations of November 2020 (Public Procurement Regulations), which sets out the World Bank's conflict of interest policy.  a consultant will be selected in accordance with the Consultant-based Selection method set out in the Public Procurement Regulations.

Consultants can partner with other firms to improve their qualifications; but it should clearly indicate whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultation. In the case of a joint venture, all the partners of the joint venture are jointly and severally liable for the entire contract, if selected.

The expression of interest must clearly indicate the name of the Consultant (individual firm, joint venture or sub-consultancy). The consultant will provide relevant references (name of assignment, Client, time frame, role of the firm (principal consultant / Partner in JV / sub-consultant), contract value, tasks performed, etc.) to confirm their experience and qualifications.

Further information can be obtained at the address below during business hours.

Expressions of interest must be delivered in written form to the address below (in person, or by post or email) by 13 February 2023, COB.

Msme Competitiveness Project Implementation Unit

Attn. Mr. Aureliu Casian, Executive Director180, Stefan cel Mare Ave., office 815, MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova

Tel:  +373 22 296-723;  +373 22 296-724;

email: piu@me.gov.md

web:     www.uipac.md

Disclaimer for Translation

This article has been translated for your convenience. using translation software such as Microsoft Translator. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation, however, no machine translation is perfect, nor is it intended to replace human translators. Translations are offered as a service to users of the CIVIC.MD website and are provided "as is". No warranty is given, whether express or implied, as to the accuracy, reliability or correctness of any translations made from the original language, marked as such, in any other language. Certain content (such as images, videos, etc.) may not be translated due to limitations of the translation software.


Original Article

Request for consulting services providing the making the primary and secondary target audience aware about the Program benefits in accordance with the overall MSME project and ODA program purposes and objectives, as well as the MGF Operational Manual.

Request

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

REPUBLIC OF MOLDOVA

MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES COMPETITIVENESS PROJECT

Sector: General industry and trade sector

IDA Credit No. 71740

IBRD Loan No. 94230

Project ID No. P177895

Reference No. MD-CEP-332941-CS-CQS

The Republic of Moldova has received financing from the World Bank toward the cost of the Micro, Small and Medium-Sized Enterprise Competitiveness Project (MSME) and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

The consulting services ("the Services") include providing the making the primary and secondary target audience aware about the Program benefits in accordance with the overall MSME project and ODA program purposes and objectives, as well as the MGF Operational Manual.

Primary target audience will comprise the universe of MSMEs ready to export and / or already engaged in export operation. These will be invited to the events through the sectorial associations, or the client lists provided by ODA, MIA, Chambers of Commerce, etc.

Secondary target audience will comprise professional associations, chambers of commerce, sector and trade associations, central and local public authorities, etc. in order to inform them about benefits and advantages of the Program but also about the support ODA is providing for the development of the private sector in Moldova.

The Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below.

The Project Implementation Unit of the MSME Competitiveness Project now invites eligible consulting firms ("Consultants") to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services (required qualifications and experience of the firm, but not individual experts' bio data).

The shortlisting criteria are:

#

Criteria

Points

1.      

Company prior first-hand experience in conducting outreach campaigns for public and / or private entities by having at least ten years of experience in providing similar or alike services

40

2.      

Possess a portfolio of works that would prove professional excellence and professional capacity with at least five successfully implemented projects during the last five years

30

3.      

Company capacity to undertake the assignment, inter alia, appropriate equipment, qualified staff comprising designers, PR manager, audio and video assemblers, etc.

20

4.      

Has extensive experience in implementation of similar assignments and working with different media outlets, like TV channels, newspapers, local and regional media, on-line resources, etc.

10

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank's "Procurement Regulations for IPF Borrowers" November 2020 ("Procurement Regulations"), setting forth the World Bank's policy on conflict of interest.  A Consultant will be selected in accordance with the "Consultant's Qualification-based Selection" method set out in the Procurement Regulations.

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications; but should indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.

The Expression of Interest shall clearly state the name of the Consultant (individual Firm, Joint Venture or sub-consultancy). The Consultant shall provide relevant references (assignment name, Client, time frame, the role of the firm (main Consultant/Partner in JV/sub-consultant), contract amount, tasks performed etc.) to confirm its experience and qualifications.

Further information can be obtained at the address below during office hours.

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by e-mail) by February 13, 2023, COB.

Project Implementation Unit of the MSME Competitiveness Project

Attn. Mr. Aureliu Casian, Executive Director180, Stefan cel Mare Ave., office 815, MD-2004, Chisinau, Republic of Moldova

Tel:  +373 22 296-723;  +373 22 296-724;

email: piu@me.gov.md

web:     www.uipac.md


Automatic Translation

Запит на консультаційні послуги, що забезпечують інформування основної та вторинної цільової аудиторії про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та програми ODA, а також Керівництва з експлуатації МГФ.

Request

ЗАПИТ НА НАДАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІКРО-, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Сектор: Загальна промисловість і торговий сектор

Кредит МАР No 71740

Кредит МБРР No 94230

Номер ідентифікатора проекту Р177895

Довідка No MD-CEP-332941-CS-CQS

Республіка Молдова отримала фінансування від Світового банку на вартість проекту конкурентоспроможності мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) і має намір застосувати частину виручених коштів на консультаційні послуги.

Консультаційні послуги («Послуги») включають надання первинної та вторинної цільової аудиторії інформації про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та програми ODA, а також Керівництва з експлуатації МГФ.

Основну цільову аудиторію складатиме всесвіт ММСП, готових до експорту та/або вже залучених до експортної діяльності. Вони будуть запрошені на заходи через галузеві асоціації, або списки клієнтів, надані ODA, MIA, Торгово-промисловими палатами тощо.

Вторинна цільова аудиторія складатиметься з професійних асоціацій, торгово-промислових палат, галузевих та торгових асоціацій, центральних та місцевих органів державної влади тощо з метою інформування їх про переваги та переваги Програми, а також про підтримку, яку ODA надає для розвитку приватного сектору в Молдові.

Технічне завдання (TOR) для призначення можна отримати за адресою, вказаною нижче.

Відділ реалізації проектів Проекту конкурентоспроможності ММСП тепер запрошує відповідні консалтингові фірми («Консультанти») вказати на свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені консультанти повинні надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання Послуг (необхідна кваліфікація та досвід фірми, але не індивідуальні біодані експертів).

Критеріями шорт-листа є:

#

Критерії

Очок

1.      

Попередній досвід компанії у проведенні інформаційно-просвітницьких кампаній для державних та/або приватних структур, маючи щонайменше десять років досвіду надання подібних або подібних послуг

40

2.      

Володіти портфелем робіт, які б довели професійну досконалість та професійну спроможність, маючи не менше п'яти успішно реалізованих проектів протягом останніх п'яти років

30

3.      

Спроможність компанії взяти на себе завдання, серед іншого, відповідне обладнання, кваліфікований персонал, що складається з дизайнерів, PR-менеджерів, аудіо- та відеомонтажників тощо.

20

4.      

Має великий досвід виконання аналогічних завдань та роботи з різними засобами масової інформації, такими як телеканали, газети, місцеві та регіональні ЗМІ, он-лайн ресурси тощо.

10

Увагу зацікавлених Консультантів привертає розділ III, пункти, 3.14, 3.16 та 3.17 «Правил закупівель для позичальників IPF» Світового банку листопад 2020 року («Положення про закупівлі»), що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів. Консультант буде обраний відповідно до методу «Кваліфікаційний відбір консультанта», викладеного в Положенні про закупівлі. 

Консультанти можуть асоціюватися з іншими фірмами для підвищення своєї кваліфікації; але має чітко вказати, чи є асоціація у формі спільного підприємства та/або субконсультанта. У випадку спільного підприємства всі партнери по спільному підприємству несуть солідарну відповідальність за весь договір, якщо він обраний.

У висловленні зацікавленості має бути чітко зазначено ім'я Консультанта (окрема Фірма, Спільне підприємство або субконсалтингова компанія). Консультант повинен надати відповідні довідки (назва завдання, Клієнт, терміни, роль фірми (головного консультанта/партнера в СП/субконсультанта), суму контракту, виконані завдання тощо) для підтвердження її досвіду та кваліфікації.

Додаткову інформацію можна отримати за вказаною нижче адресою в робочий час.

Висловлення зацікавленості має бути доставлено в письмовій формі на вказану нижче адресу (особисто, або поштою, або електронною поштою) до 13 лютого 2023 року, COB.

Відділ реалізації проекту з підвищення конкурентоспроможності ММСП

Ауреліу Касіан, виконавчий директор180, пр-т Стефана чел Маре, офіс 815, MD-2004, Кишинів, Республіка Молдова

Тел:  + 373 22 296-723; + 373 22  296-724; 

email: piu@me.gov.md

Інтернет:     www.uipac.md

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.


Automatic Translation

Искане за консултантски услуги, предоставящи информиране на първичната и вторичната целева аудитория за ползите от програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и програмата за ОПР, както и с Оперативния наръчник на ОГФ.

Request

ИСКАНЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сектор: Обща промишленост и търговски сектор

ИДА Кредит No 71740

МБВР Заем No 94230

ИД на проект No. P177895

Справка No. MD-CEP-332941-CS-CQS

Република Молдова е получила финансиране от Световната банка за разходите по проекта за конкурентоспособност на микро-, малките и средните предприятия (ММСП) и възнамерява да приложи част от постъпленията за консултантски услуги.

Консултантските услуги (Услугите) включват информиране на основната и вторичната целева аудитория за ползите от Програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и ОПР, както и Оперативния наръчник на ОГФ.

Основната целева аудитория ще включва вселената на ММСП, готови да изнасят и / или вече ангажирани в операции по износ. Те ще бъдат поканени на събитията чрез секторните асоциации или списъците с клиенти, предоставени от ОПР, МИА, търговските камари и др.

Вторичната целева аудитория ще включва професионални асоциации, търговски камари, секторни и търговски асоциации, централни и местни публични органи и др., за да ги информира за ползите и предимствата на програмата, но също така и за подкрепата, която ОПР предоставя за развитието на частния сектор в Молдова.

Техническото задание (TOR) за възлагането може да бъде получено на посочения по-долу адрес.

Отделът за изпълнение на проекти на проекта MSME Competitiveness сега кани допустими консултантски фирми (Консултанти) да посочат своя интерес към предоставянето на Услугите. Заинтересованите консултанти трябва да предоставят информация, доказваща, че притежават необходимата квалификация и съответния опит за извършване на Услугите (изисквани квалификации и опит на фирмата, но не и биоданни на отделните експерти).

Критериите за подбор са:

#

Критерии

Точки

1.      

Компанията има предишен опит от първа ръка в провеждането на информационни кампании за публични и / или частни субекти, като има най-малко десет години опит в предоставянето на подобни или подобни услуги

40

2. Държавите-членки гарантират,      

Притежава портфолио от работи, които биха доказали професионални постижения и професионален капацитет с най-малко пет успешно реализирани проекта през последните пет години

30

3. Държавите-членки гарантират,      

Капацитет на дружеството да поеме задачата, inter alia, подходящо оборудване, квалифициран персонал, включващ проектанти, PR мениджър, аудио и видео монтажници и др.

20

4. Държавите-членки гарантират,      

Има богат опит в изпълнението на подобни задачи и работа с различни медии, като телевизионни канали, вестници, местни и регионални медии, онлайн ресурси и др.

10

Вниманието на заинтересованите консултанти се насочва към раздел III, параграфи 3.14, 3.16 и 3.17 от Правилника за обществените поръчки за кредитополучателите на ИБФ на Световната банка от ноември 2020 г. (Правила за възлагане на обществени поръчки), определящ политиката на Световната банка относно конфликта на интереси. Консултантът ще бъде избран в съответствие с метода Подбор въз основа на квалификацията на консултанта, посочен в Правилника за обществените поръчки. 

Консултантите могат да се свързват с други фирми, за да повишат квалификацията си; но следва ясно да посочи дали сдружението е под формата на съвместно предприятие и/или подконсултантска дейност. В случай на съвместно предприятие, всички партньори в съвместното предприятие са солидарно отговорни за целия договор, ако бъдат избрани.

В Заявлението за интерес ясно се посочва името на Консултанта (отделна фирма, съвместно предприятие или подконсултантска дейност). Консултантът трябва да предостави съответните референции (име на заданието, Клиент, времева рамка, ролята на фирмата (основен консултант / партньор в JV / под-консултант), размер на договора, изпълнени задачи и т.н.), за да потвърди своя опит и квалификация.

Допълнителна информация можете да получите на адреса по-долу в работно време.

Заявленията за интерес трябва да бъдат доставени в писмена форма на адреса по-долу (лично, по пощата или по електронна поща) до 13 февруари 2023 г., COB.

Звено за изпълнение на проекта MSME Competitiveness

Attn. Mr. Aureliu Casian, Изпълнителен директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Република Молдова

Phone:  +373 22 296-723; + 373 22  296-724; 

електронна поща: piu@me.gov.md

Уеб сайт:     www.uipac.md

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят "както е". Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.


Automatic Translation

Запрос на консультационные услуги, обеспечивающие информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и программы ОПР, а также Оперативным руководством МГФ.

Request

ПРОСЬБА О ВЫРАЖЕНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МИКРО-, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сектор: Общая промышленность и торговый сектор

Кредит МАР No 71740

Кредит МБРР No 94230

Номер идентификатора проекта П177895

Номер ссылки MD-CEP-332941-CS-CQS

Республика Молдова получила финансирование от Всемирного банка на покрытие расходов на Проект конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и намерена направить часть вырученных средств на консультационные услуги.

Консультационные услуги («Услуги») включают в себя информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и программы ОПР, а также Оперативным руководством MGF.

Основная целевая аудитория будет состоять из совокупности ММСП, готовых к экспорту и/или уже участвующих в экспортных операциях. Они будут приглашены на мероприятия через отраслевые ассоциации или списки клиентов, предоставленные ОПР, МВД, торговыми палатами и т.д.

Вторичная целевая аудитория будет включать профессиональные ассоциации, торговые палаты, отраслевые и торговые ассоциации, центральные и местные органы публичной власти и т.д., чтобы информировать их о преимуществах и преимуществах Программы, а также о поддержке, которую ОПР оказывает развитию частного сектора в Молдове.

Круг ведения (ТЗ) для задания можно получить по адресу, указанному ниже.

Группа по реализации проектов Проекта по конкурентоспособности ММСП в настоящее время приглашает соответствующие консалтинговые фирмы («Консультанты») заявить о своей заинтересованности в предоставлении Услуг. Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию, демонстрирующую, что они обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для выполнения Услуг (требуемая квалификация и опыт фирмы, но не биографические данные отдельных экспертов).

Критерии отбора:

#

Критерии

Точки

1.      

Предыдущий опыт компании из первых рук в проведении информационно-пропагандистских кампаний для государственных и / или частных организаций, имея не менее десяти лет опыта в предоставлении аналогичных или аналогичных услуг

40

См. 2.      

Обладать портфелем работ, которые докажут профессиональное мастерство и профессиональный потенциал, по крайней мере, с пятью успешно реализованными проектами за последние пять лет

30

См. 3.      

Способность компании выполнять задание, в частности, соответствующее оборудование, квалифицированный персонал, включающий дизайнеров, PR-менеджера, аудио- и видеосъемщиков и т.д.

20

4.      

Имеет большой опыт выполнения аналогичных заданий и работы с различными СМИ, такими как телеканалы, газеты, местные и региональные СМИ, он-лайн ресурсы и т.д.

10

Внимание заинтересованных консультантов обращается на пункты раздела III, 3.14, 3.16 и 3.17 «Положения о закупках для заемщиков МГЛ» Всемирного банка за ноябрь 2020 года («Положения о закупках»), в которых излагается политика Всемирного банка в отношении конфликта интересов.  Консультант будет выбран в соответствии с методом «Отбора консультанта на основе квалификации», изложенным в Положениях о закупках.

Консультанты могут сотрудничать с другими фирмами для повышения их квалификации; однако следует четко указать, является ли ассоциация в форме совместного предприятия и/или субконсультационной компании. В случае совместного предприятия все партнеры в совместном предприятии несут солидарную ответственность за весь контракт, если он выбран.

В Выражении заинтересованности должно быть четко указано имя Консультанта (отдельной фирмы, совместного предприятия или субконсультационной компании). Консультант должен предоставить соответствующие рекомендации (название назначения, Клиент, временные рамки, роль фирмы (основной Консультант / Партнер в СП / субконсультант), сумма контракта, выполненные задачи и т. Д.), Чтобы подтвердить свой опыт и квалификацию.

Дополнительную информацию можно получить по указанному ниже адресу в рабочее время.

Выражения заинтересованности должны быть доставлены в письменной форме по указанному ниже адресу (лично, или по почте, или по электронной почте) до 13 февраля 2023 года, COB.

Отдел реализации проекта Проекта конкурентоспособности ММСП

Г-н Аурелиу Касьян, Исполнительный директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Республика Молдова

Телефон:  + 373 22 296-723;  + 373 22 296-724;

электронная почта: piu@me.gov.md

веб-сайт:     www.uipac.md

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

Translation Disclaimer

This article has been translated for your convenience using translation software powered by third party services, such as Microsoft Translator. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation, however, no automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. Translations are provided as a service to users of CIVIC.MD website, and are provided "as is." No warranty of any kind, either expressed or implied, is made as to the accuracy, reliability, or correctness of any translations made from from the original language, marked as such, into any other language. Some content (such as images, videos, etc.) may not be translated due to the limitations of the translation software.

Ua

Traducere Automata

Запит на консультаційні послуги, що забезпечують інформування основної та вторинної цільової аудиторії про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та програми ODA, а також Керівництва з експлуатації МГФ.


Автоматичний переклад

Запит на консультаційні послуги з метою забезпечення інформування первинної та вторинної цільової аудиторії про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та Програми ODA, а також Посібника з експлуатації FGM.

Request

ЗАКЛИК ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ З ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІКРО-, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Сектор: Загальна промисловість і торговий сектор

Кредит МАР No 71740

Кредит МБРР No 94230

Номер ідентифікатора проекту Р177895

Довідка No MD-CEP-332941-CS-CQS

Республіка Молдова отримала фінансування від Світового банку на вартість проекту конкурентоспроможності мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) і має намір застосувати частину отриманих доходів на консалтингові послуги.

Консультаційні послуги включають інформування первинної та вторинної цільової аудиторії про переваги Програми, відповідно до загальної мети та завдань проекту ММСП та Програми ODA, а також Керівництва з експлуатації FGM.

Основна цільова аудиторія охоплюватиме всесвіт готових до експорту ММСП та/або вже залучених до експортних операцій. Вони будуть запрошені на заходи через галузеві асоціації або списки клієнтів, надані ODA, MIA, Торгово-промисловими палатами тощо.

Вторинну цільову аудиторію складатимуть професійні асоціації, торгово-промислові палати, галузеві та професійні асоціації, центральні та місцеві органи державної влади тощо з метою інформування їх про переваги та переваги Програми, а також про підтримку, яку ODA надає для розвитку приватного сектору в Молдові.

Технічне завдання (ТЗ) для присвоєння можна отримати за вказаною нижче адресою.

Відділ впровадження проекту конкурентоспроможності ммсп тепер запрошує відповідні консалтингові фірми (консультанти) вказати на свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені консультанти повинні надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання Послуг (необхідна кваліфікація та досвід фірми, але не біологічні дані окремих експертів).

Критеріями в шорт-листі є:

#

Критерії

Очок

(1) Положення пп.      

Попередній досвід компанії у проведенні інформаційних кампаній для державних та/або приватних суб'єктів, що має не менше десяти років досвіду надання аналогічних або подібних послуг

40

(2) Положення пп.      

Він має портфоліо робіт, які демонструють професійну майстерність та професійну спроможність, щонайменше п'ять проектів, успішно реалізованих за останні п'ять років

30

(3) Положення пп.      

Здатність підприємства виконувати місію, в тому числі, відповідне обладнання, кваліфікований персонал, що складається з конструкторів, pr-менеджерів, аудіо- та відеомонтажників і т.д.

20

(4) Положення пп.      

Він має великий досвід реалізації подібних місій та роботи з різними медіа-інституціями, такими як телевізійні канали, газети, місцеві та регіональні ЗМІ, онлайн-ресурси тощо.

10

Увагу зацікавлених консультантів привертає розділ III, пункти 3.14, 3.16 та 3.17 Регламенту закупівель боржників Світового банку від листопада 2020 року (Положення про державні закупівлі), який визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів. консультант буде обраний відповідно до методу відбору на основі консультанта, викладеного в Положенні про публічні закупівлі. 

Консультанти можуть співпрацювати з іншими фірмами для підвищення своєї кваліфікації; але він повинен чітко вказувати, чи є асоціація у формі спільного підприємства та/або субконсультацій. У випадку зі спільним підприємством всі партнери спільного підприємства несуть солідарну відповідальність за весь договір, якщо він обраний.

У вираженні зацікавленості має бути чітко вказано найменування Консультанта (окрема фірма, спільне підприємство або субконсалтингова компанія). Консультант надасть відповідні довідки (назва завдання, Клієнт, тимчасові рамки, роль фірми (головний консультант / партнер в СП / субконсультант), вартість контракту, виконані завдання і т.д.) для підтвердження свого досвіду і кваліфікації.

Додаткову інформацію можна отримати за вказаною нижче адресою в робочий час.

Висловлення зацікавленості має бути надіслано у письмовій формі на вказану нижче адресу (особисто, або поштою чи електронною поштою) до 13 лютого 2023 року, COB.

Відділ впровадження проектів конкурентоспроможності ММСП

Ауреліу Касіан, виконавчий директор180, пр-т Стефана чел Маре, офіс 815, MD-2004, Кишинів, Республіка Молдова

Тел:  +373 22 296-723; +373 22  296-724; 

Електронна пошта: piu@me.gov.md

Інтернет:     www.uipac.md

Відмова від відповідальності за переклад

Ця стаття була перекладена для вашої зручності. за допомогою програмного забезпечення для перекладу, такого як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль для забезпечення точного перекладу, однак жоден машинний переклад не є досконалим, а також не призначений для заміни людських перекладачів. Переклади пропонуються як послуга користувачам сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Не надається жодних гарантій, явних чи неявних, щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, виконаних з мови оригіналу, позначених як такі, будь-якою іншою мовою. Певний вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення для перекладу.


Оригінал статті

Запит на консультаційні послуги, що забезпечують інформування основної та вторинної цільової аудиторії про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та програми ODA, а також Керівництва з експлуатації МГФ.

Request

ЗАПИТ НА НАДАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІКРО-, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Сектор: Загальна промисловість і торговий сектор

Кредит МАР No 71740

Кредит МБРР No 94230

Номер ідентифікатора проекту Р177895

Довідка No MD-CEP-332941-CS-CQS

Республіка Молдова отримала фінансування від Світового банку на вартість проекту конкурентоспроможності мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) і має намір застосувати частину виручених коштів на консультаційні послуги.

Консультаційні послуги («Послуги») включають надання первинної та вторинної цільової аудиторії інформації про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та програми ODA, а також Керівництва з експлуатації МГФ.

Основну цільову аудиторію складатиме всесвіт ММСП, готових до експорту та/або вже залучених до експортної діяльності. Вони будуть запрошені на заходи через галузеві асоціації, або списки клієнтів, надані ODA, MIA, Торгово-промисловими палатами тощо.

Вторинна цільова аудиторія складатиметься з професійних асоціацій, торгово-промислових палат, галузевих та торгових асоціацій, центральних та місцевих органів державної влади тощо з метою інформування їх про переваги та переваги Програми, а також про підтримку, яку ODA надає для розвитку приватного сектору в Молдові.

Технічне завдання (TOR) для призначення можна отримати за адресою, вказаною нижче.

Відділ реалізації проектів Проекту конкурентоспроможності ММСП тепер запрошує відповідні консалтингові фірми («Консультанти») вказати на свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені консультанти повинні надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання Послуг (необхідна кваліфікація та досвід фірми, але не індивідуальні біодані експертів).

Критеріями шорт-листа є:

#

Критерії

Очок

1.      

Попередній досвід компанії у проведенні інформаційно-просвітницьких кампаній для державних та/або приватних структур, маючи щонайменше десять років досвіду надання подібних або подібних послуг

40

2.      

Володіти портфелем робіт, які б довели професійну досконалість та професійну спроможність, маючи не менше п'яти успішно реалізованих проектів протягом останніх п'яти років

30

3.      

Спроможність компанії взяти на себе завдання, серед іншого, відповідне обладнання, кваліфікований персонал, що складається з дизайнерів, PR-менеджерів, аудіо- та відеомонтажників тощо.

20

4.      

Має великий досвід виконання аналогічних завдань та роботи з різними засобами масової інформації, такими як телеканали, газети, місцеві та регіональні ЗМІ, он-лайн ресурси тощо.

10

Увагу зацікавлених Консультантів привертає розділ III, пункти, 3.14, 3.16 та 3.17 «Правил закупівель для позичальників IPF» Світового банку листопад 2020 року («Положення про закупівлі»), що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів. Консультант буде обраний відповідно до методу «Кваліфікаційний відбір консультанта», викладеного в Положенні про закупівлі. 

Консультанти можуть асоціюватися з іншими фірмами для підвищення своєї кваліфікації; але має чітко вказати, чи є асоціація у формі спільного підприємства та/або субконсультанта. У випадку спільного підприємства всі партнери по спільному підприємству несуть солідарну відповідальність за весь договір, якщо він обраний.

У висловленні зацікавленості має бути чітко зазначено ім'я Консультанта (окрема Фірма, Спільне підприємство або субконсалтингова компанія). Консультант повинен надати відповідні довідки (назва завдання, Клієнт, терміни, роль фірми (головного консультанта/партнера в СП/субконсультанта), суму контракту, виконані завдання тощо) для підтвердження її досвіду та кваліфікації.

Додаткову інформацію можна отримати за вказаною нижче адресою в робочий час.

Висловлення зацікавленості має бути доставлено в письмовій формі на вказану нижче адресу (особисто, або поштою, або електронною поштою) до 13 лютого 2023 року, COB.

Відділ реалізації проекту з підвищення конкурентоспроможності ММСП

Ауреліу Касіан, виконавчий директор180, пр-т Стефана чел Маре, офіс 815, MD-2004, Кишинів, Республіка Молдова

Тел:  +373 22 296-723; +373 22  296-724; 

Електронна пошта: piu@me.gov.md

Інтернет:     www.uipac.md


Автоматичний переклад

Запит на консультаційні послуги, що забезпечують інформування основної та вторинної цільової аудиторії про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та програми ODA, а також Керівництва з експлуатації МГФ.

Request

ЗАПИТ НА НАДАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІКРО-, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Сектор: Загальна промисловість і торговий сектор

Кредит МАР No 71740

Кредит МБРР No 94230

Номер ідентифікатора проекту Р177895

Довідка No MD-CEP-332941-CS-CQS

Республіка Молдова отримала фінансування від Світового банку на вартість проекту конкурентоспроможності мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) і має намір застосувати частину виручених коштів на консультаційні послуги.

Консультаційні послуги («Послуги») включають надання первинної та вторинної цільової аудиторії інформації про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та програми ODA, а також Керівництва з експлуатації МГФ.

Основну цільову аудиторію складатиме всесвіт ММСП, готових до експорту та/або вже залучених до експортної діяльності. Вони будуть запрошені на заходи через галузеві асоціації, або списки клієнтів, надані ODA, MIA, Торгово-промисловими палатами тощо.

Вторинна цільова аудиторія складатиметься з професійних асоціацій, торгово-промислових палат, галузевих та торгових асоціацій, центральних та місцевих органів державної влади тощо з метою інформування їх про переваги та переваги Програми, а також про підтримку, яку ODA надає для розвитку приватного сектору в Молдові.

Технічне завдання (TOR) для призначення можна отримати за адресою, вказаною нижче.

Відділ реалізації проектів Проекту конкурентоспроможності ММСП тепер запрошує відповідні консалтингові фірми («Консультанти») вказати на свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені консультанти повинні надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання Послуг (необхідна кваліфікація та досвід фірми, але не індивідуальні біодані експертів).

Критеріями шорт-листа є:

#

Критерії

Очок

1.      

Попередній досвід компанії у проведенні інформаційно-просвітницьких кампаній для державних та/або приватних структур, маючи щонайменше десять років досвіду надання подібних або подібних послуг

40

2.      

Володіти портфелем робіт, які б довели професійну досконалість та професійну спроможність, маючи не менше п'яти успішно реалізованих проектів протягом останніх п'яти років

30

3.      

Спроможність компанії взяти на себе завдання, серед іншого, відповідне обладнання, кваліфікований персонал, що складається з дизайнерів, PR-менеджерів, аудіо- та відеомонтажників тощо.

20

4.      

Має великий досвід виконання аналогічних завдань та роботи з різними засобами масової інформації, такими як телеканали, газети, місцеві та регіональні ЗМІ, он-лайн ресурси тощо.

10

Увагу зацікавлених Консультантів привертає розділ III, пункти, 3.14, 3.16 та 3.17 «Правил закупівель для позичальників IPF» Світового банку листопад 2020 року («Положення про закупівлі»), що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів. Консультант буде обраний відповідно до методу «Кваліфікаційний відбір консультанта», викладеного в Положенні про закупівлі. 

Консультанти можуть асоціюватися з іншими фірмами для підвищення своєї кваліфікації; але має чітко вказати, чи є асоціація у формі спільного підприємства та/або субконсультанта. У випадку спільного підприємства всі партнери по спільному підприємству несуть солідарну відповідальність за весь договір, якщо він обраний.

У висловленні зацікавленості має бути чітко зазначено ім'я Консультанта (окрема Фірма, Спільне підприємство або субконсалтингова компанія). Консультант повинен надати відповідні довідки (назва завдання, Клієнт, терміни, роль фірми (головного консультанта/партнера в СП/субконсультанта), суму контракту, виконані завдання тощо) для підтвердження її досвіду та кваліфікації.

Додаткову інформацію можна отримати за вказаною нижче адресою в робочий час.

Висловлення зацікавленості має бути доставлено в письмовій формі на вказану нижче адресу (особисто, або поштою, або електронною поштою) до 13 лютого 2023 року, COB.

Відділ реалізації проекту з підвищення конкурентоспроможності ММСП

Ауреліу Касіан, виконавчий директор180, пр-т Стефана чел Маре, офіс 815, MD-2004, Кишинів, Республіка Молдова

Тел:  + 373 22 296-723; + 373 22  296-724; 

Електронна пошта: piu@me.gov.md

Інтернет:     www.uipac.md

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.


Автоматичний переклад

Искане за консултантски услуги, предоставящи информиране на първичната и вторичната целева аудитория за ползите от програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и програмата за ОПР, както и с Оперативния наръчник на ОГФ.

Request

ИСКАНЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сектор: Обща промишленост и търговски сектор

ИДА Кредит No 71740

МБВР Заем No 94230

ИД на проект No. Р177895

Справка No. MD-CEP-332941-CS-CQS

Република Молдова е получила финансиране от Световната банка за разходите по проекта за конкурентоспособност на микро-, малките и средните предприятия (ММСП) и възнамерява да приложи част от постъпленията за консултантски услуги.

Консултантските услуги (Услугите) включват информиране на основната и вторичната целева аудитория за ползите от Програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и ОПР, както и Оперативния наръчник на ОГФ.

Основната целева аудитория ще включва вселената на ММСП, готови да изнасят и / или вече ангажирани в операции по износ. Те ще бъдат поканени на събитията чрез секторните асоциации или списъците с клиенти, предоставени от ОПР, МИА, търговските камари и др.

Вторичната целева аудитория ще включва професионални асоциации, търговски камари, секторни и търговски асоциации, централни и местни публични органи и др., за да ги информира за ползите и предимствата на програмата, но също така и за подкрепата, която ОПР предоставя за развитието на частния сектор в Молдова.

Техническото задание (TOR) за възлагането може да бъде получено на посочения по-долу адрес.

Отделът за изпълнение на проекти на проекта MSME Competitiveness сега кани допустими консултантски фирми (Консултанти) да посочат своя интерес към предоставянето на Услугите. Заинтересованите консултанти трябва да предоставят информация, доказваща, че притежават необходимата квалификация и съответния опит за извършване на Услугите (изисквани квалификации и опит на фирмата, но не и биоданни на отделните експерти).

Критериите за подбор са:

#

Критерии

Точки

1.      

Компанията има предишен опит от първа ръка в провеждането на информационни кампании за публични и / или частни субекти, като има най-малко десет години опит в предоставянето на подобни или подобни услуги

40

2. Държавите-членки гарантират,      

Притежава портфолио от работи, които биха доказали професионални постижения и професионален капацитет с най-малко пет успешно реализирани проекта през последните пет години

30

3. Държавите-членки гарантират,      

Капацитет на дружеството да поеме задачата, серед іншого, подходящо оборудване, квалифициран персонал, включващ проектанти, PR мениджър, аудио и видео монтажници и др.

20

4. Държавите-членки гарантират,      

Има богат опит в изпълнението на подобни задачи и работа с различни медии, като телевизионни канали, вестници, местни и регионални медии, онлайн ресурси и др.

10

Вниманието на заинтересованите консултанти се насочва към раздел III, параграфи 3.14, 3.16 и 3.17 от Правилника за обществените поръчки за кредитополучателите на ИБФ на Световната банка от ноември 2020 г. (Правила за възлагане на обществени поръчки), определящ политиката на Световната банка относно конфликта на интереси. Консултантът ще бъде избран в съответствие с метода Подбор въз основа на квалификацията на консултанта, посочен в Правилника за обществените поръчки. 

Консултантите могат да се свързват с други фирми, за да повишат квалификацията си; но следва ясно да посочи дали сдружението е под формата на съвместно предприятие и/или подконсултантска дейност. В случай на съвместно предприятие, всички партньори в съвместното предприятие са солидарно отговорни за целия договор, ако бъдат избрани.

В Заявлението за интерес ясно се посочва името на Консултанта (отделна фирма, съвместно предприятие или подконсултантска дейност). Консултантът трябва да предостави съответните референции (име на заданието, Клиент, времева рамка, ролята на фирмата (основен консултант / партньор в JV / под-консултант), размер на договора, изпълнени задачи и т.н.), за да потвърди своя опит и квалификация.

Допълнителна информация можете да получите на адреса по-долу в работно време.

Заявленията за интерес трябва да бъдат доставени в писмена форма на адреса по-долу (лично, по пощата или по електронна поща) до 13 февруари 2023 г., COB.

Звено за изпълнение на проекта MSME Competitiveness

Attn. Mr. Aureliu Casian, Изпълнителен директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Република Молдова

Тел.:  +373 22 296-723; + 373 22  296-724; 

електронна поща: piu@me.gov.md

Уеб сайт:     www.uipac.md

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят "както е". Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.


Автоматичний переклад

Запрос на консультационные услуги, обеспечивающие информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и программы ОПР, а также Оперативным руководством МГФ.

Request

ПРОСЬБА О ВЫРАЖЕНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МИКРО-, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сектор: Общая промышленность и торговый сектор

Кредит МАР No 71740

Кредит МБРР No 94230

Номер идентификатора проекта П177895

Номер ссылки MD-CEP-332941-CS-CQS

Республика Молдова получила финансирование от Всемирного банка на покрытие расходов на Проект конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и намерена направить часть вырученных средств на консультационные услуги.

Консультационные услуги («Услуги») включают в себя информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и программы ОПР, а также Оперативным руководством MGF.

Основная целевая аудитория будет состоять из совокупности ММСП, готовых к экспорту и/или уже участвующих в экспортных операциях. Они будут приглашены на мероприятия через отраслевые ассоциации или списки клиентов, предоставленные ОПР, МВД, торговыми палатами и т.д.

Вторичная целевая аудитория будет включать профессиональные ассоциации, торговые палаты, отраслевые и торговые ассоциации, центральные и местные органы публичной власти и т.д., чтобы информировать их о преимуществах и преимуществах Программы, а также о поддержке, которую ОПР оказывает развитию частного сектора в Молдове.

Круг ведения (ТЗ) для задания можно получить по адресу, указанному ниже.

Группа по реализации проектов Проекта по конкурентоспособности ММСП в настоящее время приглашает соответствующие консалтинговые фирмы («Консультанты») заявить о своей заинтересованности в предоставлении Услуг. Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию, демонстрирующую, что они обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для выполнения Услуг (требуемая квалификация и опыт фирмы, но не биографические данные отдельных экспертов).

Критерии отбора:

#

Критерии

Точки

1.      

Предыдущий опыт компании из первых рук в проведении информационно-пропагандистских кампаний для государственных и / или частных организаций, имея не менее десяти лет опыта в предоставлении аналогичных или аналогичных услуг

40

См. 2.      

Обладать портфелем работ, которые докажут профессиональное мастерство и профессиональный потенциал, по крайней мере, с пятью успешно реализованными проектами за последние пять лет

30

См. 3.      

Способность компании выполнять задание, в частности, соответствующее оборудование, квалифицированный персонал, включающий дизайнеров, PR-менеджера, аудио- и видеосъемщиков и т.д.

20

4.      

Имеет большой опыт выполнения аналогичных заданий и работы с различными СМИ, такими как телеканалы, газеты, местные и региональные СМИ, он-лайн ресурсы и т.д.

10

Внимание заинтересованных консультантов обращается на пункты раздела III, 3.14, 3.16 и 3.17 «Положения о закупках для заемщиков МГЛ» Всемирного банка за ноябрь 2020 года («Положения о закупках»), в которых излагается политика Всемирного банка в отношении конфликта интересов.  Консультант будет выбран в соответствии с методом «Отбора консультанта на основе квалификации», изложенным в Положениях о закупках.

Консультанты могут сотрудничать с другими фирмами для повышения их квалификации; однако следует четко указать, является ли ассоциация в форме совместного предприятия и/или субконсультационной компании. В случае совместного предприятия все партнеры в совместном предприятии несут солидарную ответственность за весь контракт, если он выбран.

В Выражении заинтересованности должно быть четко указано имя Консультанта (отдельной фирмы, совместного предприятия или субконсультационной компании). Консультант должен предоставить соответствующие рекомендации (название назначения, Клиент, временные рамки, роль фирмы (основной Консультант / Партнер в СП / субконсультант), сумма контракта, выполненные задачи и т. Д.), Чтобы подтвердить свой опыт и квалификацию.

Дополнительную информацию можно получить по указанному ниже адресу в рабочее время.

Выражения заинтересованности должны быть доставлены в письменной форме по указанному ниже адресу (лично, или по почте, или по электронной почте) до 13 февраля 2023 года, COB.

Отдел реализации проекта Проекта конкурентоспособности ММСП

Г-н Аурелиу Касьян, Исполнительный директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Республика Молдова

Телефон:  + 373 22 296-723; + 373 22  296-724; 

электронная почта: piu@me.gov.md

веб-сайт:     www.uipac.md

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.

Bg

Traducere Automata

Искане за консултантски услуги, предоставящи информиране на първичната и вторичната целева аудитория за ползите от програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и програмата за ОПР, както и с Оперативния наръчник на ОГФ.


Автоматичен превод

Искане за консултантски услуги, за да се гарантира, че основната и вторичната целева аудитория са информирани за ползите от програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и програмата за ОПР, както и с Оперативния наръчник за генитално осакатяване на жени.

Request

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МИКРО-, МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сектор: Обща промишленост и търговски сектор

ИДА Кредит No 71740

МБВР Кредит No 94230

ИД на проект No. P177895

Справка No. MD-CEP-332941-CS-CQS

Република Молдова е получила финансиране от Световната банка за разходите по проекта за конкурентоспособност на микро, малки и средни предприятия (ММСП) и възнамерява да приложи част от получените приходи за консултантски услуги.

Консултантските услуги (услуги) включват информиране на основната и вторичната целева аудитория за ползите от програмата в съответствие с общата цел и целите на проекта за ММСП и програмата за ОПР, както и с Оперативния наръчник за генитално осакатяване на жени.

Основната целева аудитория ще обхване вселената на готови за износ ММСП и/или вече ангажирани в експортни операции. Те ще бъдат поканени на събития чрез секторни асоциации или списъци с клиенти, предоставени от ОПР, МИА, търговските камари и др.

Вторичната целева аудитория ще бъде съставена от професионални асоциации, търговски камари, секторни и професионални асоциации, централни и местни публични органи и др., за да ги информира за ползите и предимствата на програмата, но също така и за подкрепата, която ОПР предоставя за развитието на частния сектор в Молдова.

Техническото задание (TOR) за възлагане може да бъде получено на адреса по-долу.

Отделът за изпълнение на проекта MSME Competitiveness сега кани допустими консултантски фирми (консултанти) да посочат интереса си към предоставянето на услугите. Заинтересованите консултанти следва да предоставят информация, доказваща, че притежават необходимата квалификация и съответния опит за извършване на Услугите (необходимата квалификация и опит на фирмата, но не и биологичните данни на отделните експерти).

Критериите в краткия списък са:

#

Критерии

Точки

(1) Разпоредбите на ал.      

Предишен опит на дружеството в провеждането на информационни кампании за публични и/или частни субекти, притежаващи минимум десет години опит в предоставянето на подобни или сходни услуги

40

(2) Разпоредбите на ал.      

Разполага с портфолио от произведения, които демонстрират професионални постижения и професионален капацитет с най-малко пет проекта, успешно реализирани през последните пет години

30

(3) Разпоредбите на ал.      

Способността на предприятието да изпълнява мисията, inter alia, подходящо оборудване, квалифициран персонал, състоящ се от проектанти, pr мениджър, аудио и видео монтажници и др.

20

(4) Разпоредбите на ал.      

Има богат опит в изпълнението на подобни мисии и работата с различни медийни институции като телевизионни канали, вестници, местни и регионални медии, онлайн ресурси и др.

10

Вниманието на заинтересованите консултанти се насочва към раздел III, параграфи 3.14, 3.16 и 3.17 от Правилника за обществените поръчки на Световната банка за длъжниците на Световната банка от ноември 2020 г. (Регламенти за обществените поръчки), който определя политиката на Световната банка за конфликт на интереси. консултант ще бъде избран в съответствие с метода за подбор, базиран на консултанти, посочен в Правилника за обществените поръчки. 

Консултантите могат да си партнират с други фирми, за да повишат квалификацията си; но в него следва ясно да се посочи дали сдружението е под формата на съвместно предприятие и/или подконсултация. В случай на съвместно предприятие, всички партньори на съвместното предприятие са солидарно отговорни за целия договор, ако бъдат избрани.

В заявлението за интерес трябва ясно да се посочи името на консултанта (индивидуална фирма, съвместно предприятие или подконсултантска дейност). Консултантът ще предостави съответните референции (име на заданието, Клиент, времева рамка, роля на фирмата (главен консултант / партньор в съвместно предприятие / подконсултант), стойност на договора, изпълнени задачи и т.н.), за да потвърди своя опит и квалификация.

Допълнителна информация можете да получите на адреса по-долу в работно време.

Заявленията за интерес трябва да бъдат доставени в писмена форма на адреса по-долу (лично или по пощата или електронната поща) до 13 февруари 2023 г., COB.

Звено за изпълнение на проекти за конкурентоспособност на ММСП

Attn. Mr. Aureliu Casian, Изпълнителен директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Република Молдова

Тел.:  +373 22 296-723; +373 22  296-724; 

Имейл: piu@me.gov.md

Уеб сайт:     www.uipac.md

Отказ от отговорност за превод

Тази статия е преведена за ваше удобство. използване на софтуер за превод, като например Microsoft Translator. Положени са разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един машинен превод не е съвършен, нито е предназначен да замени човешките преводачи. Преводите се предлагат като услуга на потребителите на уебсайта на CIVIC.MD и се предоставят "както са". Не се дава гаранция, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводите, направени от оригиналния език, маркиран като такъв, на друг език. Определено съдържание (като изображения, видеоклипове и т.н.) може да не бъде преведено поради ограничения на софтуера за превод.


Оригинална статия

Искане за консултантски услуги, предоставящи информиране на първичната и вторичната целева аудитория за ползите от програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и програмата за ОПР, както и с Оперативния наръчник на ОГФ.

Request

ИСКАНЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сектор: Обща промишленост и търговски сектор

ИДА Кредит No 71740

МБВР Заем No 94230

ИД на проект No. P177895

Справка No. MD-CEP-332941-CS-CQS

Република Молдова е получила финансиране от Световната банка за разходите по проекта за конкурентоспособност на микро-, малките и средните предприятия (ММСП) и възнамерява да приложи част от постъпленията за консултантски услуги.

Консултантските услуги ("Услугите") включват информиране на основната и вторичната целева аудитория за ползите от Програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и ОПР, както и Оперативния наръчник на ОГФ.

Основната целева аудитория ще включва вселената на ММСП, готови да изнасят и / или вече ангажирани в операции по износ. Те ще бъдат поканени на събитията чрез секторните асоциации или списъците с клиенти, предоставени от ОПР, МИА, търговските камари и др.

Вторичната целева аудитория ще включва професионални асоциации, търговски камари, секторни и търговски асоциации, централни и местни публични органи и др., за да ги информира за ползите и предимствата на програмата, но също така и за подкрепата, която ОПР предоставя за развитието на частния сектор в Молдова.

Техническото задание (TOR) за възлагането може да бъде получено на посочения по-долу адрес.

Отделът за изпълнение на проекти на проекта MSME Competitiveness сега кани допустими консултантски фирми ("Консултанти") да посочат своя интерес към предоставянето на Услугите. Заинтересованите консултанти трябва да предоставят информация, доказваща, че притежават необходимата квалификация и съответния опит за извършване на Услугите (изисквани квалификации и опит на фирмата, но не и биоданни на отделните експерти).

Критериите за подбор са:

#

Критерии

Точки

1.      

Компанията има предишен опит от първа ръка в провеждането на информационни кампании за публични и / или частни субекти, като има най-малко десет години опит в предоставянето на подобни или подобни услуги

40

2. Държавите-членки гарантират,      

Притежава портфолио от работи, които биха доказали професионални постижения и професионален капацитет с най-малко пет успешно реализирани проекта през последните пет години

30

3. Държавите-членки гарантират,      

Капацитет на дружеството да поеме задачата, inter alia, подходящо оборудване, квалифициран персонал, включващ проектанти, PR мениджър, аудио и видео монтажници и др.

20

4. Държавите-членки гарантират,      

Има богат опит в изпълнението на подобни задачи и работа с различни медии, като телевизионни канали, вестници, местни и регионални медии, онлайн ресурси и др.

10

Вниманието на заинтересованите консултанти се насочва към раздел III, параграфи 3.14, 3.16 и 3.17 от "Правилника за обществените поръчки за кредитополучателите на ИБФ" на Световната банка от ноември 2020 г. ("Правила за възлагане на обществени поръчки"), определящ политиката на Световната банка относно конфликта на интереси. Консултантът ще бъде избран в съответствие с метода "Подбор въз основа на квалификацията на консултанта", посочен в Правилника за обществените поръчки. 

Консултантите могат да се свързват с други фирми, за да повишат квалификацията си; но следва ясно да посочи дали сдружението е под формата на съвместно предприятие и/или подконсултантска дейност. В случай на съвместно предприятие, всички партньори в съвместното предприятие са солидарно отговорни за целия договор, ако бъдат избрани.

В Заявлението за интерес ясно се посочва името на Консултанта (отделна фирма, съвместно предприятие или подконсултантска дейност). Консултантът трябва да предостави съответните референции (име на заданието, Клиент, времева рамка, ролята на фирмата (основен консултант / партньор в JV / под-консултант), размер на договора, изпълнени задачи и т.н.), за да потвърди своя опит и квалификация.

Допълнителна информация можете да получите на адреса по-долу в работно време.

Заявленията за интерес трябва да бъдат доставени в писмена форма на адреса по-долу (лично, по пощата или по електронна поща) до 13 февруари 2023 г., COB.

Звено за изпълнение на проекта MSME Competitiveness

Attn. Mr. Aureliu Casian, Изпълнителен директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Република Молдова

Тел.:  +373 22 296-723; +373 22  296-724; 

Имейл: piu@me.gov.md

Уеб сайт:     www.uipac.md


Автоматичен превод

Запит на консультаційні послуги, що забезпечують інформування основної та вторинної цільової аудиторії про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та програми ODA, а також Керівництва з експлуатації МГФ.

Request

ЗАПИТ НА НАДАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІКРО-, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Сектор: Загальна промисловість і торговий сектор

Кредит МАР No 71740

Кредит МБРР No 94230

Номер ідентифікатора проекту Р177895

Довідка No MD-CEP-332941-CS-CQS

Республіка Молдова отримала фінансування від Світового банку на вартість проекту конкурентоспроможності мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) і має намір застосувати частину виручених коштів на консультаційні послуги.

Консультаційні послуги («Послуги») включають надання первинної та вторинної цільової аудиторії інформації про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та програми ODA, а також Керівництва з експлуатації МГФ.

Основну цільову аудиторію складатиме всесвіт ММСП, готових до експорту та/або вже залучених до експортної діяльності. Вони будуть запрошені на заходи через галузеві асоціації, або списки клієнтів, надані ODA, MIA, Торгово-промисловими палатами тощо.

Вторинна цільова аудиторія складатиметься з професійних асоціацій, торгово-промислових палат, галузевих та торгових асоціацій, центральних та місцевих органів державної влади тощо з метою інформування їх про переваги та переваги Програми, а також про підтримку, яку ODA надає для розвитку приватного сектору в Молдові.

Технічне завдання (TOR) для призначення можна отримати за адресою, вказаною нижче.

Відділ реалізації проектів Проекту конкурентоспроможності ММСП тепер запрошує відповідні консалтингові фірми («Консультанти») вказати на свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені консультанти повинні надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання Послуг (необхідна кваліфікація та досвід фірми, але не індивідуальні біодані експертів).

Критеріями шорт-листа є:

#

Критерії

Очок

1.      

Попередній досвід компанії у проведенні інформаційно-просвітницьких кампаній для державних та/або приватних структур, маючи щонайменше десять років досвіду надання подібних або подібних послуг

40

2. Държавите-членки гарантират,      

Володіти портфелем робіт, які б довели професійну досконалість та професійну спроможність, маючи не менше п'яти успішно реалізованих проектів протягом останніх п'яти років

30

3. Държавите-членки гарантират,      

Спроможність компанії взяти на себе завдання, серед іншого, відповідне обладнання, кваліфікований персонал, що складається з дизайнерів, PR-менеджерів, аудіо- та відеомонтажників тощо.

20

4. Държавите-членки гарантират,      

Має великий досвід виконання аналогічних завдань та роботи з різними засобами масової інформації, такими як телеканали, газети, місцеві та регіональні ЗМІ, он-лайн ресурси тощо.

10

Увагу зацікавлених Консультантів привертає розділ III, пункти, 3.14, 3.16 та 3.17 «Правил закупівель для позичальників IPF» Світового банку листопад 2020 року («Положення про закупівлі»), що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів. Консультант буде обраний відповідно до методу «Кваліфікаційний відбір консультанта», викладеного в Положенні про закупівлі. 

Консультанти можуть асоціюватися з іншими фірмами для підвищення своєї кваліфікації; але має чітко вказати, чи є асоціація у формі спільного підприємства та/або субконсультанта. У випадку спільного підприємства всі партнери по спільному підприємству несуть солідарну відповідальність за весь договір, якщо він обраний.

У висловленні зацікавленості має бути чітко зазначено ім'я Консультанта (окрема Фірма, Спільне підприємство або субконсалтингова компанія). Консультант повинен надати відповідні довідки (назва завдання, Клієнт, терміни, роль фірми (головного консультанта/партнера в СП/субконсультанта), суму контракту, виконані завдання тощо) для підтвердження її досвіду та кваліфікації.

Додаткову інформацію можна отримати за вказаною нижче адресою в робочий час.

Висловлення зацікавленості має бути доставлено в письмовій формі на вказану нижче адресу (особисто, або поштою, або електронною поштою) до 13 лютого 2023 року, COB.

Відділ реалізації проекту з підвищення конкурентоспроможності ММСП

Ауреліу Касіан, виконавчий директор180, пр-т Стефана чел Маре, офіс 815, MD-2004, Кишинів, Республіка Молдова

Тел:  + 373 22 296-723; + 373 22  296-724; 

Имейл: piu@me.gov.md

Інтернет:     www.uipac.md

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.


Автоматичен превод

Искане за консултантски услуги, предоставящи информиране на първичната и вторичната целева аудитория за ползите от програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и програмата за ОПР, както и с Оперативния наръчник на ОГФ.

Request

ИСКАНЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сектор: Обща промишленост и търговски сектор

ИДА Кредит No 71740

МБВР заем No 94230

ИД на проект No. P177895

Справка No. MD-CEP-332941-CS-CQS

Република Молдова е получила финансиране от Световната банка за разходите по проекта за конкурентоспособност на микро-, малките и средните предприятия (ММСП) и възнамерява да приложи част от постъпленията за консултантски услуги.

Консултантските услуги (Услугите) включват информиране на основната и вторичната целева аудитория за ползите от Програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и ОПР, както и Оперативния наръчник на ОГФ.

Основната целева аудитория ще включва вселената на ММСП, готови да изнасят и / или вече ангажирани в операции по износ. Те ще бъдат поканени на събитията чрез секторните асоциации или списъците с клиенти, предоставени от ОПР, МИА, търговските камари и др.

Вторичната целева аудитория ще включва професионални асоциации, търговски камари, секторни и търговски асоциации, централни и местни публични органи и др., за да ги информира за ползите и предимствата на програмата, но също така и за подкрепата, която ОПР предоставя за развитието на частния сектор в Молдова.

Техническото задание (TOR) за възлагането може да бъде получено на посочения по-долу адрес.

Отделът за изпълнение на проекти на проекта MSME Competitiveness сега кани допустими консултантски фирми (Консултанти) да посочат своя интерес към предоставянето на Услугите. Заинтересованите консултанти трябва да предоставят информация, доказваща, че притежават необходимата квалификация и съответния опит за извършване на Услугите (изисквани квалификации и опит на фирмата, но не и биоданни на отделните експерти).

Критериите за подбор са:

#

Критерии

Точки

1.      

Компанията има предишен опит от първа ръка в провеждането на информационни кампании за публични и / или частни субекти, като има най-малко десет години опит в предоставянето на подобни или подобни услуги

40

2. Държавите-членки гарантират,      

Притежава портфолио от работи, които биха доказали професионални постижения и професионален капацитет с най-малко пет успешно реализирани проекта през последните пет години

30

3. Държавите-членки гарантират,      

Капацитет на дружеството да поеме задачата, inter alia, подходящо оборудване, квалифициран персонал, включващ проектанти, PR мениджър, аудио и видео монтажници и др.

20

4. Държавите-членки гарантират,      

Има богат опит в изпълнението на подобни задачи и работа с различни медии, като телевизионни канали, вестници, местни и регионални медии, онлайн ресурси и др.

10

Вниманието на заинтересованите консултанти се насочва към раздел III, параграфи 3.14, 3.16 и 3.17 от Правилника за обществените поръчки за кредитополучателите на ИБФ на Световната банка от ноември 2020 г. (Правила за възлагане на обществени поръчки), определящ политиката на Световната банка относно конфликта на интереси. Консултантът ще бъде избран в съответствие с метода Подбор въз основа на квалификацията на консултанта, посочен в Правилника за обществените поръчки. 

Консултантите могат да се свързват с други фирми, за да повишат квалификацията си; но следва ясно да посочи дали сдружението е под формата на съвместно предприятие и/или подконсултантска дейност. В случай на съвместно предприятие, всички партньори в съвместното предприятие са солидарно отговорни за целия договор, ако бъдат избрани.

В Заявлението за интерес ясно се посочва името на Консултанта (отделна фирма, съвместно предприятие или подконсултантска дейност). Консултантът трябва да предостави съответните референции (име на заданието, Клиент, времева рамка, ролята на фирмата (основен консултант / партньор в JV / под-консултант), размер на договора, изпълнени задачи и т.н.), за да потвърди своя опит и квалификация.

Допълнителна информация можете да получите на адреса по-долу в работно време.

Заявленията за интерес трябва да бъдат доставени в писмена форма на адреса по-долу (лично, по пощата или по електронна поща) до 13 февруари 2023 г., COB.

Звено за изпълнение на проекта MSME Competitiveness

Attn. Mr. Aureliu Casian, Изпълнителен директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Република Молдова

Тел.:  +373 22 296-723; + 373 22  296-724; 

електронна поща: piu@me.gov.md

Уеб сайт:     www.uipac.md

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят "както е". Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.


Автоматичен превод

Запрос на консультационные услуги, обеспечивающие информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и программы ОПР, а также Оперативным руководством МГФ.

Request

ПРОСЬБА О ВЫРАЖЕНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МИКРО-, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сектор: Общая промышленность и торговый сектор

Кредит МАР No 71740

Кредит МБРР No 94230

Номер идентификатора проекта П177895

Номер ссылки MD-CEP-332941-CS-CQS

Республика Молдова получила финансирование от Всемирного банка на покрытие расходов на Проект конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и намерена направить часть вырученных средств на консультационные услуги.

Консультационные услуги («Услуги») включают в себя информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и программы ОПР, а также Оперативным руководством MGF.

Основная целевая аудитория будет состоять из совокупности ММСП, готовых к экспорту и/или уже участвующих в экспортных операциях. Они будут приглашены на мероприятия через отраслевые ассоциации или списки клиентов, предоставленные ОПР, МВД, торговыми палатами и т.д.

Вторичная целевая аудитория будет включать профессиональные ассоциации, торговые палаты, отраслевые и торговые ассоциации, центральные и местные органы публичной власти и т.д., чтобы информировать их о преимуществах и преимуществах Программы, а также о поддержке, которую ОПР оказывает развитию частного сектора в Молдове.

Круг ведения (ТЗ) для задания можно получить по адресу, указанному ниже.

Группа по реализации проектов Проекта по конкурентоспособности ММСП в настоящее время приглашает соответствующие консалтинговые фирмы («Консультанты») заявить о своей заинтересованности в предоставлении Услуг. Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию, демонстрирующую, что они обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для выполнения Услуг (требуемая квалификация и опыт фирмы, но не биографические данные отдельных экспертов).

Критерии отбора:

#

Критерии

Точки

1.      

Предыдущий опыт компании из первых рук в проведении информационно-пропагандистских кампаний для государственных и / или частных организаций, имея не менее десяти лет опыта в предоставлении аналогичных или аналогичных услуг

40

См. 2. Държавите-членки гарантират,      

Обладать портфелем работ, которые докажут профессиональное мастерство и профессиональный потенциал, по крайней мере, с пятью успешно реализованными проектами за последние пять лет

30

См. 3. Държавите-членки гарантират,      

Способность компании выполнять задание, в частности, соответствующее оборудование, квалифицированный персонал, включающий дизайнеров, PR-менеджера, аудио- и видеосъемщиков и т.д.

20

4. Държавите-членки гарантират,      

Имеет большой опыт выполнения аналогичных заданий и работы с различными СМИ, такими как телеканалы, газеты, местные и региональные СМИ, он-лайн ресурсы и т.д.

10

Внимание заинтересованных консультантов обращается на пункты раздела III, 3.14, 3.16 и 3.17 «Положения о закупках для заемщиков МГЛ» Всемирного банка за ноябрь 2020 года («Положения о закупках»), в которых излагается политика Всемирного банка в отношении конфликта интересов.  Консультант будет выбран в соответствии с методом «Отбора консультанта на основе квалификации», изложенным в Положениях о закупках.

Консультанты могут сотрудничать с другими фирмами для повышения их квалификации; однако следует четко указать, является ли ассоциация в форме совместного предприятия и/или субконсультационной компании. В случае совместного предприятия все партнеры в совместном предприятии несут солидарную ответственность за весь контракт, если он выбран.

В Выражении заинтересованности должно быть четко указано имя Консультанта (отдельной фирмы, совместного предприятия или субконсультационной компании). Консультант должен предоставить соответствующие рекомендации (название назначения, Клиент, временные рамки, роль фирмы (основной Консультант / Партнер в СП / субконсультант), сумма контракта, выполненные задачи и т. Д.), Чтобы подтвердить свой опыт и квалификацию.

Дополнительную информацию можно получить по указанному ниже адресу в рабочее время.

Выражения заинтересованности должны быть доставлены в письменной форме по указанному ниже адресу (лично, или по почте, или по электронной почте) до 13 февраля 2023 года, COB.

Отдел реализации проекта Проекта конкурентоспособности ММСП

Г-н Аурелиу Касьян, Исполнительный директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Республика Молдова

Телефон:  + 373 22 296-723; + 373 22  296-724; 

электронная почта: piu@me.gov.md

веб-сайт:     www.uipac.md

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят „както е“. Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Ru

Traducere Automata

Запрос на консультационные услуги, обеспечивающие информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и программы ОПР, а также Оперативным руководством МГФ.


Автоматический перевод

Обращение за консультационными услугами для обеспечения того, чтобы основная и вторичная целевая аудитория была информирована о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и Программы ОПР, а также Оперативным руководством по калечащим операциям на женских половых органах.

Request

ПРИЗЫВ К ВЫРАЖЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МИКРО-, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сектор: Общая промышленность и торговый сектор

Кредит МАР No 71740

МБРР Кредит No 94230

Номер идентификатора проекта П177895

Номер ссылки MD-CEP-332941-CS-CQS

Республика Молдова получила финансирование от Всемирного банка на покрытие расходов на Проект конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и намерена направить часть полученных доходов на консультационные услуги.

Консультативные услуги (услуги) включают информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и Программы ОПР, а также Оперативного руководства по калечащим операциям на женских половых органах.

Основная целевая аудитория будет охватывать совокупность готовых к экспорту ММСП и/или уже участвующих в экспортных операциях. Они будут приглашаться на мероприятия через отраслевые ассоциации или списки клиентов, предоставляемые ОПР, МВД, торговыми палатами и т.д.

Вторичная целевая аудитория будет состоять из профессиональных ассоциаций, торговых палат, отраслевых и профессиональных ассоциаций, центральных и местных органов публичной власти и т.д., чтобы информировать их о преимуществах и преимуществах Программы, а также о поддержке, которую ОПР оказывает развитию частного сектора в Молдове.

Круг ведения (ТЗ) для назначения можно получить по указанному ниже адресу.

В настоящее время Отдел реализации Проекта конкурентоспособности ММСП предлагает соответствующим консультационным фирмам (Консультантам) заявить о своей заинтересованности в предоставлении Услуг. Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию, демонстрирующую, что они обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для выполнения Услуг (необходимая квалификация и опыт фирмы, но не биологические данные отдельных экспертов).

Критерии в шорт-листе:

#

Критерии

Точки

1) Положения.      

Предыдущий опыт компании в проведении информационных кампаний для государственных и/или частных лиц, имеющий не менее десяти лет опыта предоставления аналогичных или аналогичных услуг

40

2) Положения.      

Он имеет портфель работ, которые демонстрируют профессиональное мастерство и профессиональный потенциал, по крайней мере, пять проектов, успешно реализованных за последние пять лет.

30

3) Положения.      

Способность предприятия выполнять поставленные задачи, в том числе, подходящее оборудование, квалифицированный персонал, состоящий из конструкторов, PR-менеджера, аудио- и видеосъемщиков и т.д.

20

4) Положения.      

Он имеет большой опыт в реализации подобных миссий и работе с различными медиа-институтами, такими как телеканалы, газеты, местные и региональные СМИ, интернет-ресурсы и т.д.

10

Внимание заинтересованных консультантов обращается на пункты 3.14, 3.16 и 3.17 раздела III Положения о закупках для должников Всемирного банка от ноября 2020 года (Положение о государственных закупках), в котором излагается политика Всемирного банка в отношении конфликта интересов.  консультант будет выбран в соответствии с методом отбора на основе консультантов, изложенным в Положениях о государственных закупках.

Консультанты могут сотрудничать с другими фирмами для повышения их квалификации; однако в нем должно быть четко указано, находится ли ассоциация в форме совместного предприятия и/или субконсультации. В случае совместного предприятия все партнеры совместного предприятия несут солидарную ответственность за весь контракт, если он выбран.

В выражении заинтересованности должно быть четко указано имя Консультанта (индивидуальная фирма, совместное предприятие или субконсультационная компания). Консультант предоставит соответствующие рекомендации (название назначения, Клиент, временные рамки, роль фирмы (главный консультант / Партнер в СП / субконсультант), стоимость контракта, выполненные задачи и т. Д.), Чтобы подтвердить свой опыт и квалификацию.

Дополнительную информацию можно получить по указанному ниже адресу в рабочее время.

Выражения заинтересованности должны быть доставлены в письменной форме по указанному ниже адресу (лично, по почте или электронной почте) до 13 февраля 2023 года, COB.

Группа по реализации проектов по конкурентоспособности ММСП

Г-н Аурелиу Касьян, Исполнительный директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Республика Молдова

Тел:  +373 22 296-723;  +373 22 296-724;

Отправить по электронной почте: piu@me.gov.md

веб-сайт:     www.uipac.md

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства. использование программного обеспечения для перевода, такого как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако ни один машинный перевод не является совершенным, и он не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предлагаются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с языка оригинала, помеченного как таковой, на любом другом языке. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.


Оригинал статьи

Запрос на консультационные услуги, обеспечивающие информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и программы ОПР, а также Оперативным руководством МГФ.

Request

ПРОСЬБА О ВЫРАЖЕНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МИКРО-, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сектор: Общая промышленность и торговый сектор

Кредит МАР No 71740

Кредит МБРР No 94230

Номер идентификатора проекта П177895

Номер ссылки MD-CEP-332941-CS-CQS

Республика Молдова получила финансирование от Всемирного банка на покрытие расходов на Проект конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и намерена направить часть вырученных средств на консультационные услуги.

Консультационные услуги («Услуги») включают в себя информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и программы ОПР, а также Оперативным руководством MGF.

Основная целевая аудитория будет состоять из совокупности ММСП, готовых к экспорту и/или уже участвующих в экспортных операциях. Они будут приглашены на мероприятия через отраслевые ассоциации или списки клиентов, предоставленные ОПР, МВД, торговыми палатами и т.д.

Вторичная целевая аудитория будет включать профессиональные ассоциации, торговые палаты, отраслевые и торговые ассоциации, центральные и местные органы публичной власти и т.д., чтобы информировать их о преимуществах и преимуществах Программы, а также о поддержке, которую ОПР оказывает развитию частного сектора в Молдове.

Круг ведения (ТЗ) для задания можно получить по адресу, указанному ниже.

Группа по реализации проектов Проекта по конкурентоспособности ММСП в настоящее время приглашает соответствующие консалтинговые фирмы («Консультанты») заявить о своей заинтересованности в предоставлении Услуг. Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию, демонстрирующую, что они обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для выполнения Услуг (требуемая квалификация и опыт фирмы, но не биографические данные отдельных экспертов).

Критерии отбора:

#

Критерии

Точки

1.      

Предыдущий опыт компании из первых рук в проведении информационно-пропагандистских кампаний для государственных и / или частных организаций, имея не менее десяти лет опыта в предоставлении аналогичных или аналогичных услуг

40

См. 2.      

Обладать портфелем работ, которые докажут профессиональное мастерство и профессиональный потенциал, по крайней мере, с пятью успешно реализованными проектами за последние пять лет

30

См. 3.      

Способность компании выполнять задание, в частности, соответствующее оборудование, квалифицированный персонал, включающий дизайнеров, PR-менеджера, аудио- и видеосъемщиков и т.д.

20

4.      

Имеет большой опыт выполнения аналогичных заданий и работы с различными СМИ, такими как телеканалы, газеты, местные и региональные СМИ, он-лайн ресурсы и т.д.

10

Внимание заинтересованных консультантов обращается на пункты раздела III, 3.14, 3.16 и 3.17 «Положения о закупках для заемщиков МГЛ» Всемирного банка за ноябрь 2020 года («Положения о закупках»), в которых излагается политика Всемирного банка в отношении конфликта интересов.  Консультант будет выбран в соответствии с методом «Отбора консультанта на основе квалификации», изложенным в Положениях о закупках.

Консультанты могут сотрудничать с другими фирмами для повышения их квалификации; однако следует четко указать, является ли ассоциация в форме совместного предприятия и/или субконсультационной компании. В случае совместного предприятия все партнеры в совместном предприятии несут солидарную ответственность за весь контракт, если он выбран.

В Выражении заинтересованности должно быть четко указано имя Консультанта (отдельной фирмы, совместного предприятия или субконсультационной компании). Консультант должен предоставить соответствующие рекомендации (название назначения, Клиент, временные рамки, роль фирмы (основной Консультант / Партнер в СП / субконсультант), сумма контракта, выполненные задачи и т. Д.), Чтобы подтвердить свой опыт и квалификацию.

Дополнительную информацию можно получить по указанному ниже адресу в рабочее время.

Выражения заинтересованности должны быть доставлены в письменной форме по указанному ниже адресу (лично, или по почте, или по электронной почте) до 13 февраля 2023 года, COB.

Отдел реализации проекта Проекта конкурентоспособности ММСП

Г-н Аурелиу Касьян, Исполнительный директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Республика Молдова

Тел:  +373 22 296-723;  +373 22 296-724;

Отправить по электронной почте: piu@me.gov.md

веб-сайт:     www.uipac.md


Автоматический перевод

Запит на консультаційні послуги, що забезпечують інформування основної та вторинної цільової аудиторії про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та програми ODA, а також Керівництва з експлуатації МГФ.

Request

ЗАПИТ НА НАДАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІКРО-, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Сектор: Загальна промисловість і торговий сектор

Кредит МАР No 71740

Кредит МБРР No 94230

Номер ідентифікатора проекту Р177895

Довідка No MD-CEP-332941-CS-CQS

Республіка Молдова отримала фінансування від Світового банку на вартість проекту конкурентоспроможності мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) і має намір застосувати частину виручених коштів на консультаційні послуги.

Консультаційні послуги («Послуги») включають надання первинної та вторинної цільової аудиторії інформації про переваги Програми відповідно до загальних цілей та завдань проекту ММСП та програми ODA, а також Керівництва з експлуатації МГФ.

Основну цільову аудиторію складатиме всесвіт ММСП, готових до експорту та/або вже залучених до експортної діяльності. Вони будуть запрошені на заходи через галузеві асоціації, або списки клієнтів, надані ODA, MIA, Торгово-промисловими палатами тощо.

Вторинна цільова аудиторія складатиметься з професійних асоціацій, торгово-промислових палат, галузевих та торгових асоціацій, центральних та місцевих органів державної влади тощо з метою інформування їх про переваги та переваги Програми, а також про підтримку, яку ODA надає для розвитку приватного сектору в Молдові.

Технічне завдання (TOR) для призначення можна отримати за адресою, вказаною нижче.

Відділ реалізації проектів Проекту конкурентоспроможності ММСП тепер запрошує відповідні консалтингові фірми («Консультанти») вказати на свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені консультанти повинні надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання Послуг (необхідна кваліфікація та досвід фірми, але не індивідуальні біодані експертів).

Критеріями шорт-листа є:

#

Критерії

Очок

1.      

Попередній досвід компанії у проведенні інформаційно-просвітницьких кампаній для державних та/або приватних структур, маючи щонайменше десять років досвіду надання подібних або подібних послуг

40

См. 2.      

Володіти портфелем робіт, які б довели професійну досконалість та професійну спроможність, маючи не менше'яти успішно реалізованих проектів протягом останніх'яти років

30

См. 3.      

Спроможність компанії взяти на себе завдання, серед іншого, відповідне обладнання, кваліфікований персонал, що складається з дизайнерів, PR-менеджерів, аудіо- та відеомонтажників тощо.

20

4.      

Має великий досвід виконання аналогічних завдань та роботи з різними засобами масової інформації, такими як телеканали, газети, місцеві та регіональні ЗМІ, он-лайн ресурси тощо.

10

Увагу зацікавлених Консультантів привертає розділ III, пункти, 3.14, 3.16 та 3.17 «Правил закупівель для позичальників IPF» Світового банку листопад 2020 року («Положення про закупівлі»), що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів. Консультант буде обраний відповідно до методу «Кваліфікаційний відбір консультанта», викладеного в Положенні про закупівлі. 

Консультанти можуть асоціюватися з іншими фірмами для підвищення своєї кваліфікації; але має чітко вказати, чи є асоціація у формі спільного підприємства та/або субконсультанта. У випадку спільного підприємства всі партнери по спільному підприємству несуть солідарну відповідальність за весь договір, якщо він обраний.

У висловленні зацікавленості має бути чітко зазначено ім'я Консультанта (окрема Фірма, Спільне підприємство або субконсалтингова компанія). Консультант повинен надати відповідні довідки (назва завдання, Клієнт, терміни, роль фірми (головного консультанта/партнера в СП/субконсультанта), суму контракту, виконані завдання тощо) для підтвердження її досвіду та кваліфікації.

Додаткову інформацію можна отримати за вказаною нижче адресою в робочий час.

Висловлення зацікавленості має бути доставлено в письмовій формі на вказану нижче адресу (особисто, або поштою, або електронною поштою) до 13 лютого 2023 року, COB.

Відділ реалізації проекту з підвищення конкурентоспроможності ММСП

Ауреліу Касіан, виконавчий директор180, пр-т Стефана чел Маре, офіс 815, MD-2004, Кишинів, Республіка Молдова

Тел:  + 373 22 296-723; + 373 22  296-724; 

Отправить по электронной почте: piu@me.gov.md

Інтернет:     www.uipac.md

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.


Автоматический перевод

Искане за консултантски услуги, предоставящи информиране на първичната и вторичната целева аудитория за ползите от програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и програмата за ОПР, както и с Оперативния наръчник на ОГФ.

Request

ИСКАНЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сектор: Обща промишленост и търговски сектор

ИДА Кредит No 71740

МБВР Заем No 94230

ИД на проект No. П177895

Справка No MD-CEP-332941-CS-CQS

Република Молдова е получила финансиране от Световната банка за разходите по проекта за конкурентоспособност на микро-, малките и средните предприятия (ММСП) и възнамерява да приложи част от постъпленията за консултантски услуги.

Консултантските услуги (Услугите) включват информиране на основната и вторичната целева аудитория за ползите от Програмата в съответствие с общите цели и задачи на проекта за ММСП и ОПР, както и Оперативния наръчник на ОГФ.

Основната целева аудитория ще включва вселената на ММСП, готови да изнасят и / или вече ангажирани в операции по износ. Те ще бъдат поканени на събитията чрез секторните асоциации или списъците с клиенти, предоставени от ОПР, МИА, търговските камари и др.

Вторичната целева аудитория ще включва професионални асоциации, търговски камари, секторни и търговски асоциации, централни и местни публични органи и др., за да ги информира за ползите и предимствата на програмата, но също така и за подкрепата, която ОПР предоставя за развитието на частния сектор в Молдова.

Техническото задание (TOR) за възлагането може да бъде получено на посочения по-долу адрес.

Отделът за изпълнение на проекти на проекта MSME Competitiveness сега кани допустими консултантски фирми (Консултанти) да посочат своя интерес към предоставянето на Услугите. Заинтересованите консултанти трябва да предоставят информация, доказваща, че притежават необходимата квалификация и съответния опит за извършване на Услугите (изисквани квалификации и опит на фирмата, но не и биоданни на отделните експерти).

Критериите за подбор са:

#

Критерии

Точки

1.      

Компанията има предишен опит от първа ръка в провеждането на информационни кампании за публични и / или частни субекти, като има най-малко десет години опит в предоставянето на подобни или подобни услуги

40

2. Държавите-членки гарантират,      

Притежава портфолио от работи, които биха доказали професионални постижения и професионален капацитет с най-малко пет успешно реализирани проекта през последните пет години

30

3. Държавите-членки гарантират,      

Капацитет на дружеството да поеме задачата, среди прочего, подходящо обованруде, квалифициран персонал, включващ проектанти, PR мениджър, аудио и видео монтажници и др.

20

4. Държавите-членки гарантират,      

Има богат опит в изпълнението на подобни задачи и работа с различни медии, като телевизионни канали, вестници, местни и регионални медии, онлайн ресурси и др.

10

Вниманието на заинтересованите консултанти се насочва към раздел III, параграфи 3.14, 3.16 и 3.17 от Правилника за обществените поръчки за кредитополучателите на ИБФ на Световната банка от ноември 2020 г. (Правила за възлагане на обществени поръчки), определящ политиката на Световната банка относно конфликта на интереси. Консултантът ще бъде избран в съответствие с метода Подбор въз основа на квалификацията на консултанта, посочен в Правилника за обществените поръчки. 

Консултантите могат да се свързват с други фирми, за да повишат квалификацията си; но следва ясно да посочи дали сдружението е под формата на съвместно предприятие и/или подконсултантска дейност. В случай на съвместно предприятие, всички партньори в съвместното предприятие са солидарно отговорни за целия договор, ако бъдат избрани.

В Заявлението за интерес ясно се посочва името на Консултанта (отделна фирма, съвместно предприятие или подконсултантска дейност). Консултантът трябва да предостави съответните референции (име на заданието, Клиент, времева рамка, ролята на фирмата (основен консултант / партньор в JV / под-консултант), размер на договора, изпълнени задачи и т.н.), за да потвърди своя опит и квалификация.

Допълнителна информация можете да получите на адреса по-долу в работно време.

Заявленията за интерес трябва да бъдат доставени в писмена форма на адреса по-долу (лично, по пощата или по електронна поща) до 13 февруари 2023 г., COB.

Звено за изпълнение на проекта MSME Competitiveness

Г-н Аурелиу Касьян, Изпълнителен директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Република Молдова

Телефон:  +373 22 296-723; + 373 22  296-724; 

електронна поща: piu@me.gov.md

Уеб сайт:     www.uipac.md

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят "както е". Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.


Автоматический перевод

Запрос на консультационные услуги, обеспечивающие информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и программы ОПР, а также Оперативным руководством МГФ.

Request

ПРОСЬБА О ВЫРАЖЕНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МИКРО-, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сектор: Общая промышленность и торговый сектор

Кредит МАР No 71740

Кредит МБРР No 94230

Номер идентификатора проекта П177895

Номер ссылки MD-CEP-332941-CS-CQS

Республика Молдова получила финансирование от Всемирного банка на покрытие расходов на Проект конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и намерена направить часть вырученных средств на консультационные услуги.

Консультационные услуги («Услуги») включают в себя информирование первичной и вторичной целевой аудитории о преимуществах Программы в соответствии с общими целями и задачами проекта ММСП и программы ОПР, а также Оперативным руководством MGF.

Основная целевая аудитория будет состоять из совокупности ММСП, готовых к экспорту и/или уже участвующих в экспортных операциях. Они будут приглашены на мероприятия через отраслевые ассоциации или списки клиентов, предоставленные ОПР, МВД, торговыми палатами и т.д.

Вторичная целевая аудитория будет включать профессиональные ассоциации, торговые палаты, отраслевые и торговые ассоциации, центральные и местные органы публичной власти и т.д., чтобы информировать их о преимуществах и преимуществах Программы, а также о поддержке, которую ОПР оказывает развитию частного сектора в Молдове.

Круг ведения (ТЗ) для задания можно получить по адресу, указанному ниже.

Группа по реализации проектов Проекта по конкурентоспособности ММСП в настоящее время приглашает соответствующие консалтинговые фирмы («Консультанты») заявить о своей заинтересованности в предоставлении Услуг. Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию, демонстрирующую, что они обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для выполнения Услуг (требуемая квалификация и опыт фирмы, но не биографические данные отдельных экспертов).

Критерии отбора:

#

Критерии

Точки

1.      

Предыдущий опыт компании из первых рук в проведении информационно-пропагандистских кампаний для государственных и / или частных организаций, имея не менее десяти лет опыта в предоставлении аналогичных или аналогичных услуг

40

См. См. 2.      

Обладать портфелем работ, которые докажут профессиональное мастерство и профессиональный потенциал, по крайней мере, с пятью успешно реализованными проектами за последние пять лет

30

См. См. 3.      

Способность компании выполнять задание, в частности, соответствующее оборудование, квалифицированный персонал, включающий дизайнеров, PR-менеджера, аудио- и видеосъемщиков и т.д.

20

4.      

Имеет большой опыт выполнения аналогичных заданий и работы с различными СМИ, такими как телеканалы, газеты, местные и региональные СМИ, он-лайн ресурсы и т.д.

10

Внимание заинтересованных консультантов обращается на пункты раздела III, 3.14, 3.16 и 3.17 «Положения о закупках для заемщиков МГЛ» Всемирного банка за ноябрь 2020 года («Положения о закупках»), в которых излагается политика Всемирного банка в отношении конфликта интересов.  Консультант будет выбран в соответствии с методом «Отбора консультанта на основе квалификации», изложенным в Положениях о закупках.

Консультанты могут сотрудничать с другими фирмами для повышения их квалификации; однако следует четко указать, является ли ассоциация в форме совместного предприятия и/или субконсультационной компании. В случае совместного предприятия все партнеры в совместном предприятии несут солидарную ответственность за весь контракт, если он выбран.

В Выражении заинтересованности должно быть четко указано имя Консультанта (отдельной фирмы, совместного предприятия или субконсультационной компании). Консультант должен предоставить соответствующие рекомендации (название назначения, Клиент, временные рамки, роль фирмы (основной Консультант / Партнер в СП / субконсультант), сумма контракта, выполненные задачи и т. Д.), Чтобы подтвердить свой опыт и квалификацию.

Дополнительную информацию можно получить по указанному ниже адресу в рабочее время.

Выражения заинтересованности должны быть доставлены в письменной форме по указанному ниже адресу (лично, или по почте, или по электронной почте) до 13 февраля 2023 года, COB.

Отдел реализации проекта Проекта конкурентоспособности ММСП

Г-н Аурелиу Касьян, Исполнительный директор180, Stefan cel Mare Ave., офис 815, MD-2004, Кишинев, Республика Молдова

Телефон:  + 373 22 296-723;  + 373 22 296-724;

электронная почта: piu@me.gov.md

веб-сайт:     www.uipac.md

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

telegram