Cererea ofertelor de preturi privind achiziționarea echipamentelor pentru dotarea unui teren de joacă pentru elevi în Gimnaziul Hîrtopul Mic , raionul CriuleniTerenul de joacă va fi creat de către Asociația Obștească  ,,Acționăm Pentru Dezvoltare”, în  comuna Hîrtopul Mare, Criuleni   în urma concursului de granturi ”Suport pentru Grupurile Vulnerabile din Republica Moldova” al Fundației Est-Europene din resursele acordate de Suedia.

  1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească ,,Acționăm Pentru Dezvoltare”
  2. IDNO: 1009620001188
  3. Adresa: s. Hîrtopul Mic, Criuleni
  4. Numărul de telefon: 068799717
  5. Adresa de e-mail: ecaterina_turcan@mail.ru
  6. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați să participe la procedura de procurare privind livrarea/instalarea următoarelor echipamente, după cum urmează:

1.

Scrânciob pentru adolescenți cu 3 locuri și cu acoperiș

2

2.

Complex de joacă cu perete de alpinism cu 4  leagăne pentru elevii claselor I-IV-a și cu alunecare

1

3.

Balansoar pentru elevii cl. I-IV-a

2

4.

Carusel cu 5  locuri

2

5.

Coșuri de gunoi

4

6.

Bănci de odihnă cu spetează

2

Livrarea bunurilor se va efectua la locul solicitat de autoritatea contractantă in termen de max. 3 zile, de la data solicitarii. Plata se va efectua prin virament. Documentele necesare din partea ofertantului:

1)Oferta de pret în original, confirmată prin semnatura și ștampila ofertantului;

2) Factorii de evaluare: La construcția echipamentului să fie folosit lemnul și metalul, nu se acceptă plasticul;

3) Certificatul de inregistrare a intreprinderii emis de Camera Inregistrarii de Stat;

4) Informatii generale despre ofertant în original, confirmata prin semnatura si stampila ofertantului.

5) Utilajul  sau  echipamentul trebuie să aibă  Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite, o copie confirmata prin semnatura si stampila ofertantului.

6) Datele de contact a ofertantului: Adresa juridică  a sediului ; emailul; tel;

Numele prenumele conducătorului

Modalitatea de depunere a formularelor ofertei: Operatorii economici vor depune ofertele și documentele specificate  întocmite în limba de stat , clar fără corectări, cu număr şi data de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile puse în plic sigilat şi ştampilat prin poştă cod poştal: MD 4825 s. Hîrtopul Mic, Criuleni, Țurcan Ecaterina  sau aduse personal la adresa Gimnaziul  Hîrtopul Mc, raionul Criuleni.

Termenul limită de prezentare a ofertelor pe e-mail: ecaterina_turcan@mail.ru sau la adresa AO,,Acționăm Pentru Dezvoltare”(Gimnaziul Hîrtopul Mic, raionul Criuleni) este pe data de 2 martie, ora 14.00.

În termen de 3 zile după examinarea  ofertelor , agenții economici vor fi informați despre rezultatele concursului.

Pentru întrebări suplimentare contactați: Țurcan Ecaterina, ecaterina_turcan@mail.ru, tel: 068799717

Articol adaugat de: Ecaterina Grama Țurcan