Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birouRo

Articol Original

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a unei companii care va presta servicii de livrare a rechizitelor de birou / produselor de birotică la solicitarea Asociației Obștești “Institutum Virtutes Civilis”.

Organizație: A. O. „Institutum Virtutes Civilis”
Locație: Chișinău, Republica Moldova
Perioada de contractare: Ianuarie – Decembrie 2023
Termen limită de aplicare: 20/01/2023, ora 18:00

AO „Institutum Virtutes Civilis” anunță concurs pentru selectarea unei companii care va presta servicii de livrare a rechizitelor de birou / produselor de birotică pe parcursul anului 2023.

Durata contractului: ianuarie 2023 – decembrie 2023. Procurări multiple.

Condiții de eligibilitate:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență în domeniul presetării serviciilor de cel puțin 3 ani;
 • Disponibilitatea livrării produselor comandate la adresa sediului AO IVC.

Notă: Toate tarifele vor fi indicate la cota TVA 0.

Lista de rechizite de birou care se solicita spre procurare:

  Tip produs Parametri Preț unitate fara TVA (în MDL)
1. Hârtie pentru tehnică de birou 80 gr/m / 500 foi (1 cutie)  
2. Bandă corectoare 8 m  
3. Folii de protectie A4 100 buc (set)  
4. Pix cu bila culoarea albastra  
5. Set de markere pentru flipchart 4 buc (set)  
6. Folie pentru laminare A4 100 foi (set)  
7. Biblioraft A4/70 mm  
8. Index-uri din plastic Neon 10 buc x 20 foi  
9. Cos p/u gunoi din metal, forma cilindrica 29х33 mm  
10. Boxa pentru cutii de arhivare, craft 560х380х265 mm  
11. Set de suport vertical, din metal, tip plasa 3 sectii  
12. Banda adezive de hirtie 48mm х 20m  
13. Decapsator    
14. Set de suport-uri orizontal, pentru doc, din metal 2 sectii  
15. Cub din hirtie  pentru notite 90x90x90 mm  

Persoanele juridice interesate vor depune la concurs următoarele documente:

 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Oferta financiară , întocmită conform modelului din termenii de referință. Oferta financiară va fi semnată și ștampilată și va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

 • Oferta de preț cea mai competitivă și disponibilitatea livrării produselor comandate la adresa sediului AO IVC.

Procedura de aplicare:

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: ivc.euproject@gmail.com cu mențiunea „ Prestarea serviciilor de livrare a rechizitelor de birou / produselor de birotică.”, până la data de 20 ianuarie 2023, ora 18:00. Pentru întrebări sau precizări, ne puteți contacta la nr. de telefon 078 88 48 37.

En

Traducere Automata

Contest for the provision of the service of procurement and delivery of office supplies

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Terms of reference for the contest for the selection of a company that will provide delivery services for office supplies / office supplies at the request of the Public Association "Institutum Virtutes Civilis".

Organization: A. O. "Institutum Virtutes Civilis"
Location: Chisinau, Republic of Moldova
Contracting period: January – December 2023
Deadline for application: 20/01/2023, 18:00

AO "Institutum Virtutes Civilis" announces a competition for the selection of a company that will provide delivery services of office supplies / office supplies during 2023.

Contract duration: January 2023 – December 2023. Multiple purchases.

Eligibility conditions:

 • Legal entity registered in the Republic of Moldova;
 • Experience in the field of service preset for at least 3 years;
 • Availability of delivery of ordered products at the AO IVC headquarters address.

Note: All rates will be indicated at the VAT rate 0.

List of office supplies that are requested for purchase:

  Product type Parameters Unit price without VAT (in MDL)
1. Paper for office equipment 80 gr/m / 500 sheets (1 box)  
2. Corrective tape 8 m  
3. A4 protective films 100 pcs (set)  
4. Ball pen blue color  
5. Set of markers for flipchart 4 pcs (set)  
6. Foil for lamination A4 100 sheets (set)  
7. Biblioraft A4/70 mm  
8. Neon Plastic Indexes 10 pcs x 20 sheets  
9. Trash p/u basket made of metal, cylindrical shape 29х33 mm  
10. Archive box box, craft 560х380х265 mm  
11. Set of vertical support, of metal, mesh type 3 sections  
12. Adhesive tape of paper 48mm х 20m  
13. Decapsator    
14. Set of horizontal supports, for the dock, made of metal 2 sections  
15. Paper cube  for notes 90x90x90 mm  

Interested legal entities will submit to the competition the following documents:

 • a copy of the certificate of registration;
 • The financial offer , drawn up according to the model in the terms of reference. The financial offer will be signed and stamped and will be valid for at least 30 days from the date of submission of the offer.

Criteria for the evaluation of tenders:

 • The most competitive price offer and availability of delivery of the ordered products at the address of the AO IVC headquarters.

Application procedure:

The offers will be sent to the e-mail address: ivc.euproject@gmail.com with the mention "Provision of services for the delivery of office supplies / office supplies.", until January 20, 2023, at 18:00. For questions or clarifications, you can contact us at no. phone 078 88 48 37.

It

Traducere Automata

Concorso per la fornitura del servizio di approvvigionamento e consegna di forniture per ufficio

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Termini di riferimento per il concorso per la selezione di una società che fornirà servizi di consegna di forniture per ufficio / forniture per ufficio su richiesta dell'Associazione pubblica "Institutum Virtutes Civilis".

Organizzazione: A. O. "Institutum Virtutes Civilis"
Ubicazione: Chisinau, Repubblica di Moldova
Periodo contrattuale: Gennaio – Dicembre 2023
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 20/01/2023, 18:00

AO "Institutum Virtutes Civilis" bandisce un concorso per la selezione di una società che fornirà servizi di consegna di forniture per ufficio / forniture per ufficio durante il 2023.

Durata del contratto: gennaio 2023 – dicembre 2023. Acquisti multipli.

Condizioni di ammissibilità:

 • Persona giuridica registrata nella Repubblica di Moldova;
 • Esperienza nel campo del servizio preimpostata da almeno 3 anni;
 • Disponibilità di consegna dei prodotti ordinati presso l'indirizzo della sede di AO IVC.

Nota: Tutte le tariffe saranno indicate all'aliquota IVA 0.

Elenco delle forniture per ufficio richieste per l'acquisto:

  Tipo di prodotto Parametri Prezzo unitario IVA esclusa (in MDL)
1. Carta per apparecchiature per ufficio 80 gr/m / 500 fogli (1 scatola)  
2. Nastro correttivo 8 metri  
3. Pellicole protettive A4 100 pezzi (set)  
4. Penna a sfera colore blu  
5. Set di marcatori per lavagna a fogli mobili 4 pezzi (set)  
6. Lamina per laminazione A4 100 fogli (set)  
7. Biblioraft A4/70 millimetri  
8. Indici in plastica al neon 10 pezzi x 20 fogli  
9. Cestino p/u in metallo, forma cilindrica 29х33 millimetri  
10. Scatola di archivio, artigianato 560х380х265 millimetri  
11. Insieme di supporti verticali, di metallo, tipo a maglia 3 sezioni  
12. Nastro adesivo di carta 48mm х 20m  
13. Decapsatore    
14. Set di supporti orizzontali, per la banchina, in metallo 2 sezioni  
15. Cubo  di carta per appunti 90x90x90 millimetri  

Le persone giuridiche interessate presenteranno al concorso i seguenti documenti:

 • una copia del certificato di registrazione;
 • L'offerta finanziaria, redatta secondo il modello nei termini di riferimento. L'offerta finanziaria sarà sottoscritta e timbrata e sarà valida per almeno 30 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Criteri per la valutazione delle offerte:

 • L'offerta di prezzo più competitiva e la disponibilità di consegna dei prodotti ordinati all'indirizzo della sede centrale di AO IVC.

Procedura di candidatura:

Le offerte saranno inviate all'indirizzo e-mail: ivc.euproject@gmail.com con la menzione "Prestazione di servizi per la consegna di forniture per ufficio / forniture per ufficio.", fino al 20 gennaio 2023, alle ore 18:00. Per domande o chiarimenti, puoi contattarci al n. Telefono 078 88 48 37.

Ua

Traducere Automata

Конкурс на надання послуги із закупівлі та доставки канцелярських товарів

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Технічне завдання на конкурс з відбору компанії, яка надаватиме послуги з доставки канцелярських товарів/канцелярських товарів на замовлення Громадської спілки «Інститут віртутів Цивіліс».

Організація: А. О. «Інститут віртутів цивіліс»
Мі́сце: Кишинів, Республіка Молдова
Термін укладання договору: Січень–грудень 2023 року
Кінцевий термін подачі заявки: 20/01/2023, 18:00

АТ «Institutum Virtutes Civilis» оголошує конкурс з відбору компанії, яка буде надавати послуги доставки канцелярських товарів / канцелярських товарів протягом 2023 року.

Тривалість контракту: січень 2023 року – грудень 2023 року. Кілька покупок.

Умови прийнятності:

 • Юридична особа, зареєстрована в Республіці Молдова;
 • Досвід роботи в сфері попередньої служби не менше 3 років;
 • Наявність доставки замовленої продукції за адресою штаб-квартири АТ IVC.

Примітка: Всі ставки будуть вказані за ставкою ПДВ 0.

Перелік канцелярських товарів, які запитуються для придбання:

  Тип продукту Параметри Ціна за одиницю товару без ПДВ (в MDL)
1. Папір для оргтехніки 80 гр/м / 500 листів (1 ящик)  
2. Коригувальна стрічка 8 м  
3. Захисні плівки формату А4 100 шт (комплект)  
4. Кулькова ручка синій колір,  
5. Набір маркерів для фліпчарту 4 шт (комплект)  
6. Фольга для ламінування формату А4 100 аркушів (комплект)  
7. Бібліорафт А4/70 мм  
8. Індекси неонового пластику 10 шт х 20 аркушів  
9. Кошик для сміття з металу, циліндричної форми 29х33 мм  
10. Скринька архіву, саморобка 560х380х265 мм  
11. Комплект вертикальної опори, з металу, сітчастого типу 3 секції  
12. Скотч з паперу 48мм х 20м  
13. Декапсатор    
14. Комплект горизонтальних опор, для стикування, виконаний з металу 2 секції  
15. Паперовий кубик  для купюр 90x90x90 мм  

Зацікавлені юридичні особи подадуть на конкурс наступні документи:

 • копія свідоцтва про реєстрацію;
 • Фінансова пропозиція , складене за зразком в технічному завданні. Фінансова пропозиція буде підписана і скріплена печаткою і буде діяти не менше 30 днів з моменту подачі пропозиції.

Критерії оцінки тендерів:

 • Найбільш конкурентоспроможна цінова пропозиція і наявність доставки замовленої продукції за адресою штаб-квартири АТ IVC.

Порядок застосування:

Пропозиції будуть надіслані на електронну адресу: ivc.euproject@gmail.com із згадкою «Надання послуг з доставки канцелярських товарів/канцелярських товарів.», до 20 січня 2023 року о 18:00. З питань або роз'яснень ви можете зв'язатися з нами за номером. телефон 078 88 48 37.

Bg

Traducere Automata

Конкурс за предоставяне на услугата доставка и доставка на офис консумативи

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Техническо задание за конкурса за избор на фирма, която ще предоставя услуги по доставка на офис консумативи/офис консумативи по заявка на Сдружение "Институт Виртутове Civilis".

Организация: А. О. "Institutum Virtutes Civilis"
Място: Кишинев, Република Молдова
Срок на договаряне: януари – декември 2023 г.
Краен срок за кандидатстване: 20/01/2023, 18:00

АО "Institutum Virtutes Civilis" обявява конкурс за избор на фирма, която ще предоставя услуги по доставка на офис консумативи/офис консумативи през 2023 година.

Продължителност на договора: януари 2023 г. – декември 2023 г. Множество покупки.

Условия за допустимост:

 • Юридическо лице, регистрирано в Република Молдова;
 • Опит в областта на услугите, предварително зададен за най-малко 3 години;
 • Наличност на доставка на поръчаните продукти на адреса на централата на AO IVC.

Забележка: Всички ставки ще бъдат посочени при ставката на ДДС 0.

Списък на офис консумативите, които са заявени за закупуване:

  Тип на продукта Параметри Единична цена без ДДС (в MDL)
1. Хартия за офис оборудване 80 гр/м / 500 листа (1 кутия)  
2. Коригираща лента 8 м  
3. Защитни фолиа А4 100 бр. (комплект)  
4. Химикалка син цвят  
5. Набор от маркери за флипчарт 4 бр. (комплект)  
6. Фолио за ламиниране А4 100 листа (комплект)  
7. Библиорафт А4/70 мм  
8. Неонови пластмасови индекси 10 бр. x 20 листа  
9. Кошница за боклук p/u, изработена от метал, цилиндрична форма 29х33 мм  
10. Архивна кутия кутия, занаятчийски 560х380х265 мм  
11. Комплект вертикална опора, от метал, тип мрежа 3 секции  
12. Самозалепваща се лента от хартия 48мм х 20м  
13. Декапсатор    
14. Комплект хоризонтални опори, за дока, изработени от метал 2 секции  
15. Хартиен куб  за бележки 90x90x90 мм  

Заинтересованите юридически лица ще представят на конкурса следните документи:

 • копие от удостоверението за регистрация;
 • Финансовата оферта, изготвена по образец в техническото задание. Финансовата оферта ще бъде подписана и подпечатана и ще бъде валидна най-малко 30 дни от датата на подаване на офертата.

Критерии за оценка на офертите:

 • Най-конкурентната ценова оферта и наличност на доставка на поръчаните продукти на адреса на централата на АО IVC.

Процедура за кандидатстване:

Офертите ще бъдат изпращани на e-mail адрес: ivc.euproject@gmail.com с упоменаване "Предоставяне на услуги за доставка на офис консумативи/офис консумативи.", до 20 януари 2023 г., от 18:00 часа. За въпроси или разяснения, можете да се свържете с нас на не. тел. 078 88 48 37.

Ru

Traducere Automata

Конкурс на оказание услуги по закупке и доставке канцелярских товаров

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Техническое задание на конкурс по выбору компании, которая будет оказывать услуги по доставке канцелярских товаров/канцелярских товаров по заявке Общественного объединения «Institutum Virtutes Civilis».  

Организация: А. О. "Институт виртутес цивилис"
Местоположение: Кишинев, Республика Молдова
Срок заключения договора: Январь – Декабрь 2023
Крайний срок подачи заявок: 20/01/2023, 18:00

АО «Institutum Virtutes Civilis» объявляет конкурс на выбор компании, которая будет оказывать услуги по доставке канцелярских товаров/канцелярских товаров в течение 2023 года.

Срок действия контракта: январь 2023 – декабрь 2023. Несколько покупок.

Условия приемлемости:

 • Юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Молдова;
 • Опыт работы в сфере предустановленного сервиса не менее 3 лет;
 • Наличие доставки заказанной продукции по адресу штаб-квартиры АО «ИВЦ».

Примечание: Все тарифы будут указаны по ставке НДС 0.

Список канцелярских товаров, которые запрашиваются для покупки:

  Тип продукта Параметры Цена за единицу без НДС (в леях)
1. Бумага для оргтехники 80 г/м / 500 листов (1 коробка)  
2. Корректирующая лента 8 м  
3. Защитные пленки формата А4 100 шт (комплект)  
4. Шариковая ручка синий цвет  
5. Набор маркеров для флипчарта 4 шт (комплект)  
6. Фольга для ламинирования A4 100 листов (комплект)  
7. Библиорафт A4/70 мм  
8. Неоновые пластиковые индексы 10 шт x 20 листов  
9. Корзина для мусора из металла, цилиндрической формы 29х33 мм  
10. Архивная коробка, ремесло 560х380х265 мм  
11. Комплект вертикальной опоры, металлический, сетчатого типа 3 раздела  
12. Клейкая лента из бумаги 48мм х 20м  
13. Декапсатор    
14. Комплект горизонтальных опор, для док-станции, из металла 2 раздела  
15. Бумажный кубик  для заметок 90x90x90 мм  

Заинтересованные юридические лица представят на конкурс следующие документы:

 • копия свидетельства о регистрации;
 • Финансовое предложение, составленное по образцу в техническом задании. Финансовое предложение будет подписано и заверено печатью и будет действовать не менее 30 дней с даты подачи предложения.

Критерии оценки тендерных заявок:

 • Наиболее конкурентоспособное ценовое предложение и наличие доставки заказанной продукции по адресу штаб-квартиры АО «ИВЦ».

Процедура подачи заявки:

Предложения будут отправлены на адрес электронной почты: ivc.euproject@gmail.com с упоминанием «Оказание услуг по доставке канцелярских товаров/канцелярских товаров.», до 20 января 2023 года, в 18:00. По вопросам или разъяснениям вы можете связаться с нами по телефону. телефон 078 88 48 37.

telegram