TERMEN EXTINS | Cerere de oferte pentru servicii de evaluare a Proiectului ”Monitorizarea civică a Reformei Poliției în Moldova”

COP 25 din 17.11.2021

CONTEXT

În perioada Decembrie 2018 – Decembrie 2021, Asociația Promo-LEX implementează proiectul ”Monitorizarea civică a Reformei Poliției în Moldova”. Activitatea D din proiect prevede realizarea evaluării finale a proiectului.

Scopul evaluării îl constituie analiza și aprecierea independentă și neutră a activităților dar și realizărilor misiunii de monitorizare și a proiectului în general. La fel, se urmărește analiza relevanței, eficienței, eficacității, sustenabilității și a impactului produs de către activitățile implementate în cadrul Proiectului. Raportul de evaluare va informa donatorii Acțiunii cu privire la rezultatele proiectului implementat, va evidenția și documenta modificările aduse proiectului pe durata implementării lui și durabilitatea acestuia.

Proiectul sus-menționat este implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Delegației Uniunii Europene în Moldova, fiind co-finanțat de către Ambasada SUA la Chișinău și de Fundația Est-Europeană din resursele acordate de Suedia.

Date generale despre Proiect sunt incluse în Termenii de Referință (ToR).

OBIECTIVUL CONCURSULUI

Contractarea unei persoane fizice sau juridice care va efectua evaluarea externă a Proiectului ”Monitorizarea civică a Reformei Poliției în Moldova”.

OFERTANȚI ELIGIBILI

În cadrul concursului pot să participe persoane fizice sau juridice, din sau înregistrate în Republica Moldova (ex: expert/ă; grup de experți/te; SRL; ONG etc.).

* Profilul detaliat al ofertantului este specificat în ToR.

** Nu sunt eligibile persoanele care au beneficiat direct de pe urma implementării Proiectului sau care au prestat servicii în cadrul acestuia.

PERIOADA DE EXECUTARE A CONTRACTULUI

Ofertantul contractat va executa contractul în perioada 13 decembrie 2021 – 28 februarie 2022.

Raportul de Evaluare va fi predat cel târziu pe 28 februarie 2022, ora locală 18:00.

DOSARUL DE APLICARE

Ofertanții interesați trebuie să depună dosarul de aplicare care va include oferta tehnică și oferta financiară.

Oferta tehnică va include:

 • Conceptul metodologiei de evaluare cu descrierea obiectivelor de evaluare, a metodelor și instrumentelor propuse pentru colectarea și analiza informației, indicatorii de evaluare, planul de activități. Mai multe detalii cu privire la conceptul metodologiei sunt disponibile în ToR;
 • Pentru persoane fizice – CV expertului/tei sau experților cu indicarea experienței relevante în domeniu;
 • Pentru persoane juridice – Profilul Companiei/Organizației cu indicarea experienței relevante în domeniu și CV expertului/tei sau experților care vor fi implicați în realizarea evaluării;
 • Pentru persoane juridice – Copia certificatului de înregistrare a companiei/organizației sau Copia Licenței de activitate;
 • Calendarul propus pentru executarea serviciului (cu indicarea sumară a activităților și termenilor de livrare a produselor principale: metodologia și instrumentele de evaluare, prima versiune a raportului, versiunea finală a raportului etc);
 • Lista proiectelor/programelor relevante evaluate anterior cu anexarea de mostre ale rapoartelor de evaluare (dacă sunt publice). Lista publicațiilor, dacă sunt disponibile, în format electronic (va fi indicată adresa web);
 • Datele de contact ale cel puțin două persoane juridice care au beneficiat de servicii similare oferite de ofertant (cu indicarea următoarelor date: nume, organizație/companie, funcția, GSM și e-mail).

* În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Oferta financiară va include:

 • Persoanele fizice vor indica suma brută, care include toate impozitele, conform legislației naționale;
 • Persoanele juridice vor indica suma brută cu TVA inclus și la cota TVA 0;
 • Oferta financiară trebuie să fie prezentată în formă de buget în EURO (în format doc sau excel) cu detalierea costurilor (ex: onorariu; cheltuieli de transport; telefonie; rechizite; servicii oferite de părți terțe (redactarea, machetarea, etc.); alte cheltuieli relevante);
 • Oferta financiară trebuie să includă toate cheltuielile directe necesare pentru realizarea evaluării, cu excepția costurilor de alimentare, cazare și rambursare a cheltuielilor de transport ale participanților (în cazul în care vor fi organizate focus grupuri etc.).

În baza rezultatelor concursului, Asociația Promo-LEX va semna un contract de prestări servicii.  Achitarea se va efectua într-o singură tranșă, după recepționarea serviciilor prestate și după prezentarea raportului de evaluare final, fapt probat prin semnarea actului de recepție de către ambele părți. Achitarea va fi efectuată în Lei MDL, la rata de schimb a proiectului.

CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR

Ofertele vor fi evaluate în baza cerințelor specificare în Cererea de oferte și Termenii de referință.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A DOSARULUI

Termenul limită de prezentare a dosarelor de aplicare este 8 decembrie 2021, ora 18:00 (ora locală).
*Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic. Dosarele de aplicare trebuie expediate prin e-mail la adresa tender@promolex.md cu mențiunea ”Evaluare Externă Proiect_Monitorizarea civică a Reformei Poliției”.

Pentru mai multe detalii/precizări contactați:
Mariana Novac

Coordonatoare de Program
Asociația Promo-LEX
E-mail: mariana.novac@promolex.md
Tel. 069339700