Invitație la concurs: Lucrări civile privind construcția sistemul de irigare în satul Antonești, raionul Cantemir

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile privind construcția sistemul de irigare în satul Antonești,raionul Cantemir.

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt urmatoarele:

  • Beneficiar: MF-TR Chisinau - bugetul de stat, Unitatea Consolidata pentru Implementarea Programelor IFAD
  • Cod fiscal:1008601001038
  • Banca beneficiara: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat
  • BIC: TREZMD2X
  • Cod IBAN MDL: MD45TRPIAA145150D15465AC
  • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localităţii).

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

 Cerințe minime:       

  • Volumul minim anual de lucrări de construcţii necesare pentru acceptarea Ofertantului, în oricare dintre ultimii doi ani, va fi: 7,0 mln MDL (șapte milioane lei;
  • Să aibă experiență ca antreprenor principal, respectiv să fi condus în această calitate, în ultimii 5 (cinci) ani, cel puțin o lucrare de construcții de natura și cu o complexitate echivalentă cu lucrările ofertate. (Pentru a respecta această cerință, lucrările citate ar trebui să fie finalizate în proporție de cel puțin 80%);
  • Diriginte de șantier atestat în domeniul construcţii hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare (cat. B5): cu prezentarea obligatorie a certificatelor care atestă acest fapt;
  • Să facă propuneri pentru achiziționarea în timp util (deținere, leasing, închiriere, etc.) a echipamentelor esențiale enumerate în BDS;

Modelul cererii și mai multe detalii găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Achiziții, licitația 48/21 PRR

Notă:

În termen de 15 zile de la primirea de către contractant a scrisorii de acceptare din partea angajatorului, Contractantul trebuie să furnizeze, în numele său și al angajatorului, o asigurare care va fi valabilă începând cu data de inițierea lucrărilor și până la sfârșitul perioadei de răspundere pentru defecte, în sumele indicate în SCC, pentru următoarele evenimente care sunt riscuri datorate contractantului:

a) Pierderea sau deteriorarea lucrărilor, echipamentelor și materialelor;

b) Pierderea sau deteriorarea proprietății (cu excepția lucrărilor, materialelor și echipamentelor) în legătură cu contractul; și

c) Vătămări corporale, deces și răspundere civilă.

 Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație competitivă la nivel național” (National Competitive Bidding) specificată în Manualului de Procurări IFAD (decembrie 2020);

Participantul la licitaţie va pregăti un original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea respectivă pe plic: “Originalul ofertei”, “Copia ofertei”. În cazul apariţiei unor inexactităţi, grupul de lucru al  Autorităţii contractante se va conduce de original. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegaţia (procura) anexată la ofertă.

Toate paginile ofertei trebuie semnate şi ştampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitaţie nu trebuie să conţină alte file, corectări, cu excepţia filelor corectate, confirmate prin semnătura şi ştampila.


Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripţia “Original” şi “Copia”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun).

Nu vor fi admise la concurs companiile care: nu și-au indeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu UCIP IFAD,  au exercitat sau au fost implicate în practici coercitive de complot, coruptie, frauda în raport cu UCIP IFAD,  sunt în conflict de interese cu Grupul-client - Primăria satului satul Antonești, r-nul Cantemir, agenţi economici, locuitori ai satului.

UCIP IFAD îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de participare, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi.

Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data limită de depunere a acestora şi în ordinea cronologică a recepționării.

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 09 august  2021, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP IFAD (of. 1304)  la ora 10:15. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

Attn: Nicolae Babără, Consultant în procurări, of.  1303, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republica Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă