Concurs oferte comerciale nr. 0123SOR pentru contractare servicii consultanță în domeniul protecției sociale a tinerilor (relansat)Ro

Articol Original

Concurs oferte comerciale nr. 0123SOR pentru contractare servicii consultanță în domeniul protecției sociale a tinerilor (relansat)

TenderAsociația Obștească ”Eco-Răzeni” implementează proiectul „Centrul de (re)integrare socială – abordare integrată a nevoilor tinerilor cu oportunități reduse” din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Scopul proiectului Centrul de (re)integrare socială – abordare integrată a nevoilor tinerilor cu oportunități reduse” este crearea oportunităților sporite de incluziune socială prin  implementarea de servicii integrate pentru fete și băieți tineri aflați în dificultate, din localitățile raionului Ialoveni.

Menționăm că în perioada iulie – decembrie 2022, Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” a elaborat  conceptul serviciului social „Centrul de (re)integrare socială a tinerilor”, proiectul Regulamentului de organizare și funcționare, organigrama și statele de personal (inclusiv fișele de post) și bugetul anual estimativ al noului serviciu social care urmează să fie funcțional în localitățile raionului Ialoveni. Documentele au fost elaborate în baza experienței asociației, informației colectate în urma vizitelor de studiu în Republica Moldova și România, inclusiv în urma organizării a două mese rotunde cu participarea principalilor factori interesați din raionul Ialoveni și a unui focus grup cu participarea potențialilor beneficiari. Reieșind din prevederile Acordului de parteneriat semnat de către Consilul raional Ialoveni și Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni”, urmează ca autoritatea publică locală de nivelul II să aprobe cadrul de reglementare și să creeze serviciul social „Centrul de (re)integrare socială a tinerilor” în cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei Ialoveni, inclusiv să asigure finanțarea serviciului social începând cu 01 noiembrie 2023.

În cadrul proiectului se contractează servicii de consultanță în domeniul protecției sociale a tinerilor, pentru dezvoltarea standardelor minime de calitate și a manualului de proceduri interne ale serviciului social „Centrul de (re)integrare socială a tinerilor” conform Termenilor de referință (ToR).

Serviciile de consultanță vor fi prestate în perioada februarie - martie 2023.

Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze:

1) CV-ul candidatului/candidatei care demonstrează calificările, competențele și experiența relevantă consultanței (max. 4 pagini);
2) Oferta financiară elaborată conform Anexei nr. 1 din ToR.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 31 ianuarie 2023, ora 16:00.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: ecorazeni@gmail.com, cu mențiunea „Servicii consultanță în domeniul protecției sociale a tinerilor”.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 0 268 73325, 0 796 41243 sau la adresa de e-mail menționată. Persoana de contact: Sergiu Gurău.

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu, iar cererile incomplete nu vor fi examinate.

Concursul de oferte comerciale se desfășoară în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri pentru achiziții și a Politicii anticorupție ale Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”.

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, Dvs. sunteți de acord ca datele personale să fie utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de desfășurare a concursului.

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi www.ecorazeni.md

Vă mulţumim pentru participare la concurs!

Organizaţia noastră este recunoscută ca un actor activ în promovarea drepturilor omului în comunităţile din raionul Ialoveni, desfăşurînd în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale de ambele nivele, instituţiile de învăţămînt, mass-media, structurile de tineret şi ong-urile activităţi de educaţie şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (campanii de sensibilizare a publicului larg, publicaţii, seminare, cursuri de instruire, concursuri, activităţi de educaţie neformală, program de granturi mici pentru tineri).

Din aprilie 2010, Eco-Răzeni în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni coordonează programul raional Fondul pentru Tineri Ialoveni (www.fondultinerilor.md). În decembrie 2012, asociaţia a fondat prima întreprindere socială în domeniul alimentaţiei publice din Republica Moldova – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org) în cadrul căreia activează două servicii sociale: instruirea la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități și cantina de ajutor social.

En

Traducere Automata

Contest commercial offers no. 0123SOR for contracting consultancy services in the field of social protection of young people (relaunched)

TenderThe Public Association "Eco-Răzeni" implements the project "Center for (re)social integration – integrated approach to the needs of young people with fewer opportunities" from the European Union resources within the project "Civil society organizations act for better social services", co-financed and implemented by the Soros Foundation Moldova, in partnership with I.P. Keystone Moldova and AO Institutum Virtutes Civilis.

The aim of the project "Center for (re)social integration – integrated approach to the needs of young people with reduced opportunities" is to create increased opportunities for social inclusion by  implementing integrated services for girls and young boys in difficulty, from the localities of Ialoveni district.

We would like to mention that between July and December 2022, the "Eco-Răzeni" Public Association elaborated the  concept of the social service "Center for the (re)social integration of young people", the draft organization and functioning regulation, the organizational chart and the staff lists (including the job descriptions) and the estimated annual budget of the new social service to be functional in the localities of the Ialoveni district. The documents were elaborated based on the experience of the association, the information collected following the study visits to the Republic of Moldova and Romania, including the organization of two round tables with the participation of the main stakeholders from ialoveni district and a focus group with the participation of potential beneficiaries. Based on the provisions of the Partnership Agreement signed by the Ialoveni District Council and the "Eco-Răzeni" Public Association, the local public authority of level II is to approve the regulatory framework and create the social service "Center for (re)social integration of young people" within the General Directorate for Social Assistance and Protection of the Ialoveni Family, including to ensure the financing of the social service starting with November 1, 2023.

Within the project, consultancy services are contracted in the field of social protection of young people, for the development of minimum quality standards and the manual of internal procedures of the social service "Center for social (re)integration of young people" according to the Terms of Reference (ToR).

The consultancy services will be provided between February and March 2023.

Interested persons are encouraged to ship:

1) CV of the candidate/candidate demonstrating the qualifications, competences and experience relevant to the consultancy (max. 4 pages);
2) The financial offer drawn up in accordance with Annex no. 1 of the ToR.

The deadline for submitting the files is January 31, 2023, at 16:00.

Signed and scanned documents can be sent to the e-mail address: ecorazeni@gmail.com, with the mention "Consultancy services in the field of social protection of young people".

Further details can be requested from the telephone number: 0 268 73325, 0 796 41243 or at the e-mail address mentioned. Contact person: Sergiu Gurău.

Only pre-selected persons will be invited to the interview, and incomplete applications will not be examined.

The contest of commercial tenders is held in accordance with the provisions of the Procurement Procedures Manual and the Anticorruption Policy of the "Eco-Răzeni" Public Association.

The Public Association "Eco-Răzeni" processes personal data in accordance with the provisions of Law 133/2011 on the protection of personal data. By sending the file, you agree that your personal data will be used in the recruitment process. Documents containing personal data will be kept only for the duration of the competition.

For more information visit www.ecorazeni.md

Thank you for participating in the contest!

Our organization is recognized as an active actor in promoting human rights in the communities of Ialoveni district, carrying out in partnership with the local public administration authorities of both levels, educational institutions, mass-media, youth structures and NGOs activities of education and awareness raising of human rights by the public opinion (public awareness campaigns, publications, seminars, training courses, competitions, non-formal education activities, small grants program for young people).

Since April 2010, Eco-Răzeni in partnership with ialoveni District Council coordinates the district program Ialoveni Youth Fund (www.fondultinerilor.md). In December 2012, the association founded the first social enterprise in the field of public catering in the Republic of Moldova – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org) within which two social services operate: on-the-job training of people with disabilities and social aid canteen.

It

Traducere Automata

Concorso offerte commerciali no. 0123SOR per la contrattazione di servizi di consulenza nel settore della protezione sociale dei giovani (rilanciato)

TenderL'Associazione Pubblica "Eco-Răzeni" implementa il progetto "Centro per l'integrazione (ri)sociale – approccio integrato ai bisogni dei giovani con minori opportunità" dalle risorse dell'Unione Europea nell'ambito del progetto " Le organizzazioni della società civile agiscono per migliori servizi sociali", cofinanziato e implementato dalla Fondazione Soros Moldova, in collaborazione con I.P. Keystone Moldova e AO Institutum Virtutes Civilis.

L'obiettivo del progetto "Centro per l'(re)integrazione sociale – approccio integrato ai bisogni dei giovani con ridotte opportunità" è quello di creare maggiori opportunità di inclusione sociale implementando  servizi integrati per ragazze e ragazzi in difficoltà, dalle località del distretto di Ialoveni.

Ricordiamo che tra luglio e dicembre 2022, l'Associazione pubblica "Eco-Răzeni" ha elaborato il concetto del servizio sociale "Centro per l'integrazione (ri)sociale dei giovani", il progetto di regolamento organizzativo e di funzionamento, l'organigramma e gli elenchi del personale (comprese le descrizioni delle mansioni) e il  budget annuale stimato del nuovo servizio sociale per essere operativo nelle località del distretto di Ialoveni. I documenti sono stati elaborati sulla base dell'esperienza dell'associazione, delle informazioni raccolte a seguito delle visite di studio nella Repubblica di Moldova e in Romania, compresa l'organizzazione di due tavole rotonde con la partecipazione dei principali stakeholder del distretto ialoveni e di un focus group con la partecipazione di potenziali beneficiari. Sulla base delle disposizioni dell'accordo di partenariato firmato dal Consiglio distrettuale di Ialoveni e dall'Associazione pubblica "Eco-Răzeni", l'autorità pubblica locale di II livello deve approvare il quadro normativo e creare il servizio sociale "Centro per la (re)integrazione sociale dei giovani" all'interno della Direzione generale per l'assistenza sociale e la protezione della famiglia Ialoveni, anche per garantire il finanziamento del servizio sociale a partire dal 1 ° novembre 2023.

Nell'ambito del progetto, vengono appaltati servizi di consulenza nel campo della protezione sociale dei giovani, per lo sviluppo di standard minimi di qualità e il manuale delle procedure interne del servizio sociale "Centro per la (re)integrazione sociale dei giovani" secondo i Termini di riferimento (ToR).

I servizi di consulenza saranno forniti tra febbraio e marzo 2023.

Le persone interessate sono incoraggiate a spedire:

1) CV del candidato/candidato comprovante i titoli, le competenze e l'esperienza rilevanti per la consulenza (max. 4 pagine);
2) L'offerta finanziaria redatta conformemente all'allegato n. 1 del ToR.

La scadenza per la presentazione dei file è il 31 gennaio 2023, alle ore 16:00.

I documenti firmati e scansionati possono essere inviati all'indirizzo e-mail: ecorazeni@gmail.com, con la menzione "Servizi di consulenza nel campo della protezione sociale dei giovani".

Ulteriori dettagli possono essere richiesti al numero di telefono: 0 268 73325, 0 796 41243 o all'indirizzo e-mail indicato. Contatto: Sergiu Gurău.

Solo le persone preselezionate saranno invitate al colloquio e le domande incomplete non saranno esaminate.

Il concorso delle gare d'appalto commerciali si svolge in conformità con le disposizioni del Manuale delle procedure di appalto e della Politica anticorruzione dell'Associazione pubblica "Eco-Răzeni".

L'Associazione pubblica "Eco-Răzeni" tratta i dati personali in conformità con le disposizioni della legge 133/2011 sulla protezione dei dati personali. Inviando il file, accetti che i tuoi dati personali vengano utilizzati nel processo di reclutamento. I documenti contenenti dati personali saranno conservati solo per la durata del concorso.

Per maggiori informazioni visita www.ecorazeni.md

Grazie per aver partecipato al concorso!

La nostra organizzazione è riconosciuta come attore attivo nella promozione dei diritti umani nelle comunità del distretto di Ialoveni, svolgendo in collaborazione con le autorità locali della pubblica amministrazione di entrambi i livelli, istituzioni educative, mass-media, strutture giovanili e ONG attività di educazione e sensibilizzazione dei diritti umani da parte dell'opinione pubblica (campagne di sensibilizzazione pubblica, pubblicazioni, seminari, corsi di formazione, concorsi, attività di educazione non formale, programmi di piccole sovvenzioni per i giovani).

Dall'aprile 2010, Eco-Răzeni in collaborazione con il Consiglio distrettuale di ialoveni coordina il programma distrettuale Ialoveni Youth Fund (www.fondultinerilor.md). Nel dicembre 2012, l'associazione ha fondato la prima impresa sociale nel campo della ristorazione pubblica nella Repubblica di Moldova – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org) all'interno della quale operano due servizi sociali: la formazione sul posto di lavoro delle persone con disabilità e la mensa di aiuto sociale.

Ua

Traducere Automata

Конкурсних комерційних пропозицій немає. 0123SOR для надання консультаційних послуг у сфері соціального захисту молоді (відновлено)

TenderГромадська спілка «Еко-Рузені» реалізує проект «Центр (ре)соціальної інтеграції – комплексний підхід до потреб молоді з меншими можливостями» з ресурсів Європейського Союзу в рамках проекту «Організації громадянського суспільства діють заради кращих соціальних послуг», співфінансується та реалізується Фондом Сороса в Молдові у партнерстві з I.P. Keystone Moldova та AO Institutum Virtutes Civilis.

Метою проекту «Центр (ре)соціальної інтеграції – комплексний підхід до потреб молоді зі зниженими можливостями» є створення підвищених можливостей для соціальної інклюзії шляхом  впровадження комплексних послуг для дівчат та юнаків, які перебувають у скруті, з населених пунктів Яловеньського району.

Нагадаємо, у період з липня по грудень 2022 року Громадське об'єднання «Еко-Рузені» розробило  концепцію соціальної служби «Центр (ре)соціальної інтеграції молоді», проєкт положення про організацію та функціонування, організаційну схему та штатні розписи (включаючи посадові інструкції) та орієнтовний річний бюджет нової соціальної служби, яка функціонуватиме в населених пунктах району Яловені. Документи були розроблені на основі досвіду асоціації, інформації, зібраної за результатами навчальних візитів до Республіки Молдова та Румунії, включаючи організацію двох круглих столів за участю основних стейкхолдерів з району Яловені та фокус-групи за участю потенційних бенефіціарів. Виходячи з положень Угоди про партнерство, підписаної Яловенською районною радою та громадським об'єднанням «Еко-Рузені», місцевий орган державної влади ІІ рівня має затвердити нормативно-правову базу та створити соціальну службу «Центр (ре)соціальної інтеграції молоді» при Головному управлінні соціальної допомоги та захисту сім'ї Яловені, в тому числі для забезпечення фінансування соціальної послуги з 1 листопада 2023 року.

В рамках проекту укладаються договори про надання консультаційних послуг у сфері соціального захисту молоді, для розробки мінімальних стандартів якості та керівництва внутрішніх процедур соціальної служби «Центр соціальної (ре)інтеграції молоді» відповідно до Технічного завдання (ТЗ).

Консультаційні послуги надаватимуться з лютого по березень 2023 року.

Зацікавленим особам пропонується відправити:

1) резюме кандидата/кандидата, що демонструє кваліфікацію, компетенції та досвід, що мають відношення до консалтингу (максимум 4 сторінки);
2) Фінансова пропозиція, складена згідно з додатком No 1 ТЗ.

Кінцевий термін подання файлів – 31 січня 2023 року, о 16:00.

Підписані та відскановані документи можна надіслати на електронну адресу: ecorazeni@gmail.com, зі згадкою «Консультаційні послуги у сфері соціального захисту молоді».

Більш детальну інформацію можна запитати за номером телефону: 0 268 73325, 0 796 41243 або за вказаною адресою електронної пошти. Контактна особа: Серджіу Гуру.

На співбесіду будуть запрошені тільки попередньо відібрані особи, а неповні заявки розглядатися не будуть.

Конкурс комерційних тендерів проводиться відповідно до положень Інструкції з процедур закупівель та Антикорупційної політики Громадського об'єднання «Еко-Рузені».

Громадська спілка «Еко-Рузені» здійснює обробку персональних даних відповідно до положень Закону 133/2011 про захист персональних даних. Відправляючи файл, ви погоджуєтеся з тим, що ваші персональні дані будуть використовуватися в процесі підбору персоналу. Документи, що містять персональні дані, будуть зберігатися тільки на час проведення конкурсу.

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.ecorazeni.md

Дякуємо за участь у конкурсі!

Наша організація визнана активним суб'єктом у просуванні прав людини в громадах Яловеньського району, здійснюючи у партнерстві з місцевими органами державного управління обох рівнів, навчальними закладами, засобами масової інформації, молодіжними структурами та громадськими організаціями діяльність з питань освіти та підвищення обізнаності про права людини громадською думкою (інформаційно-просвітницькі кампанії, публікації, семінари, навчальні курси, конкурси, заходи неформальної освіти, програма малих грантів для молоді).

З квітня 2010 року Еко-Рузені у партнерстві з районною радою Яловені координує районну програму Молодіжний фонд Яловені (www.fondultinerilor.md). У грудні 2012 року асоціація заснувала перше в Республіці Молдова соціальне підприємство в сфері громадського харчування – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org), в рамках якого працюють дві соціальні служби: навчання людей з обмеженими можливостями на робочому місці і їдальня соціальної допомоги.

Bg

Traducere Automata

Конкурсни търговски оферти бр. 0123SOR за сключване на договори за консултантски услуги в областта на социалната защита на младите хора (възобновено)

TenderОбществена асоциация "Еко-Разени" изпълнява проект "Център за (ре)социална интеграция – интегриран подход към нуждите на младите хора с по-малко възможности" от ресурсите на Европейския съюз в рамките на проект " Гражданските организации действат за по-добри социални услуги", съфинансиран и изпълняван от Фондация Сорос Молдова, в партньорство с I.P. Keystone Молдова и AO Institutum Virtutes Civilis.

Целта на проект "Център за (ре)социална интеграция – интегриран подход към нуждите на младите хора с намалени възможности" е да се създадат по-големи възможности за социално включване чрез  прилагане на интегрирани услуги за момичета и млади момчета в затруднено положение, от населените места на област Яловени.

Бихме искали да споменем, че между юли и декември 2022 г. Обществено сдружение "Еко-Ръзени" разработи  концепцията за социалната услуга "Център за (ре)социална интеграция на младите хора", проекта за организация и функциониращ регламент, организационната схема и списъците с персонала (включително длъжностните характеристики) и прогнозния годишен бюджет на новата социална услуга, който да функционира в населените места на квартал "Яловени". Документите бяха разработени въз основа на опита на асоциацията, информацията, събрана след учебните посещения в Република Молдова и Румъния, включително организирането на две кръгли маси с участието на основните заинтересовани страни от област ialoveni и фокус група с участието на потенциални бенефициенти. Въз основа на разпоредбите на Споразумението за партньорство, подписано от Областния съвет на Яловени и Обществена асоциация "Еко-Ръзени", местният публичен орган от II ниво трябва да одобри нормативната уредба и да създаде социалната услуга "Център за (ре)социална интеграция на младите хора" в рамките на Главна дирекция "Социално подпомагане и закрила на семейство Яловени", включително да осигури финансирането на социалната услуга от 1 ноември 2023 г.

В рамките на проекта се възлагат консултантски услуги в областта на социалната защита на младите хора, за разработване на минимални стандарти за качество и наръчник за вътрешни процедури на социалната услуга "Център за социална (ре)интеграция на младите хора" съгласно техническото задание.

Консултантските услуги ще бъдат предоставяни между февруари и март 2023 г.

Заинтересованите лица се насърчават да изпращат:

1) автобиография на кандидата/кандидата, демонстрираща квалификацията, компетенциите и опита, свързани с консултацията (максимум 4 страници);
2) Финансовата оферта, изготвена в съответствие с приложение No. 1 от ОУ.

Крайният срок за подаване на файловете е 31 януари 2023 г., в 16:00 часа.

Подписани и сканирани документи могат да бъдат изпращани на имейл адрес: ecorazeni@gmail.com, с упоменаване "Консултантски услуги в областта на социалната защита на младите хора".

Повече подробности могат да бъдат поискани от телефоните: 0 268 73325, 0 796 41243 или на посочения електронен адрес. Лице за контакт: Sergiu Gurău.

На интервюто ще бъдат поканени само предварително подбрани лица, а непълните кандидатури няма да бъдат разглеждани.

Конкурсът за търговски търгове се провежда в съответствие с разпоредбите на Наръчника за процедури за възлагане на обществени поръчки и Антикорупционната политика на Обществено сдружение "Еко-Разени".

Обществена асоциация "Еко-Разени" обработва лични данни в съответствие с разпоредбите на Закон 133/2011 относно защитата на личните данни. С изпращането на досието Вие се съгласявате, че Вашите лични данни ще бъдат използвани в процеса на набиране на персонал. Документи, съдържащи лични данни, ще се съхраняват само за срока на провеждане на конкурса.

За повече информация посетете www.ecorazeni.md

Благодарим Ви, че участвахте в конкурса!

Нашата организация е призната за активен участник в насърчаването на правата на човека в общностите на област Ialoveni, осъществявайки в партньорство с местните органи на публичната администрация на двете нива, образователни институции, средства за масова информация, младежки структури и неправителствени дейности за образование и повишаване на осведомеността за правата на човека от общественото мнение (кампании за повишаване на обществената осведоменост, публикации, семинари, курсове за обучение, състезания, дейности за неформално образование, малки грантови програми за млади хора).

От април 2010 г. Eco-Răzeni в партньорство с Областния съвет на Яловени координира областната програма Младежки фонд Ialoveni (www.fondultinerilor.md). През декември 2012 г. сдружението основава първото социално предприятие в областта на общественото хранене в Република Молдова – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org), в рамките на което функционират две социални услуги: обучение на работното място на хора с увреждания и столова за социални помощи.

Ru

Traducere Automata

Конкурс коммерческих предложений нет. 0123SOR для заключения контрактов на консультационные услуги в области социальной защиты молодежи (перезапущен)

TenderОбщественное объединение «Eco-Răzeni» реализует проект «Центр (ре)социальной интеграции – комплексный подход к потребностям молодых людей с меньшими возможностями» из ресурсов Европейского Союза в рамках проекта «Организации гражданского общества действуют для улучшения социальных услуг», софинансируемого и реализуемого Фондом Сороса Молдова, в партнерстве с I.P. Keystone Moldova и АО Institutum Virtutes Civilis.

Целью проекта «Центр (ре)социальной интеграции – комплексный подход к потребностям молодежи с ограниченными возможностями» является создание расширенных возможностей для социальной интеграции путем  реализации комплексных услуг для девушек и мальчиков, находящихся в трудном положении, из населенных пунктов Яловенского района.

Отметим, что в период с июля по декабрь 2022 года Общественное объединение «Эко-Рэзени» разработало концепцию социальной услуги «Центр (ре)социальной интеграции молодежи», проект организационно-функционального регламента  , организационную структуру и штатные расписания (включая должностные инструкции) и расчетный годовой бюджет новой социальной службы, которая будет функционировать в населенных пунктах Яловенского района. Документы были разработаны на основе опыта ассоциации, информации, собранной по итогам ознакомительных визитов в Республику Молдова и Румынию, включая организацию двух круглых столов с участием основных заинтересованных сторон из Яловенского района и фокус-группы с участием потенциальных бенефициаров. На основании положений Соглашения о партнерстве, подписанного Яловенским районным советом и Общественным объединением «Эко-Рэзени», местный орган государственной власти II уровня должен утвердить нормативную базу и создать социальную услугу «Центр (ре)социальной интеграции молодежи» в рамках Главного управления социальной помощи и защиты семьи Яловень, в том числе обеспечить финансирование социальной услуги с 1 ноября 2023 года.

В рамках проекта заключены контракты на консультационные услуги в области социальной защиты молодежи, для разработки минимальных стандартов качества и руководства по внутренним процедурам социальной службы «Центр социальной (ре)интеграции молодежи» в соответствии с Техническим заданием (ТЗ).

Консультационные услуги будут предоставляться в период с февраля по март 2023 года.

Заинтересованным лицам рекомендуется отправить:

1) резюме кандидата/кандидата, демонстрирующее квалификацию, компетенции и опыт, относящиеся к консалтинговой компании (макс. 4 страницы);
2) Финансовое предложение, составленное в соответствии с приложением No. 1 ТЗ.

Крайний срок подачи файлов - 31 января 2023 года в 16:00.

Подписанные и отсканированные документы можно отправить на адрес электронной почты: ecorazeni@gmail.com, с упоминанием «Консультационные услуги в области социальной защиты молодежи».

Более подробную информацию можно запросить по телефону: 0 268 73325, 0 796 41243 или по указанному адресу электронной почты. Контактное лицо: Сергей Гурэу.

На собеседование будут приглашены только предварительно отобранные лица, а неполные заявки рассматриваться не будут.

Конкурс коммерческих тендеров проводится в соответствии с положениями Руководства по закупкам и Антикоррупционной политики Общественного объединения «Эко-Рэзени».

Общественное объединение «Эко-Рэзени» обрабатывает персональные данные в соответствии с положениями Закона 133/2011 о защите персональных данных. Отправляя файл, вы соглашаетесь с тем, что ваши персональные данные будут использоваться в процессе найма. Документы, содержащие персональные данные, будут храниться только в течение всего срока проведения конкурса.

Для получения дополнительной информации посетите www.ecorazeni.md

Спасибо за участие в конкурсе!

Наша организация признана активным участником в продвижении прав человека в общинах Яловенского района, осуществляя в партнерстве с органами местного публичного управления обоих уровней, учебными заведениями, средствами массовой информации, молодежными структурами и НПО мероприятия по просвещению и повышению осведомленности о правах человека общественным мнением (кампании по информированию общественности, публикации, семинары, учебные курсы, конкурсы, мероприятия неформального образования, программа малых грантов для молодежи).

С апреля 2010 года Eco-Răzeni в партнерстве с Яловенским районным советом координирует районную программу Молодежного фонда Яловень (www.fondultinerilor.md). В декабре 2012 года ассоциация основала первое социальное предприятие в области общественного питания в Республике Молдова – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org), в рамках которого работают две социальные службы: обучение людей с ограниченными возможностями без отрыва от производства и столовая социальной помощи.