Cerere de Ofertă Nr. 00016 – pentru echipament ITArticol adaugat de: Nathalie Parea

Articol adaugat de: Nathalie Parea

Ro

Articol Original

Cerere de Ofertă Nr. 00016 – pentru echipament IT

Cerere de Ofertă Nr. 00016 – pentru echipament IT

Stimate Domn/Stimată Doamnă:

 

Proiectul Viață Sănătoasă Vă invită să prezentaţi oferta Dvs. pentru echipament IT, în conformitate cu cerinţele indicate în Cererea de Ofertă nr. 00016 şi Specificațiile Tehnice care se anexează.

Pentru ca oferta dumneavoastră să fie luată în considerare, Vă rugăm să completaţi în mod corespunzător formularul Cererii de Ofertă,

şi să le transmiteți pe următoarea adresă electronică: info@viatasan.md sau

 

să le livrați pe suport de hârtie într-un plic sigilat marcat cu “Cerere de Ofertă Nr. 00016 – NU DESCHIDEŢI DECÂT ÎN PREZENŢA COMISIEI PENTRU LICITAŢII” pe următoarea adresă:

Fundația Filiala din RM a Fundației CRED „Centrul Româno-Elvețian de Dezvoltarea Sistemului de Sănătate”

str. Maria Cebotari 6

Chişinău MD-2012, Moldova

Data limită pentru depunerea Ofertelor este 31 Ianuarie 2023, ora locală 12:00  (EET). Ofertele recepţionate după data limită nu vor fi analizate.

În caz de întrebări de clarificare, adresaţi-Vă în scris la adresa Natalia.Parea@viatasan.md, până pe data de 30 Ianuarie 2023, 16:00 ora locală Chişinău, fără apeluri telefonice sau vizite personale. Întrebările de clarificare adresate la adresa electronică info@viatasan.md NU VOR FI RĂSPUNSE.

Ofertanţii potenţiali care au obţinut Cererea de Ofertă nr.00016 sunt rugați să informeze la adresa electronică Natalia.Parea@viatasan.md, dacă intenționează sau nu să prezinte Ofertele sale.

En

Traducere Automata

Request for Quotation No. 00016 – for IT equipment

Cerere de Ofertă Nr. 00016 – pentru echipament IT

Dear Sir/Madam:

 

Healthy Life Project It invites you to present your offer for IT equipment, in accordance with the requirements indicated in the Request for Quotation no. 00016 and the Technical Specifications to be attached.

In order for your offer to be taken into account, please fill in the Request for Quotation form accordingly,

and send them to the following e-mail address: info@viatasan.md or

 

deliver them on paper in a sealed envelope marked with "Call for Tender No. 00016 - DO NOT OPEN EXCEPT IN THE PRESENCE OF THE AUCTION COMMISSION" at the following address:

Foundation Branch of the Republic of Moldova of cred foundation "Romanian-Swiss Center for Health System Development"

6, Maria Cebotari st.

Chisinau MD-2012, Moldova

The deadline for submitting Bids is January 31, 2023, 12:00  local time (EET). Bids received after the deadline will not be analyzed.

In case of clarification questions, please contact the Natalia.Parea@viatasan.md in writing, until January 30, 2023, 16:00 Chisinau local time, without phone calls or personal visits. Clarification questions to the e-mail address info@viatasan.md WILL NOT BE ANSWERED.

Potential bidders who have obtained the Offer Request no. 00016 are kindly asked to inform the Natalia.Parea@viatasan.md at the e-mail address, whether or not they intend to submit their Bids.

It

Traducere Automata

Richiesta di preventivo n. 00016 – per apparecchiature informatiche

Cerere de Ofertă Nr. 00016 – pentru echipament IT

Caro signore/signora:

 

Progetto Healthy Life Ti invita a presentare la tua offerta per apparecchiature informatiche, in conformità con i requisiti indicati nella Richiesta di Preventivo n. 00016 e le specifiche tecniche da allegare.

Affinché la tua offerta sia presa in considerazione, compila il modulo di richiesta di preventivo di conseguenza,

e inviarli al seguente indirizzo e-mail: info@viatasan.md o

 

consegnarli su carta in busta chiusa contrassegnata con " Bando n. 00016 - NON APRIRE SE NON IN PRESENZA DELLA COMMISSIONE D'ASTA" al seguente indirizzo:

Fondazione Filiale della Repubblica di Moldova della fondazione cred "Centro rumeno-svizzero per lo sviluppo del sistema sanitario"

Via Maria Cebotari, 6

Chisinau MD-2012, Moldavia

La scadenza per la presentazione delle offerte è il 31 gennaio 2023, alle 12:00  ora locale (EET). Le offerte ricevute dopo la scadenza non saranno analizzate.

In caso di domande di chiarimento, si prega di contattare il Natalia.Parea@viatasan.md per iscritto, fino al 30 gennaio 2023, 16:00 ora locale di Chisinau, senza telefonate o visite personali. Domande di chiarimento all'indirizzo e-mail info@viatasan.md NON RICEVERANNO RISPOSTA.

I potenziali offerenti che abbiano ottenuto la Richiesta di Offerta n. 00016 sono pregati di comunicare al Natalia.Parea@viatasan.md all'indirizzo e-mail, se intendono o meno presentare le proprie Offerte.

Ua

Traducere Automata

Запит цінової пропозиції No 00016 – на ІТ-обладнання

Cerere de Ofertă Nr. 00016 – pentru echipament IT

Шановний пане/пані:

 

Проект «Здоровий спосіб життя» Запрошує вас представити свою пропозицію щодо ІТ-обладнання, відповідно до вимог, зазначених у Запиті на комерційну пропозицію no. 00016 та Технічні умови, що додаються.

Для того, щоб ваша пропозиція була врахована, будь ласка, заповніть форму запиту на пропозицію відповідно,

і надішліть їх на наступну адресу електронної пошти: info@viatasan.md або

 

доставити їх на паперових носіях у запечатаному конверті з позначкою «Оголошення про проведення конкурсу No 00016 – НЕ ВІДКРИВАТИ, КРІМ ЯК У ПРИСУТНОСТІ АУКЦІОННОЇ КОМІСІЇ» за адресою:

Філія Фонду Республіки Молдова фонду «Румунсько-Швейцарський центр розвитку системи охорони здоров'я»

вул.Марії Чеботарі, 6

Кишинів MD-2012, Молдова

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 31 січня 2023 року, 12:00  за місцевим часом (EET). Тендерні пропозиції, отримані після кінцевого терміну, аналізуватися не будуть.

У разі виникнення питань роз'яснення просимо звертатися до Natalia.Parea@viatasan.md у письмовій формі, до 30 січня 2023 року, 16:00 за місцевим часом Кишинева, без телефонних дзвінків та особистих візитів. На уточнюючі запитання на адресу електронної пошти info@viatasan.md ВІДПОВІДІ НЕ БУДЕ.

Потенційних учасників тендеру, які отримали Запит пропозиції No 00016, просимо повідомити Natalia.Parea@viatasan.md за адресою електронної пошти, чи мають вони намір подавати свої тендерні пропозиції.

Bg

Traducere Automata

Запитване за оферта No 00016 – за ИТ оборудване

Cerere de Ofertă Nr. 00016 – pentru echipament IT

Уважаеми господине/госпожо:

 

Проект "Здравословен живот" Тя Ви кани да представите Вашата оферта за ИТ оборудване, в съответствие с изискванията, посочени в Заявка за оферта No. 00016 и техническите спецификации, които трябва да бъдат приложени.

За да бъде взета предвид Вашата оферта, моля попълнете съответно формата за запитване за оферта,

и да ги изпратите на следния e-mail адрес: info@viatasan.md или

 

да ги достави на хартиен носител в запечатан плик с надпис " Покана за участие в търг No 00016 - НЕ ОТВАРЯЙТЕ, ОСВЕН В ПРИСЪСТВИЕТО НА АУКЦИОННАТА КОМИСИЯ" на адрес:

Фондация Клон на Република Молдова на фондация "Румънско-швейцарски център за развитие на здравната система"

ул. Мария Чеботари 6

Кишинев MD-2012, Молдова

Крайният срок за подаване на оферти е 31 януари 2023 г., 12:00  часа местно време (EET). Офертите, получени след крайния срок, няма да бъдат анализирани.

В случай на уточняващи въпроси, моля свържете се с Natalia.Parea@viatasan.md писмено, до 30 януари 2023 г., 16:00 ч. местно време в Кишинев, без телефонни обаждания или лични посещения. На разяснителни въпроси към имейл адреса info@viatasan.md НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕНО.

Потенциалните кандидати, които са получили Заявка за оферта No 00016, са любезно помолени да информират Natalia.Parea@viatasan.md на имейл адреса, независимо дали възнамеряват да подадат своите оферти или не.

Ru

Traducere Automata

Запрос коммерческого предложения No 00016 – на ИТ-оборудование

Cerere de Ofertă Nr. 00016 – pentru echipament IT

Уважаемые господа!

 

Проект «Здоровый образ жизни» Он приглашает Вас представить Свое предложение по ИТ-оборудованию, в соответствии с требованиями, указанными в Запросе Котировок No. 00016 и прилагаемые технические условия.

Для того, чтобы Ваше предложение было принято во внимание, пожалуйста, заполните форму Запроса котировок соответствующим образом,

и отправьте их на следующий адрес электронной почты: info@viatasan.md или

 

доставить их на бумажном носителе в запечатанном конверте с пометкой «Объявление о проведении тендера No 00016 - НЕ ОТКРЫВАТЬ, КРОМЕ КАК В ПРИСУТСТВИИ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ» по следующему адресу:

Фонд Филиала Республики Молдова фонда доверия «Румыно-швейцарский центр развития системы здравоохранения»

ул. Марии Чеботарь, 6

Кишинев MD-2012, Молдова

Крайний срок подачи Заявок – 31 января 2023 года, 12:00  по местному времени (EET). Заявки, поступившие после установленного срока, анализироваться не будут.

В случае уточнения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Natalia.Parea@viatasan.md в письменной форме, до 30 января 2023 года, 16:00 по местному времени Кишинева, без телефонных звонков или личных визитов. Уточняющие вопросы на адрес электронной почты info@viatasan.md ОТВЕТА НЕ БУДУТ.

Потенциальных участников торгов, получивших Запрос на предложение No 00016, просим сообщить Natalia.Parea@viatasan.md по адресу электронной почты, независимо от того, намерены ли они подавать свои Предложения.

telegram