Tender nr. 91162003 pentru achiziționarea echipamentelor și consumabilelor medicaleAgenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) este în căutarea companiilor capabile să furnizeze o gamă de echipamente și consumabile medicale necesare funcționării Centrului Socio-medical de Zi și Centrului pentru Refugiați în orașul Dnestrovsk, regiunea Transnistreană, în cadrul proiectului ”Măsuri de Consolidare a Încrederii de-a lungul r.Nistru”.

Pentru a solicita specificațiile tehnice și eventualele clarificări, vă rugăm să ne contactați adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de., până la data de 29.04.2022.                                                                                           

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată în MDL, cu indicarea perioadei de livrare;
 • Broșură/Catalog pentru identificarea parametrilor tehnici;
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91162003) pe plic.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chisinau (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de 05.05.2022, orele 17:00.

Ofertele prezentate după termenul limită, sau sigilate necorespunzător, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

____________________________________________________________________

Tender no. 91162003 for the procurement of medical equipment and supplies

The German Development Cooperation through GIZ is looking for companies capable of providing a range of medical equipment and supplies needed for the operation of the Socio-Medical Day Center and the Refugee Center in the city of Dnestrovsk, Transnistrian region, within the Project: “Confidence Building Measures along the Dniester River”.

To request the technical specifications, and for any clarifications regarding the tender, contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de, not later than 29.04.2022.

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL and goods delivery time;
 • Brochure / Catalog for identifying technical parameters;
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and responsible person;
 • Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;
 • No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91162003) on it.

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau. (MD-2001 Chisinau

73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., NBC - National Business Center, 9th floor) not later 05.05.2022, time 17:00.

Applications submitted after the deadline, or inappropriately sealed, as well as incomplete offers will not be considered.

Articol adaugat de: Nicoleta Lesco