Solicitare ofertă de preț - Carduri cu Cip Mifare Clasic

Nr.16_ IP/ din 27.07.2021

1. În cadrul proiectului „Susținerea mobilizării sociale а comunităților persoanelor afectate sau în risc de infecție și organizațiile societății civile active în controlul HIV/SIDA”, în cadrul grantului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității SIDA în Republica Moldova, 2021 – 2023” (Grant MDA-C-PCIMU), finanțat de către Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Finanțator – IP UCIMP DS, Beneficiar – A.O. „Inițiativa Pozitivă”, Contractului de finanțare Nr. CF/ADVOC – IP2021/21 din 01.04.2021, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ la cota TVA 0%, pentru livrarea următoarelor bunuri:

Lotul nr.1

#

Denumire produs

Cantitatea

(buc)

1.

Carduri cu cip Mifare

Care sunt citite de reader NFC

4000

Servicii de imprimare carduri

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor menționate în anexa №.1.

Furnizorul se obliga de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citite pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/

3. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în Anexa №.1, poate fi expediată prin email sau adusă la adresa:

Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2 (subsol)

Tel.: /+373/ 22 00-99-74

Email: c.railean@initiativapozitiva.md 

În atenția: Dnei Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică

4. Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

4.1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;

4.2. Documentație tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

4.3. Anexa №.1, semnată și ștampilată conform cerințelor specificate în prezența cerere.

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 13 august 2021, ora locală 16:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere.

6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).

7. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea Termenilor și Condițiile de Livrare și va fi prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.

(i) PREŢUL:  Prețurile vor fi indicate în lei moldovenești și vor include transportarea şi alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: or. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol), sediul A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, pentru bunurile importate în Moldova, în conformitate cu termenii INCOTERMS 2000, iar Vânzătorul nu va pretinde compensații suplimentare.

(ii) Prețul nu va include TVA, Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 „Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale” (cu modificările si completările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 29.12.14, Monitorul Oficial nr. 400-403/1114 din 31.12.14).

(iii) ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per fiecare Lot și care respectă specificațiile menționate în Termenii și Condițiile de Livrare.

(iv) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de maxim 45 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8. Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică

Tel.: /+373/ 22 00-99-74

Email: c.railean@initiativapozitiva.md

9. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

10. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 3 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

11. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația de Participare/Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația de Participare/Cererea de Ofertă. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația de Participare direct de la de la Cumpărător.

12. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.

13. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți