Re- announcement - Tender no. 83427766 Supporting the GPO, APO and PCCOCS in organizing information campaigns to improve institutional communication and visibilityRo

Traducere Automata

Re-anunt - Licitatia nr.83427766 Sustinerea PG, APO si PCCOCS in organizarea de campanii de informare pentru imbunatatirea comunicarii institutionale si a vizibilitatii

Re- announcement - Tender no. 83427766 Supporting the GPO, APO and PCCOCS in organizing information campaigns to improve institutional communication and visibility

Cooperarea germană pentru dezvoltare prin GIZ are în vedere contractarea unei companii profesionale sau a unei organizații pentru susținerea Procuraturii Generale (PG), Procuraturii Anticorupție (APO) și Procuraturii Specializate pentru Criminalitate Organizată și Cauze Speciale (PCCOCS) în organizarea unei campanii de informare pentru îmbunătățirea comunicării instituționale și a vizibilității în cadrul proiectului său "Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova".

Misiunea propusă vizează selectarea unei companii de comunicare și relații publice care urmează să ofere sprijin PG, APO și PCCOCS în procesul de pregătire și desfășurare a campaniilor de informare publică, a evenimentelor publice, elaborarea de imagini instituționale cu plasarea ulterioară a acestora pe paginile web instituționale ale beneficiarilor și alte surse media, în vederea stimulării comunicării și creșterii vizibilității instituționale a acestor organisme ale CA.

.

 

Toate activitățile se desfășoară în conformitate cu Termenii de referință (ToR).

 

Pentru Termenii de referință și eventualele întrebări, vă rugăm să adresați un mesaj pe e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicând numărul ofertei în titlul mesajului, nu mai târziu de 27 ianuarie 2023, ora 15:00.

Societățile interesate prezintă următorul set de documente:

 1. Ofertă tehnică (într-un plic sigilat separat), care conține:
  • Prezentare generală a companiei (profil pentru fiecare organizație participantă la consorțiu);
  • Scurtă descriere a metodologiei/abordării utilizate în îndeplinirea domeniului de aplicare, descrierea activităților și calendarul de implementare;
  • Eșantioane de lucru legate de comunicare și suport în procesul de pregătire și desfășurare a campaniilor de informare publică, a evenimentelor publice, a elaborării de elemente vizuale instituționale.
  • CV-uri ale echipei de experți;
  • Copia certificatului de înregistrare a companiei în Republica Moldova, orice licențe, permise, certificate de calificare profesională disponibile relevante pentru atribuire;
  • Datele bancare ale companiei, inclusiv numele băncii, codul și IBAN-ul în mdl.
  • Certificat de nedatorare eliberat de Inspecția Fiscală a Republicii Moldova sau copie a ultimului raport financiar.
 1. Oferta financiara (intr-un plic sigilat separat), care contine suma bruta totala pentru realizarea fiecarei activitati/livrabil, precum si un buget total exprimat in lei, fara TVA. Numai costurile enumerate în oferta financiară pot fi rambursate.

Evaluarea ofertelor se va face pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnica (inclusiv experienta expertului companiei, capacitatea de a performa conform cerintelor, corespondenta ofertei tehnice cu conditiile stabilite in TOR) si 30% pentru oferta financiara.

Cererile se înmânează în plicuri sigilate, din care să rezulte numărul de licitație pe care l-a aplicat, la adresa Biroului GIZ Chișinău (Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, clădirea NBC; etajul 9, Chișinău,) până cel târziu la data de 30 ianuarie 2023, ora 15:00.

 

Vă rugăm să rețineți că cererile primite după termenul limită, precum și cererile incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât leii moldovenești (lei moldovenești) nu vor fi luate în considerare. GIZ își păstrează libertatea de a face din nou publicitate sau de a anula această ofertă.

En

Articol Original

Re- announcement - Tender no. 83427766 Supporting the GPO, APO and PCCOCS in organizing information campaigns to improve institutional communication and visibility

Re- announcement - Tender no. 83427766 Supporting the GPO, APO and PCCOCS in organizing information campaigns to improve institutional communication and visibility

The German Development Cooperation through GIZ is looking to contract a professional company or an organisation for ssupporting the General Prosecutors Office (GPO), Anticorruption Prosecutors Office (APO) and Specialized Prosecutor's Office on Organized Crime and Special Causes (PCCOCS) in organizing information campaign to improve institutional communication and visibility within its project “Strengthening the Rule of Law and Anti-Corruption Mechanisms in the Republic of Moldova.”

The proposed assignment seeks to selection of a communication and public relations company that is to provide support to GPO, APO and PCCOCS in the process of preparation and holding of Public Information campaigns, public events, elaboration of institutional visuals with their further placement on the beneficiaries’ institutional web pages and other media sources, in order to spur communication and increase the institutional visibility of these AC bodies.

.

 

All activities shall be conducted according to the Terms of Reference (ToR).

 

For the Terms of Reference and eventual questions, please address a message to the e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicating the tender number in the message title, not later than January 27, 2023 time 15:00.

Interested companies shall submit the following set of documents:

 1. Technical offer (in a separate sealed envelope), containing:
  • Company overview (profile for each organization participating in the Consortium);
  • Short description of the methodology/approach used in fulfilling the scope, description of the activities and implementation schedule;
  • Work samples related to communication and support in the process of preparation and holding of Public Information campaigns, public events, elaboration of institutional visuals.
  • CVs of the expert team;
  • Copy of the company’s registration certificate in the Republic of Moldova, any available licenses, permits, professional qualification certificates relevant for the assignment;
  • Company bank data, including bank name, code, and IBAN in MDL.
  • No-debt certificate issued by the Moldovan Tax Inspection or copy of the latest financial report.
 1. Financial offer (in a separate sealed envelope), containing the overall gross amount for the realization of each activity / deliverable, as well as a total budget expressed in MDL, VAT exclusive. Only costs listed in the financial offer can be reimbursed.

Bids evaluation will be performed based on the ratio 70% for the technical offer (including company expert’s experience, capacity to perform as required, correspondence of the technical offer to the conditions set in the TOR) and 30% for the financial offer.

Applications shall be delivered in sealed envelopes, showing the tender number and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, NBC building; 9th floor, Chișinău,) not later than January 30, 2023 time 15:00.

 

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than MDL (Moldovan Lei) will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

It

Traducere Automata

Re-annuncio - Bando n. 83427766 Supporto a GPO, APO e PCCOCS nell'organizzazione di campagne informative per migliorare la comunicazione e la visibilità istituzionale

Re- announcement - Tender no. 83427766 Supporting the GPO, APO and PCCOCS in organizing information campaigns to improve institutional communication and visibility

La cooperazione allo sviluppo tedesca attraverso GIZ sta cercando di contrattare una società professionale o un'organizzazione per sostenere l'Ufficio del Procuratore Generale (GPO), l'Ufficio del Procuratore Anticorruzione (APO) e l'Ufficio del Procuratore specializzato sulla criminalità organizzata e le cause speciali (PCCOCS) nell'organizzazione di campagne informative per migliorare la comunicazione istituzionale e la visibilità nell'ambito del suo progetto "Rafforzare lo stato di diritto e i meccanismi anticorruzione nella Repubblica di Moldova".

L'incarico proposto mira alla selezione di una società di comunicazione e pubbliche relazioni che fornirà supporto a GPO, APO e PCCOCS nel processo di preparazione e realizzazione di campagne di informazione pubblica, eventi pubblici, elaborazione di immagini istituzionali con il loro ulteriore posizionamento sulle pagine web istituzionali dei beneficiari e altre fonti mediatiche, al fine di stimolare la comunicazione e aumentare la visibilità istituzionale di questi organismi AC.

.

 

Tutte le attività sono condotte secondo i termini di riferimento (ToR).

 

Per i Termini di riferimento ed eventuali domande, si prega di inviare un messaggio all'indirizzo e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicando il numero dell'offerta nel titolo del messaggio, entro e non oltre il 27 gennaio 2023 ore 15:00.

Le imprese interessate presentano la seguente serie di documenti:

 1. Offerta tecnica (in busta sigillata separata), contenente:
  • Panoramica dell'azienda (profilo per ogni organizzazione partecipante al Consorzio);
  • Breve descrizione della metodologia/approccio utilizzato per soddisfare l'ambito di applicazione, descrizione delle attività e calendario di attuazione;
  • Esempi di lavoro relativi alla comunicazione e al supporto nel processo di preparazione e svolgimento di campagne di informazione pubblica, eventi pubblici, elaborazione di immagini istituzionali.
  • CV del team di esperti;
  • Copia del certificato di registrazione della società nella Repubblica di Moldova, eventuali licenze disponibili, permessi, certificati di qualifica professionale rilevanti per l'assegnazione;
  • Dati bancari dell'azienda, inclusi nome della banca, codice e IBAN in MDL.
  • Certificato di non debito rilasciato dall'ispezione fiscale moldava o copia dell'ultimo rapporto finanziario.
 1. Offerta finanziaria (in busta sigillata separata), contenente l'importo lordo complessivo per la realizzazione di ciascuna attività/deliverable, nonché un budget complessivo espresso in MDL, IVA esclusa. Solo i costi elencati nell'offerta finanziaria possono essere rimborsati.

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base del rapporto 70% per l'offerta tecnica (comprensivo di esperienza di esperto aziendale, capacità di eseguire come richiesto, corrispondenza dell'offerta tecnica alle condizioni stabilite nel TOR) e 30% per l'offerta finanziaria.

Le domande devono essere consegnate in buste sigillate, riportando il numero di offerta e l'oggetto su di esso, all'indirizzo di GIZ Office Chisinau (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, edificio NBC; 9° piano, Chișinău,) entro e non oltre il 30 gennaio 2023 ore 15:00.

 

Si prega di notare che le domande ricevute dopo la scadenza, così come le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Le offerte finanziarie contenenti valuta diversa da MDL (Lei moldavo) non saranno prese in considerazione. GIZ si riserva la facoltà di ripubblicizzare o annullare questa offerta.

Ua

Traducere Automata

Повторне оголошення - Тендер No 83427766 Підтримка GPO, APO та PCCOCS в організації інформаційних кампаній для покращення інституційної комунікації та видимості

Re- announcement - Tender no. 83427766 Supporting the GPO, APO and PCCOCS in organizing information campaigns to improve institutional communication and visibility

Німецьке співробітництво у сфері розвитку через GIZ прагне укласти контракт з професійною компанією або організацією для підтримки Генеральної прокуратури (GPO), Антикорупційної прокуратури (APO) та Спеціалізованої прокуратури з питань організованої злочинності та спеціальних причин (PCCOCS) в організації інформаційної кампанії для покращення інституційної комунікації та видимості в рамках свого проекту «Зміцнення верховенства права та антикорупційних механізмів у Республіці Молдова».

Запропоноване завдання спрямоване на вибір комунікаційної компанії та зв'язків з громадськістю, яка має надавати підтримку GPO, APO та PCCOCS у процесі підготовки та проведення кампаній публічної інформації, публічних заходів, розробки інституційних візуальних ефектів з подальшим їх розміщенням на інституційних веб-сторінках бенефіціарів та інших медіа-джерелах, з метою стимулювання комунікації та підвищення інституційної видимості цих органів АС.

.

 

Всі заходи повинні проводитися відповідно до технічного завдання (ТЗ).

 

З питань технічного завдання та можливих питань, будь ласка, зверніться з повідомленням на електронну пошту: tenders-giz-moldova@giz.de, із зазначенням номера тендеру в назві повідомлення, не пізніше 27 січня 2023 року час 15:00.

Зацікавлені компанії подають наступний пакет документів:

 1. Технічна пропозиція (в окремому запечатаному конверті), що містить:
  • Огляд компанії (профіль для кожної організації-учасниці Консорціуму);
  • Короткий опис методології/підходу, що використовується при виконанні обсягу, опис діяльності та графік реалізації;
  • Робочі зразки, пов'язані з комунікацією та підтримкою в процесі підготовки та проведення інформаційних кампаній, публічних заходів, опрацювання інституційних візуальних ефектів.
  • резюме експертної групи;
  • Копія свідоцтва про реєстрацію компанії в Республіці Молдова, будь-яких наявних ліцензій, дозволів, професійних кваліфікаційних сертифікатів, що мають відношення до призначення;
  • Банківські дані компанії, включаючи назву банку, код та IBAN в MDL.
  • Довідка про відсутність заборгованості, видана Податковою інспекцією Молдови, або копія останнього фінансового звіту.
 1. Фінансова пропозиція (в окремому запечатаному конверті), що містить загальну валову суму за реалізацію кожної діяльності / кінцевого результату, а також загальний бюджет, виражений в MDL, за винятком ПДВ. Відшкодовуються тільки витрати, перераховані у фінансовій пропозиції.

Оцінка тендерних пропозицій буде проводитися на основі співвідношення 70% для технічної пропозиції (включаючи досвід експерта компанії, здатність виконати в міру необхідності, відповідність технічної пропозиції умовам, встановленим в ТЗ) і 30% для фінансової пропозиції.

Заявки доставляються в запечатаних конвертах із зазначенням на ньому тендерного номера d суб'єкта, на адресу офісу GIZ Кишинів (бульвар Штефана чел Маре-сі-Сфанта, 73/1, будівля NBC;9-й поверх, м. Кишинів,) не пізніше 30 січня 2023 року о 15:00.

 

Зверніть увагу, що заявки, отримані після встановленого терміну, а також неповні заявки розглядатися не будуть. Фінансові пропозиції, що містять іншу валюту, ніж MDL (молдавський лей), розглядатися не будуть. GIZ залишає за собою право повторно рекламувати або скасовувати цей тендер.

Bg

Traducere Automata

Повторно обявяване - Търг No 83427766 Подпомагане на GPO, APO и PCCOCS при организирането на информационни кампании за подобряване на институционалната комуникация и видимост

Re- announcement - Tender no. 83427766 Supporting the GPO, APO and PCCOCS in organizing information campaigns to improve institutional communication and visibility

Германското сътрудничество за развитие чрез GIZ търси договор с професионална компания или организация за подпомагане на Главната прокуратура (GPO), Антикорупционната прокуратура (APO) и Специализираната прокуратура по организираната престъпност и специалните каузи (PCCOCS) при организирането на информационна кампания за подобряване на институционалната комуникация и видимост в рамките на своя проект "Укрепване на върховенството на закона и антикорупционните механизми в Република Молдова".

Предложената задача има за цел да избере компания за комуникация и връзки с обществеността, която да осигури подкрепа на GPO, APO и PCCOCS в процеса на подготовка и провеждане на кампании за обществена информация, публични събития, разработване на институционални визуализации с по-нататъшното им поставяне на институционалните уеб страници на бенефициентите и други медийни източници, за да се стимулира комуникацията и да се повиши институционалната видимост на тези органи на АС.

.

 

Всички дейности се извършват в съответствие с техническото задание (ОУ).

 

За техническото задание и евентуални въпроси, моля, изпратете съобщение на електронната поща: tenders-giz-moldova@giz.de, като в заглавието на съобщението се посочва тръжният номер, не по-късно от 27 януари 2023 г. път 15:00 часа.

Заинтересованите дружества представят следния набор от документи:

 1. Техническа оферта (в отделен запечатан плик), съдържаща:
  • Преглед на компанията (профил за всяка организация, участваща в Консорциума);
  • Кратко описание на методологията/подхода, използван при изпълнение на обхвата, описание на дейностите и график за изпълнение;
  • Работни образци, свързани с комуникацията и подпомагането в процеса на подготовка и провеждане на кампании за обществена информация, публични събития, изработване на институционални визуализации.
  • автобиографии на експертния екип;
  • Копие от удостоверението за регистрация на дружеството в Република Молдова, всички налични лицензи, разрешителни, сертификати за професионална квалификация, свързани с възлагането;
  • Данни за банката на компанията, включително име на банката, код и IBAN в MDL.
  • Удостоверение за липса на дълг, издадено от Молдовската данъчна инспекция или копие от последния финансов отчет.
 1. Финансова оферта (в отделен запечатан плик), съдържаща общата брутна сума за реализация на всяка дейност/резултат, както и общ бюджет, изразен в MDL, без ДДС. Само разходите, посочени във финансовата оферта, могат да бъдат възстановени.

Оценката на офертите ще се извършва въз основа на съотношението 70% за техническата оферта (включително опит на експерта на компанията, капацитет за изпълнение според изискванията, съответствие на техническата оферта с условията, определени в ТСР) и 30% за финансовата оферта.

Заявленията се доставят в запечатани пликове, показващи тръжния номер на г предмет върху него, на адреса на офис GIZ Кишинев (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, сграда NBC;9-ти етаж, Кишинев,) не по-късно от 30 януари 2023 г. път 15:00.

 

Моля, имайте предвид, че заявленията, получени след крайния срок, както и непълните заявления, няма да бъдат разглеждани. Финансови оферти, съдържащи валута, различна от MDL (молдовски леи), няма да бъдат разглеждани. GIZ си запазва правото да обяви отново или да отмени този търг.

Ru

Traducere Automata

Повторное объявление - Тендер No 83427766 Поддержка GPO, APO и PCCOCS в организации информационных кампаний по улучшению институциональной коммуникации и видимости

Re- announcement - Tender no. 83427766 Supporting the GPO, APO and PCCOCS in organizing information campaigns to improve institutional communication and visibility

Германское агентство по сотрудничеству в целях развития через GIZ стремится заключить контракт с профессиональной компанией или организацией для поддержки Генеральной прокуратуры (GPO), Антикоррупционной прокуратуры (APO) и Специализированной прокуратуры по организованной преступности и особым причинам (PCCOCS) в организации информационной кампании по улучшению институциональной коммуникации и видимости в рамках своего проекта «Укрепление верховенства закона и антикоррупционных механизмов в Республике Молдова».

Предлагаемое задание направлено на выбор коммуникационной и пиар-компании, которая должна оказывать поддержку ГПУ, АПО и ПККОКС в процессе подготовки и проведения кампаний в области общественной информации, публичных мероприятий, разработки институциональных визуальных эффектов с их дальнейшим размещением на институциональных веб-страницах бенефициаров и других средствах массовой информации в целях стимулирования коммуникации и повышения институциональной значимости этих органов АС.

.

 

Вся деятельность осуществляется в соответствии с Техническим заданием (ТЗ).

 

Для получения круга ведения и возможных вопросов, пожалуйста, направьте сообщение по электронной почте: tenders-giz-moldova@giz.de, указав номер тендера в названии сообщения, не позднее 27 января 2023 года по времени 15:00.

Заинтересованные компании представляют следующий пакет документов:

 1. Техническое предложение (в отдельном запечатанном конверте), содержащее:
  • Обзор компании (профиль для каждой организации, участвующей в Консорциуме);
  • Краткое описание методологии/подхода, используемого при выполнении сферы охвата, описание мероприятий и графика осуществления;
  • Образцы работы, связанные с коммуникацией и поддержкой в процессе подготовки и проведения кампаний по общественной информации, публичных мероприятий, разработки институциональных визуальных эффектов.
  • Резюме группы экспертов;
  • Копия свидетельства о регистрации компании в Республике Молдова, любых имеющихся лицензий, разрешений, сертификатов профессиональной квалификации, имеющих отношение к назначению;
  • Банковские данные компании, включая название банка, код и IBAN в молдавских леях.
  • Справка об отсутствии задолженности, выданная Налоговой инспекцией Молдовы, или копия последнего финансового отчета.
 1. Финансовое предложение (в отдельном запечатанном конверте), содержащее общую валовую сумму для реализации каждого вида деятельности / поставки, а также общий бюджет, выраженный в молдавских леях, без учета НДС. Возмещены только расходы, указанные в финансовом предложении.

Оценка заявок будет проводиться исходя из соотношения 70% для технического предложения (включая опыт эксперта компании, способность выполнить по мере необходимости, соответствие технического предложения условиям, установленным в ТОР) и 30% для финансового предложения.

Заявки должны быть доставлены в запечатанных конвертах с указанием номера тендера ипредмета на нем, по адресу офиса GIZ в Кишиневе (73/1 Stefan cel Mare si Sfant Boulevard, здание NBC;9-й этаж, Кишинев,) не позднее 30 января 2023 года по времени 15:00.

 

Обращаем Ваше внимание, что заявки, поступившие после установленного срока, а также неполные заявки рассматриваться не будут. Финансовые предложения, содержащие другую валюту, кроме молдавских леев, рассматриваться не будут. GIZ оставляет за собой право по своему усмотрению повторно рекламировать или отменять этот тендер.