Anunț privind contractarea unui expert sau grup de experți în vederea elaborării unui studiu de evaluare a Fabricii de Peleți din comuna Pașcani, r-nul Criuleni, gestionată de I.P. Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii

I.P. Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii, din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, anunță concurs pentru contractarea unui expert sau grup de experți în vederea elaborării unui studiu de evaluare a Fabricii de Peleți din comuna Pașcani, r-nul Criuleni.

Termeni de Referință

pentru contractarea unui expert sau grup de experți în vederea elaborării unui studiu de evaluare a Fabricii de Peleți din comuna Pașcani, r-nul Criuleni, gestionată de I.P. Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii

_________________________________________________________________________________

Beneficiar: I.P. Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii, din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

Adresa: Mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, MD-2023, Republica Moldova

Termen limită de aplicare:  19 noiembrie 2021

          A. Introducere

Fabrica de Peleți din comuna Pașcani, raionul Criuleni a fost construită din resursele financiare alocate sub formă de grant, în cadrul Acordului de grant, încheiat prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei pentru realizarea Proiectului "Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasă", ratificat prin Legea nr. 192/2013. Proiectul prevedea reducerea dependenței de resursele energetice importante, prin crearea unei surse alternative de combustibil din biomasă, respectiv, construcția fabricii de peleți și procurarea și instalarea a 25 de cazane pe biomasă în cadrul unor instituții publice, în special școli primare din localitățile rurale din Republica Moldova. Costul total al lucrărilor de construcție a fabricii de peleți, constituie circa 69 mln lei. Fabrica a fost lansată oficial la data de 30 iulie 2015.

În anul 2018, I.P. Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii (CPDMA), a încheiat un contract cu Camera de Comerț și Industrie privind re-evaluarea costului liniei de procesare a biomasei agricole pentru producerea peleților. Astfel, conform raportului de evaluare, valoarea de piață doar a liniei de procesare este de 17666494 lei, sau cu aproape 62% mai putin, decit costul inițial de bilanț-45000000 lei.

          B. Context

Situația actuală pe piața energetică regională și internațională impune statele în curs de dezvoltare, precum Republica Moldova să identifice și să sporească potențialul propriu de producere a energiei, atît electrice cît și termice. Astfel, avînd deja o bază de producere și analizînd potențialul economic, se consideră imperativ de a pune în funcțiune fabrica de peleți din comuna Pașcani.

          C. Obiectivele generale

Obiectivul general al studiului de evaluare este de a identifica, analiza și propune cele mai pertinente soluții tehnice și modele economico-financiare care urmează a fi implementate în vederea punerii în funcțiune și gestionării fabricii, precum și lansării activității de producere, inclusiv cu aprovizionarea cu peleți în condiții preferențiale a celor 25 de locații parte componentă a proiectului și comercializarea pe piață a peleților.

          D. Obiective specifice

Studiul se va focusa pe următoarele obiective specifice:

 1. Evaluarea liniei de procesare a biomasei agricole pentru producerea peleților din punct de vedere a funcționalității tehnice;
 2. Identificarea soluțiilor tehnice de punere în funcțiune a liniei de procesare și fabricare a peleților;
 3. Estimarea costurilor și volumului de investiții suplimentare care urmează a fi suportat pentru relansarea activității fabricii;
 4. Analiza necesarului de personal și calificările speciale ale acestora pentru punerea în funcțiune și manipularea utilajelor speciale din dotarea fabricii;
 5. Analiza lanțului de aprovizionare, în special sub aspectul privind achiziționarea de materie primă / producția peleților și posibilitățile de realizare a acestora la un preț competitiv pe piață și la un preț preferențial pentru Instituțiile Publice parte a proiectului;
 6. Analiza formelor de organizare și funcționare a fabricii, în contextul necesității de a atrage investiții și rentabiliza activitatea acesteia, identificarea a cel puțin două modele economice de organizare și funcționare, spre exemplu, gestionarea fabricii de către I.P. Centrul de perfecționare în domeniul mecanizării agriculturii sau gestionarea sub forma unui parteneriat public-privat sau alt modele.

  E. Sarcini și responsabilități

Expertul va avea următoarele atribuții și responsabilități:

 1. Va colecta și analiza informația privind construcția, specificațiile și capacitățile tehnice ale fabricii de peleți din comuna Pașcani, necesitățile de investiții suplimentare, existența lanțului de aprovizionare și piețe de desfacere, necesitățile de personal, forma optimă de organizare și funcționare ținînd cont de modelul economic cel mai orientat spre rentabilitate.
 2. Va elabora metodologia studiului cu asigurarea unui proces participativ atît din partea autorităților publice locale cît și a gestionarilor entității;
 3. Va elabora și prezenta raportul prealabil (pentru comentarii) și raportul final asupra studiului de evaluare în limba română;

  F. Cerințe privind experiența și competențele necesare
 1. Experiență demonstrată în unul din domeniile (juridic, economic, antreprenorial);
 2. Experiență demonstrată privind efectuarea studiilor și/sau implementarea proiectelor similare.
 3. Abilități de cercetare și expunere.

  F. Termenii de realizare

Rezultatele studiului de evaluare și raportul final urmează a fi prezentate în termen de 30 zile de la data semnării contractului cu respectarea cadrului temporal expus mai jos.

Cadrul temporal (orientativ)

Activitatea principală

Rezultate

Săptămîna 1.

-Colectarea, cercetarea și analiza documentară;

- elaborarea planului de lucru și metodologiei;

-Documentele colectate și analizate;

-Planul și metodologia elaborată.

Săptămîna 2.

-Colectarea datelor în teren (interviuri, discuţii cu responsabilii din cadrul APL, APC și gestionarul fabricii), potențialii furnizatori de materie primă;

-Analiza datelor și întocmirea proiectului de raport.

-Ședințe în teren realizate;

-Opinii și date colectate de la reprezentanții APL, APC, potențiali furnizatori de materie primă;

-Proiectul raportului întocmit.

Săptămîna 3.

Validarea proiectului de raport cu principalele părţi interesate și definitivarea raportului.

-Proiect de raport cu concluzii, înaintat parții contractante.

Săptămîna 4.

Prezentarea rezultatelor studiului de evaluare și raportului.

-Raportul final prezentat.

          F. Procedura de aplicare

Persoanele interesate pot aplica pentru participare, prin completarea formularului anexat și transmiterea acestuia pînă la data de 19 noiembrie 2021, orele 17:00, în adresa I.P. Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii sau la următoarea adresă de email: office@adma.gov.md  și office.cpdma@gmail.com .

Anexă:

La termeni de referință

pentru contractarea unui expert sau grup de experti în vederea elaborarii unui studiu de evaluare a Fabricii de Peleți din comuna Pașcani, r-nul Criuleni, gestionată de I.P. Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii

 

FORMULAR DE APLICARE

 

1. INFORMATIA DESPRE APLICANT

 

Aplicant 

Adresa completă

Număr de telefon

Adresa electronică

Website

 

Persoana de contact (nume, prenume)

Adresa completă

Număr de telefon

Adresa electronică

 

2. INFORMATIA DESPRE STUDIILE DE EVALUARE / PROIECTELE SIMILARE IMPLEMENTATE ANTERIOR

 

Titlul proiectului

Instituția beneficiară

Perioada de implementare

Impactul

 

3. INFORMAȚII DESPRE EXPERT / ECHIPA DE EXPERȚI

 

Nume, Prenume

Studii superioare (domeniul, titlul obținut)

Numărul proiectelor similare realizate

Poziția în cadrul proiectelor / studiilor de evaluare realizate anterior

 

4. OFERTA DE PREȚ

 

Oferta (mdl)

 

 

Prin semnăturile de mai jos, declarăm în deplină cunoștință de cauză și cu bună-credință, că informațiile furnizate în acest formular sunt corecte și exacte. 

 

 

Conducător                                   _______________________________________________

                                                                    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila

 

Articol adaugat de: Nicolae Malic