Tender no. 83430379 Development of Industrialization Program of ATU Gagauzia for 2023-2025Ro

Traducere Automata

Licitația 83430379 Dezvoltarea Programului de Industrializare a UTA Găgăuzia pentru perioada 2023-2025

Tender no. 83430379 Development of Industrialization Program of ATU Gagauzia for 2023-2025

Cooperarea germană pentru dezvoltare prin GIZ caută o companie sau un consorțiu de companii capabile să dezvolte un amplu Program de Industrializare a UTA Găgăuzia pentru perioada 2023-2025, în cadrul proiectului "Afaceri puternice și comunități pentru Moldova".

Toate activitățile se desfășoară în conformitate cu Termenii de referință (ToR).

Pentru Termenii de referință și eventualele întrebări, vă rugăm să adresați un mesaj pe e-mail:  tenders-giz-moldova@giz.de, cu indicarea numărului ofertei în titlul mesajului, până cel târziu la data de 31.01.2023, ora 15:00.

Obiectivul acestei misiuni este de a dezvolta un Program cuprinzător de industrializare a UTA Găgăuzia pentru perioada 2023-2025, menit să asigure un cadru politic consolidat și să stimuleze dezvoltarea economică și industrială a regiunii.

Pentru a atinge obiectivul, expertul îndeplinește următoarele sarcini:

 • Efectuarea unei cercetări documentare preliminare privind tendințele și oportunitățile relevante din sector, definind cele mai bune practici relevante la nivel internațional și regional
 • Elaborarea Programului de Industrializare a UTA Găgăuzia pentru perioada 2023-2025
 • Elaborarea Planului de Acțiuni pentru Programul de Industrializare a UTA Găgăuzia pentru perioada 2023-2025 (ca parte a acestuia)
 • Elaborarea Notei informative privind Programul de Industrializare a UTA Găgăuzia pentru perioada 2023-2025
 • Organizarea de întâlniri de lucru și coordonarea activităților și a proiectelor cu principalele părți interesate
 • Sprijinirea Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia în procesul de consultare publică și ajustarea proiectelor pe baza observațiilor, propunerilor, recomandărilor primite.

Licitația este deschisă companiilor private, instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor profesionale sau consorțiilor, cu reședința în Republica Moldova, înființate și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Pentru un consorțiu, un acord de cooperare ar trebui inclus în oferta tehnică.

Ofertele trebuie să fie pregătite în limba engleză sau română.

Propunerile trebuie prezentate în două părți, constând în (în conformitate cu punctul 6 din RPT):

 • Partea 1: Ofertă tehnică, care ar trebui să descrie în detaliu modul în care Ofertantul intenționează să efectueze termenul de referință (ToR) pentru dezvoltarea rezultatelor solicitate.

Oferta tehnică ar trebui să includă, de asemenea:

 • Date de contact, persoane responsabile de implementarea și coordonarea misiunii;
 • Copie după certificatul de înregistrare a organizației în Republica Moldova.
 • Partea a 2-a: Oferta financiară, buget detaliat exprimat în lei moldovenești, TVA 0.

Evaluarea ofertelor se va face pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnica si 30% pentru oferta financiara.

Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a GIZ; confidențialitatea garantată.

Cererile se predau în plicuri sigilate (formă fizică), din care să rezulte numărul ofertei (83430379) und subiect pe acesta, la adresa Biroului GIZ Chișinău (Str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.73/1, clădirea NBC; etajul 9, Chișinău) până cel târziu la data de 02.02.2023, ora 15:00.

Vă rugăm să rețineți că cererile primite după termenul limită, precum și cererile incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât leii moldovenești, nu vor fi luate în considerare. GIZ își păstrează libertatea de a face din nou publicitate sau de a anula această ofertă.

En

Articol Original

Tender no. 83430379 Development of Industrialization Program of ATU Gagauzia for 2023-2025

Tender no. 83430379 Development of Industrialization Program of ATU Gagauzia for 2023-2025

The German Development Cooperation through GIZ is looking for a company or a consortium of companies able to develop a comprehensive Industrialization Program of ATU Gagauzia for 2023-2025, within its “Strong Businesses and Communities for Moldova” project.

All activities shall be conducted according to the Terms of Reference (ToR).

For the Terms of Reference and eventual questions, please address a message to the e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicating the tender number in the message title, not later than 31.01.2023, time 15:00.

The objective of this assignment is to develop a comprehensive Industrialization Program of ATU Gagauzia for 2023-2025 aimed to ensure a consolidated policy framework and boost the economic and industrial development of the region.

To achieve the objective, the expert shall perform the following tasks:

 • Conduct a preliminary desk research on the relevant sector trends and opportunities, defining relevant international and regional best practices
 • Elaborate the Industrialization Program of ATU Gagauzia for 2023-2025
 • Elaborate the Action Plan to the Industrialization Program of ATU Gagauzia for 2023-2025 (as a part of it)
 • Elaborate the Informative Note to the Industrialization Program of ATU Gagauzia for 2023-2025
 • Arrange working meetings, and coordinate activities and drafts with key stakeholders
 • Support the Executive Committee of ATU Gagauzia in public consultation process, and adjust the drafts based on received comments, proposals, recommendations.

The tender is open to private companies, public institutions, non-government organizations, professional associations, or consortia, resident in the Republic of Moldova, established and operating in accordance with the legislation of the Republic of Moldova. For a consortium, a cooperation agreement should be included in the technical offer.

Offers must be prepared in English or Romanian.

Proposals must be submitted in two parts, consisting of (according to the item 6 from TOR):

 • Part 1: Technical offer, that should describe in detail how the Offeror intends to carry out the Term of Reference (ToR) for the development of requested deliverables.

The technical offer should also include:

 • Contact data, persons responsible for the assignment implementation and coordination;
 • Copy of the organization registration certificate in the Republic of Moldova.
 • Part 2: Financial offer, detailed budget expressed in Moldovan Lei, VAT 0.

Bids evaluation will be performed based on the ratio 70% for the technical offer and 30% for the financial offer.

All personal data are for the internal use of GIZ; confidentiality guaranteed.

Applications shall be delivered in sealed envelopes (physical form), showing the tender number (83430379) and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, NBC building; 9th floor, Chisinau) not later than 02.02.2023 time 15:00.

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than Moldovan Lei, will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

It

Traducere Automata

Bando n. 83430379 Programma di sviluppo dell'industrializzazione di ATU Gagauzia per il 2023-2025

Tender no. 83430379 Development of Industrialization Program of ATU Gagauzia for 2023-2025

La cooperazione tedesca allo sviluppo attraverso GIZ è alla ricerca di un'azienda o di un consorzio di aziende in grado di sviluppare un programma di industrializzazione completo di ATU Gagauzia per il 2023-2025, all'interno del suo progetto "Imprese e comunità forti per la Moldavia".

Tutte le attività sono condotte secondo i termini di riferimento (ToR).

Per i Termini di riferimento ed eventuali domande, si prega di inviare un messaggio all'indirizzo e-mail:  tenders-giz-moldova@giz.de, indicando il numero dell'offerta nel titolo del messaggio, entro e non oltre il 31.01.2023, ore 15:00.

L'obiettivo di questo incarico è sviluppare un programma di industrializzazione completo di ATU Gagauzia per il 2023-2025 volto a garantire un quadro politico consolidato e promuovere lo sviluppo economico e industriale della regione.

Per conseguire l'obiettivo, l'esperto svolge i seguenti compiti:

 • Condurre una ricerca preliminare sulle tendenze e le opportunità del settore rilevanti, definendo le migliori pratiche internazionali e regionali rilevanti
 • Elaborare il programma di industrializzazione di ATU Gagauzia per il 2023-2025
 • Elaborare il Piano d'Azione per il Programma di Industrializzazione di ATU Gagauzia per il 2023-2025 (come parte di esso)
 • Elaborare la Nota informativa al programma di industrializzazione di ATU Gagauzia per il 2023-2025
 • Organizzare riunioni di lavoro e coordinare attività e bozze con le principali parti interessate
 • Sostenere il Comitato Esecutivo di ATU Gagauzia nel processo di consultazione pubblica e adeguare le bozze in base ai commenti, alle proposte e alle raccomandazioni ricevute.

La gara è aperta a società private, istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative, associazioni professionali o consorzi, residenti nella Repubblica di Moldova, costituiti e operanti in conformità con la legislazione della Repubblica di Moldova. Per un consorzio, un accordo di cooperazione dovrebbe essere incluso nell'offerta tecnica.

Le offerte devono essere preparate in inglese o rumeno.

Le proposte devono essere presentate in due parti, composte da (secondo il punto 6 del TOR):

 • Parte 1: Offerta tecnica, che dovrebbe descrivere in dettaglio come l'Offerente intende svolgere il Term of Reference (ToR) per lo sviluppo dei deliverable richiesti.

L'offerta tecnica dovrebbe includere anche:

 • Dati di contatto, responsabili dell'esecuzione e del coordinamento dell'incarico;
 • Copia del certificato di registrazione dell'organizzazione nella Repubblica di Moldova.
 • Parte 2: Offerta finanziaria, bilancio dettagliato espresso in Lei moldavi, IVA 0.

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base del rapporto 70% per l'offerta tecnica e 30% per l'offerta finanziaria.

Tutti i dati personali sono per uso interno di GIZ; riservatezza garantita.

Le domande devono essere consegnate in buste sigillate (forma fisica), recanti il numero di gara (83430379) e l'oggetto su di esso, all'indirizzo dell'ufficio GIZ Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, edificio NBC; 9° piano, Chisinau) entro e non oltre il 02.02.2023 ore 15:00.

Si prega di notare che le domande ricevute dopo la scadenza, così come le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Le offerte finanziarie contenenti valuta diversa dal Lei moldavo non saranno prese in considerazione. GIZ si riserva la facoltà di ripubblicizzare o annullare questa offerta.

Ua

Traducere Automata

Тендер No 83430379 Програма розвитку індустріалізації АТУ Гагаузія на 2023-2025 роки

Tender no. 83430379 Development of Industrialization Program of ATU Gagauzia for 2023-2025

Німецьке співробітництво з розвитку через GIZ шукає компанію або консорціум компаній, здатних розробити комплексну програму індустріалізації АТУ Гагаузія на 2023-2025 роки в рамках свого проекту «Сильний бізнес і громади для Молдови».

Всі заходи повинні проводитися відповідно до технічного завдання (ТЗ).

З питань технічного завдання та можливих питань, будь ласка, зверніться з повідомленням на електронну пошту:  tenders-giz-moldova@giz.de, із зазначенням номера тендеру в назві повідомлення, не пізніше 31.01.2023, час 15:00.

Метою цього завдання є розробка комплексної Програми індустріалізації АТУ Гагаузія на 2023-2025 роки, спрямованої на забезпечення консолідованої політичної бази та стимулювання економічного та промислового розвитку регіону.

Для досягнення мети експерт повинен виконати наступні завдання:

 • Провести попереднє кабінетне дослідження відповідних галузевих тенденцій та можливостей, визначивши відповідні міжнародні та регіональні кращі практики
 • Розробити програму індустріалізації АТУ Гагаузія на 2023-2025 роки
 • Розробити План заходів до Програми індустріалізації АТУ Гагаузія на 2023-2025 роки (у його складі)
 • Розробити інформативну записку до Програми індустріалізації АТУ Гагаузія на 2023-2025 роки
 • Організовувати робочі зустрічі та координувати заходи та проекти з ключовими зацікавленими сторонами
 • Підтримати Виконавчий комітет АТУ Гагаузія в процесі публічних консультацій, а також скорегувати проекти на основі отриманих зауважень, пропозицій, рекомендацій.

У конкурсі можуть брати участь приватні компанії, державні установи, неурядові організації, професійні асоціації або консорціуми, що проживають в Республіці Молдова, створені і діють відповідно до законодавства Республіки Молдова. Для консорціуму договір про співпрацю повинен бути включений в технічну пропозицію.

Пропозиції повинні бути підготовлені англійською або румунською мовами.

Пропозиції подаються двома частинами, що складаються з (згідно з п. 6 від ТЗ):

 • Частина 1: Технічна пропозиція, яка повинна детально описувати, як заявник має намір виконати Технічне завдання (ТЗ) для розробки запитуваних результатів.

Технічна пропозиція також повинна включати:

 • Контактні дані, особи, відповідальні за виконання та координацію завдання;
 • Копія свідоцтва про реєстрацію організації в Республіці Молдова.
 • Частина 2: Фінансова пропозиція, детальний бюджет, виражений молдавськими леями, ПДВ 0.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюватиметься на основі співвідношення 70% для технічної пропозиції та 30% для фінансової пропозиції.

Усі персональні дані призначені для внутрішнього використання GIZ; конфіденційність гарантована.

Заявки доставляються в запечатаних конвертах (фізична форма) із зазначенням номера тендеру (83430379) суб'єкта d, на адресу офісу GIZ Кишинів (бульвар Штефана чел Маре-сі-Сфанта, 73/1, будівля НБК;9-й поверх, м. Кишинів) не пізніше 02.02.2023 р. час 15:00.

Зверніть увагу, що заявки, отримані після встановленого терміну, а також неповні заявки розглядатися не будуть. Фінансові пропозиції, що містять іншу валюту, ніж молдавський лей, розглядатися не будуть. GIZ залишає за собою право повторно рекламувати або скасовувати цей тендер.

Bg

Traducere Automata

Търг No 83430379 Разработване на програма за индустриализация на ATU Gagauzia за 2023-2025 г.

Tender no. 83430379 Development of Industrialization Program of ATU Gagauzia for 2023-2025

Германското сътрудничество за развитие чрез GIZ търси компания или консорциум от компании, способни да разработят цялостна програма за индустриализация на ATU Gagauzia за 2023-2025 г., в рамките на проекта си "Силни предприятия и общности за Молдова".

Всички дейности се извършват в съответствие с техническото задание (ОУ).

За техническото задание и евентуални въпроси, моля, изпратете съобщение на електронната поща:  tenders-giz-moldova@giz.de, посочващ номера на офертата в заглавието на съобщението, не по-късно от 31.01.2023 г., час 15:00 часа.

Целта на тази задача е да се разработи цялостна програма за индустриализация на ATU Gagauzia за 2023-2025 г., насочена към осигуряване на консолидирана политическа рамка и стимулиране на икономическото и индустриалното развитие на региона.

За постигане на целта експертът изпълнява следните задачи:

 • Провеждане на предварително проучване на съответните тенденции и възможности в сектора, като се определят съответните международни и регионални най-добри практики
 • Разработване на програмата за индустриализация на ATU Gagauzia за 2023-2025 г.
 • Разработване на План за действие към Програмата за индустриализация на ATU Gagauzia за 2023-2025 г. (като част от нея)
 • Разработване на информативна бележка към програмата за индустриализация на ATU Gagauzia за 2023-2025 г.
 • Организира работни срещи и координира дейностите и проектите с ключови заинтересовани страни
 • Подпомагане на Изпълнителния комитет на ATU Gagauzia в процеса на обществени консултации и коригиране на проектите въз основа на получените коментари, предложения, препоръки.

Търгът е отворен за частни компании, публични институции, неправителствени организации, професионални сдружения или консорциуми, пребиваващи в Република Молдова, създадени и работещи в съответствие със законодателството на Република Молдова. За консорциум в техническото предложение следва да бъде включено споразумение за сътрудничество.

Офертите трябва да бъдат изготвени на английски или румънски език.

Предложенията трябва да се подават в две части, състоящи се от (съгласно т. 6 от ТОР):

 • Част 1: Техническа оферта, която трябва да описва подробно как предложителят възнамерява да изпълни мандата (ОУ) за разработването на исканите резултати.

Техническата оферта следва да включва също:

 • Данни за контакт, лица, отговорни за изпълнението и координацията на заданието;
 • Копие от удостоверението за регистрация на организацията в Република Молдова.
 • Част 2: Финансова оферта, подробен бюджет, изразен в молдовски леи, ДДС 0.

Оценката на офертите ще се извършва въз основа на съотношението 70% за техническата оферта и 30% за финансовата оферта.

Всички лични данни са за вътрешна употреба на GIZ; гарантирана конфиденциалност.

Заявленията се доставят в запечатани пликове (физическа форма), на които е посочен тръжният номер (83430379) иг предмет върху него, на адреса на GIZ Office Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, сграда NBC;9-ти етаж, Кишинев) не по-късно от 02.02.2023 г. път 15:00 часа.

Моля, имайте предвид, че заявленията, получени след крайния срок, както и непълните заявления, няма да бъдат разглеждани. Финансови оферти, съдържащи валута, различна от молдовска лея, няма да бъдат разглеждани. GIZ си запазва правото да обяви отново или да отмени този търг.

Ru

Traducere Automata

Тендер No 83430379 Разработка Программы индустриализации АТО Гагаузия на 2023-2025 годы

Tender no. 83430379 Development of Industrialization Program of ATU Gagauzia for 2023-2025

Немецкое сотрудничество в области развития через GIZ ищет компанию или консорциум компаний, способных разработать комплексную Программу индустриализации АТО Гагаузия на 2023-2025 годы в рамках своего проекта «Сильные предприятия и сообщества для Молдовы».

Вся деятельность осуществляется в соответствии с Техническим заданием (ТЗ).

Для получения круга ведения и возможных вопросов, пожалуйста, направьте сообщение по электронной почте:  tenders-giz-moldova@giz.de, указав номер тендера в заголовке сообщения, не позднее 31.01.2023, время 15:00.

Целью данного поручения является разработка комплексной Программы индустриализации АТО «Гагаузия» на 2023-2025 годы, направленной на обеспечение консолидированной политической базы и стимулирование экономического и промышленного развития региона.

Для достижения поставленной цели эксперт выполняет следующие задачи:

 • Провести предварительное кабинетное исследование соответствующих тенденций и возможностей сектора, определив соответствующую международную и региональную передовую практику
 • Разработка Программы индустриализации АТО Гагаузия на 2023-2025 годы
 • Разработка Плана мероприятий к Программе индустриализации АТО Гагаузия на 2023-2025 годы (в ее рамках)
 • Разработка информационной записки к Программе индустриализации АТО «Гагаузия» на 2023-2025 годы
 • Организация рабочих встреч и координация мероприятий и проектов с ключевыми заинтересованными сторонами
 • Поддержка Исполнительного комитета АТО Гагаузия в процессе общественных консультаций, а также корректировка проектов на основе полученных замечаний, предложений, рекомендаций.

Тендер открыт для частных компаний, государственных учреждений, неправительственных организаций, профессиональных ассоциаций или консорциумов, проживающих в Республике Молдова, созданных и действующих в соответствии с законодательством Республики Молдова. Для консорциума соглашение о сотрудничестве должно быть включено в техническое предложение.

Предложения должны быть подготовлены на английском или румынском языках.

Предложения должны быть представлены в двух частях, состоящих из (согласно пункту 6 из ТЗ):

 • Часть 1: Техническое предложение, в котором должно быть подробно описано, как Оферент намерен выполнять Техническое задание (ТЗ) для разработки запрошенных результатов.

Техническое предложение также должно включать:

 • Контактные данные, лица, ответственные за выполнение и координацию задания;
 • Копия свидетельства о регистрации организации в Республике Молдова.
 • Часть 2: Финансовое предложение, подробный бюджет, выраженный в молдавских леях, НДС 0.

Оценка заявок будет осуществляться исходя из соотношения 70% для технического предложения и 30% для финансового предложения.

Все персональные данные предназначены для внутреннего использования GIZ; конфиденциальность гарантируется.

Заявки должны быть доставлены в запечатанных конвертах (в физической форме) с указанием номера тендера (83430379) ипредмета d на нем, по адресу Офиса GIZ в Кишиневе (бульвар Штефант чел Маре си Сфант, 73/1, здание NBC;9-й этаж, Кишинев) не позднее 02.02.2023 по времени 15:00.

Обращаем Ваше внимание, что заявки, поступившие после установленного срока, а также неполные заявки рассматриваться не будут. Финансовые предложения, содержащие другую валюту, кроме молдавских леев, рассматриваться не будут. GIZ оставляет за собой право по своему усмотрению повторно рекламировать или отменять этот тендер.

telegram