Tender no. 83430527 for contracting of a short-term expert to provide advisory services on development and implementing priority policies and drafting legislation related to infrastructure, energy and regional developmentRo

Traducere Automata

Licitația nr 83430527 pentru contractarea unui expert pe termen scurt pentru furnizarea de servicii de consultanță privind elaborarea și implementarea politicilor prioritare și elaborarea legislației privind infrastructura, energia și dezvoltarea regională

Tender no. 83430527 for contracting of a short-term expert to provide advisory services on development and implementing priority policies and drafting legislation related to infrastructure, energy and regional development

Cooperarea germană pentru dezvoltare prin GIZ caută un expert individual care să ofere expertiză și consiliere cu privire la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor prioritare și elaborarea legislației privind infrastructura, energia și dezvoltarea regională în cadrul fondului de consiliere politică al proiectului. Serviciile din cadrul cesiunii vor fi prestate în perioada februarie 2023 – ianuarie 2024.

Expertul selectat va desfășura toate activitățile în conformitate cu prevederile Termenilor de referință (ToR).

Pentru Termenii de referință și eventualele întrebări, vă rugăm să adresați un mesaj pe e-mail:  tenders-giz-moldova@giz.de, indicând numărul ofertei în titlul mesajului, nu mai târziu de 3 februarie 2023, ora 15:00.

Expertul pe termen scurt trebuie să îndeplinească următoarele criterii și calificări:

Calificare și competențe

 • Masterat (sau echivalent) în drept, administrarea afacerilor sau științe sociale;
 • Abilități puternice de redactare, prezentare și raportare;
 • Gândirea critică, abilitățile analitice excelente, abilitățile de sintetizare a informațiilor și managementul bazat pe rezultate sunt considerate esențiale;
 • Alfabetizarea informatică, competența în utilizarea pachetelor software de birou (MS Word, Excel etc.);
 • Cunostinte de lucru in limba romana si engleza;
 • Nivel avansat de limba rusă scrisă și vorbită (avantaj).

Experienta profesionala

 • Experienta si abilitati analitice dovedite in domeniul dezvoltarii si implementarii politicilor prioritare si elaborarii legislatiei privind infrastructura, energia si dezvoltarea regionala;
 • Experienta experienta profesionala si analitica dovedita in administratia publica, organizarea institutionala si management;
 • Experiență profesională și analitică anterioară dovedită în domeniul reformei sectorului public;
 • Familiarizarea cu Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană 2030, Programul de Guvernare al Republicii Moldova și prioritățile acestuia;
 • Buna cunoastere a legislatiei nationale in domeniul functionarii publice si al companiilor de stat.

Cererea acceptată include:

1. Propunere tehnică, care conține (într-un document separat):

 • CV detaliat cu toate datele de contact, inclusiv trimiteri la sarcini similare și experiență profesională,
 • Scrisoare de interes, inclusiv o scurtă declarație de înțelegere a așteptărilor cesiunii (până la 2 pagini).

2. Propunere financiară, care conține (într-un document separat):

 • O defalcare a zilelor pentru fiecare rezultat care urmează să fie prezentat și a numărului total maxim de zile de expertiză necesare pentru îndeplinirea activităților;
 • Rata zilnică brută, precum și un buget total estimat pentru o perioadă de până la 180 de zile de expert-zi de repartizare, exprimată în lei.

Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a GIZ; confidențialitatea este garantată.

Ofertanților care au reușit li se va solicita în continuare documente suplimentare, cum ar fi copia actului de identitate, a datelor bancare și altele, așa cum ar putea fi necesar pentru contractare. Finalistului câștigător i se va elibera un contract de consultanță pe termen scurt.

Solicitanții dețin cetățenia republicii Moldova pentru o perioadă de cel puțin 6 luni la data depunerii cererii.

Evaluarea ofertei se va face pe baza raportului de 70% pentru propunerea tehnică și de 30% pentru oferta financiară. Candidaților selectați li se pot solicita un interviu și informații suplimentare.

Cererile se depun într-un plic sigilat la biroul de țară al GIZ – Chișinău, Bvd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, Centrul Național de Afaceri, etajul 9 – cu indicarea numărului de licitație pe acesta (83430527), până cel târziu la data de 6 februarie 2023, ora 15:00.

Vă rugăm să rețineți că cererile primite după termenul limită, precum și cererile incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât leii moldovenești, nu vor fi luate în considerare. GIZ își păstrează libertatea de a face din nou publicitate sau de a anula această ofertă.

En

Articol Original

Tender no. 83430527 for contracting of a short-term expert to provide advisory services on development and implementing priority policies and drafting legislation related to infrastructure, energy and regional development

Tender no. 83430527 for contracting of a short-term expert to provide advisory services on development and implementing priority policies and drafting legislation related to infrastructure, energy and regional development

The German Development Cooperation through GIZ is looking for an individual expert to provide expertise and advice on development and implementing priority policies and drafting legislation related to infrastructure, energy and regional development within the project Policy Advice Fund. The services within the assignment will be provided in the period February 2023 – January 2024.

The selected expert will conduct all the activities in accordance with the provisions of the Terms of Reference (ToR).

For the Terms of Reference and eventual questions, please address a message to the e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicating the tender number in the message title, not later than February 3, 2023, time 15:00.

The short-term expert shall meet following criteria and qualifications:

Qualification and skills

 • Master’s Degree (or equivalent) in law, business administration or social sciences;
 • Strong drafting, presentation, and reporting skills;
 • Critical thinking, excellent analytical skills, skills of synthesizing information and results-based management are considered essential;
 • Computer literacy, proficiency in the usage of office software packages (MS Word, Excel, etc.);
 • Working knowledge of Romanian and English;
 • Advanced level of written and spoken Russian (advantage).

Professional experience

 • Experience and proven analytical skills in the field of development and implementing priority policies and drafting legislation related to infrastructure, energy and regional development;
 • Proven previous working and analytical experience in public administration, institutional organization and management;
 • Proven previous working and analytical experience in the field of public sector reform;
 • Familiar with the National Development Strategy European Moldova 2030, Government Program of the Republic of Moldova and priorities therein;
 • Good knowledge of the national legislation in the field of civil service and state companies.

The successful application shall include:

1. Technical Proposal, containing (in a separate document):

 • Detailed CV with all contact details, including references to similar assignments and professional experience,
 • Letter of interest, including a brief statement of understanding the assignment’s expectations (up to 2 pages).

2. Financial Proposal, containing (in a separate document):

 • A breakdown of days per each deliverable to be submitted and the maximum total days of expertise necessary for the fulfilment of the activities;
 • The gross daily rate, as well as a total estimated budget for up to 180 expert-days of assignment, expressed in MDL.

All personal data are for the internal use of GIZ; confidentiality is guaranteed.

Successful offerors will be further asked for additional documentation such as copy of ID, bank data and other, as it might be required for the contracting. The successful finalist will be issued a short-term consulting contract.

Applicants shall hold the Moldovan citizenship for a period of at least 6 months at the date of application.

Bid’s evaluation will be performed based on the ratio 70% for the technical proposall and 30% for the financial offer. Shortlisted candidates might be asked for an interview and additional information.

Applications shall be submitted in a sealed envelope to the GIZ country office – Chisinau, 73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., National Business Center, 9th floor – indicating the tender number on it (83430527), not later than February 6, 2023, time 15:00.

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than Moldovan Lei, will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

It

Traducere Automata

Gara n. 83430527 per l'assunzione di un esperto a breve termine per fornire servizi di consulenza sullo sviluppo e l'attuazione delle politiche prioritarie e l'elaborazione della legislazione relativa alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo regionale

Tender no. 83430527 for contracting of a short-term expert to provide advisory services on development and implementing priority policies and drafting legislation related to infrastructure, energy and regional development

La cooperazione tedesca allo sviluppo attraverso GIZ è alla ricerca di un esperto individuale per fornire competenze e consulenza sullo sviluppo e l'attuazione delle politiche prioritarie e la stesura della legislazione relativa alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo regionale nell'ambito del Fondo di consulenza politica del progetto. I servizi nell'ambito dell'incarico saranno erogati nel periodo febbraio 2023 – gennaio 2024.

L'esperto selezionato condurrà tutte le attività in conformità con le disposizioni del Termini di riferimento (ToR).

Per i Termini di riferimento ed eventuali domande, si prega di inviare un messaggio all'indirizzo e-mail:  tenders-giz-moldova@giz.de, indicando il numero di gara nel titolo del messaggio, entro e non oltre il 3 febbraio 2023, ore 15:00.

L'esperto a breve termine deve soddisfare i seguenti criteri e qualifiche:

Qualifiche e competenze

 • Master (o equivalente) in giurisprudenza, economia aziendale o scienze sociali;
 • Forti capacità di redazione, presentazione e reporting;
 • Il pensiero critico, le eccellenti capacità analitiche, le capacità di sintesi delle informazioni e la gestione basata sui risultati sono considerati essenziali;
 • Alfabetizzazione informatica, competenza nell'uso di pacchetti software per ufficio (MS Word, Excel, ecc.);
 • Conoscenza pratica della lingua rumena e inglese;
 • Livello avanzato di russo scritto e parlato (vantaggio).

Esperienza professionale

 • Esperienza e comprovate capacità analitiche nel campo dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche prioritarie e della redazione della legislazione relativa alle infrastrutture, all'energia e allo sviluppo regionale;
 • Comprovata esperienza lavorativa e analitica pregressa nella pubblica amministrazione, nell'organizzazione istituzionale e nella gestione;
 • Comprovata esperienza lavorativa e analitica nel campo della riforma del settore pubblico;
 • Familiarità con la strategia di sviluppo nazionale Moldova europea 2030, il programma di governo della Repubblica di Moldova e le priorità in esso contenute;
 • Buona conoscenza della normativa nazionale in materia di pubblico impiego e aziende statali.

La domanda accolta comprende:

1. Proposta tecnica, contenente (in un documento separato):

 • CV dettagliato con tutti i dettagli di contatto, compresi i riferimenti a incarichi simili ed esperienze professionali,
 • Lettera di interesse, inclusa una breve dichiarazione di comprensione delle aspettative dell'incarico (fino a 2 pagine).

2. Proposta finanziaria, contenente (in un documento separato):

 • Una ripartizione dei giorni per ciascun deliverable da presentare e il numero massimo di giorni totali di perizia necessari per l'adempimento delle attività;
 • La tariffa giornaliera lorda, nonché un budget totale stimato per un massimo di 180 giorni di incarico da esperto, espresso in MDL.

Tutti i dati personali sono per uso interno di GIZ; La riservatezza è garantita.

Agli offerenti aggiudicatari verrà inoltre richiesta documentazione aggiuntiva come copia di documenti d'identità, dati bancari e altro, come potrebbe essere richiesto per il contratto. Al finalista prescelto verrà rilasciato un contratto di consulenza a breve termine.

I richiedenti devono avere la cittadinanza moldava per un periodo di almeno 6 mesi alla data della domanda.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata sulla base del rapporto 70% per la proposta tecnica e 30% per l'offerta finanziaria. Ai candidati selezionati potrebbe essere richiesto un colloquio e ulteriori informazioni.

Le domande devono essere presentate in busta chiusa all'ufficio nazionale GIZ – Chisinau, 73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., National Business Center, 9° piano – indicando il numero di gara su di esso (83430527), entro e non oltre il 6 febbraio 2023, ore 15:00.

Si prega di notare che le domande ricevute dopo la scadenza, così come le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Le offerte finanziarie contenenti valuta diversa dal Lei moldavo non saranno prese in considerazione. GIZ si riserva la facoltà di ripubblicizzare o annullare questa offerta.

Ua

Traducere Automata

Тендер No 83430527 на укладення договору з короткостроковим експертом для надання консультаційних послуг з питань розробки та реалізації пріоритетних політик та розробки законодавчих актів, пов'язаних з інфраструктурою, енергетикою та регіональним розвитком

Tender no. 83430527 for contracting of a short-term expert to provide advisory services on development and implementing priority policies and drafting legislation related to infrastructure, energy and regional development

Німецьке співробітництво у сфері розвитку через GIZ шукає окремого експерта для надання експертних знань та консультацій щодо розробки та впровадження пріоритетної політики та розробки законодавчих актів, пов'язаних з інфраструктурою, енергетикою та регіональним розвитком, в рамках проекту Policy Advice Fund. Послуги в рамках завдання будуть надані в період лютий 2023 року – січень 2024 року.

Обраний експерт буде вести всю діяльність відповідно до положень Технічного завдання (ТЗ).

З питань технічного завдання та можливих питань, будь ласка, зверніться з повідомленням на електронну пошту:  tenders-giz-moldova@giz.de, вказавши номер тендеру в назві повідомлення, не пізніше 3 лютого 2023 року, час 15:00.

Короткостроковий експерт повинен відповідати таким критеріям і кваліфікаціям:

Кваліфікація і навички

 • Ступінь магістра (або еквівалент) у галузі права, ділового адміністрування або соціальних наук;
 • Сильні навички складання, презентації та звітності;
 • Важливими вважаються критичне мислення, відмінні аналітичні здібності, навички синтезу інформації та управління на основі результатів;
 • Комп'ютерна грамотність, володіння використанням пакетів офісних програм (MS Word, Excel і т.д.);
 • Робоче знання румунської та англійської мов;
 • Просунутий рівень письмової та розмовної російської мови (перевага).

Професійний досвід

 • Досвід та підтверджені аналітичні навички у сфері розробки та реалізації пріоритетних політик та розробки законодавчих актів, пов'язаних з інфраструктурою, енергетикою та регіональним розвитком;
 • Підтверджений попередній досвід роботи та аналітики у сфері державного управління, інституційної організації та управління;
 • Підтверджений попередній досвід роботи та аналітики у сфері реформування державного сектору;
 • Ознайомлений з Національною стратегією розвитку Європейської Молдови до 2030 року, Урядовою програмою Республіки Молдова та пріоритетами в ній;
 • Добре знання національного законодавства у сфері державної служби та державних компаній.

Успішна заявка повинна включати:

1. Технічна пропозиція, що містить (в окремому документі):

 • Детальне резюме з усіма контактними даними, включаючи посилання на подібні завдання та професійний досвід,
 • Мотиваційний лист, що включає короткий виклад розуміння очікувань завдання (до 2 сторінок).

2. Фінансова пропозиція, що містить (в окремому документі):

 • Розбивка днів на кожен результат, що підлягає поданню, і максимальна загальна кількість днів експертизи, необхідних для виконання діяльності;
 • Валова денна ставка, а також загальний розрахунковий бюджет на термін до 180 експертних днів призначення, виражені в MDL.

Усі персональні дані призначені для внутрішнього використання GIZ; конфіденційність гарантується.

Від успішних заявників також буде запропоновано надати додаткову документацію, таку як копія посвідчення особи, банківські дані та інше, оскільки це може знадобитися для укладення договору. Успішному фіналісту буде видано короткостроковий консультаційний контракт.

Заявники повинні мати громадянство Молдови протягом періоду не менше 6 місяців на дату подання заяви.

Оцінка тендерної пропозиції здійснюватиметься на основі співвідношення 70% для технічної пропозиції та 30% для фінансової пропозиції. Кандидатів, які потрапили до шорт-листа, можуть попросити провести співбесіду та отримати додаткову інформацію.

Заявки подаються в запечатаному конверті до офісу GIZ в країні – м. Кишинів, 73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., Національний бізнес-центр,9-й поверх – із зазначенням на ньому номера тендеру (83430527), не пізніше 6 лютого 2023 року, час 15:00.

Зверніть увагу, що заявки, отримані після встановленого терміну, а також неповні заявки розглядатися не будуть. Фінансові пропозиції, що містять іншу валюту, ніж молдавський лей, розглядатися не будуть. GIZ залишає за собою право повторно рекламувати або скасовувати цей тендер.

Bg

Traducere Automata

Търг No 83430527 за сключване на договор на краткосрочен експерт за предоставяне на консултантски услуги по разработване и прилагане на приоритетни политики и изготвяне на нормативни актове, свързани с инфраструктурата, енергетиката и регионалното развитие

Tender no. 83430527 for contracting of a short-term expert to provide advisory services on development and implementing priority policies and drafting legislation related to infrastructure, energy and regional development

Германското сътрудничество за развитие чрез GIZ търси индивидуален експерт , който да предоставя експертиза и съвети за разработване и прилагане на приоритетни политики и изготвяне на законодателство, свързано с инфраструктурата, енергетиката и регионалното развитие в рамките на проектния Фонд за политически консултации. Услугите в рамките на заданието ще се предоставят в периода февруари 2023 – януари 2024 г.

Избраният експерт ще извършва всички дейности в съответствие с разпоредбите на техническото задание (ОУ).

За техническото задание и евентуални въпроси, моля, изпратете съобщение на електронната поща:  tenders-giz-moldova@giz.de, посочващ номера на офертата в заглавието на съобщението, не по-късно от 3 февруари 2023 г., час 15:00 часа.

Краткосрочният експерт отговаря на следните критерии и квалификации:

Квалификация и умения

 • Магистърска степен (или еквивалент) по право, бизнес администрация или социални науки;
 • Силни умения за изготвяне, представяне и докладване;
 • Критичното мислене, отличните аналитични умения, уменията за синтезиране на информация и управлението, основано на резултатите, се считат за съществени;
 • Компютърна грамотност, владеене на използването на офис софтуерни пакети (MS Word, Excel и др.);
 • Работни познания по румънски и английски език;
 • Напреднало ниво на писмен и говорим руски език (предимство).

Професионален опит

 • Опит и доказани аналитични умения в областта на разработването и прилагането на приоритетни политики и изготвяне на нормативни актове, свързани с инфраструктурата, енергетиката и регионалното развитие;
 • Доказан предишен работен и аналитичен опит в публичната администрация, институционалната организация и управление;
 • Доказан предишен работен и аналитичен опит в областта на реформата в публичния сектор;
 • Запознат с Националната стратегия за развитие Европейска Молдова 2030, Правителствената програма на Република Молдова и приоритетите в нея;
 • Добро познаване на националното законодателство в областта на държавната служба и държавните дружества.

Успешното кандидатстване включва:

1. Техническо предложение, съдържащо (в отделен документ):

 • Подробна автобиография с всички данни за контакт, включително препратки към подобни задачи и професионален опит,
 • Писмо за интерес, включително кратко изложение за разбиране на очакванията на заданието (до 2 страници).

2. Финансово предложение, съдържащо (в отделен документ):

 • Разбивка на дните за всеки резултат, който трябва да бъде представен, и максималния общ брой експертни дни, необходими за изпълнението на дейностите;
 • Брутната дневна ставка, както и общ прогнозен бюджет за до 180 експертни дни на възлагане, изразени в MDL.

Всички лични данни са за вътрешна употреба на GIZ; Конфиденциалността е гарантирана.

На успешните предложители ще бъде поискана допълнителна документация като копие от документ за самоличност, банкови данни и други, тъй като това може да се изисква за сключване на договора. На успешния финалист ще бъде издаден краткосрочен консултантски договор.

Кандидатите притежават молдовско гражданство за срок от най-малко 6 месеца към датата на подаване на молбата.

Оценката на офертата ще се извърши въз основа на съотношението 70% за техническото предложение и 30% за финансовата оферта. От одобрените кандидати може да бъде поискано интервю и допълнителна информация.

Заявленията се подават в запечатан плик до офис на ГИЗ – Кишинев, бул. "Стефан чел Маре си Сфант" 73, Национален бизнес център, ет. 9 – като се посочва тръжният номер върху него (83430527), не по-късно от 6 февруари 2023 г., път 15:00 ч.

Моля, имайте предвид, че заявленията, получени след крайния срок, както и непълните заявления, няма да бъдат разглеждани. Финансови оферти, съдържащи валута, различна от молдовска лея, няма да бъдат разглеждани. GIZ си запазва правото да обяви отново или да отмени този търг.

Ru

Traducere Automata

Тендер No 83430527 на заключение контракта с краткосрочным экспертом для оказания консультационных услуг по разработке и реализации приоритетных стратегий и разработке законодательства, связанного с инфраструктурой, энергетикой и региональным развитием

Tender no. 83430527 for contracting of a short-term expert to provide advisory services on development and implementing priority policies and drafting legislation related to infrastructure, energy and regional development

Германское агентство по сотрудничеству в целях развития через GIZ ищет отдельного эксперта для предоставления экспертных знаний и консультаций по вопросам разработки и реализации приоритетных стратегий и разработки законодательства, связанного с инфраструктурой, энергетикой и региональным развитием, в рамках проекта «Фонд политических консультаций». Услуги в рамках задания будут предоставляться в период с февраля 2023 года по январь 2024 года.

Отобранный эксперт будет осуществлять всю деятельность в соответствии с положениями Круга ведения (ТЗ).

Для получения круга ведения и возможных вопросов, пожалуйста, направьте сообщение по электронной почте:  tenders-giz-moldova@giz.de, указав номер тендера в названии сообщения, не позднее 3 февраля 2023 года, время 15:00.

Краткосрочный эксперт должен соответствовать следующим критериям и квалификации:

Квалификация и навыки

 • Степень магистра (или эквивалент) в области права, делового администрирования или социальных наук;
 • Сильные навыки составления, презентации и отчетности;
 • Критическое мышление, отличные аналитические навыки, навыки синтеза информации и управления, ориентированного на результаты, считаются необходимыми;
 • Компьютерная грамотность, владение использованием пакетов офисного программного обеспечения (MS Word, Excel и др.);
 • Рабочее знание румынского и английского языков;
 • Продвинутый уровень письменного и разговорного русского языка (преимущество).

Профессиональный опыт

 • Опыт и проверенные аналитические навыки в области разработки и реализации приоритетных политик и разработки законопроектов, связанных с инфраструктурой, энергетикой и региональным развитием;
 • Подтвержденный предыдущий опыт работы и аналитики в области государственного управления, институциональной организации и управления;
 • Подтвержденный предыдущий опыт работы и аналитики в области реформирования государственного сектора;
 • Ознакомление с Национальной стратегией развития «Европейская Молдова 2030», Программой Правительства Республики Молдова и приоритетами в ней;
 • Хорошее знание национального законодательства в сфере государственной службы и государственных компаний.

Удовлетворенная заявка должна включать:

1. Техническое предложение, содержащее (в отдельном документе):

 • Подробное резюме со всеми контактными данными, включая ссылки на аналогичные задания и профессиональный опыт,
 • Письмо о заинтересованности, включая краткое изложение понимания ожиданий задания (до 2 страниц).

2. Финансовое предложение, содержащее (в отдельном документе)::

 • разбивка дней по каждому результату, который должен быть представлен, и максимальное общее количество дней экспертизы, необходимой для выполнения деятельности;
 • Валовая дневная ставка, а также общий сметный бюджет на сумму до 180 экспертных дней назначения, выраженные в молдавских леях.

Все персональные данные предназначены для внутреннего использования GIZ; конфиденциальность гарантируется.

У успешных оферентов будет дополнительно запрошена дополнительная документация, такая как копия удостоверения личности, банковские данные и другие, которые могут потребоваться для заключения договора. Успешному финалисту будет выдан краткосрочный консультационный контракт.

Заявители должны иметь гражданство Республики Молдова на срок не менее 6 месяцев на дату подачи заявления.

Оценка заявки будет проводиться исходя из соотношения 70% для технического предложения и 30% для финансового предложения. Кандидатов, включенных в шорт-лист, могут попросить провести собеседование и получить дополнительную информацию.

Заявки подаются в запечатанном конверте в страновой офис GIZ – Кишинев, 73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., Национальный бизнес-центр,9-й этаж – с указанием номера тендера на нем (83430527), не позднее 6 февраля 2023 года, время 15:00.

Обращаем Ваше внимание, что заявки, поступившие после установленного срока, а также неполные заявки рассматриваться не будут. Финансовые предложения, содержащие другую валюту, кроме молдавских леев, рассматриваться не будут. GIZ оставляет за собой право по своему усмотрению повторно рекламировать или отменять этот тендер.

telegram