Request for expressions of interest: Climate Resilience ConsultantArticol adaugat de: UCIP IFAD

Articol adaugat de: UCIP IFAD

Ro

Traducere Automata

Cerere de exprimare a interesului: Consultant în reziliența climatică

Request for expressions of interest: Climate Resilience Consultant

Guvernul Republicii Moldova a primit finanțare de la Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) pentru costul Proiectului de Reziliență Rurală (RRP) și intenționează să aplice o parte din veniturile pentru recrutarea serviciilor de consultanță oferite de un consultant individual ca parte a postului de Consultant reziliență climatică.

Misiunea serviciilor de consultanță ("serviciile") este de a contracta un specialist individual pentru a implementa activități de restaurare ecologică finanțate de ASAP în cadrul Proiectului RRP, cu un accent deosebit pe reabilitarea/înființarea de adăposturi și a acoperirii cu iarbă, precum și a acoperirii vegetației în zonele de captare a schemelor de apă și a rezervoarelor.

Începutul preconizat al misiunii este 1 aprilie 2023.

Finalul contractului este 31 martie 2024 (corespunzator datei de inchidere a proiectului).

Se atrage atenția consultanților interesați asupra politicii IFAD de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a politicii revizuite a IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în activitățile și operațiunile sale. Acesta din urmă stabilește dispozițiile IFAD privind practicile interzise. IFAD depune eforturi suplimentare pentru a asigura un mediu de lucru sigur, fără hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală, și fără exploatare și abuz sexual (SEA) în activitățile și operațiunile sale, astfel cum este detaliat în politica sa IFAD privind prevenirea și răspunsul la hărțuirea sexuală, exploatarea sexuală și abuzul sexual

Unitatea consolidată de implementare a programului IFAD (CPIU IFAD) invită acum consultanți individuali eligibili ("consultanți") să își indice interesul pentru furnizarea serviciilor.

Consultanții interesați nu trebuie să aibă niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil. Consultanții cu un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil vor fi descalificați, cu excepția cazului în care fondul aprobă altfel în mod explicit. Se consideră că consultanții au un conflict de interese dacă a) au o relație care le oferă informații necuvenite sau nedivulgate despre sau influență asupra procesului de selecție și a executării contractului sau b) au o relație de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de administrație al clientului sau cu personalul acestuia, Fondul sau personalul său sau orice altă persoană care a fost, a fost sau ar putea fi implicată în mod rezonabil direct sau indirect în orice parte a (i) pregătirii REOI, (ii) a procesului de selecție pentru această achiziție sau (iii) executarea contractului. Consultanții au obligația permanentă de a dezvălui orice situație de conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil în timpul pregătirii EI, al procesului de selecție sau al executării contractului. Nedivulgarea corectă a oricăreia dintre situațiile menționate poate duce la acțiuni adecvate, inclusiv descalificarea consultantului, rezilierea contractului și orice altă situație, după caz, în conformitate cu Politica IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în proiectele și operațiunile sale.

Consultanții interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a efectua serviciile sub forma unui curriculum vitae (CV), a unei scrisori de intenție și a 2-3 referințe profesionale din partea angajatorilor/ supraveghetorilor anteriori. Un consultant va fi selectat în conformitate cu metoda de selecție a consultanților individuali (ICS) prevăzută în Manualul de achiziții de proiecte al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-ului IFAD la www.ifad.org/project-procurement. Interviurile vor fi realizate în cadrul procesului de selecție.

 

Faceți clic AICI pentru criteriile de listă scurtă și termenii de referință (ToRs) detaliați ai cesiunii.

Candidații de top vor fi invitați în timp util să prezinte o propunere tehnică și financiară care va fi evaluată și negociată. Scorul de trecere pentru lista scurtă este de 70 de puncte.

Orice solicitare de clarificare cu privire la acest REOI trebuie trimisă prin e-mail la adresa de mai jos procurement@ucipifad.md până la 20 ianuarie 2023 cel târziu. Clientul va oferi răspunsuri la toate solicitările de clarificare până la data de 07 februarie 2023.

Expresiile de interes sub formă de curriculum vitae (CV) cu o scrisoare de intenție, cele 2-3 scrisori de referință, de la ultimii angajatori/supraveghetori, și declarația pe proprie răspundere, conform formularului atașat, trebuie să fie livrate în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax sau e-mail) până la 14 februarie 2023, Ora 16:00 (ora Chișinăului).

Attn: Igor Tomita, asistent achiziții

Stefan cel Mare si Sfint bd. 162,  Chisinau, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 - 80

En

Articol Original

Request for expressions of interest: Climate Resilience Consultant

Request for expressions of interest: Climate Resilience Consultant

The Government of the Republic of Moldova has received financing from the International Fund for Agricultural Development (IFAD) towards the cost of Rural Resilience Project (RRP) and intends to apply part of the proceeds for the recruitment of consulting services provided by an individual consultant as part of the post of Climate Resilience Consultant.

The consulting services (“the services”) assignment is to contract an individual specialist to implement ASAP-funded ecological restoration activities within the RRP Project with a particular focus on rehabilitation/establishment of shelterbelts and grass cover, as well as vegetation cover in the catchment areas of water schemes and reservoirs.

The expected start of the assignment is April 1st, 2023.

The end of the contract is March 31st, 2024 (corresponding to the project closing date).

The attention of interested consultants is drawn to IFAD’s Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Policy and the Revised IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Activities and Operations. The latter sets forth IFAD’s provisions on prohibited practices. IFAD further strives to ensure a safe working environment free of harassment, including sexual harassment, and free of sexual exploitation and abuse (SEA) in its activities and operations as detailed in its IFAD Policy to Preventing and Responding to Sexual Harassment, Sexual Exploitation, and Abuse

The Consolidated IFAD Programme Implementation Unit (CPIU IFAD) now invites eligible Individual consultants (“consultants”) to indicate their interest in providing the services.

Interested consultants shall not have any actual, potential or reasonably perceived conflict of interest. Consultants with an actual, potential, or reasonably perceived conflict of interest shall be disqualified unless otherwise explicitly approved by the Fund. Consultants are considered to have a conflict of interest if they a) have a relationship that provides them with undue or undisclosed information about or influence over the selection process and the execution of the contract, or b) have a business or family relationship with a member of the client’s board of directors or its personnel, the Fund or its personnel, or any other individual that was, has been or might reasonably be directly or indirectly involved in any part of (i) the preparation of the REOI, (ii) the selection process for this procurement, or (iii) execution of the contract. Consultants have an ongoing obligation to disclose any situation of actual, potential or reasonably perceived conflict of interest during the preparation of the EOI, the selection process, or the contract execution. Failure to properly disclose any of said situations may lead to appropriate actions, including the disqualification of the consultant, the termination of the contract, and any other as appropriate under the IFAD Policy on Preventing Fraud and Corruption in its Projects and Operations.

Interested consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the services in the form of a curriculum vitae (CV), a Cover Letter, and 2-3 professional references from previous employers/ supervisors. A consultant will be selected in accordance with the individual consultant selection (ICS) method set out in IFAD’s Project Procurement Handbook which can be accessed via the IFAD website at www.ifad.org/project-procurement. Interviews will be conducted as part of the selection process.

 

Click HERE for the shortlisting criteria and detailed Terms of Reference (ToRs) of the assignment.

The top-ranked candidates will be invited in due course to submit a technical and financial proposal that will be evaluated and negotiated. The passing score for shortlisting is 70 points.

Any request for clarification on this REOI should be sent via e-mail to the address below procurement@ucipifad.md no later than 20 January 2023. The client will provide responses to all clarification requests by 07 February 2023.

Expressions of interest in the form of curriculum vitae (CV) with a cover letter, the 2-3 references letters, from the last employers/supervisors, and Self-declaration of liability, as per the form attached, must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by 14 February 2023, 16:00 (Chisinau time).

Attn: Igor Tomita, Procurement Assistant

Stefan cel Mare si Sfint bd. 162,  Chisinau, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80

It

Traducere Automata

Richiesta di manifestazioni di interesse: Climate Resilience Consultant

Request for expressions of interest: Climate Resilience Consultant

Il governo della Repubblica di Moldova ha ricevuto finanziamenti dal Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) per il costo del progetto di resilienza rurale (RRP) e intende utilizzare parte dei proventi per l'assunzione di servizi di consulenza forniti da un consulente individuale nell'ambito del posto di consulente per la resilienza climatica.

L'incarico dei servizi di consulenza ("i servizi") consiste nell'assumere un singolo specialista per implementare attività di ripristino ecologico finanziate dal PASA nell'ambito del progetto RRP con particolare attenzione alla riabilitazione / creazione di cinture di protezione e copertura erbosa, nonché copertura vegetale nei bacini idrografici di schemi idrici e bacini idrici.

L'inizio previsto dell'incarico è il 1° aprile 2023.

La scadenza del contratto è il 31 marzo 2024 (corrispondente alla data di chiusura del progetto).

Si richiama l'attenzione dei consulenti interessati sulla politica antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo dell'IFAD e sulla politica riveduta dell'IFAD sulla prevenzione della frode e della corruzione nelle sue attività e operazioni. Quest'ultimo espone le disposizioni dell'IFAD sulle pratiche vietate. L'IFAD si impegna inoltre a garantire un ambiente di lavoro sicuro privo di molestie, comprese le molestie sessuali, e privo di sfruttamento e abuso sessuale (SEA) nelle sue attività e operazioni, come specificato nella sua Politica dell'IFAD per prevenire e rispondere alle molestie sessuali, allo sfruttamento sessuale e agli abusi

L'Unità consolidata di attuazione del programma IFAD (CPIU IFAD) invita ora i singoli consulenti idonei ("consulenti") a indicare il loro interesse a fornire i servizi.

I consulenti interessati non devono avere alcun conflitto di interessi effettivo, potenziale o ragionevolmente percepito. I consulenti con un conflitto di interessi effettivo, potenziale o ragionevolmente percepito sono esclusi salvo diversa approvazione esplicita da parte del Fondo. I consulenti sono considerati in conflitto di interessi se a) hanno una relazione che fornisce loro informazioni indebite o riservate o influenza sul processo di selezione e sull'esecuzione del contratto, o b) hanno un rapporto d'affari o familiare con un membro del consiglio di amministrazione del cliente o il suo personale, il Fondo o il suo personale, o qualsiasi altra persona che sia stata, sia stata o possa ragionevolmente essere direttamente o indirettamente coinvolta in qualsiasi parte (i) della preparazione dell'REOI, (ii) del processo di selezione per questo appalto, o (iii) dell'esecuzione del contratto. I consulenti hanno l'obbligo costante di rivelare qualsiasi situazione di conflitto di interessi effettivo, potenziale o ragionevolmente percepito durante la preparazione dell'EOI, il processo di selezione o l'esecuzione del contratto. La mancata corretta divulgazione di una qualsiasi di queste situazioni può portare ad azioni appropriate, tra cui la squalifica del consulente, la risoluzione del contratto e qualsiasi altra come appropriato ai sensi della politica dell'IFAD sulla prevenzione delle frodi e della corruzione nei suoi progetti e operazioni.

I consulenti interessati devono fornire informazioni che dimostrino di possedere le qualifiche richieste e l'esperienza pertinente per eseguire i servizi sotto forma di curriculum vitae (CV), lettera di presentazione e 2-3 referenze professionali di precedenti datori di lavoro / supervisori. Un consulente sarà selezionato in conformità con il metodo di selezione individuale del consulente (ICS) definito nel Manuale sugli appalti di progetti dell'IFAD, accessibile tramite il sito web dell'IFAD all'indirizzo www.ifad.org/project-procurement. I colloqui saranno condotti come parte del processo di selezione.

 

Clicca QUI per i criteri di selezione e i Termini di riferimento dettagliati (ToR) dell'incarico.

I migliori candidati saranno invitati a tempo debito a presentare una proposta tecnica e finanziaria che sarà valutata e negoziata. Il punteggio minimo per la shortlist è di 70 punti.

Qualsiasi richiesta di chiarimento su questo REOI deve essere inviata via e-mail all'indirizzo sotto indicato procurement@ucipifad.md entro e non oltre il 20 gennaio 2023. Il cliente fornirà risposte a tutte le richieste di chiarimento entro il 07 febbraio 2023.

Le manifestazioni di interesse sotto forma di curriculum vitae (CV) con lettera di accompagnamento, le 2-3 lettere di referenze, degli ultimi datori di lavoro/supervisori, e l'autodichiarazione di responsabilità, come da modulo allegato, devono essere consegnate in forma scritta all'indirizzo sotto indicato (di persona, o per posta, o via fax, o via e-mail) entro il 14 febbraio 2023, 16:00 (ora di Chisinau).

All'attenzione Igor Tomita, Procurement Assistant

Stefan cel Mare si Sfint bd. 162, Chisinau,  MD-2004

Posta elettronica: procurement@ucipifad.md

Telefono (022) 22 - 18 – 80

Ua

Traducere Automata

Запит на надання висловлення зацікавленості: Консультант з питань стійкості до клімату

Request for expressions of interest: Climate Resilience Consultant

Уряд Республіки Молдова отримав фінансування від Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD) на вартість проекту стійкості сільських територій (RRP) і має намір застосувати частину виручених коштів на набір консультаційних послуг, що надаються індивідуальним консультантом в рамках посади консультанта з кліматичної стійкості.

Завдання консультаційних послуг ("послуг") полягає в тому, щоб укласти контракт з окремим фахівцем на реалізацію заходів з відновлення навколишнього середовища, що фінансуються ASAP, в рамках проекту RRP з особливим акцентом на відновлення / встановлення об'єктів укриття та трав'яного покриву, а також рослинного покриву в водозбірних районах водних схем та водосховищ.

Очікуваний початок виконання завдання – 1 квітня 2023 року.

Кінець контракту – 31 березня 2024 року (відповідає даті закриття проєкту).

Увагу зацікавлених консультантів привертає політика IFAD щодо боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму та переглянута політика IFAD щодо запобігання шахрайству та корупції у своїй діяльності та операціях. Останній викладає положення IFAD щодо забороненої практики. IFAD і надалі прагне забезпечити безпечне робоче середовище, вільне від домагань, включаючи сексуальні домагання, і вільне від сексуальної експлуатації та насильства (SEA) у своїй діяльності та діяльності, як зазначено в її Політиці IFAD щодо запобігання та реагування на сексуальні домагання, сексуальну експлуатацію та насильство

Консолідований відділ впровадження програми IFAD (CPIU IFAD) тепер запрошує відповідних індивідуальних консультантів («консультантів») вказати на свою зацікавленість у наданні послуг.

Заінтересовані консультанти не повинні мати будь-якого фактичного, потенційного або обґрунтовано сприйнятого конфлікту інтересів. Консультанти з фактичним, потенційним або обґрунтовано передбачуваним конфліктом інтересів підлягають дискваліфікації, якщо інше прямо не схвалено Фондом. Консультанти вважаються такими, що мають конфлікт інтересів, якщо вони а) мають відносини, що надають їм неправомірну або нерозкриту інформацію про процес відбору і виконання договору, або б) мають ділові або сімейні відносини з членом ради директорів клієнта або його персоналом, Фонд або його персонал, або будь-яка інша фізична особа, яка була, була або може бути обґрунтовано прямо чи опосередковано залучена до будь-якої частини (i) підготовки REOI, (ii) процесу відбору для цієї закупівлі або (iii) виконання контракту. Консультанти постійно зобов'язані розкривати будь-яку ситуацію фактичного, потенційного або обґрунтовано передбачуваного конфлікту інтересів під час підготовки EOI, процесу відбору або виконання контракту. Нерозголошення належним чином будь-якої із зазначених ситуацій може призвести до відповідних дій, включаючи дискваліфікацію консультанта, розірвання контракту та будь-які інші, якщо це доречно відповідно до Політики IFAD щодо запобігання шахрайству та корупції в її проектах та операціях.

Зацікавлені консультанти повинні надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання послуг у вигляді резюме (CV), супровідного листа та 2-3 професійних довідок від попередніх роботодавців/керівників. Консультант буде обраний відповідно до методу індивідуального вибору консультанта (ICS), викладеного в Довіднику з закупівель проектів IFAD, доступ до якого можна отримати через веб-сайт IFAD за адресою www.ifad.org/project-procurement. Співбесіди проводитимуться в рамках процесу відбору.

 

Натисніть ТУТ , щоб переглянути критерії короткого списку та детальне технічне завдання (ТЗ) завдання.

Кандидати з найвищим рейтингом будуть запрошені в установленому порядку подати технічну та фінансову пропозицію, яка буде оцінена та обговорена. Прохідний бал за шорт-лист становить 70 балів.

Будь-який запит на роз'яснення щодо цього REOI повинен бути надісланий електронною поштою на вказану нижче адресу procurement@ucipifad.md не пізніше 20 січня 2023 року. Клієнт надасть відповіді на всі запити про роз'яснення до 07 лютого 2023 року.

Висловлення зацікавленості у формі резюме (CV) із супровідним листом, 2-3 рекомендаційними листами від останніх роботодавців/керівників та самодекларування відповідальності, відповідно до доданої форми, має бути надіслано у письмовій формі на вказану нижче адресу (особисто, або поштою, або факсом, або електронною поштою) до 14 лютого 2023 року, 16:00 (кишинівський час).

Attn: Ігор Томіта, асистент із закупівель

Stefan cel Mare si Sfint bd. 162, Кишинів,  MD-2004

Електронна пошта: procurement@ucipifad.md

(022) 22 - 18 – 80

Bg

Traducere Automata

Искане за изразяване на интерес: Консултант по устойчивост на климата

Request for expressions of interest: Climate Resilience Consultant

Правителството на Република Молдова е получило финансиране от Международния фонд за развитие на селското стопанство (IFAD) за разходите по проекта за устойчивост на селските райони (RRP) и възнамерява да приложи част от постъпленията за набиране на консултантски услуги, предоставяни от индивидуален консултант като част от длъжността консултант по устойчивост на климата.

Задачата за консултантски услуги ("услугите") е да се сключи договор с индивидуален специалист за изпълнение на финансирани от ASAP екологични възстановителни дейности в рамките на проекта RRP с особен акцент върху рехабилитацията/създаването на пояси и тревна покривка, както и растителната покривка във водосборните басейни на водните схеми и резервоари.

Очакваният старт на заданието е 1 април 2023 г.

Краят на договора е 31 март 2024 г. (съответстващ на крайната дата на проекта).

Вниманието на заинтересованите консултанти е насочено към политиката на IFAD за борба с изпирането на пари и противодействието на финансирането на тероризма и ревизираната политика на IFAD за предотвратяване на измами и корупция в нейната дейност и операции. Последният излага разпоредбите на IFAD относно забранените практики. Освен това IFAD се стреми да осигури безопасна работна среда без тормоз, включително сексуален тормоз, и без сексуална експлоатация и злоупотреба (SEA) в своите дейности и операции, както е описано подробно в нейната политика на IFAD за предотвратяване и реагиране на сексуален тормоз, сексуална експлоатация и злоупотреба.

Консолидираното звено за изпълнение на програмата IFAD (CPIU IFAD) сега кани допустими индивидуални консултанти ("консултанти") да посочат своя интерес към предоставянето на услугите.

Заинтересованите консултанти не трябва да имат действителен, потенциален или разумно възприеман конфликт на интереси. Консултанти с действителен, потенциален или разумно възприеман конфликт на интереси се дисквалифицират, освен ако Фондът изрично не утвърди друго. Счита се, че консултантите имат конфликт на интереси, ако а) имат отношения, които им предоставят неправомерна или неразкрита информация или влияние върху процеса на подбор и изпълнението на договора, или б) имат делови или семейни отношения с член на съвета на директорите на клиента или неговия персонал, Фондът или неговият персонал, или всяко друго лице, което е било, било е или би могло да участва пряко или косвено в която и да е част от: i) подготовката на REOI, ii) процеса на подбор за тази поръчка или iii) изпълнението на договора. Консултантите имат текущо задължение да разкриват всяка ситуация на действителен, потенциален или разумно възприеман конфликт на интереси по време на подготовката на EOI, процеса на подбор или изпълнението на договора. Невъзможността за надлежно разкриване на някоя от посочените ситуации може да доведе до подходящи действия, включително дисквалификация на консултанта, прекратяване на договора и всякакви други, както е уместно, съгласно Политиката на IFAD за предотвратяване на измами и корупция в неговите проекти и операции.

Заинтересованите консултанти трябва да предоставят информация, доказваща, че имат необходимата квалификация и подходящ опит за извършване на услугите под формата на автобиография (CV), мотивационно писмо и 2-3 професионални референции от предишни работодатели / надзорници. Консултант ще бъде избран в съответствие с метода за индивидуален избор на консултант (ICS), посочен в Наръчника за възлагане на обществени поръчки за проекти на IFAD, който може да бъде достъпен чрез уебсайта на IFAD в www.ifad.org/project-procurement. Интервютата ще се провеждат като част от процеса на подбор.

 

Кликнете ТУК за критериите за кратък списък и подробните условия за ползване (ToRs) на заданието.

Най-високо класираните кандидати ще бъдат поканени своевременно да представят техническо и финансово предложение, което ще бъде оценено и договорено. Оценката за преминаване за кратък списък е 70 точки.

Всяко искане за разяснения относно този REOI следва да бъде изпратено по електронна поща на адреса по-долу procurement@ucipifad.md не по-късно от 20 януари 2023 г. Клиентът ще предостави отговори на всички искания за разяснения до 07 февруари 2023 г.

Заявленията за интерес под формата на автобиография (CV) с мотивационно писмо, 2-3 референтни писма от последните работодатели/надзорници и Лична декларация за отговорност, съгласно приложената форма, трябва да бъдат доставени в писмена форма на адреса по-долу (лично или по пощата, или по факс, или по електронна поща ) до 14 февруари 2023 г., 16:00 (Кишиневско време).

На вниманието на: Игор Томита, асистент по обществени поръчки

Stefan cel Mare si Sfint bd. 162, Кишинев,  MD-2004

Електронна поща: procurement@ucipifad.md

Тел. (022) 22 - 18 – 80

Ru

Traducere Automata

Запрос на выражение заинтересованности: Консультант по устойчивости к изменению климата

Request for expressions of interest: Climate Resilience Consultant

Правительство Республики Молдова получило финансирование от Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) на покрытие расходов на Проект устойчивости сельских районов (РРЦ) и намерено использовать часть вырученных средств для найма консультационных услуг, предоставляемых индивидуальным консультантом в рамках должности консультанта по устойчивости к изменению климата.

Задача консультационных услуг («услуг») заключается в заключении контракта с отдельным специалистом для осуществления финансируемых как можно скорее мероприятий по экологическому восстановлению в рамках проекта РРЦ с уделением особого внимания восстановлению/созданию защитных полос и травяного покрова, а также растительного покрова в водосборных бассейнах водных схем и водохранилищ.

Ожидаемое начало задания – 1 апреля 2023 года.

Окончание контракта – 31 марта 2024 года (соответствует дате закрытия проекта).

Внимание заинтересованных консультантов обращается на политику МФСР по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и пересмотренную политику МФСР по предупреждению мошенничества и коррупции в его деятельности и операциях. В последнем излагаются положения МФСР о запрещенной практике. МФСР также стремится обеспечить безопасную рабочую среду, свободную от домогательств, включая сексуальные домогательства, и свободную от сексуальной эксплуатации и надругательств (СЭО) в своей деятельности и операциях, как подробно описано в его Политике МФСР по предупреждению сексуальных домогательств, сексуальной эксплуатации и надругательств и реагированию на них.

Объединенная группа МФСР по осуществлению программ (КПИУ МФСР) в настоящее время предлагает имеющим на это право индивидуальным консультантам («консультантам») заявить о своей заинтересованности в предоставлении услуг.

Заинтересованные консультанты не должны иметь какого-либо фактического, потенциального или разумно предполагаемого конфликта интересов. Консультанты с фактическим, потенциальным или разумно предполагаемым конфликтом интересов дисквалифицируются, если иное прямо не одобрено Фондом. Считается, что консультанты имеют конфликт интересов, если они а) имеют отношения, которые предоставляют им ненадлежащую или нераскрытую информацию или влияние на процесс отбора и исполнение контракта, или б) имеют деловые или семейные отношения с членом совета директоров клиента или его персоналом, Фонд или его персонал, или любое другое лицо, которое принимало или могло быть разумно вовлечено прямо или косвенно в какую-либо часть i) подготовки REOI, ii) процесса отбора для этих закупок или iii) исполнения контракта. Консультанты постоянно обязаны раскрывать любую ситуацию фактического, потенциального или разумно предполагаемого конфликта интересов во время подготовки EOI, процесса отбора или исполнения контракта. Нераскрытие должным образом любой из указанных ситуаций может привести к соответствующим действиям, включая дисквалификацию консультанта, расторжение контракта и любые другие, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с Политикой МФСР по предотвращению мошенничества и коррупции в его проектах и операциях.

Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию, демонстрирующую, что они обладают необходимой квалификацией и соответствующим опытом для выполнения услуг, в виде резюме (CV), сопроводительного письма и 2-3 профессиональных рекомендаций от предыдущих работодателей / руководителей. Консультант будет отбираться в соответствии с методом отбора индивидуальных консультантов (ИКС), изложенным в Руководстве МФСР по закупкам по проектам, доступ к которому можно получить через веб-сайт МФСР по адресу www.ifad.org/project-procurement. Собеседования будут проводиться в рамках процесса отбора.

 

Нажмите ЗДЕСЬ , чтобы ознакомиться с критериями отбора и подробным техническим заданием (ТЗ) задания.

Кандидатам с самым высоким рейтингом будет предложено в надлежащее время представить техническое и финансовое предложение, которое будет оценено и согласовано. Проходной балл для шорт-листа составляет 70 баллов.

Любой запрос на разъяснение по этому REOI должен быть отправлен по электронной почте по указанному ниже адресу procurement@ucipifad.md не позднее 20 января 2023 года. Клиент предоставит ответы на все запросы о разъяснении до 07 февраля 2023 года.

Выражения заинтересованности в виде резюме (CV) с сопроводительным письмом, 2-3 рекомендательными письмами от последних работодателей / руководителей и самодекларирования ответственности, согласно прилагаемой форме, должны быть доставлены в письменной форме по указанному ниже адресу (лично, или по почте, или по факсу, или по электронной почте) до 14 февраля 2023 года, 16:00 (по кишиневскому времени).

Attn: Игорь Томита, помощник по закупкам

Stefan cel Mare si Sfint bd. 162,  Кишинев, MD-2004

Электронная почта: procurement@ucipifad.md

Тел.: (022) 22 - 18 – 80

telegram