Termen extins: RCTV Memoria anunță concurs de oferte pentru servicii de auditArticol adaugat de: Ludmila Popovici

TERMENI DE REFERINŢĂ:

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”, ONC (în continuare RCTV Memoria) solicită oferte de prețuri pentru servicii de audit pe proiect
Denumirea Proiectului: „Rehabilitation of torture victims in Moldova, implementat în perioada 01 februarie 2021 - 31 decembrie 2021, de către RCTV Memoria, cu sprijinul financiar al United Nations Voluntary Fund for Torture Victims (UNVFVT), în baza Contractului de Grant nr. 332-DA..
Durata proiectului – 11 luni
Suma grantului proiectului supus auditului: 30,000.00 USD:
Perioada efectuării auditului: 01 - 20 aprilie 2022
Termen limită de livrare a Raportului de Audit: 30 aprilie 2022.
Standard de Audit: Auditul se va efectua în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit emise de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC). Auditorul va trebui să își exprime opinia de audit în conformitate cu cerințele Standardului Internațional de Audit ISA 800/805.

Raportul individual pentru auditul detaliat:

Scopul raportului individual pentru auditul detaliat pe proiect reprezintă auditul rapoartelor financiare prezentate donatorilor de către RCTV “Memoria”, ONC și exprimarea opiniei de audit privind corespunderea rapoartelor financiare cu înregistrările contabile ale beneficiarului de grant și cerințele contractului de grant semnat între beneficiarul contractului de grant și donator.

La efectuarea auditului pe proiect, o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

1. Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant și a documentelor corespunzătoare, prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general, dacă corespund condițiilor de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate prin documente necesare, cât și cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile ale beneficiarului grantului. Auditorul va determina dacă cheltuielile efectuate sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant.
2. Evaluarea sistemului de evidență contabilă a organizației, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului a fost efectuată adecvat, iar veniturile și cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operațiunile de intrare și ieșire a mijloacelor grantului.
3. Verificarea corectitudinii reflectării veniturilor și pierderilor de la diferența de curs valutar în evidența contabilă.
4. Verificarea calculării și achitării impozitelor și taxelor conform legislației în vigoare.
5. Verificarea existenței unui sistem de control intern în cadrul organizației, care ar asigura într-o măsură suficientă administrarea grantului în conformitate cu legislația şi actele normative în vigoare, cât și cu clauzele contractului de grant.
6. Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Analiza dată trebuie să includă evaluarea eficacității și eficienței activității efectuate de organizație, verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilității procesului de achiziționare a bunurilor şi serviciilor cu cerințele contractului de grant, respectarea bugetului aprobat şi verificarea respectării altor condiții importante stipulate în contract. Pe parcursul analizei totodată se verifică şi respectarea legislației în vigoare în procesul administrării grantului.
Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare şi raportare a grantului Organizației.

Sarcini tehnice:
1. Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil (cu includerea numelui, prenumelui, și poziția auditorului calificat și licențiat) va fi prezentat RCTV Memoria.
2. Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului.
3. Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat.
4. Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză și limba română, precum și versiunea electronică a acestuia (în format pdf).
Ofertanți eligibili:

Calificare și experiență necesară:
1. Cel puțin 5 ani de experiență în audit financiar al ONC-urilor (atât pentru Compania de audit, cât și pentru auditorul/auditorii de bază care vor efectua auditul);
2. Experți de calificare înaltă cu experiență relevantă în elaborarea rapoartelor de audit;

Oferta trebuie să includă (obligatoriu):
1. Copia Certificatului/Licenței de Audit;
2. Echipa care va efectua auditul (cu indicarea numelui/numelor);
3. Documente care demonstrează calificarea Auditorului/Auditorilor care vor efectua auditul, precum și ale Companiei de Audit (Ex: Calitatea de membru, Certificate de Instruire, Scrisori de Referință/Recomandare de la beneficiari precedenți, etc.);
4. Calendarul de lucru propus (conform termenilor indicați în anunț);
5. Ofertă financiară în USD, inclusiv TVA;
6. Oferta financiară trebuie să includă toate cheltuielile necesare pentru realizarea auditului.
Data limită de depunere a ofertelor: 05 martie 2022, 18.00 (ora locală).
Ofertele trebuie expediate la adresa de email: rctvmemoria99@gmail.com cu mențiunea ”Oferta Servicii AUDIT” sau pe adresa sediului: Chișinău, str. Ismail 44.

*Doar compania/companiile selectate vor fi contactate.

 

telegram