Terre des hommes Moldova anunţă concurs de selectare a unei companii de auditReprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei „Terre des hommes” Lausanne – Elveţia anunţă concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al Fundaţiei pentru anul 2022.

Auditul financiar poate să fie desfășurat începînd cu 01 decembrie 2022 pînă pe 15 februarie 2023. Raportul de audit urmează să fie prezentat pînă la 28 februarie 2023.

Informații generale:

Raportul de audit va fi prezentat în limba engleză.

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind: rezultatele controlului; recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților) și propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor interne ale Fundației.

Conținutul ofertei (în limba engleză):

Denumirea companiei, date de contact: adresă, numar de telefon, adresa de email.

Descrierea companiei și a experienţei în domeniu.

Persoanele care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizaţiei (anexa CV-uri).

Licenţa pentru activitatea de audit (copia)

Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA, şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către o comisie de concurs în baza următoarelor criterii:

- experienţa în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experienţă în auditarea organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova;

- calificarea echipei care va efectua auditul;

- perioada de efectuare a auditului şi termenul de prezentare a rezultatelor auditului;

- preţul serviciilor de audit.

Companiile de audit pot expedia ofertele la adresa: mun.Chişinău, str. N. Iorga nr.6, ap.3, MD-2009 sau prin email la adresa mda.office@tdh.ch

Informaţii suplimentare, precum și termenii de referință, le puteţi solicita la adresa de email: rodica.trohin@tdh.ch, tel: 0 22 23 80 39.

Data limită de prezentare a ofertelor: 04 octombrie 2022.


telegram