AO Viitorul solicită oferte comerciale pentru contractarea serviciilor de Montarea iluminarii interioare şi exterioare la Gimnaziul din s.Crocmaz , r-nul Stefan VodaAO ”Viitorul” este implementator al proiectului ”Crocmaz pentru mediu” în cadrul programului de Granturi Mici (PGM) „Cetățeni activi pentru protecția mediului”, gestionat de AO  EcoContact cu suportul financiar al Guvernului Suediei, în baza acordului semnat cu Agenția de Dezvoltare Internațională a Suediei.

Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ per unitate, la cota TVA 0%, pentru bunurile specificate în anexa nr.1.

Valoarea Lotului 20000 lei

Anexa nr.1

Beneficiar: A.O. „Viitorul”

Furnizor:_______________________

 

OFERTĂ DE PREŢ

.

Nr. Prod.

Denumire produs

Cant.

Preț MDL, TVA 0%

1

Bec Tub LED 25Wt 1,2 m, culoare alba

   

 

Preţul total la cota TVA 0%, este de: __________________semnătura_____________

 

 1. Preţ fix:Toate preţurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate pe toată perioada executării contractului: mai -iunie  2020.
 2. Recepţia bunurilor:se va face prin semnarea actului de recepție a serviciilor prestate și acceptarea facturii, de către reprezentantul autorizat al A.O. „Viitorul”.
 3. Plățile:plata va fi efectuată de către A.O. „Viitrorul”, în lei moldoveneşti, prin transfer în mărime de 100% din suma totală estimată.
 4. Termenii de executare:Perioada de executare a contractului: Mai-Iunie 2020.

Date despre companie:

Denumirea Companiei: ___________________________________________

Cod fiscal:  ____________________________________________________ 

Director: ______________________________________________________

                                                            (Numele, Prenumele)

Date de contact (adresă; telefon; fax; e-mail) și rechizitele bancare _________________________

Data ofertei:    __________________________________     

___________________________            _____________________________

                       Semnătura                                                              L.Ș.

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 7 zile de la data depunerii ofertei.

 1. Ofertanții pot depune o singură ofertă care va conține un Lot, care să includă toate produsele întregului lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor menționate în anexa №.1.
 2. Furnizorul se obliga de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citite pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/
 3. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 06 mai 2020, ora locală 10:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Viitorul” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.
 4. PREȚUL:

(i).  PREȚURILE  trebuie să fie calculate în lei Moldovenești la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectelor, conform anexa №.1. Documentele justificative pentru cota TVA Zero vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI:

Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa №.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total al ofertei propuse, pentru fiecare Lot în parte.  

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).

La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;

(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;

(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;

(c) dacă un furnizor nu acceptă corect area efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 2 de mai sus. A.O. „Viitorul” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioadă mai -iunie a anului 2020, până la 30 iunie 2020, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de maisus.

 1. ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII:

Livrarea: trebuie efectuată în cel mult 5 zile calendaristice de la primirea notei de comandă (care va fi formată conform necesităților pentru evenimetele planificate pentru perioada anului 2020), la destinaţia: MD4218, s.Crocmaz, r-l Stefan Voda, IP Gimnaziul ”E.Malcoci”.

Ambalare: furnizorul are obligaţia de a ambala produsele indicând tipul și cantitatea acestuia pe ambalaj, în așa mod ca acestea să facă faţă la manipularea în timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bunăstare la destinaţia finală.

Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către furnizor, fără niciun cost pentru A.O. „Viitorul” în termen de 5 zile de la data anunţului.

Neexecutare: A.O. „Viitorul” poate anula contractul dacă Furnizorul nu livrează produsul în conformitate cu termenii şi condiţiile de mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile primită de la Beneficiar, fără a avea vreo obligaţie faţă de Furnizor.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Formusatii Andrei – Director executiv A.O. „Viitorul”.

GSM. 069153591.

Montarea iluminarii exterioare la Gimnaziul din s.Crocmaz, r-nul Stefan Voda

GENERALITĂŢI

Prin prezentul caiet de sarcini, sunt invitați operatorii economici să depună oferta pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect executarea lucrărilor Montarea iluminarii exterioare la Gimnaziul din s.Crocmaz, r-nul Stefan Voda

Prezentul Caiet de Sarcini, face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractulu și în mod obligatoriu conține anumite specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Ofertele de participare conțin:

Ofertele trebuie să conţină adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, Data, Semnătura conducătorului şi amprenta ştampilei. Prețul trebuie să fie indicat fără TVA(se anexează scrisoarea de confirmare a aplicării cotei TVA 0%)

Documente care să demonstreze forma de înregistrare :

 1. Certificatul de înregistrare (copie);
 2. Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (copie );
 3. Adeverința șefului de șantier precum că este atestat în protecția muncii ( copie)

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 7 zile de la data depunerii ofertei.

 OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Achiziționarea executării lucrărilor de Montarea iluminarii exterioare la Gimnaziul din s.Crocmaz, r-nul Stefan Voda

SPECIFICAŢII TEHNICE

 

 

Montarea de iluminare exterioară la  IP Gimnaziul "Ec.Malcoci" s.Crocmaz,r-nul Ştefan-Vodă

                                                            Lista cu cantităţile lucrărilor

Nr.

Simbol,norme,cod resurse

Denumire lucrări

U.M

Cantitate

Preţ per unitate de măsură,lei(inclusiv salariu)

Total lei

1

2

3

4

5

6

7

   

Capitol 1.Lucrări de montare

Capitolul 1.1 Lucrări de montare

       

1

RpEM21A

Montarea tirantilor fara instalatii de intindere

buc

24,00

   

2

 

Suport iluminator stradal

buc

8,00

   

3

RpEF15E

Montarea corpurilor de iluminat

buc

8,00

   

4

RpEJ06C

Incercari,verificări electrice şi reglări la corpuri de iluminat

buc

8,00

   

5

RpEG09A

Legături electrice (conexiuni) între şirul de cleme şi aparate,cu conductor,având lungimea până la 0,5 m

buc

24,00

   
   

Capitolul 1.2

Utilaje

       

6

 

Iluminator stradal LED,60 W

buc

8,00

   

7

 

Panou solar

buc

8,00

   

8

 

Suport panou solar

buc

8,00

   

Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanţi. Ofertanţii au deplina libertate de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri şi tehnologii de execuţie cu respectarea în totalitate a cerinţelor de calitate;

La sfârşitul fiecărei zile de muncă se va curăţa în mod obligatoriu locul de muncă .

Oferta tehnică şi financiară se va întocmi după vizitarea obiectivului, astfel:

- se va avea în vedere că executantul va achiziţiona toate materialele, produsele, va asigura transportul şi utilajele necesare execuţiei lucrărilor, va asigura organizarea de şantier (unde este cazul),

- la întocmirea ofertei de preţ se va ţine cont ca execuţia lucrărilor să fie de calitate şi să se folosească materiale de calitate superioară,

- toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate şi înlocuite pe cheltuiala ofertantului.

Etapele principale de desfăşurare a lucrărilor:

- începerea lucrărilor,

- execuţia lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini

- în timpul execuţiei lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului de lucru zilnic se va face curăţenie,

-  recepţia lucrărilor se va face conform legislaţiei în vigoare.

Condiţii tehnice minimale: la executarea lucrărilor se vor respecta:

- prevederile prezentului caiet de sarcini,

- prescripţiile tehnice şi standardele în vigoare,

- executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe şantier, înainte de procurarea materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de lucrări,

Termen de execuţie: 20 de zile calendaristice de la acceptarea ofertei si incheierea contractului de executie a lucrarilor de reparatii curente

Garanţia lucrărilor: 12 de luni, de la încheirea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanţiei, executantul va remedia toate defecţiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

Mod de recepţie: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se întocmeşte Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

 

 1. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
 • Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 14 zile de la data depunerii ofertei.
 1. MODALITĂŢI DE PLATĂ
 • Plata se va efectua in conformitate cu contractul încheiat între Beneficiar si Furnizor, prin transfer bancar.

 PRECIZĂRI FINALE

 • ofertele vor fi transmise directorului de proiect – Formusatii Andrei ( date de contact 069153591,  crocmlt@mail.ru)
 • Termenul limită de prezentare a ofertelor este06 mai 2020, ora locală 10:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Viitorul” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul cu Benficiarul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare.
 • Organizatorul își rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferta sau pe toate ofertele.
 • Respectarea instrucțiunilor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

Articol adaugat de: AO” Viitorul”