AO Viitorul solicită oferte comerciale pentru contractarea serviciilor de Montarea iluminarii exterioare la Gimnaziul din s.Crocmaz , r-nul Stefan VodaAO ”Viitorul” este implementator al proiectului ”Crocmaz pentru mediu” în cadrul programului de Granturi Mici (PGM) „Cetățeni activi pentru protecția mediului”, gestionat de AO EcoContact cu suportul financiar al Guvernului Suediei, în baza acordului semnat cu Agenția de Dezvoltare Internațională a Suediei.

CAIET DE SARCINI

În cadrul procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect:

Montarea iluminarii exterioare la Gimnaziul din s.Crocmaz, r-nul Stefan Voda

GENERALITĂŢI

Prin prezentul caiet de sarcini, sunt invitați operatorii economici să depună oferta pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect executarea lucrărilor Montarea iluminarii exterioare la Gimnaziul din s.Crocmaz, r-nul Stefan Voda

Prezentul Caiet de Sarcini, face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractulu și în mod obligatoriu conține anumite specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Ofertele de participare conțin:

Ofertele trebuie să conţină adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, Data, Semnătura conducătorului şi amprenta ştampilei. Prețul trebuie să fie indicat fără TVA(se anexează scrisoarea de confirmare a aplicării cotei TVA 0%)

Documente care să demonstreze forma de înregistrare :

 1. Certificatul de înregistrare (copie);
 2. Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (copie );
 3. Adeverința șefului de șantier precum că este atestat în protecția muncii ( copie)

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 7 zile de la data depunerii ofertei.

 OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Achiziționarea executării lucrărilor de Montarea iluminarii exterioare la Gimnaziul din s.Crocmaz, r-nul Stefan Voda

SPECIFICAŢII TEHNICE

 

 

Montarea de iluminare exterioară la  IP Gimnaziul "Ec.Malcoci" s.Crocmaz,r-nul Ştefan-Vodă

                                                            Lista cu cantităţile lucrărilor

Nr.

Simbol,norme,cod resurse

Denumire lucrări

U.M

Cantitate

Preţ per unitate de măsură,lei(inclusiv salariu)

Total lei

1

2

3

4

5

6

7

   

Capitol 1.Lucrări de montare

Capitolul 1.1 Lucrări de montare

       

1

RpEM21A

Montarea tirantilor fara instalatii de intindere

buc

24,00

   

2

 

Suport iluminator stradal

buc

8,00

   

3

RpEF15E

Montarea corpurilor de iluminat

buc

8,00

   

4

RpEJ06C

Incercari,verificări electrice şi reglări la corpuri de iluminat

buc

8,00

   

5

RpEG09A

Legături electrice (conexiuni) între şirul de cleme şi aparate,cu conductor,având lungimea până la 0,5 m

buc

24,00

   
   

Capitolul 1.2

Utilaje

       

6

 

Iluminator stradal LED,60 W

buc

8,00

   

7

 

Panou solar

buc

8,00

   

8

 

Suport panou solar

buc

8,00

   

Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanţi. Ofertanţii au deplina libertate de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri şi tehnologii de execuţie cu respectarea în totalitate a cerinţelor de calitate;

La sfârşitul fiecărei zile de muncă se va curăţa în mod obligatoriu locul de muncă .

Oferta tehnică şi financiară se va întocmi după vizitarea obiectivului, astfel:

- se va avea în vedere că executantul va achiziţiona toate materialele, produsele, va asigura transportul şi utilajele necesare execuţiei lucrărilor, va asigura organizarea de şantier (unde este cazul),

- la întocmirea ofertei de preţ se va ţine cont ca execuţia lucrărilor să fie de calitate şi să se folosească materiale de calitate superioară,

- toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate şi înlocuite pe cheltuiala ofertantului.

Etapele principale de desfăşurare a lucrărilor:

- începerea lucrărilor,

- execuţia lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini

- în timpul execuţiei lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului de lucru zilnic se va face curăţenie,

-  recepţia lucrărilor se va face conform legislaţiei în vigoare.

Condiţii tehnice minimale: la executarea lucrărilor se vor respecta:

- prevederile prezentului caiet de sarcini,

- prescripţiile tehnice şi standardele în vigoare,

- executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe şantier, înainte de procurarea materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de lucrări,

Termen de execuţie: 20 de zile calendaristice de la acceptarea ofertei si incheierea contractului de executie a lucrarilor de reparatii curente

Garanţia lucrărilor: 12 de luni, de la încheirea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanţiei, executantul va remedia toate defecţiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

Mod de recepţie: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se întocmeşte Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

 

 1. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
 • Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 14 zile de la data depunerii ofertei.
 1. MODALITĂŢI DE PLATĂ
 • Plata se va efectua in conformitate cu contractul încheiat între Beneficiar si Furnizor, prin transfer bancar.

 PRECIZĂRI FINALE

 • ofertele vor fi transmise directorului de proiect – Formusatii Andrei ( date de contact 069153591,  crocmlt@mail.ru)
 • Termenul limită de prezentare a ofertelor este06 mai 2020, ora locală 10:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Viitorul” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul cu Benficiarul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare.
 • Organizatorul își rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferta sau pe toate ofertele.
 • Respectarea instrucțiunilor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

Articol adaugat de: AO” Viitorul”