Tender nr. 91163573 Pentru achiziționarea paturilor și accesoriilor pentru instituții de învățământ profesional tehnicAgenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) anunță tender pentru pentru achiziționarea paturilor si accesorilor pentru instituții de învățământ profesional tehnic în cadrul proiectului său „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”.  

Furnizorul (companie sau consorțiu de companii) va fi responsabil pentru achiziție, transportul la destinație, procedurile vamale dacă există, serviciile de brokeraj, intermediere, asigurarea mărfurilor pe perioada transportării, etc.

Furnizorul asigură transportul mărfurilor către beneficiarul final situat în:

 • Scoala Profesionala No. 2 din Chisinau, Strada Ion Creangă 59
 • Scoala Profesionala No.3 Bălți, mun. Bălţi, str. Victoriei 62 “a”
 • Centrul de Excelenta in Constructii, or. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 71

Pentru a solicita specificațiile tehnice, și eventualele clarificări, vă rugăm să ne contactați adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de., până la data de 04.07.2022.

 Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată pentru fiecare poziție și în total în MDL la cota 0% TVA;
 • Perioada de livrare a bunurilor;
 • Certificatele de origine a bunurilor oferite;
 • Certificate de garanție;
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;
 • În cazul consorțiilor, trebuie prezentat un acord între părți;
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Furnizorul de echipamente va asigura instalarea și operaționalizarea echipamentelor acolo unde este necesar împreună cu reprezentanții Beneficiarului. Un act de livrare si receptie va fi elaborat si semnat de ambele parti.

Furnizorul va include toate costurile în oferta financiară.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91163573) pe plic.

Ofertele primite după termenul limită, precum și cele incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă monedă decât MDL (lei moldovenești) nu vor fi luate în considerare. GIZ își rezervă libertatea de a republica sau de a anula această licitație.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chisinau (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de  08.07.2022, orele 17:00.

 

______________________________________

Tender no. 91163573 Procurement of beds and accessories for Vocational Education and Training Institutions

The German Development Cooperation through GIZ is announcing a tender for the procurement of beds and accessories for VET institution within its project “Support to Vocational Education and Training in the field of Green Economy”.

The provider (company or consortia of companies) will be responsible for procurement, transport to destination, customs procedures if any, brokerage services, insurance of goods within transportation, etc.

The provider shall ensure goods transportation to the final beneficiary located in: 

 • Vocational School No. 2 in Chisinau, Strada Ion Creangă 59
 • Vocational school no.3 Bălți, mun. Bălţi, str. Victoriei 62 “a”
 • Center of Excellence in Construction, or. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 71

To request the technical specifications and for clarifications regarding the tender, contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de, not later than 04.07.2022.

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), indicating unit price for each position and a total price calculated in MDL at 0% VAT;
 • Terms of delivery;
 • Certificates of origin for the goods offered;
 • Warranty certificates;
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and responsible person;
 • Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;
 • In case of consortia an agreement between parties should be presented;
 • No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

The supplier of equipment will assure installation and operationalization of equipment where necessary together with Beneficiary representatives. A delivery and acceptance act will be elaborated and signed by both parties.

The supplier will include all costs in the financial offer.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91163573) on it.

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than MDL (Moldovan Lei) will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

Applications shall be delivered in sealed envelopes, showing the tender number and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (Stefan cel Mare si Sfant Boulevard 73/1, Chișinău, MD-2001) not later than 08.07.2022, time 17:00.

This project is implemented with the financial support of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)


telegram